COUR .-^^rc: No. t4S. MIDDELBURGSCHE Donderdag den 2 December. 2i J E V TF S T n n 1 N G E ISl. NEDERLANDEN. W E S T - I N D I E. PÖRT-AU-PRINCK (eilamf St, Do'ningo.') Aovi g octoher. Onze prefi- dent lean Pierre Boyer heeft aan de arrondisfemenc's kommaiidanten eene tirculaire gezonden, in welke hij kennis geeft, dat de zaakgelastigden die hii ingevolge de liem daartoe gedane oproeping, naar Frankryk had gezon den om over de herkenning der onafhankelijkheid van Haïti te handelen, on- verrieter zake zijn teruggekomen, alzoo het Franfche gouvernement nog een ingebeeld regt van opporleenheerfchappij op dit land meent te hebben. Deze aanfpraak (zegt de prefident) welke men meende dat Frankryk reeds had óp- gegeven, kan nimmer worden gedoogd; zij is eene nieuwe proeve dat onze wcïeolijks waarHorg in ons onwrikbaar genomen befluit blijft beftaan, en te vens hoe gegrond ons wantrouwen en de maatregelen die ik genomen heb zijn geweest." Hierna wekt hij op, om zich verder krachtdadig in verdediging te flellen doch tevens, om de rust en de zekerheid die de vreemdelingen, welke zich in dit land bevindenop grond der conftiintie genietenniet te fchenden maar te blijven handhaven. Het flot dezer circulaire luidt dus: De republiek is vrijzij is voor altoos onafhankelijk, om dat wij be- llotén hebben ons onder hare puinhoopen te begraven, veeleer dan ons aan den buitenlander te onderwerpen. Intusfchen rekenen de vijanden van Haïti nog op de herfchenfchim van verdeeldheid onder ons. Welke eene dwalingen tevens welke eene dubbelhartigheid I... Dat wij voor altijd vereenigd en getrouw zijn aan onze pligten; alsdan zullen wij, mee de hulp van den Al- magtigen, voor altijd onverwinnelijk zijnl" TURKYE, KONSTANTINOPEL den 25 October. Een digte fluijer bedekt lleedsde laatfte operatien der Grieken tegen den kapiteinpacha, toen deze zich in de Dardanellen heeft gered. De Porte bewaart ten dezen opzigte het diep- fte geheim. Alzoo de Turken verzekeren dat hun verlies niet zoo aanmerke. lijk is als de Grieken voorwenden, kan men zich alleen aan de daadzaken hou den, te weten het alleen terugkomen van den thans ziek zijnden kapitein-pa- cha in de Dardanellen. Hij is geheel in ongenade gevallen, hoeft order ont vangen voor het oogenblik niet in de hoofddad te komen en is voorloopig in het bevel door Ibrahim-pachazoon «an &in onderkoning van Egypte, ver vangen. Sedert den laatften post zijn nog twee fregatten en eene brik geluk- kiglijk in de Straat aangekomen, waar zij zich thans in zekerheid bevinden. Men heeft uit Thesfalie door Tartaren de tijding ontvangen, dat Zeitu- ry, hetwelk de Grieken federt drie jaren gepoogd hebben te veroveren, zich eindelijk, na de volkomene neerlaag van Derwisch-pacha, heeft overgegeven. Het bezit van Zeituny is van het grootrte gewigt voor de befcherraing van Livadie en de verovering van Thesfalie. jyien wacht fteeds de tijding van de volkoraene ontruiming van Molda vië. Alzoo Achmed-aga, die te Jasfy komraandeert, een Moldavisch officier liee'ft doen onthoofdenvreest men nog voor verdere buitenfporigheden- Uit Thesfalie heeft de Porte zeer onaangename berigten ontvangen. POLEN. WARSCHAU den 7 november. iVlen meldt van Kiewdat die provincie gedurende de maand augustus, door fprinkhanen is bezocht geworden, wel ke geheele distrikten bedekten. Men heeft opgemerktdat deze gevaarlijke infckten zich onder den grond op onderfcheidene plaatfen verbergen, waar- fchijnlijk om aldaar hunne eijeren te