coü p» MIDDELSÜRGSCHE 1^ No. 150. Dingsdag den 14 December. IL A N J E V TF S T IJ D i N G E ti. W I T S E R L A N D. Tl AZEL «len ■^,0 r.ovemier. In den avond van den 23 dezer is te Geneve O een ontzotn.'iid onweder iiiiiiebarster)ziindedit dezelWe dag op welken er -op tte zuid kusieii van Engeland, een zoo verfchrikkeUjke orkaan heeft gewoed. Dieiizelfden avond heeft die orkaan ook in het depatiement del'Ain iti'Frankrijk verwoestinsen san^erigtBourg heeft vooral geJeden; et z^jn W5onien ontworteld en vele iiuizen befchadigd, DUITSCHLAND. BROMBERG den 30 r.ovember. Eene nieuwe ondervinding heeft weder om bevestigd, dat het gebruik van gerookte griet, in tot nog toe met zeker bekende gevallen, voor de gezondheid en zelfs het leven der menfchen ge- V aarlijk worden kan. In de ftad Fischhaufen werd niet alleen eene geheele iiJmilie, na van zulken geronksen visch gebruikt te hebbe;*angcfteld maar aelfs het iongfte kind dier familie, een knaapje van zes jarenis daaraan ge- «iiorven. Denaard van de vergiftige llofwelke de gerookte griet fointijds bij aich heeft, is tot nog toe niet ontdekt kunnen worden. •NEURtiNBERG den 4 decembrr. Ouze, Correspondentdie onlangs van eene proeve gefproken had te Napels door twee Amerikanen genomen om flCnen luchtbol coor middel van groote voorgefpannen vogels te befturen, deelt heden daaromtrent eenige nadere bijzonderheden mede. Het zijn nog- uns geene eigenlijke arenden, maar de Peruaanfche groote roofvogels Kudors, bi'vcrens meer liekend onder den naam van Kondors, die tot deze proeve ge- baeigd zijn. Het nader verhaal derzelve, luidt aldus.- Twee Amerikanen, uit de ftad Quito, in de republiek Columbiahebben. met onbefchrijfelijke moeite, volharding en behendigheid, twee Kudors tara geioiaaktwelke zij zeer jong en nog zouder eenige vederen op den Chimbo- rasfo gevonden hadden, en het gelukte hun deze grootfte, fterkile en ge- duchcfte van alle roofvogels volkomen te temmen. De Kudur bezit a! de ge- aardhi?id, fterkte en kracht des arends. Met zijne breede vleugels heeft hij acliittien voet vlugt. De beide Amerikanen hebben deze Kudors zoodanig ge- leeird, dat zij met dezelve in de grootte veiligheid meer of min verre lucht reii'.en kannen ondernemen. Te dien einde hebben zij een Inchtbol ultgevon- desi, waaronder zich een fchuitje bevindt, dat zeer veel naar eenen fchelp. visich gelpt. De Kudors worden aan de beide buitenzijden gefpannenmen do(;t bun toom, tengels en gebit aan, om ze gemakkelt)k te kunnen bottu- reu de beide luchtreizigers plaatfen zich op twee naast elkander liggende rust- beetjes, het teeken wordt gegeven, de luchtbol ftijgt zachtkens op, en zoo dra 'dezelve eene hoogte van omtrent honderd vademen bereikt heeftworden de vogels, die tot nog toe in het (chuitje gehouden waren, losgelaten, en r,n i'^aat het pijlfnel door de onmetelijke ruimte. De reizigers zijn onlangs te Napielshet eerst opgevlogen. Zij hebben het marsveld bij die ftad ten vier nren verlaten, zijn tien minuten daarna op den top van den Vefuvius geko- rtènvanwaar zij ziChover de zoo levendige golf, naar het voorgebergte Mifeiium gewend hebben. Deze vier uren in eene regte linie zyn in negen tien minuten door hen afgelegd geworden. FRANKFORT den 5 december. In het Lombardysch-Venetiaansch ko ningrijk is afgekondigddat de genendie in het aanftaande jubeljaar als pel grims naar Rome willen gaante Weenen paspoorten zullen moeten aanvragen. Alleen aan welbekende perfonen, of pelgrims buiten alle verdenking, zullen dJe afgegeven worden. