A B V KT E IST f - - ^- f^ - - - Z E E TT DINGEN. ^^^■BESTUREN bn AD MINISTR ATIf.N. I E N. f' Te iVliddeiburgter Boeicornkkerij van de GaBaoBOK»» ABRAHAMS, iljne hand hdnne teddingop nieuw begeeft hij zich In het w«etom ook deze, van een' anders wisfendood, te bevrijden; in wellse edele poging hij ite «Ifwoldoeaing mogt fmalten, fuccesQvelijlcmet hetzelfde gelukkig ge- yiAgte mogen Hagen. Warmen dank wijden hem voorzeker de door hem geredden; doch te vre- denheki raet zich zelven is gewis zijne hoogde beiooning en zijn voorbeeld vore anderen aan, om, met even dezelfde belangloosheidzijnen natuurge noot, in foortgelijke of andere nooden, ten redder te verareliken. MIDDELBURG, den i December 1824. ^-de ondergeteekenden is nog voor Huiidninen ontvangen I Van twee mei.fchenvtiendeneene gift van/6 en eenevan/i alsmede uit de kerk-koUecte der Hervormde gemeente te i/ufstwee ftuks van vijf F*r&iikcn De G f. b r o e d e r s ABRAHAMS. f^edért beviel mijne geliefde Echtgenoote welgefchapen ZOON. Middelburg 30 November 1824» I3i(le KONINKLIJKE NEDERLANDSCHf; LOTERIJ. Vierde Klasse. Getrokken prijzen enpremien van 1000 en daarboven. JJjuen, No. Piiizen of I'remieii. 1 Liitn. iVa. Fi ijzen Piemten ifte 13671 Premie looc. 6de 79'3 prijs loco. 14377 Priis 2<;oo, 8403 1000. 20'il I n icoo. 7 de 17542 n 5000. 26343 r> 1000. 815 }f 1000. »4e 3474 n 1000. güe 17106 M loco. «de 41a; -^ M '- 1000. 32710 40000. V 334!»;^ "«95^4 ■»»- 1000. pda 1909 1000; 1000. 16380 1000. 5de S4'55 n JOOO. lode Geene. 32488 20000. II de 2 1002 1000. 1279 loooo. 17011 7209 Premie 1000. 5000. VLISSINGEN den 30 mvmber. Het fchip de Jonge Sehreuderkapt. C. H. Schreuder, v»n Mallasa naar Antwerpen beilemdmet ftukgoederen en wijn heden alhier ter reei'e gekomen, is, eenige avarij aan deszelfs be- xaan-mast bekomen hebbende, wegens het fleciue weder naar Rammi;kens ge- zeilt". Voorts zijn, van den 28 dezer tot heden, op onze reede aangekomen: Le Benjamin, kapt. A. Vidor, van Duinkerke naar St. Domingo gedesti- neerdmet Hukgoederen. Voor Antwerpen beftemdEizo de Ifindt, kapt. W. G. Ilellinga, van Marfeille; de Mariakapt. J. Zirck, van LiverpoolKronotkapt. J. Lundt, van Cette, en Maria 'Johannakapt. T. van Duivenbode, van Havre de- Grace, alle vier met ftakgoederen de Jofeph kapt. J. H. Arends, van Pa lermo, metde Jufvrouw l'f'ilhelmina Laurentia kapt. J. J. Swart van Liverpool, met klipzout en huiden; the Union, kapt. D. Talbot, van Londen, met wijn; dejongejan, kapt. J.C. Kievieis, van Liverpool, m-c Vlipzouti V/lvanturier^ kapt. J. F. Poodisvan de Havaunah met fuiker en koffij. Ook zijn, den 27 en 28 dezer, van Antwerpen de Schelde afgekomen en najr zee gezeilu Jojetise /Irrivée, kapt. F. Beniest, naar Londen; de Goede Hoop, kapt. J. G. Boon, naar Douvres Antoniui, kapt. J. P. Schonke, naar Perry, en Magd^lena, kapt. H. R. Lutje, naar Penfance, alle vier met boomfchors 4fr Goede Hoop, kapt. D. H. Puister, met (lukgoedereffm*Aurorakapt. P. H. Brenck met ballastbeide naar Hamburg. VERPAGTINGEN. Op den II December 1824, des voormiddags ten tien uren, zal aan het lokaal van het Gouvernement te Brugge, voor drie jaren, wurden verpacht: üet Graigevai langs de rif^egen en bermen van de wegen der xlïe en 2de klasfeen van de ongekUsfi/iceerde wegenin de provincie fVeit-ytaan- ■,:-.deren. /.be conditie'n dezer verpachting liggen ter lezing in de bureaux van de proviociale Gouvernementen van West-Vlaanderen en van Z.'eland. Op den 18 December 1824, des voormiddags ten tien uren, zal aan het lolual van het Gouvernement te Brugge voor drie jaren worden verpacht -■ - Het hefen der Pasfagiegelden dtor eenige Sluizen in de provincie fVest. Vlaanderen. De conditien waarop deze verpachting zat plaats hel-bjn, alsmede de ta rieven dezer heffing liggen ter lezing in de Bureaux van de provinc ale Gou vernementen van VVeit-Viaanderen en van Zeeland. J^:De ONTVANGER der DOMEINEN van WALCHEREN, ie Middel burg, adverteert, dat hij, als daartoe behoorlijk geautorifeerd, op Zaturdag den |8 December 1824, des voormiddags om 11 uren, in eene der Zalen van het Raadhuis te Middelburg, publiek, ten overdaan van den lieer Bur gemeester aldaarzal prefenteren te verhuren 1°. Een HUIS(iaande in de Abdij binnen Middelburg gequoteerd Lett. A. No. 51, voor den tijd van 3 of 6 achtereenvolgende jaren, in gaande met den i Februarij 1825 En Een TUIN, gelegen achter het Militaire Hospitaal binnen gemelde Stid, Lett. Q. No. 268 voor den tijd van vijf achtereenvolgende j«ren, aanvang nemende den 1 Mei 1825. 