Brood. Tarwe Rogge Vleesch. Rund Kali's Schapen Te Middelburg, ter Boekdrukkerij van de Gebroeders ABRAHAMS. De COMMï&ARIS-GENERAAL VAN OORLOG adverteert mits de- ze, idflt hij, zich eerlang naar Brnsfel begevende, om aldaar, gedurende eenigen tijd te redderen alle brieven rekwesten of adresfen welke eenige particulieren aan hem zouden willen doen gewordeute rekenen van den 13 october, aan hem Commisfaris-Generatji-naar Brosfel zullen moeten worden opgezonden; zijnde daarvan alleen uitgezonderd alle rekeningen en declaratien, hoe ook genaamdwelketer bevordering der afdoeningdoor aannemers leveranciers en anderen, die eenige pretenfie ten laste der administratie van oorlog nebben, voortdurend, aan het departement van oorlogte 's Hage zullen moeten worden ingediend of geëxpedieerd. 's Gravenhageden x october 1822. D'AUBREMÉ. Aanbefleding van IJZEREN KETTINGEN voor de betonning der Zeemfche Zeegaten en IFesterfchelde. Op Maandag den 14 October 1822, des middags ten 12 uren, zal, door den Directeur en Kommandant der Marine, in bet Hoofd-Departement van de Schelde, te Flhftngenin het bijzijn van den Onder-Infpectenr over het Loodswezen aldaar, aan den minst-infchrijvendebij befloten biljetten, en vervolgens bij opbodonder nadere approbatie van den Minister voor de Ma rine, publiek worden aanbefteed Het maken en leveren van twaalf fluks nieuwe Ijzeren Kettingenten diende der betonning van de Zeeuwfche Zeegaten en YVester Scheldevolgens de daarvan te Vlisfingen te vertootien modellen. De conditiën van deze aanbefteding zullen dagelijks (des Zondags uitgezon derd) van 'smorgens tien tot's namiddags ten twee urenter lezing liggen aan het Ministerie voor de Marine te 's Gravenhagealsmede aan de Secreta rie van de Directie der Marine te Vlisfingen. De biljetten van infchrijving zullen, behoorlijk gecachetteerd en op geze geld papier gefchrevenvóór of uiterlijk op den 14 October aanllaande, des morgens vóór twaalf ure, vrachtvrij moeten worden bezorgd aan de fecreta- rie van de directie der marine te Vlisfingen. 's Gravenhageden 27 feptember 1822. De Minister voor de Marine J. C. VAN DER HOOP. Op den 14 October 1822 des mórgens ten tien uren, zal, aan het lokaal van het Gouvernement te Gent worden aatibefieed Het doen van eenige reparatien aan de Sluiswachters-Woningte Wieze. De bedekken van dit werk liggen ter lezing in de Bureaux van het Gou vernement en bij den Hoofd-Ingenieur te Gent. DEPARTEMENT VAN DE HERVORMDE EN ANDERE EEREDIENSTEN, UITGEZONDERD DIEN DER ROOMSCH-KATHOLIEKEN. De Hoofd-Commisfie tot de zaken der Israëlitenals daartoe door Z. Exc, den Heere Staatsraad Directeur-Generaal van de Hervormden en anderejïere. diensten, behalve dien der Roomsch-Katholieken geautorifeerdbrengt ter kennisfe van alle Israëliten binnen het Rijk, dat zij ongehouden zijn, eenige kerkelijke biidragen aan het kerkbeduur hunnër gemeente te voldoen indien in het kerkelijk quocifatie-biljet, of wel in kwitantien, geene melding is ge maakt geworden van den dag, datum, jaar en nummer der dispofitie of de liberatie, waarbij de begrooting der gemeente, door Z. Exc. den Heere Staats raad, Directeur-Generaal voormeldvoor zoo ver de Hoofd-Synagogen be treft, of door de Hoofd-Commisfie voormeld, voor zoo ver de Ring-Syna- gogen en Bij-kerken aangaat, is goedgekeurd en gearresteerd geworden. De Hoofd-Commisfie voormeld Iml. CAPADOCE, Prefident. Van wege dezelve S. E. S T E INLid en Secretaris. Eenige JONGELINGEN, het