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 7 december. Het fchijnt dat ons gouvernement met ge- wigtige verhandelingen bezig is. Bijna dagelijks worden kabinets raden gehou den. Gisteren waren wederom bijna alle de ministers in zulk eene bijeen komst vergaderd, en de zitting duurde omtrent drie uren. Des avonds te vo ren was een konings-boodfchapper naar de Nederlanden vertrokkenwerwaarts obk (ir Ch. Bogot afgereisd is. De heer Stratford Canning, die zich naar Petersburg begeeft, heeft maandag morgen Londen verlaten. De Courier izegt dat hij den weg neemt over Weenen. Zaturdag te voren had de Oosten- rijklfcbe ambasfadeurprins Ësterhazy eene conferentie met den ftaats-fecreta- riS Caiining gehad. Het bijna uitllultende punt van binnenlandfche ftaackunde, waarmede lints geruimen tijd onze dagpapieren zich bezig houden, is de ftaat van ler- laöd en de wederzijdfche betrekkingen der Protestanten en Katholijken in dat gedeelte des rijks. De Morning Cronicie tast de eerstgemelden met heftigheid aandie even heftig door den Courier verdedigd worden. De Timei zegt dat de emancipatie der Katholijken, wier beftrijders allengskens hunnen invloed begonnen te verliezen, waarfchijnlijk ook ditmaal wederom niet tot ftand ko men zal, ten gevolge hunner eigene laatdunkendheid en onverdraagzaamheid. -^ De infchrijving, tot onderftand der flagtoffers van de overllrooroingen Ji> Duitschland, begon zoo veel toeloop te krijgen, dat onze ministeriele en andere papieren dienstig geoordeeld hebbenaan het deelnemend gevoel der natie eene andere rigting te gevendoor aan te manen tot het verzamelen van gelden voof de niet mirder talrijke ongelukkigen, die door de jongde llormen aan ohïe tuSten en binnenslands geleden hebben. Inderdaad zijn de verwoes tingen op fommige plaatfen verfchrikkelijk geweest. Aan de zuidelijke kust zijn, volgens berigtenop enkele plaatfengeheele buurten weggefpoeld en de bewoiiers der huizen grootendeels verdronken. Elders is het vee in groote menigte om het leven gekomen, behalve de fchade aan gebouwen, akkers en veJdg^wasfen toegebragt. De fcheeps-verliezen gaan alle berekening te bo- v*«zelfs na aftrek van het geen geasfureerd was, Aan zonderlinge voor beelden van redding der manfchap of der bodems heeft het intusfchen niet ont broken. Er zijn fchepën gered door op riffen of bankenwerwaarts wind en ftroom dezelve onwedèrftaanbaar heen dreef, regt aan te houden en zich dtoor de hemelhooge golven er over heen te laten flaan. Eergisteren avond is nog eene koolbrik te Portsmouth binnen gebragtwelke op de kust van Susfex geraaktmaar door eene kat behouden was van aan de admiraliteit te verval- léOi Eene wet namelijk van Eduard den Eerfleu bepaalt, dat alle vaartuig, aan welks boord eenig levend fchepfel gevonden wordtniet als wrak be- fcbouwd mag worden. Op den koolhaalder fcheen al het volk verdronken, mtar men vond et nog eene levende kathet fchip racet nu aan de eigenaars te-rug gegeven worden* Het fchijnt dat onze regering'ernftig bedacht is ora onze zeemagt te ver- flejketi: De volgende fchepen liaan te Plymouth op rtapel of moeten er ge bouwd'worden. Stt George, v^u 120 Hukken gefchut; Londen 110; Hir.