MIDDELBURGSCHE COUR A No. 135- Dingsdag den 9 November. N I E U fr S T fJ D I N G E N. NEDERLANDEN. Z E E TT dTt^G e N. BESTUREN en D M INISTR ATI EN. n NBDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. De DIRECTIE der Nederlandfche Handel-MaatfchappiJ brengt bij dezen ter kennis der belanghebbenden, dat, ingevolge het 9de der artikelen van over eenkomst, op den 9 November aanftaande, zal worden gevaceerd tot den ontvang der 3de ftorting, zijnde die van 15 pct. over het bedrag der nitge- gevene provifionele bewijzen, en dit wel tegen aanteekening op dezelve. FRANKRYK. PARYS den 2 vovemher. Un hn(ie Woedplakaa: is in Spanje volgens de van de grenzen ontvangen herigtenin volle weriiinj;. Onder anderen zijn te Leon 22 perfünen als vrijmetielaars en communeros gearresteerdenter dood beftemd; hii'a 100 van de voornaamfte ingezetenen van Santander zijn gearresteerd van de Navarre zijü aile officiers die onder het confiitntionjel be heer gediend hebben opseliït en naar Pampeluna gebragt, en zoo gaat men overal te werk. Te Vailadolid heeft men een gewezen kapitein, alleen op de befchuldiging dat hij zou {ielpot hebben tnet een der kerkelijke leerftuklten ter dood venwrdeeldopgehangen en zijne leden ten coca gtfteld op palen aan den iimang der ftad. De oude chefs der zoogenaamde armee van her geloof zijn nasr Madrid ge roepen, doch tot welk oogmerk wist men niet. Naar men zegt. is het bepaald, dat de inhuldiging van Z. M. Karel X., volgens oud gebruik, te Reims zal plaats hebben; men meldt zelfs, dat de beer Mazois, een bekwaam architect, naar die ftad vertrokken is ten ein de de werken, die voor lieze doorluchtige plegtigheid moeten worden daarge- fteld, te voleindigen. Wij meenen onzen lezers geen ondienst te zullen doen, met hier eenige omftandigheden van zoodanig feest, naar oud gebruik, op te geven „Op den bepaalden dag begon de godsdienst oefening des morgens ten zes urenvervolgens zond men den koning een gezantfchap van pairsleeken en geestelijken in groot kostnum en voorafgegaan door alle kanunniken der hoofd kerkin welker midden de muzijk ging. Aan de kamer des koningswelke gefloten was, gekomen zijnde, (loeg de eertle koorzanger met zijnen ftok tegen de deur. De groot-kamerheer zeide hierop, zonder dezelve te openen: ff^at vilt gij Den koning. J^e koning jlaapt. De koorzanger deed nog tweemaal dezelfde vraag, en de kamerheer opende eerst op de deri.e vraag. Zoodra de deurenopen gingen, kwam het geheele gezantfchap binnen en groet te Z. M. eerbiediglijk. De koning lag op een prachtig bed; hij had een lang karmozijnrood vest aan, met goud geboord en los, gelijk mede het hemd, ter plaatfe, waar Z. M. de zalving moest ontvangen. Over dit vest had de koning een langen tabbaard van met zilver geborduurd lijnwaad, en op zijn hoofd eene muts van zwart fluweel, verfi.-rd met een fnoer diamanten, eene pluim en eene dubbele witte vederbosch. Na eene aanfpraak van den bisfchop vaa Laon, namen twee kerkvoogden den koning op van het bed en leiden hem in procesfie naar de kerk. Dit gedeelte van de plegtigheid had ten oogmerk om te toonen, dat de konirigen niet als koning erkend werden vóór den dag van bonne huldigingvóór dezelvezeggen de oude kronijken dat de ko ning piep. Zoodra Z. M. in de kerk kwam, werd hoogstdezelve naar eenen arraftoel geleidgeplaatst op eene verhevenheid midden in het koor. Aldaar bood de bisfchop van Laon hem den koninklijken eed aandien de konmg afleide met de hand op het Evangelie. Hij zwoer het regt te zullen befchetmenen de grondwetten van den (iaat te zullen handhaven, onmiddelijk daarop zegende de aartsbisfchop van Reims de koninklijke fieraden, waarmede men Z. M. moest voorzien. Als de heilige olie gereed wasknielde de koning op een langwerpig vierkant van violet fluweeloverdekt met goude leliën. Men hief vervolgens lange gebeden aan, waarna de aartsbisfchop, op eenen armöoei gezeten, den koning, die op zijne knie lag, zevenmaal zalfde: 1. op de kruin van het hoofd; 2. op de maag; 3. tusfchen de beide fchouders; 4. op den regter fchouder; 5. op den linker fchouder; 6. op de plooijen en vouwen