0«-»i»wüiiiig zal daag» te voren plaats hebben, te beginnen aan het Huis dtt voormiddags om 10 uren. De conditien dezer Verhuringen liggen ter lezing ten Kantore van raeerge- nelden Ontvanger, ia de lange NoordllraatWijk L. No. 132. De Ontvanger voornoemd SCHUiMMELKETEL. S. C. Ihiféeuw, vSn eptl S. L U T E Y N. J-J eden morgen, kwartier voor negen uren, overleed alhier kinderloos, jtj den ouderdom van ruim 46 Jaren, MAGDALEENA RISSEEUW, zeer ge- liefde Huisvrouw van YzENDYKE JACOBUS BREVET, den 20 November 1824. Notaris te Yzendyke. j/\sn het Kantoor der a/IccK ^ck'^Viiip.ceerde KoUecteurs der KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ, te Middelburg, zijn inde 131 Ite Loterij te bekomen, Heele en Gedeelten van L(.)TEN, in Koop, alsmede in Huur voor de A'ï.'/a'^ Klasfe, waarvan de trekking begint Maandag den 13 December 1824, 4 20 't Lot, Half 10, Kwart ƒ5, Achitle 2 ,50 en Zes tiende 1 ,25 cents. Bij dezelven wordt GENERAAL COMTRABOEK gehouden. DEMERARY and ESSEQUEBO. 'J^he undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary a; d Essequebo, advertises, by these presents, for the first, second and third time, that he will, by virtue of certain Sentences of the llonouiable Court of Criminal and Civil justice of said United Colony, expose and seU at Public Execution-Sale, the following PLANTATIONS, with their Cultivations. Buildings, Slaves and further appurtenancesviz: Fiiitlj. In the month of April 1825, the SUGAR-PLANTATION GREENFIELD, situated on the East Sea-Coast of Demerary, the property of Paul Samuel Moaiah, Secondly.— In the month of April 1825, the SUGAR-PLANTATION t'l''ATERLOOsituated on Leguan-Island in Essequebo, the pro- petty 0Ï Joiep'i Edward Alk'jne. Thirdly. In the month of June 1825, the SUGAR-PLANTATION HERMlT/fCE, situated on the West-Bank of the River Demerary, the property of George Gill of Louisa Mathew Cells. The Judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett proceeds of the above Sales will be held by the said Honourable Court of Justice, three months after the respective days of Sale, for which reason all those, who may pre tend to have any rigiit, title or interest to the Nett proceeds of said Plan tations, are herewith by him the undersigned Deputy First-Marshal of said United Colony, summoned to appear in person or by their Attornies, to lay their Claims in cue form before the Honourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sestions in the follo wing monthsviz In the month of June, for Plantations Greenfield tnè IVaterlooand in the month of Augustfor Plantation Hermitage, unter a penalty that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are daily to be seen at the Counting-House of Mess. HALL Mc. GAREL C°., No. 7, Austin- Friars, London, and P. J. le JOLLE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 29 May 1824. j. D. HALEY, Deputy First-Marshal. Een ieder, welke als nog iets te vorderen heeft van, of verfchuldigd is aan den Boedel van wijlen den Heer ADRIANUS de JONGH in leven No taris te Goes, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen voor of op den 10 December 1824, ten Sterfhuize binnen Goes, Wijk B. No. 108; zullende de nalatigen zichzelven te wijten hebben, de fchadèn, vcwr hnn uic hunne nalatigheid te profliieren. NB- NB- U'^ koop, op de Buitenplaats ZEEDUIN, on- J»JlJ. der Oostkupelleeene partij