- daUiOi^ 8öi Cerberus, 46; Circe46; Ptojerpina, 46; Staiita, 4ÓTi- grii, 46; Daphne, 28; Porcupine, a8Jiacehorfe, i^ Hyacinth, 18'; Kolla, ioj Reindeer, 10; Saracen, 105 Savage, iOj Scorpion, 10 Seolark10; Hope en Mutine^ kanortneerbootenNightingalekotteri' zebub, Devait'Jti(jn en P'olcano, boinbardeerfchepen. Worden gereparéerÜ Impregnabel104; Dub/in, 74; Inrincihle, 74 en ftytf fchobnèr. lu de bergftreken van Schotland en zelfs in de noordelijke graarfchap- pen van Engeland, voornamelijk in het noord-westenis gedurende de eerjiè dagen dezer mand zoo geweldig veel fueeuw gevallen, dat de aankorant ier postkijetfen daardoor vertraagd en op fommige plaatfen geheel verhiiidetd Men vreest voor eenen harden winter. in de Vereenigde-Staten van Noord Amerika .heerscht zeer veej mede dinging tegen de volgende prefidents-verklezing. Het fchijnt voornameüjlc dè generaal Jackfonalsook de heeren Adams en Crawford welke elkander de aanftaande keus betwistendoch men gelooft dac de generaal de overhand be houden zal. In dat geval wordt vijandige gezindheid tegen Engeland verwacht^ niardien een groot gedeelte van generaal Jackfons populariteit niet alleen óp zijne>;deinocratifche denkwijze roanr ook op zijnen afkeer tegen de-Bngetr fchen berust, welken hij in den jongften oorlog de gewigtige.nederlaag bij iSlieuw-Orleans heeft'toegebi-agt. .y.s Te Edimburg is eene infchrijving geopend ten voordeele van degenen; die door den jongften brand in die ftad geleden hebbenen reeds JD de èèrftc drie dagen beliep die infchrijving meer dan 7000 p, ft. Een brief uit MeMco meldt, dat bij het gouvernement het voorÜel was gedaan om het regt van uitvoer op goud en zilver te verhoogen, maar dit voorftel in handen gefteld zijnde van éeue fpeciale commisfie, is door dezelve den 9 augustus II. in die zaak rapport uitgebragt en vervolgens overeenkomftig hetzelve niet alleen gezegd voorftel verworpen, maar zelfs bij eene formele wet bepaald, dat voortaan geenerlêi verhooging van regt op den uitvoer van goud en zilver zal kunnen gelegd worden. Zelfs dacht mendat de beftaande tittgaande regten op de edele metalen nog door het gouvernement zouden ver- u)+tKierd worden. De tweede halfjsrige coupon der Griekfcheleenii)g van 800,000 p. (K> welke toet i januarij zal verfchenen zijn, zal op dei) vervaldag betaald jyo^, den ten kantore van de heeren Lougnati en O' Brien alhier. '\m^A In het dagblad the HamipHre Telegraf Xsm men het volgende: Hét Engelsch eskader in de MIddellandfche zee is geftationneerd als volgt de Revenge (aan boord van hetwelk de admiraal fir Henry Neale zich bevind'tj» Napels; de Sybilie; de kVeazle' en de Alacrit-j aan de lönifche eilanden: de Eutjalusde Cyrenede Martin en de jhfind in den Archipel; de Eurya- lus, en de Martin hebben bevel gekregen. Om naaf Engeland terug tèkeeVen; De Medina beeft lord Stfangford van Konftantinopel naar Triest óvergeb'rSigt alwaar zijn lordfchap den 3 november is onticheept en vervolgens nSar Ree nen vertrokken. Men denkt, dat dat fchip tegen kersmis in Engeland terug; zal zijn. Sedert het vertrek van den edelen lord uit Konftantinopel zijn belangen van bet Britiche gouvernement aan eenen zaakgelasten toevertrouwd^ doch dezelven zijn van een zoo groot gewigidat zij weldra iü hanéen \^atii een minister vSfi deii èerften rang zullen overgaan," S P A N J E. MADRID den 29 november. De koning is tegenwoordig geheel "buiten ge vaar, doch het zal lang duren eer hoogstdezelve weder tot krachten .kotot. In de Coritnna is de prins van Angloiia, en een andere grande vfriSpan- je in de gevangenhokken van het fort San-Antonio geworpen, wélkè yoor de grootfte misdadigers beftemd zijn, en bij hoogwater