te flapen d«n een goed bed te hebben, hetwelk hij moeit betilen. Eindelyk, door verdriet en ellende uitgeput, is hij voor zyoe aankomst iu Amerika le- zweken, en is de zee zijn graf geworden. Z E E T Y D I N G E N. BESTUREN en AD MINISTR ^TIKN S'Jr^'"' J. F. B Y L E V E L DSecretaris. A D F E R T E A' T J e N. DEMERARY and essequebo. Te Midtielbu^ter Boekdrukkerij vandeGsBaoBDSRi AbKAHAiViS. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 8 december. De Tweede Kamer der Staten-Generaal ont ving, in hare op heden gehoudene zitting, nog tvwe nieuwe redactien, ra. ,kende het Burgerlijk Wetboek, namelijk van de 6de en 7de titels van het 'tweede boek, handelende over het regt van oppervlaste of opfland en dat van -■ecfpacht; en werd befloten tot het doen druiken, ronddeeien en verzenden mar <ie. fectien. De (>entra!e fectie bragt vervolgens rapport Uit nopens de concept-wetten, -^-bevattende het jaaniiksch budjet voor 1825. De griffier de lezing van liit •'.Mpport begonnen hebbende maakte de \\iej Fontein-Ferfchuur de aanmer- iing, dat het iioodeloos was die lezing voort te zetten, alzoo dit rspport -gedrukt en rondgedeeld zal worden. De kamer zich hiermede vereenigende Vi^A de lezing dadelijk geftaakttot het drukken eu ronddeeien befloten en bepaald, dat' aanüaanden maandag de discusllen over deze conceptweiten rullen plaats hebban. -.. Daarna a?.n de orde van den dag zijnde de discusfien over het ontwerp van -JWei, betreffende de droogmaking van den Zuid-plas in Schieland en die dis- cusfien geopend'zijnde, hebhen verlcheide leden achtervolgelijk bet woord gevoerd, zoo voor a!s tegen deze wet. Dezelve is met 69 tegen 26 ftem-j men aangenomen. j MIDDELBURG den 13 december. WW de u-tgevers dezer Courant is nog -^y^tx iJuiiduiuen ontvangen: den 9 december, van den heer G. A. Chrhti- •f«>, kapitein van de 4de garnizoens-kompagnie te Vere, Vier Zeenwi'che ^.i6,J}Hs^aa)ders. En voor de ongelukkige fchipbreokelingen van het fchip de Harmo*<ie(be- balveegnigegiften waarvan verzocht isgeenemelding te maken,) den 7 decem- ber, v»n twee menschenvrienden 5 20 en/a 60; den 8, onder de etiera Xv! en C. 2 60 onbekend 25 cents; dea 9, een Coupon no. tbpóCT 12 50den 13 5 20. VLISSINGEN den 11 december. Gisteren is alhier ter reede gekomen, iSè Cato, kapt. J. Danielvan Rye naar Rotterdam gedestinecrd met ballast. Van den 3 dezer tot heden zijuvoor Antwerpen beftemd, op onze reede ^'«(ifp^ekotnen De F^/i, kapt. L. de Valckvan Londen, met ftnkgoederende Jonge Frtderika. kapt. H.J.Klein, van Mallaga met lood en fruit; Ie Sam Repos, kipt. C.Pethers, van Londen, met (lukgoederende ^rouw Mar^antah kspt. H. J. Veen, roet klipzout en huiden; de ^Ujekapt. E, E. de Vries, lOet ftnkgoederen; de Jufvrouw Meeskapt, G. L. Doornbes, en de Jonse Cornelia, kapt. H.H. Koster, beide met klipzout en alle vier van Liverpool; l'Etnilie, kapt. M. van der Kerkhoven, van Londen, met (lukgoederen; the Renardkapt. F. Riskey, van Rio-Janeiro, met koffij en huiden; the Primrofe, kapt. A. Ash, met (lukgoederen; Sokenkapt. W. Emery, en ProHdence Good Intend, kapt. Atkinfonbeide met ballast en alle drie van .- De MINISTER van Binr.enlandfche Zaken Onderwijs en Waterdaac l>h;ngtbij deze, als daartoe, bij Zr. M.'. beduit van den 29 november 11. J*.» 