zwaar Esfen en Elfen HAK- HOUl'; wordende voor hetzelve, des verkiezende, eene Stapelplaats ver leend. Alles nader te bevragen bij IVillem de Klerk, Tuinman op Zeeduin. j\/lejufvr. BRIGNOL heeft de eer de Dames te berigien, dat zij alhier ij aangekomen met eengroot asfortiment gemaakte CLOAKS in alle kwaliteiten. Zijden SHWALS FICHUS nieuwe Fraiifche en Engelfche MERINOSSEN zij hoopt, door de billijkheid der prijzen, op nieuw met de gunst te zullen worden vereerd Is gelogeerd bij f'^.J, de Sutler, in den Langendelft. Ligt in losfiiig Kapitein J. M. Darzymet bestbrandende SCHAAL-KO- LEN a ƒ2,50 cents per Schaal; te bevragen bij Adriaan Tak Jz,, in de Zusterllraat. }-Jeden ligt te Middelburg in losfmg, S. van Berg, met eene fchait puik van Flakkefche AARDAPPELEN, van J. de Kok. 2uivere SUIOOP DE PONS en AALBESSEN-WIj>J, bij J.^. Lten- derifen, op den Dam Lea. F. No. 151. l^este Nieuwe KASTANJES, .Mallagafche CITROENEN, CHINA'S- APPELEN en Gerookte ZALM, tot civielen prijs, op de groote Markt, bij li. A. Schutz. £)oor toeval eene Burger DIENSTMEID benoodigd in de Verwerijfiraat Lett. N. No. 130. J^ene Burger DIENSTMEID terftond benoodigd; adres bij den Boek- verkooper AUoTJer in de Gistftraat. p. F. VAN DE VELDE, geb. GREGOIRE, in den Langendelft, heefc ontvangen, orderfcheidene Panjsfche Nieuwigheden voor SINT-NIKOLAAS» GESCHENKEN, als: Dames^Garnitures in't Verguld en Staal, Tisfu Ber- lins-IJzer, Gipsières en Mandjes en Cuir de Kiisfie oU i la Neige, met Mu« zijk of Necesfaire, Dito a la Tulipe ou en i'api;!on Werkdoosjes, Souve nirs, Cabinet Cachetten, verfchillende KINDER-SPELEN Dito SPEEL GOED. Alles tot billyke prijzen. BEKENDMAKING. De KRIJGSRAAD der Dienstdoende SCHUTTERIJ te VLISSINGEN, brengt bij dezen ter kennis van een iederdien het zoude kunnen aangaan dat bij (Jenzelven zijn ingekomen, de Kohieren van verhoogde en dnboelde, iBksgaders der gewone Contributie, ten behoeve dier Schutterij, over den )«r8 1824, executoir verklaard door den Heer Gouverneur dezer Provincie, 1 den 30 October 11., en dat dezelve, ten fine van invordering, zijn gefteld in Ijaoden van den Ontvanger der gemelde Contributienwordende mitsdien de Comribuablen aangemaand, om het door hun verfchuldigde, ingevolge de «ai^g-biljettenbinnen den bepaalden tijdpromptelijk te voldoen terwijl de ualitigen, overeenkomftig Zr. Ms. Beduit vanden 31 Jultj i8i9i Lett. S. I tot de betaling zullen worden gecontlringeerd, jiy^Vüsfingenden 24 November 1834. 7*- De Krijgsraad voornoemd, J. J. BECKER, Vt. Ter ordonnantie van denzelven A. LE CLERCQ, Secretaris. Jn den Boekwinkel van de Gebroeders ABRAHAMS is voorhanden, een uiiniuntcnd asfortiment van FRANSCHE, HOOGDUITSCHE en NEDER- DUiTSCHE ALMANAKKEN. L:-ne faaije verzameling van de nieuw- fte KINDER-WERKJES, alsmede een aantal KINDERSPELEN. XOT PRESENTJES VOOR DE JEUGD zijn, in den Boekwinkel van S. VAN BENTHEM weder voorhanden, eene Verzameling van de fraaifte en nurtigfte KINDER-WERKJES, met en zonder Plaatjes, FranfcheHoog- dui'fche en //ffW^j^^Z/cAê ALMANAKKEN voor 1824; onderfcheidene Kin der SPELEN; extra fraaije NAAIen ÜREI-DOOSJES BREI-KOKERS, extra fraaije ALBUMS, BRIEVENTASSCHENVERWDOOZENenmeer andere artikelen, tot dat einde gefchikt. Ook zijn bij denzelven, als naar gewoonte, te bekomen, originele .ff«^f/A** en //t)//d«rt7'tï« TEEKEN-PAPIEREN, van de grootfte tot de kleinlle for maten, en van de in dat van beroemdtle Fahnkeurs; wijders allerlei Teeken behoeften welke de Teekenaar en Kunstfchilder dagelijks noodig heeft. Bij 7.. DE BUISONJÉ, Boekbinder te VLISSINGEN, zijn voorhanden fraaije KINDER-WERKJES en KINDER-SPELEN, fraaije Kartonnen .WERKDOOSJES, ALBUMS in Maroquin en Karton, verguld, ALMA NAKKEN voor 1825 en meer andere artikelen, te groot om te melden. Dezelve is ook geforteerd inROOMSCH KERKGOED, en verbindt het- 1 zelve tot civiele prijzen. .■*t|l,!''«l!y**.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1824 | | pagina 2