leggen. De regering van die provincie heeft bevol'.i, om talrijke kudden zwijnen op die plaatfen tedrijven, hetwelk het beste en eenvoudigfte middel isom zich van die infekten te ontdoen. DUITSCHLAND. BERLYN den 6 november. Mevrouw de gravin van Harrachthans prinfes van Liegnitz, en gemalin van Z. M. onzen koning, is van eene Bc heemfche familie die thans haar verblijf te Dresden houdt en minder bemid- deld is dan de andere tak van dat gedacht, die te Weenen is gebleven. De koning heeft te Toepiitz met deze gravin kennis gemaakt Dez;e dame is den i november alleen te Berlyn gekomen, en aan het hotel Petersburg afgertapt; zij is tegenwoordig geweest op een balhetwelk den 5 door de kroonprinfes gegeven is; en een der prinlen van de koninklijke fa- inilie heeft met haar gedanstdoch zonder het minfte denkbeeld te hebben van het doel harer reize. Op de vraaghaar door de kroonprinfes gedaanof zij langen tyd te Berlyn dacht te vertoeven gaf zij tot antwoord dat zulks van de omftandigheden zou afhangen. De koning heeft zich omtrentzyn voor nemen aan niemand uitgelaten dan alleen aan den kroonprins, en aan prins Au- gust, als hoofd van den jongden tak der familie. Z. M. heeft hun tevens aan bevolen de zaak geheim te houdgn tot dat hoogstdezelve het raadzaam zou óordeclen dezelve bekend te maken. (Deze beide prinfen hebben den koning fchriftelijk hunne toeftemming gogevenj. Het huwelijk is denp voltrokken. Mevrouw de gravin van Harrach heeft zich des morgen», in een rijiuig, behoorende aan het hotel alwaar zij was af- geftapt, naar Charlottenburg begeven. Toen zij de kapel binnen trad werd zij door eenen kamerdienaar van den konmg ontvangen. Niemand der koninklijke faniilie heeft de trouwplegtigheid bijgewoond. Er waren bij dezelve flecbts vier getuigen tegenwoordig; onder anderen Z. K. H. de groothertog van Mecklenburg-Schwerin en de prins van Wittgenliein. Dadelijk na de huwelijks inzegening, is de jong (jetrouwde vertrokken, in hetzelfde rijtuig waarmede zij gekomen wasen de zaak is in het diepst geheim verborgen gebleven. Den 11 had de koning de geheele koninklijke familie op een diner op Char- Iflitenbnrg genoodigd. Toen alle de gasten bijeen gekomen waren,trad de ko ning, mevrouw de priiifes van Liegnitz aan dê hand binnen leidendeinde «aal, en ftelde haar als zijne gemalin aan de koninklijke familie voor. Des avonds van denzelfden dag heeft de prins van Witt;;enftein de ministers van (laat doen bijeenroepen, en hun de onderflaande nota voorgelezen, welke ook aan het corps diplomatique is medegedeeld geworden. Vermits Z. M. verlangt, dat zijn huwelijk met H. D. H. mevrouw de «prinfes van Liegnitz, enkel als eene particuliere zaak worde befchouwd heeft hoogstdezelve gemeend hetzelve niet officieelby een bofartikel in de „dagbladen dezer hoofdftad te moeten aankondigen. Z. M. heeft echter wel „willen toedaan, dat het hiernevens gevoegde artikel \w&i Hamburger courant „geplaatst worde. „Berlyn, den 11 november «824. (Geteekend) Wittgenstein." Den volgenden avond is de koning met zijne gemalin en de geheele kpnink. lijke familie op het concert van den heer Mofcheles verfchenen. FRANKFORT den 24 november. Aan het Rusfisch hoofdkwartier van Tulczyn heeft men het dellig berigt gekregendat de Porte nogmaals, van be- fluit veranderd is en Moldavië en Wallachye niet wil ontruimen. Dadelijk is daarop een officier van den ftaf nsar Petersburg vertrokkenom de tijding aan het ministerie vah dörM^ të breiisen. In déz»tt italr