103gemagtigd zijnde, ter kennisfe van de daarbij belanghebbenden ^»t het groote kanaal door Noord.Holland opengedeld is voor de binnenland- fcbe fcheepvaartzullende aan de koopvaardijfchepen, welke van die opening oer vMrt zouden willen gebruik maken, voorloopig de doortogt der maritiine fCbmlTuis te ff'illems-Oord worden toegedaan. De Minister Toornoerad DE CONINCK. ,:■■-. BEKENDMAKING. -BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, te^ngen bij deze ter kennis van de Patentpligtige Ingezetenen, dat tot de af gifte der Patenten over het jaar 1824, ten Stadhuize zal worden gevaceerd itt Dingidags, Vrijdags en Zaturdags van iedere week, des morgens van 9 loi ja uren, en zulks gedurende het tijdvak loopeade van Dingsdag den 16 ^^ovember tot en met Dingsdag den 14 December. En wordt een iegelijk aangemaand om zijn Patent binnen den voorfchreven tennlln, ten Stadhuize te komen afhalen, ten einde zich niet bloot te dellen ua de maatregelen, w.'lke naar aanleiding van Zr. Ms. Bcflnit van den 17 Oktober 1820, ten aanzien der nalatigen zullen worden genomen. 'Cïedban teh Raadhuize der Scad Middelburg, den 15 November 1824. Burgemeester en Wethouders voornoemd, .^■*»iia.*vï*'.^i«tó,MA-'. Burgemeester afwezig •.'?i?^ Ï-^^^- VAN SONSBEECK, Wethouder. ..^it]S?' Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren, /De ONTVANGER der DOMEINEN van WALCHEREN, te Midde!- hifgtdweneertdat hij, als daartoe behoorlijk geautorifeerd, op Zaturdag <tón 18 December 1824, des voormiddags om 11 uren, in eene der Zalen vip het Raadhuis te Middelburg, publiek, ten overdaan van den Heer Bur- giMeeiter aldaarzal prefenteren te verhuren t". Een HUIS, daande in de Abdij binnen Middelburggequoteerd Le:t. A. No. 51 voor den tijd van 3 of 6 achtereenvolgende jaren, in- gaande met den i Februarij 1825 En .Sen TUINgelegen achter het Militaire Hospitaal binnen gemelde *^"J 'Sud, Lett. Q, No, 268, voor den tijd van vijf achtereenvolgende ^^''^^'tttWT,'aanvang nemende den i Mei ^8^5. ---- 'De aatjwüzing zal daags te voren plaats hebben, te beginnen aan het Huis itf v'oofmiddags om i o uren. 'fe* conditien dezer Verhuringen liggen ter lezing ten Kantore van meerge- neltleu Ontvinger, in de lange Noordftraat Wijk L. No. 132. De Ontvanger voornoemd SCHUMMELKETEL. gên van slle zoodanige giuen, sis een ieJcr tot bovêngeöïeLi oó^iSerk zal («f. lieven bij te dragen. Middelburg, den 10 December 1824. Beduurders voornoemd, en uit derzelver naanj Bij afwezigheid van den Ti'delijken Voorzitter K. DLIEK v.\N DE KREKE, Beduurder H. A. ABI^AHAMS, Secretaris. f he undersiirned in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary a"d Esseqiiebo, advertises, by these presents, for the first second and third time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Hononrahle Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS, with theit Cultivation, Buildings, Slaves ai-d further appurtenancesviz: Firstly. In tiie month of Ju'y 1825, the SUGAR-PLANTATION BEL /im BLTGEZIGT, situated on the Last Sea-Coast of De. merary, the property of the Honourable C. 'johnstme. Secondly.