onderlobpen; te Gre nada is de zoon van de marquifiu van Benevento uisgelijks in ketepeu .ge- Hagen, De misdaad van die lieden is géene anderedan die va'ri letJeu dec conrtitutionele mnnicipaliteit van Madrid te zijn geweest. Brieven van Coruuna dóen voor ernftige oulustijn aldisar fchromiéii.» zoodra de Franfchen die ftad zullen verlaten hebbendé proviiicié Galicié ÏS als of Zij op eenen vuurberg ftaat; de vervolgingen aldaar moeten onmisbaar eene vreesfelijke reactie ten gevolge hebben. Dé voormalige mioistèf MoscÓTei is aldaar iu hechtenis geuoitten. FRANKRYK. PARYS den 7 december. De dauphin heeft zijn voornemen te kennen ge geven om binnen kort allé de gevangenisfen van Parys te bezoeken. De maatregelwaarbij niet minder dan 16j generaals op retraite wor den geftèldheeft Zeer veel misnoegen verwekt, vooral tegen den minister van oorlogden heer de Clermont-Tonnerte. De minister van buitenland- fche zaken, de heer de Damas, heeft, zegt men, zich fterk iu den raad^te§«u deze ordonnantie verklaard, Heden verhaalt men, dat dé heer de Villèle het plan heeft, oni deiï prftis de Polignac in het ministerie te brengen, in de hoop, öra daardoor de krijcht der contra-oppofitie in de beide kamers te verzwakken, en men voegt ér D|j dat de prins de ambasfade van Engeland zoude verlaten en hém' de portèTeuillé van den heer de Damas zoude toevertrouwd worden, De correctionele regtbank van Chaumontdepartement van de ti^ute- Marne, heeft dezer dagen eene zonderlinge zaak behandeld. De heer P..,. een ryk partikuiier, was reeds eenige malen óp de markt dier itad betrapt, uit orKierfcheidepe graanzakken een handvoltarwe ter bézigtigfug'nemende die by daarna behendiglijk in zijne mouw en vervolgens in zijq zak \vist te brengen, De regtbank, die niet geoordeeld heeft dat deze foort van indus^ trie een brevet van uitvinding verdiende, heeft deii befchüldigden tot eenebe- vangenis van vijf dagen 5 francs boete en in de kosten verwezen. De de batten hebbeu de fchandelijkÏÏe gierigheid van den heer P... doen' kennen, welke zoo ver ging dat biJmet eene latde reverbere of lantaarn, vooï zijn htiis geplaatstómweiiddé, ten einde zijn kaarslicht te befparen. Bij deze gelegenheid heeft men zich herinnerd een merkwaardig prCKWs dat in 1787 in Engeland plaats had. Êen grijsaard, Éyre genaamd, bezittM van een kapitaal van meer dan twintig duizeiid poiiden fterliugswas pvettnlgd van talrijke dielftallen, die echter van weinig belang waren, Waartoe bij, of- fchoon zeer gierig zijndedoor eene fterke neiging werd gedrongentwee boek papier door hem geftolen, en die hij onder zijn rok verbergde, detWn hem ontdekken en arresteren. De zaak werd onderzocht. Èen/oo .rijke. dief, die voor de waarde van eeii Engelfche f helling werd gevonnisdWas eett^ wij zonderling verfchijnfel. Het diefftal werd bewezenen Eyre t'ót éen^ verbanning van zeven jareii veroordeeld. Dit verachtelijk mensch wéVd d^ daarénbovëri het llagtolFer zijner gierigheid. Zijne vrienden hadden, mét oog? j merk om liem voor eén gedeelte van de ünaaiigenaauiheden der réis te oiitl)éf'- fen, van den kapitein verkregen diit hij een vaii de andere misdaffigers afgjej, zohdefd Verblijf zoude hébben; doch naauwelifks in zee zynde, Ui-ee^^ljij^ hierover beroüvveti, ten einde eèue geringe foiii' te befparen, vétiiiétigde ny deze oveieeniiomsiliever verkiezende met de alidcrc veroordeelden op llrOij'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1824 | | pagina 1