I) V E KT E IS T l E N. T-Jeden zijn getrouwd ------ Te Middelburg, ter Boekdrukken] van de Gbbrokdbbs ABRAHAMS. s*;-'^'A ■- De GOUVBRNEUR van He Provincie ZEELAND Gelet opart. 176, 178, i8i en 182 dor wet van den 8 lannarij 1S17; Brc. 10 der wet van den 28 NSvember 1818, en art. 42-46 der wet van 27 April 1820; art. 6-j en 8 van van Zijner Majesteits bellnit van den 25 Maart 1819 Litt. V^en art, 1,2 en 3 van hoógscdeszelfs befluic van 18 Julij jl.No. 110. BESLUIT: Art. I. De Meeren Burgemeesters en Wethouders der Steden, en de Hoof den der Piaatfelijke Befturen ten Platten Land.ezuüenbij toezending van een extract uit den generalen flaat der uiet verlof in deze Provincie aanwezige jTianfchappsn van de Nationale Militiebekend worden gemaaltt met de Ver- lofgangers wellie zich in liuiine (Jemeente moeten bc vinden, a. Uiterlijlf voor clen 16 dezer zullen zij een rapport inzenden of al de aan hen op ^'ooriclirevene wüze bekend gemaakte tnaufchappen in hunne Gemeente aanwezig zijii met opgave, ten aanzien van de ontbrekendenvan de waar- fchijnlijke redenen van hun achterblijven, en waar zij zich vermoedelijk op houden. 3. De irspectien der in de Provinciën zich bevindende Verlofgangers zullen plaats hebben in de Hoofdplaatlen der ondetfciieidene IWilitie-Kantonsop de navolgende dagen en uren te weten Vergadering van het Middelbiirgfche Departement der Mïistfchapjplj To'f NUT VAN 'T ALGEMEEN, in het Mufeum, op Woensdag den 10 No- vember 1824, des avonds ten 6 uren. J. C. DE W I L D E, Middelburg den 5 November 1824. Stadi Kostfchoolhouder te Brielle. en P. J. B O R K I N G. Hoofdplaatfen MiddeibuTS tfte Vliifingen. rere. Zicrikzee, Brouwenhaven, Tholen. Goei. Kapelle. Sluis. Sm van Gent. /tsel. Huht. ten Inspectie. .A--------- O Nov. 1824, ten I uur- 20 Nov., ten o uren. 20 Nov. 3 uren, 22 Nov., p uren. 22 Nov., i2| uur. 24 Nov., ten 10 uren. 13 Nov. 10 uren. 13 Nov., 12 uren, 18 Nov., 10 uren. 17 Nov., 10 uren, \6 Nov., 10 uren 15 Nov., 10 uren 2de Infpectie. -------------------------- 23 Febr. 1825. ten 9I uur. 24 Fehr.ten p^ uur. 25 Febr. ten pi uur. ter ten ten ten ten ten ten ten ten 3de ten ten Infpectie. .A---------- 2 1 junij 1825, ten p uren, 20 Junij, ten p uren, 22 Junij, p uren, 24 Junij, p uren. 25 Junij, 9 uren. 27 Jnnij, I 2 uren. 10 Junij 10 uren. 11 Junij !2i uur, 17 Junij' p uren, 15 Junij, 9 uren. 14 Juuij p uren. 13 Junij, 9 uren. ten ten ten ten ten ten ten ten 4de ten ten i Infpectie. 2Ó Aug. 1825, ten lafunr. 26 Aug., ten o uren. 26 Aug., 3 uren. 29 Aug. 9 uren. 29 Aug., 12 uren, 31 Aug IS uren 20 Aug., 10 uren. 20 Aug., 1 2 ureii. 24 Aug., 10 uren, 23 Aug,, I2j uur, 83 Aug., p uren. 22 Aug., 10 uren. J-Jeden in den morgenllond bijna half vijf uren, overleed, tot mijne bit. tere fmart, mijn geliefde Echtgenoot J. VV. INK MAN in den ouderdonl van bijna 74.jaren, na eene gelukkige Echtverbnuenis van omtrent 31 jaren, I aan cene ziekte van 25 dagen. Die den overledene gekend hebben, kunnen I het gemis bei'effen, hetwelk mij deze fmarteliike flag veroorzaakt. Om daat I o.n mijne fmart niet te vergrooten, zoo verzoek ik alle vrienden en bekenden my van brieven van rouwbeklag te verfchoonen. I MiDDELüURG M. E. JA NS SE NS, den 7 November 1824. Wed. J. W. Inkman. ten ten ten ten ten een ten ten Febr., pj nur. Maart, ten pj uur. i\!asrt, ten 9f uren. Maartten 9I uur. 7 Maart, ten gi unr, 14 Maart, ten pi uur 11 Maartten pf uur 10 Maart, ten pi "Ut. 9 Maartten 9J uren, 4. Acht dagen vóór net begin van iedere Infpectie zullen de Burgemeesters en W€thouders der Steden, en de Hoofden der Piaatfelijke Beauren ten plat ten Lande, het Dupükaat-Register der Verlofgangers inzenden; de in hunne Gemeente zich bevindende Verlofgangers telkens tot de op handen zijnde in fpectie oproepen, hun de plaats der zanienkomst doen kennen, en ten iuin- nen aanzien ftiptelijk nakomen de bepalingen, voorkomende in de Circulairen van den 13 Augustus en 22 October 1818 ille Afdeeling 110. 2087 en 2768, van den 19 April en 7 Mei 1819 N. M. no. 1023 en 1246, en van 23 April 1823 Reg. N. M. no. 1693 en 23 Maart 1S24 A'. M. no, 1519. 