— In the montli of Aui;ust 1825. the SUGAU PLANTATION COOD SUCCESS, situated on Thakensam-Island River Essequebo the property of the Estate of Colin Campbell descased. Thirdly. In the month of September 1825, the COFFE E-PLANTATION BELFIELDsituated on the Arabian-Coast of Essequebo, the pro. periy of l-Villinm Bishop. The Judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett proceeds of the abovti Sales will be held by the said Honourable Court of Justice, three month!, after the respective dayj of Sale, for which reason all those, who may pre tend CO have any right, title or interest to the iS'ett proceeds of said Plan tations, are herewith by him the undersigned Deputy First-Marshal of said United Colony, summoned to appear in person or by their Attornies to laj theirClaims in dueform before the Honoura.ile Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sessions iu the folio. wing months viz In the month of October 1825, for Plantations Bel Air fif Blygezigt and Good Succefiand in the month of December of same yearfor Plantation Be'.field, under a penalty that against the non-appearers will be proceeded at the Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are daily to be seen at thi Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL C°., No. 7, Austin- Friars, London, and P. J. le JOLLE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 27 September 1814. J. D, HALEY, Deputy First-Marshal. Eigenaar der Hofdedenbewoond door Pieter Uiterfchout en Jm GelJof, gelegen op en onder Meliskerke, zal op Woensdag den 29 December 1824, des voormiddags ten tien uren, ten overdaan van den daar tegenwoor dig zijnden Publieken Ambtenaarprefenteren te verkoopen eene partij Olroe, Esfe, Vrucht- en andere BOO?JEN, waarvan de koop konditien drie da gen te voren, in de Herberg te Meliskerke, zullen ter lezingleggen; de Vtr- kooping zal beginnen op het Oiine Hof, bewoond door 'Jan Geldof. U't "e hand te koop een HUIS en ERVE, met annexe TIMMER- MA\'S-WINKEL. en eene HOUT-LOGIE daande en gelegen buiten ds Dampoort de^er Stad, aan den Nieuwen Veerfchen Rijweg; waaromtrent i> formatie is te bekomen ten Kantore van den Notaris Johs. van den HroeckeMU'.:, Uit de band te koop een groote partij drooge Dakkers MUTSAARD, a!s- meae eene partij E*fene BOOMEN, zeer gefciiikt voor Werkhoutte be vragen bij C. Blut, te Sc-rooskerke. U't de hand to koop een SPEELHOFJE, daande op den Buitensingel; adres ter Courant-Drukkcri). Jemand eene goede MANGEL te verkoopen hebbende, van gewone groo» te, die adresfere zich bti den Timmerman y. Boudivwfeinde Noorddraat, £)e ondergeteekende maakt aan zijne beiunstigers bekend, dat hij heden van Brusfel heelt ontvangen eon fchoon asfortiment Vrouwen LAARSJES, in alle foorcenen kleuren; alsook Mans BOTTiNES oï IVellingtonsen Vrou we en Mans SCHOENEN in foortalsmede Brusfelfche MOSTERD: alles tot civiele prijzen. P. ANDRIES, JaUFFRED, Koopman, is alhier gearriveerd met een groot asfortiment LAKENS, in dfferente kleuren en kwaliteiten, komende uit de Fabriek van yervieis, en verkoopt tot een vasten prijs. Is uitgepakt bij F, Hertogh, in de Gortdraaten blijft tot den 16 dezer. B, BOASSON, iu de Gortilraat, koopt alle foorten van BEENDEREN. l£en BOÜDSCHAP-MEISJE benoodigd adres bij den Boekverkooper J. üows. BtJ Vonnis der Regtbank van Eersten Aanlegzitting houdende te Middel borg, vin den a? September 1824, is een