van den linker arm; 7. op de plooijen en vouwen van den regter arm. Deze zalvingen afgeloopen zijnde, maakte de kerkvoogd de openingen van 's konings hemd met gouden ftrikken toevervolgens deed de groot kamerheer Z. M. de toga en den koninklijken mantel om. Deze flukken zijn van violet fluweel, met leliën en een gouden bordnnrfel. Na inwijding van de handfchoenenden koninklijken ring en de overgifte van de hand der ge- regtigheid en den fchepter, riep de kanfelier van Frankrijk alle pairs, diefnel toeliepen. Dadelijk nam de aartsbisfchop de kroon van Karel den Grooten, geplaatst op een altaar; aUe pairs (loegen de hand eraan, om die te onder- üeunen en de kerkvoogd zette haar vervolgens op het hoofd van den monarch. De plegtigheid van de inwijding is niet minder belangrijk. Naauwlijks is de koning op den troon gezeten of men laat al het volk in de kerk komen gelijktijdig heft men een Te Deum aan, doet alle klokken der ftad luiden en onophoudelijke kanoiifchoten verkondigen deze gebeurtenis luide en verre. Gisteren is in den tempel der Hervormde kerk, ftraat St. Honoréeene lijkrede op wijlen Z. M. Lodewijk XVIII. gehouden. Hetbinnenfte vanden- zejven eu de kanfel waren in het zwart behangen. De heer Marron, prefident van het confistoriewas de redenaar. De vergadering was talrijk; onder de aanwezigen werden geteld de graaf Bo^sfy-d'Anglas, pair van Frankrijk; de baron ChabaudLaiouroud lid van de kamer der afgevaardigden; de baron Cuvier, ftaatsraad de baron van Staelde generaal Malletendeheerfiriére raadsheer in het hof van casfatie. BRUSSEL den 4 november. Men meent, dat het ontwerp wegens de lo ting der kans-biljetten dezer dagen in de feciien der Tweede Kamer wordt overwogen. Onder de bedenkingenwelke betrekkelijk dit ontwerp opko men noemt men onder andere, dat het met wel overeen te brengen zonde Zijn met de wet van 1814, welke eene jaarlijkfche lotingvoorfchrijft, en ook dat bet in zeker opzigt zoude ftrijden met art. 199 van de grondwet, 't welk vordert, dat de openbare fchuld jaarlijks, in het belang van de fchuld'eisfciiers vanden Staat, in overweging zsl worden genomendaarbij het onderhavig ontwerp een maatregel wordt voorgefteld, welke voor 25 jaren werkt, en wel alleen in 't belang van defchatkist, enz. HELDER den i november. In een brief uit Huisduinen van heden wordt wegens het ftranden vanhetfchip Sufanna Maria (zie ons vorig no.) nog het volgende gemeld: „Was de dag van den 14 october merkwaardig door den betoonden moed en menschli»vendheid onzer inwoners, zoo verdient de avond van gisteren mede in het geheugen te worden bewaard. Ten zeven uren ver namen onze floeplieden dat zich een fchip op een afftand van [anderhalf uur Van hier m üood bevond. Dadelijk bragten zij een vaartuig naar de plaats, alwaar het fchip was vastgeraaktmaar bemerkten zij aan de menigte van ge- gebroken vaten en planken, welke reeds op het ftrand waren aangefpoeld oat er weinig hoop was de menfchen te behouden. Desniettegenliaande poog- e men bij het wrak te komen, en niet te vergeefs, daar men als fpoedig het gekerm van eenige ongelukkigen vernam, welken Hartal zwemmende een touw trachtte aantereiken. Dit voornemen echter mislukt zijnde, beman- en eemge welgezinde floeplieden als om ftrijd het vaartuig't welk toen ter plaatfe was aangekomen, én roeiden zij naaf het fchip; tiiet dit,al[e|g(;t^(iitjti{g(i i\vj gevo'g, dat zi)ondanks de brandins en in ■ti'eerwil van de iware'ftuki^iï"'- honr, die in menigte van het fchip warden ifcefligen, nog vier rthgïVf'V'^isJ' eqnipagie (welke uit 18 perfonen had bellaan^ die zich gedurende driVTfreri op de groots mast hadde^' weten boven te houden, het leven konden redden. De namen dezer menschlievende inwoners zijn nog niet alle bekend; zeker Is het echter, dat de zestiejarige vader van den onlangs zoo roemrijk geftorven ^rien Kramer de lloep belluurde." t MIDDELBURG den S november. Uit Livomo Asn 23 ocroHer fchrijft men, dat men uit Misfolunghi eene zeer belangrijke tijding voor alle de vrien- dender Christenheid heeft ontvangen, namelijk, dat het fchijnt dat de Griek-i fche fena?t eene