5. Van de Infpectien zijn vrijg^fteld: 1. De Manfchappen hehoorende tot de Ligtingen van den jare 1R23 en 1824, welke bij de Referve-Bataillons van een der Afdeelingen Infanterie zijn ingelijfd, alsmede de P.liliciens van de Ligting van het jaar 1824, voor zoo ver dezelve bij de Referve van het 6de Bataillon Artillerie N. M., het Korps rijdende Artillerie en de üivifie Po.ntonniers zijn ingelijfd. 2. De Verlofgangers welke tot de Ligting van den jare 1820 behooren, doch alleen voor zoo verre met hen bij het Korps finaal is afgerekend. Alle de overige met groot Verlof zich bevindende Manfchappendie van de Ligting van den jare 1820, met welke niet finaal is r.f^erekend daar onder begrepenzullen zich op de bepaalde dagen en uren in de Hoofd plaats van het M litie-Kancon waarin zij verblijf houden, voor den Mili tie Commisfaris fisteren. 6. De Verlofgangers zullen in het bijzonder worden herinnerd aan de vol- gpnde bepalingen en tot eene (lipte opvolging derzelve aangemaand 1. Dat wanneer zij zich buiten de Provincie willen begeven om te verblij venzij derzelver Verlofpasfen aan het Plaatfelijk Beftuur hunner Ge meente moeten terug vragen, en dac zij zich binnen vier gieken moeten aangeven bij het Belhiur der Gemeente in welke zij voornemens zijn te verblijven op pane van als Dcferteurs te worden gejlrnft. 2. Dat wanneer zij zich langer dan tweemaal 24 uren uit hunne Gemeente willen verwijderen zij daarvan in perfooo moeten kennis geven aan hun Plaatfelijk Rcfluur, met opgave der Gemeente werwaards zij zich bege ven, op ftraf van een arrest van 2 tot 6 dagendoor het PtaatJJijk Beftuur op te leggen. 3. Dat z'ij zich op geJijke J}raf\ngeva\ zij langer dan tweemaal 24 uren bui ten hunne Gemeente verblijven, bij het Plaatfelijk Belhiur der Gemeente alwaar zij zich bevinden moeten aanmelden. 7. Aan de Burgemeesters en Wethouders der Steden en de Hoofden der Piaatfelijke Beduren ten platten Lande, wordt bijzonder aanbevolenom aan de Verlofgangers van hunne Gemeenten derzelver verpiigtingen bij alle ge legenheden voor oogen te houden, en om de bepalingen van dit Befluit liip ]3e ondergeteekende betuigt bl) dezen zoo voor zich als namens zijne Broeders en Zusters, zijnen harteiijken dank, voor de bewijzen van deelne- nnng, welke vrienden en bekenden hun hebben betoond, bij het afllerven vau hunne waarde Moeder. ■;j>bhfe»5* tit^rt'ÏJ?-';!^ O O S. _.-l-:-^';-.f il ;umti-'i'r>iM?^f--------------------------------------------------------------------------------------- DEMERARY and ESSEQUEBO. Xhe undersignetlin capacity as Deputy First-lVlarshal of the United Colony of Demerary and Esscquebo, advertises, by these presents, for the fust, second and third time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATIONS, with their Cultivations, Buildings, Slaves and further appurtenancesviz: Firstly. In the month of April 1825, the SUGAR-PLANTATION GREENFIELD, situated on the East Sea-Coast of Demerary, the property of Paul 5? Samuel Massiah. Secondly.— In the month of April 1825, the SUGAR-PLANTATION IVATERLOOsituated on Leguan-Islandin Essequebo, the pro- perty of Joseph of Edward Allcyne. Thirdly. In the month of June 1825, the SUGAR-PLANTATION I-IERHllTACE situated on the West-Bank of the River Demerary,, the property of George Gilt fif Louisa jV/atlieu> Cells. The Judicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett proceeds of the above Sales vvill be held by the said Honourable Court of Justice, three months after the respective days of Sale, for which reason all those, who may pre- tend to have any right, title or interest to the Nett proceeds of said Plan tations, are herewith by him the undersigned Deputy First-Marshal of said United Colony, summoned to appear in person or by their Attornies, to lay their Claims in due form bef ire the Honourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sessions in the folio- wing months viz In the month of June, for Plantations Greenfield ami If'aterlooand in the month of August, for Plantation Hermitage, unter a penalty that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. I The Inventories