Regterlijk onderzoek bevolen len einde te bewijzen de afwezigheid van JOHAN DAVID ZWEYGARDT. ''jESTUURDERS van het Middelburgfche Departement der IMaatfchapplj Tet Nut van Algemeengeven bij dezen kennisdatop gedane uitnoo- dlgi.ug viD Hoofd-Beduurders, tot het aanwenden van pogingen, om, door *rt;iri'/ö'^<bijdragente helpen medewerken tot betdaardellen van een blijvend Fond» tet onderdenning van de Weduwen en Weezen der edele Strandbewo- ner» van Huitduinen, welke hun leven met zoo veel moed en grootheid, tot redtÜDg bonoer evenmenfchen, hebben opgeofferd, van heden tot Maandag I den 30 December aanftaande, bij den Penningmeester van het Departement, éeofieetMt.S,de ff^nd, eene befloten Bus zal zijn geplaatsttot het ontvan- 1 Op den avond van Dingsdag den 28 December 1854, ten zes uren, zal, in de IVa/fche Kerk, door eenZangminneud Genootfchap. DE GEBOORTE VAN JEZUS bezongen worden; welke plegtigheid door den Wel Eerw. zeer Gel. Heer J. H. Giilisfen godsdienstig zal beduurd worden. De Kaartjes van toegang, met de Cantate, zullen i 50 cents, bij deKos- terin van gemelde Kerk, Maandag den 20 December te bekomen zijn. gij K. P. DE WINTER, te Middelburg, is gedrukt en aan zijne Korres. pondenten in Zeeland verionden Nieuw Reglement voor htt Stedelijk Biftuut van ZeelandStaten van Beg'actingRekeningen Specifieke Staten en Plan van Hnoficüike Owfljs'n voor da Ncderd. Hervormde Gemeenten dezer Provin cie Borderellen veir Ov 'floning, Begroolin^ en Staten van Baten en Lasten Voor Je Atmbejlwin S ^t,n en Attesten voor de Nationeile Militie enz, BELANGRIJKE AANKONDIGING. ye Am/?erdeimbij G. PÓRTIELJE, en verder bij alle Boekhandelaars^ in het geheele Rijk. is gratis te bekomen: Berigt van nueekeningop een ge» heirnieu\v en onfpronkelijk Vaderlandsch werk, getiteld: SCHOONHEDEN EN MER KWAAK DIGE TAFEREELEN UIT DE NEDERLANDSCHE GESCHIEDENIS, door P. G. WITSEN GEYS- BEEK en G. ENGELBKRTS GERRITS, met fraaije ia het koper gegra veerde Piaten geteekend door Smie^ en gegraveerd door P. Velyn. Naar dien dit werk eene voor alle klaslen van Lezers hoogst nuttige en aangename lectuur oplevertten emde zich met de gebeurtenisfen en lotgevallen van ons Vaderland bekend te maken, wordt de afhaling en inzage van dit Berigt ieder een ten derkde aanbevolen. - Nog zal de uilgever dezes, eerstdaags een' nieuwen druk in het licht geven van F. v.^N MIERIS, Ferhandeling over het zamenlielLn der Historiën of het befchrijven der Gefchiedenisfenmet eene Voorrede en Aanteekemngen van P. G. WITSEN GEYSBEEK; welke ver nieuwde uitaave voorzeker met genoegen ontvangen zal worden, aangezien dit voortreffelijk werk ongemeen zeldzaam en fchaars te bekomen is. VOOR VRIENDEN VAN VROLIJKHEID Is wederom te bekomen: DE VROLIJKE TIJDKORTER; OF St.-Ni- kola.as-Al.manak voor Nieuwsgierigen, voor het jaar 1825. Deze Alma nak is weder, als in vorige jarenmet eene menigte klugtige en lachverwek- kende grappen, boertige invallenzonderlinge verhalen en komieke fnakerijen voorzien. Dezelve is dus bijzonder gefchikt om ds lange Winter-avondeo vrolijk te korten en zich aangenaam bezig te houden; en voor flechts yi\ft^è Cents is dezelve in alle Boekwinkels te bekomen. .■,-s-«..

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1824 | | pagina 2