Timmeren en Melfelen verfiaande, en verlangende zich, op zeer voordeelige voorwaarden, naar de IVest-Indifche Kolomenvoor eenige jaren te begeven, kunnen zich daartoe van heden tot primo December 1822, bij den ondergeteekende aanmelden. Middelburg 12 October 1822. P. P O U S. AD V E KT E N..T JEN. f-Jcden voormiddag, circa half 12 uren, overleed onze jongfie Dochter, LOU1ZA ELIZABETH, in den jeugdigen ouderdom van ruim 21 jaren. Allenwelke de waarde befeffen van kinderenwelke door deugd en min- zamen aard, de wellust hunner ouderen zijn, en de belangflelling wekken van allen die hen leerden kennen, zullen gevoelen hoe wij te moede zijn, daar wij in de overledene zoodanig kind beweenen. Vrienden en bekenden geven wij langs dezen weg kennis van ons fmartelijl; verlies; ons verzekerende dat allen in onze droefheid eenig deel zullen ne men, en ook niet ongevoelig zijn over het henengaan van haar, welke voor ons zoo dierbaar waseu aangenaam en bemind bij hare vrienden en bekenden. Cortgeën A. VADER, den 9 October 1822. C. M. VADER, geb. Saaymans. Third: In themonth of June 1823 jhè SUGAR-PLANTATION Peters Hall, situated on the East-Bank of the River Demerary, the property of William Brereton, The Judicium of prae- et corcurrentiae 011 the Net Proceeds of the abovë 'Salëswill bè beid by the said honóurabte Co'urt of Justice, three monthS after the respèctive days of Salefor which reasonali those wo may pré- tend to have any rigbt, title or interest, to the Net Proceeds of said Planta- tions, are herewith by me the undersigned Oepury First Marshal of the said united Colony, summoned to appear in person, or by their actornies, to lay their claims in düefórm before the honoüiable 'Court of justice, for said united Colony of Demerary and Esfequebo, at their respeccive sessions, in the follpwing months viz In jhê month of April 1823, for the Plantation Bellevue. In the uióntft of August 1823, for the Plancations Free and Easy and Petefs Hallunder a penalty that the noh-appearers will be proceded against as thé law directs. The Invgntories of the above staced Plantatións are daily to be seen at the Coiinting-bouse of P. J. LejolleEsq., Amsterdam. Demerary and Essequebo, the 11 May 1822. J. D. HALEYDeputv First Marshal. J)ifigerende Leden der TEEKEN-AKADEMIE binnen deze Stad, ad verteren, dat de onderfcheidene Collegien, zoo voor het Teekenon als de Bouwkunde, aanvang zullen nemen op Maandag den ai October 1822, des avonds ten zes uren, ten einde een ieder, diegenegen is op dezelve het ou derwijs te genietenzich zoude komen aanmelden op Maandag den 14 Octo ber aanfiaande, des avonds van zes tot zeven uren, aan het Lokaal der Aka- demie;en zal, op Dtngsdag den 15 October, terzelver plaats en uur, worden gevaceerd voor diegenen, die op de Kamer van het Leven verlangen te komen teekenen. J)eMakelaars PAGTER, van den BROECKE SPAAN, BORCKEL- MANS, de BRUYNE de JAGER en SNYDER, als order hebbende van hunne Principalen, zullen, op Dingsdag den 15 October 1822, publiek prefenteren te verkoopeneene partij Esfequebo en Demerartj SUIKER en KOFFIJBOONEN; waarvan de Notitien bij voornoemde Makelaars te beko men zijn. jVJen zal op Zaturdag den 19 October 1822, des voormiddags om elf uren, binnen de Gemeente van ARNEMUIDEN, in de Herbergop de Markt aldaarten overftaan van den Notaris Pieter van de Graft en getuigenen in prefentie van den Heer Vrederegter van het Kanton Verepubliek aan de meestbiedenden prefenteren te verkoopen: DRIE HUIZEN en ERVEN, ftaande en gelegen binnen Arnemuiden 1°. Een HUIS en ERVE, genaamd de Wolzak, in de Westdijkftraat gemerkt No. 41. 