van iatten l| -ép'i^^^f* ^t "i lijk niet te denken aan het ontbinden der Rusfifche armee van Het Zwtit^t^'' zijnde de prins von Wittgenftein. kothmandant dier armee. Ook ï»'«fkemjt jfl opgemeld hoofdkwartier teruggekeerd. Volgens onderfcheidene brieven. Zonden in Erfurt fporen van gevisrliji ke woelingen ontdekt zijn, waaraan ook miliiairen niet vreemd zouden iVèzenJ Daar zouden namelijk een twintigtal jonge foldaten, onder-officterénébz. J tot eene ongeoorloofJe verbindtenis behoorden onderfcheiden bijeenkotiisteil in den boschrijken omtrek gehouden hebben, toen men de zaak op het fpoot gekomen wa« en'de fchuldigen aangehouden had. Ook een ftaf-officier énecH fobaltern-officier zouden deswege in hechtenis genomen zyn. GROOT-B RITTANJ E. LONDEN den 23 november. Van Schilij ïchrijt't tjien, v«n dëit «8, «tótf-- daags te vorenop het vernemen dat er een fchip vergaan was oji dé Wéétefö Rocksalle de booten der verfchillende eilanden bemand werden ëti nair dié rotfen duurden, waar zij een zeer grootén niast van omtrent 22 duini diairié» tereenige zeilen eii tuig vonden drijven, waarfchiJnlijk van een fchif*, Vari omtrent 500 ton, hetgeen men denkt, dat een HoUandsch fchip was, yaiidé Oost- of West-Indie komende, daar men in flukken van het wrak koffijbotf- nen en katoen zag liggen. Een der zeilen was gemerkt met M. T. en op eed gedeelte van den achterdeven dond Amflerdami men heeft niemand vdn de equipagie ontdekt. Men gelooft, dat dit fchip op de Gilstone Rock gé- doten is. Partikuliere brieven van Par'js verzekerendat de voornaainfte mogend^ heden van Europa gezind zijn om binnen kort met de Porte in onderhandeling te komenmet oogmerk om een eindpaal te dellen aan den bloedigen drijd tusfchen dat rijk en de Grieken. Ons kabinet begunstigt dezen maatfegel eti zal een zeer werkzaam deel aan de onderhandeling hebben. De heer StfaP ford-Canningbelast om in deze discusfie de belangen vao Engelaod te verte genwoordigenvertrekt vrijdag naar Weenen. SPANJE. MADRID den 18 november. Den 19 zullen de koning en koningin, meé hetzelfde gevolg dat zich thans bij HH. MM. in het Eicuriaal bevindt, iiaar St. Ildefonfe vertrekken; zij zullen er den prins Maximiliaan en de prinfei Amelia (de vader en zuster van de koningin van Spanje) afwachteti en 2tillëil zich daarna den 10 met hen naar het Escüriaal begeven. Z. K. H. de infant don Franfisco heeft van den koning verlof beköttietl om naar buiten 's lands te reizen. In de aanftaande maand zal zij zich op wég begeven, verzeld van zijne echtgenoot, de infante, dona Maria Charldttaj en van twee zijner kinderen. Hij zal zich dadelijk naar Parys en van daat zoo men meent naar Napels begeven. Men verneemt dat ook de infant dtiii Carlos verlof heeft bekomen om met zijne echtgenoot naar Lisfabon te reizélii Het vertrek d^er beide prinfen in de kritieke omdandigheden waarin iicti Spanje bevindt, en op het punt van de groote gebeurteaisfen die xondertw^-^ fel het gevolg der ontruiming (zoo dezelve plaats hebbe) zullen zijn inaakÉ thans het onderwerp van alle gefprekken uit. Zie hier een geval dat als zeker wordt gemeld en een regt denkbeeld geeft van de derke gisting der gemoederen. De heer Melgarejo, een dëüig kouingsgezindedoch tevens een regtfchapen en gematigd man; politiek éd militair gouverneur der dad Infantes, van zijn gouvernement afgezet zijnde^ kwam dezer dagen te Madrid om tegen dezen maatregel te reclameren, ^(jii oomdie fchatrijk iszich grondende op 't geen zijn neef hem