oproeping aan al de Christenen der vier werelddeelen ztl doen, niets minder ten doel hebbende dan Egypte en het heilige graf te ver overenen dus de oude kruistogten te vernieuwen. Ook de Malthezer-ridderS zullen hiertoe ten fterkfte worden uitgenoodigdwaarvoor hun een der eilan» den van den Archipel in vollen eigendom zal worden aangeboden. Dit zon derling artikel eindigt met deze woordenHet bezit van het heilige graf door de Turken is eene fchande voor de Christenheiden het is tijd om het eindelijk den ongeloovigen te ontrukken en in bezit der ware geloovigen te ftellen. Al de Christen vorften zullen dezen maatregel van het Griekfche gou vernement toejuichen, en denzelven zonder twijfel door alle mogelijke mid delen befchermen." Men fchrijft uit Madrid isw 27 october dat aldaar een estafette wM aangekomen, met bevel tot den terugtogt van het bezettingsleger. Een grooc deel rijke partikulieren maakten zich gereed om Madrid te verlaten. Bcrigten uit Par'^s van den 5 dezer melden, dat de gedrukte en ver- fpreidde ontwerpen van wet, wegens fchavergoeding voor de emigranten, ge heel vreeind zijn bij 't gouvernement en hetzelve dienaangaande niets heefc publiek gemaakt. Nog wordt gemeld, dat de heer Gatiniintendant van den hertog van Bourbon door een kwaadwillige zou zijn vermoord geworden, iu* dien zijn knecht hem niet had gered, die zwaar is gekwetst. Van iVymegcn den 5 wordt gemeld, dat de Waal zeer aan 't wasféti was waardoor reeds eenige huizen in het lage gedeelte der ftad door het wa ter werden gekweld. Uit Carlsrohe fchrijft men, dat Beyeren, Wurtera- berg en Baden grootendeels waren overftroomd, waardoor de gemeenfchap bijra afgebroken is. Te Coblentz ftond den 31 october een gedeelte der ftad onderwater, enmenfprak van het verongelukken van verfcheidene fchepen en andere onheilen. Te Saarbrück was een zoo hooge waterftand als er federt het jaar 1784 geen geweest was. Men voer met fchuiten door de ftad; de voorftad St. Jan, aan de andere zijde der Saar, was geheel over» ftroomd. Bij de ondergeteekenden is weder, voor de IVeduwen en H^eeten te ffuis» duinen, ontvangen: Onder de Letter S.vijftig Guldens. Uit de Kerk-kollecte bij de Hervormde Gemeente, in een adres aan de Ongelukkigen te Huisduineneen Gulden en vijftig Cents. Van eene der V. M. Loges in dit Eiland, drie Zeeuwfche Rijk»daalders. Van N. N., twee Zeeuwfche Rijksdaalders. Middelburg, den 8 November 1824. DE Gebroeders ABRAHAMS. VLISSINGEN den 6 november. Gisteren is alhier ter reede gekomen het fchip Ladf H'iUinmfonkapt. Wm. Foster, van Huil naar Rotterdam gedes- tineerdmet ftukgoederen. De Nederlandfche kof Julia, kapt. J. P. Visfer onlangs van Newcastle alhier ter reede gekomenen met eene lading fteenkolen naar Rouen gedesti- neerdis wegens lekkagie alhier binnengekomen. Van den 3 dezer toe heden zijnvoor Antwerpen beftemdop onze reede aangekomen JJe rrou^ \faartje, kapt. J. Spangelberg, van Nisfamet oliën; de juf vrouw Johannakapt. J. J. Tiddensen fUnion, kapt. J. Rickens, beide van Liverpool, met klipzout; ^nnkapt. W. Williams, van Cowes, met huiden; /Inna Kranenburg, kapt. J. B.Smit, van Liverpoolmet klipzout; de l^rouw jinnegina kapt. H. J. Potjer, van Londen; Henrietta Johanna^ kapt. E. d. J. Kluin van Palermo, en de Vrouw Engelina, kapt. H. T. de Jongvan Liverpoolalle drie met ftukgoederen. De betaling zal, zonder ooderfcheidkunnen gefchieden op de volgende plaatfen, alwaar bij de vorige ftortingen hetzij ingevolge der aldaar geopende infchrijvingen, hetzij uit hoofde der aldaar betaalbaar gefielde aandeelen, be talingen zijn gedaan, te weten: Te Amsterdambij de Nederlandfche Bank. Antwerpen, Brugge Brusfel, Doornik Dordrecht Gen: 'sGravcnhage, Leyden, Luk, INTechelen INIiddolburg, Namen, Rotterdam Verviers De IDeelhebbers zullen, dientengevolge, in hnnnc keuze tusfchen dezo verfchiUonde ftcden niet gebonden zijn door de plaats hunner vorige ftorting, *5 Gravenhage, tien 30 October 1824. VAN DE POLL, Prefident. DE CLERCQ, Seere^aris. Bij den Agent van don Algemee- nen Rijks-Kasfier.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1824 | | pagina 1