of the above stated Plantations are daily to be seen at the Counting-House of Mess. HALL iMc. GAREL C°No, 7, Austin- Friars, London, and P. J. xii JOLLE Esqr.Amsterdam. Deraetary and Esscquebo, this 29 May 1824. J. D. HALEY, Deputy First-Marshal. Verknoping op Dingsdag den 23 November 1824, des avonds ten acht uren precies, in het ilea en Logement van Oranje alhier, ten overftaan vao den Notaris Johs. van dm Broecke en getuigen, van Twee Goede, Sterke en Welgebonwde tlUIiCEN en ER VEN, ftaande en gelegen binnen deze Stad, te weten HET EERSTE, in den Langendelfc, Wijk H. No, 25, is in de Grond lasten over 1824 aangeflagen op 6,48. KET TWEEDE, genaamd de Houtzager, op de Schouwvegers-Singel Wijk Q. No. 77; waarvan de Grondlasten over 1824 bedragen/3, 14. Op dit Huis Haat eene Grondchijnsten behoeve dezer Stad bedragende jaarlijks 30 cents. Gemelde Huizen en Erven zijn twse dau'en voor de Verkooping te zien; zijnde dezelve inmiddels UIT DE HAND TE KOOl\ ]7r is verloren een BRIL in een groen Segrijn Kastje; die denzelvenain 'de uitgevers dezer Courant terugbrengt, zal daarvoor dubbeld beloond j worden. j ^1 de genen die iets gelieven GEVERWD of GEPERST te hebben, worden verzociu hetzelve róór IVoensdag /jvö«rt? te bezorgen inde Saijet- 'Fabriek van A. /I. du Puy, geb. Osfewnardc. £en HUIS-ORGEL uit de band te koop, in de Nieuwliraat, H, 34. Van heden af, de CHINESCHE TUIN nit de hand te koop, met of zonder SLAGTERS- en TAPPERS-GEREEDSCHAPPEN; adres aan ge- meld Ihiis, of bij IV. Bos 'Auon Tiinmermans te Middelburg. M^'*- GAUTIER, van G-tit, heeft de eerde Dames te VLISSINGEN bcbend te maken, dat zij, door aanhoudende werkzaamheden, uit Middel- teiyk na te komen; zullende overigens een genoegzaam getal exemplaren van burg niet kan vertrekken voor den 13 dezer maand, doch zal alsdan, woöer hetzelve, aan hen tot publicatie eu affisie worden toegezonden. een nieuwen voorraad ontvangen hebbende, als: CHEiMISETTES, COR- NETTES, gekleede MUTSEN. HOEDEN, KANTEN, DOEKEN enï., uitgepakt zijn op de lieuis alda<ir, en blijven tot don 20 dezer. JJe Weduwe DEVENS heeft de eer de L')aines te berigten dat zij alhier is gearriveerd met een asfortiment HOE DEN MUTSEN, CHEiMISETTES KLEEDEN en verdere toebehoorende artikelen. Middelburg den 8 November 1824. VAN DOORN. De GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND, Verwittigt bij deze alle belanghebbenden dat de werkzaamheden voor het Kadaster, ter Grens-opneming zullen worden aangevangen in de Gemeenten: Poortvliec op den 15 November aanftaaude. Tholen 22 En Oud-Vosfemeer 25 Middelburg den 8 November 1824. dito, dito. VAN DOORN, AIzoo de post van STADS MEDICIN^E DOCTOR en CHIRURGIJN, te VEREis komen te vacerenop een fonabel tractementzoo noodigt het Plaatfelijk Beduur bij dezealle de genen uitwelke daartoe mogten in- elineren, en van de noodige bewijzen hunner bevoegdheid en zedelijk gedrag 2ljn voorzien zich deswegens in perfoon of met vrachtvrije brieven te ver voegen bij Heeren Burgemeester en Wethouders aldaar, voor of op den i December 1824. Vere, den 5 November 1S24. Burgemeester en Wethouders der Stad Vere, A. J A C O B Z E. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren, J. E. MARTIN, Xerdond een BAKKERS-KNECHT of BRAASSEM benoodigd, in de lange Noordftraat, Lett. C. No. 42. £ene bekwame WERKMEID terllond lienoodigd bij Me vrouw ^ci«"" vians, in de MoUlraat. Eene Burger DIENSTMEID, van goede getuigenis voorzien, terilond benoodigd op den Dam. F. 161. i Jerftond eene DIENSTMEID benoodigd, bij Jufvr, van der Horst Serléy Noordzijde van den Dam. £en aankomend MEISJE tnsfchen de 14 en 16 jaren, tot Huiswerk be- noüdigd; adres ter Courant-Druükerij. I T^ij R. J. SCillERBEEK te Groningen is gedrukt en alom te bekomen- ■DE WARE VERGENOEGDHEID voor alle MENSCHENVERKRIJG- I BAAR of Lei/en van Christelijke Leveuswiisheiddoor J. CORSTIUS Pr'- dikant te Enkhuizen. eerde deel. Met nog in deeltje zal dit werk, dat ais een tegenduk van des Schrijvers EUTHANASIA kan aangemerkt worden, I kompleet zijn,____«__««.«.«-_.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1824 | | pagina 2