fchreeif, had de onvoorzichtigheid in 't openbaar te zeggendat de heer Malgarejo in zijtt beftuur zoude herdeld worden, zijne meening bekrachtigende met de in Span je gebtuikelyke fpreekwijze: Dat men mij de ooren affiiijdeindien mijn neef op dien dag niet weder als gouverneur te Infantes terug is. Zijn neef onge lukkig op den genoemden dag niet in de ftad teruggekomen zijnde, ging de heer Melgarejo des avonds uit, wanneer hij door vier perfonen niet alleenliiet dokflagen werd aangevallen, maar wezenlijk de ooren is afgefneden geworden. Men zegt dat hij aan zijoe wonden is gedorven, en dat zijne bloedverwan ten hier aangekomen zyndegeen regt voor dezen moord hebben kunneri bekomen. BRUSSEL'den aö november. De paketboot, geladen met de goe^erpni toebehoorende aau den nieuwen ambasfadeur van Engeland bij ons hof is (voH gens f Oracle') derzelver overtogt, vergaan: alles is verongelukt. - Men fchrijft van Rotterdamdat de Nederlandfche handet-maatfchap^ pij zich voor dit jaar bepaald heeft, om drie fchepen te huren, een te Rot terdam een te Antwerpen en een te Amderdamten einde gouvernemen(s- goederen naar Batavia over te brengen. De maatfchappij heeft üog een be\<riji gegeven dat zij niet werkeloos blijftzij heeft eene fpecnlatie in thee ge daan en eene andere in tarwe begonnen. Het begin dezer operatien iieefc gunstig op den koers van de aandeelen dier maatfchappij gewerkt. GENT den 29 november. Heden ten 2 uren kondigden het luiden énfpe» len der klokken de eerde plegtige vergadering aan van onze afdeeling der Maat fchappij tot Nut van ''tAlgemeen, onlangs alhier opgerigt. Dezelve hatl plaats in de troon-zaal op het dadhuis. Z. H. 'de prins van Saksen-Weimar j met wiens voorzitterfchap hec departement zich vereerd gevoelt, heeft in de Nationale taal eene redevoering gedaan, als ook de heeren Ferviert<aHaefiensi Hiede leden van het beduurin welke redevoeringendie met de meeste toe. juiching zijn ontvangen, zij de voortreffelijkheid dezer maatfchappij hebbed aangetoond. Vervolgens werden aan een' ferjant van het garnizoen eii a&t< een' fchipperBanters en de Moorals redders van het leven hunner niede- menfchen, zilveren medailles uitgereikt. Deze plegtigheid, welke tweeurefi heeft geduurd, werd opgeluisterd door een talrijk en aanzienlijk gehoor. DOESBURG den 20 novembet. Heden morgen had alhier, bij de ever vaart voor de Ooipoort dezer dad, de volgende treffende gebeurtenis plaats: Op het oogenblik, dat men inet de aakwaarin, behalve de veermanzicfi 5 perfonen bevonden, van land afdak, fpoedde zich eene vrouwOBi nog mede in het vaartuig te geraken. Zulks gelukte, maat door den fchofc^ied hetzelve hiervan ontving, vielen drie der daarin daande perfcjnen op een vad deszelfs zijden, waardoor de boot water fchepte, alle zich daarin bevindende pasfagiers buiten dezelve geraakten, en zekerlijk daar huu graf, op eene di^p-' te van meer dan 20 voeten waters, zouden gevonden hebben, J-oo niet de dienstdoende veerman, met name E. RoerinkEz (die ook reeds ïri de maamf angustus dezes jaars, op eene aanmerkelijke diepte, êen' in den dföotogeval- len man met levensgevaar gered heeft), zich ijlings in de diepte had gédort waaruit hij j met de grootde infpanning, van de zes met de golven worstelen-' de,- drie vrouwen, die zich aan elkander vasthielden,- behoMdenSan landbr^t* Nu fchoot iK'tn echter meer ce doetl over j nog drie holpeloöZeH vJïi'hté'n varf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1824 | | pagina 1