2°. Eeii dito HUIS en ERVE, genaamd hei Schild van Frankrijkfiaan- de in dezelve Straat, No. 51. 3°. Een dito HUIS en ERVE, genaanid_Afe Wolzak, fiaande in de Lang- ftraat, No. 88. De memorie van lasten en veil-conditien zijn van heden af voor een ieder te lezen, ten Kantore van gemelden Notaris. J£en ieder wordt door dezen gewaarfchouwdaan de Equipagie van het Engelsch Brikfchip ZEPHTR, Kapitein JOHN M. HARRISON, niets te leenen of te borgen, alzoo door of van wege gemelden Kapitein geene beta ling zal gedaan wordenliggende genoemd Schip thans in de Dok te Flisftn- gen, aan het adres van de Heeren ARNOLD ROCHOLL ZOON aldaar. _/\an(laanden Maandag Haat te Vlisfingen te arriveren Schipper Fan den Berg met eene Schuit Flakkefcbe WINTER-AARDAPPELENvan 'J. de Kok. Terftond een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigdbij G. AaL bregtfeop Oostfouburg. 'J'erftond eene MEID benoodigd In het Klein Schuttershof. Een KLEERMAKERS-JONGEN terftond benoodigd, bij J. C. Eif, op den Langenburgt. £)e Erven J. C. ALTORFFER, Stadsdrukkers te Middelburgverzoe ken de genen, welke nog eenige verandering of verbetering in de Middelbuig- fche Naamwijzervoor het jaar 1823, hebben op te geven, zulks voor het einde der loopende maand October te doen; dewijl zij zich onverantwoorde lijk houdeu, indien er, bij gebreke van dieu, misfiellingen mogten. plaats hebben. WWVVVVWv\A/VW\/V'WVV,WWWWWW Int. PRIJS-COURANT DER EFFECTEN. pCt. Ainjlerdam den 9 October 1822. 2| Werkelijke Schuld 47j a 84J Rest. Uitgeft. dito .1 4 lTg Kans-Billetten f 40J. 4 41J 5 Schuldbek. v.'tSijndik. 100 4tooJ ditavan'cSijnd.2e ferie 1 oojatooj Aand. in de Ned. B. f 4 Tiers Confoiidés 93? 4 94 Certificaten van dito a Rusiand bij Hope &Co. 94 4 94* Rusf. Infchr. op't Grootb. 48j 4 49» 5 Priusfen, Neg. Londen 96^ 4 97J 5f Spanje, bij Hope&C0.74I 4 75* Spanje Coup. per ftuk 2<5| 4 27J. 5 Weetier-Bank 6$\ 4 64J 4 dito50J 4 5j£ 2j Weeuer Certificaten 36J 4 37 5 Italië,Monte di Milano 4 5 Napelfche Certilicat. 74I 4 75* VIJF DUIZEND POND STERLING BELOONING. ALEXANDERS en Co., te Ipswich, berigten bij deze, dat op den 11 September, uit. den Postwagen, voor 31,199 pond hunner Banknoten van de onderfiaande Banken geftolen zijndezij de kleur van hunne Banknoten van ZWARTEN in ROODEN INKT hebben veranderd, ais van Ipswich en Need'iam Marketvan 5 en 10 Pond van Woodbridge Iladleigh en Man- nigtreieder van 15 en 10 Pond; verzoekende een ieder wel te willen acht geve» op de perfonen welke met ZWARTEN INKT gedrukte Banknoten mogten aanbieden, daar hunne Bankiers te Londen hun daarvan dadelijk moe ten kennis geven. Degene, welke aan ALEXANDERS en Co., aan FRYS eu Co. Sc Mildred's Court, Poultr-ijof aan COLLINGS en MAINGY, te Rotterdam, eenig berigc kan geven, zoodac de Dieven gevat en overtuigd worden, als ook het geftolene teregt komezal bovenfiaande belooning, en zonder terug bekomen van het geftolene TWEE DUIZEND POND ontvangen. DEMERARY and ESSEQUEBO. The undersigned, in capacity as Deputy First Marshal of the united Co lony of Demerary and Esfequeboadvertises by these presents, for the first, second and third time, that he will by virtue of certain sentences of the ho noürable Court of Criminal and Civil Justice of said united ColonyExposé and Sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIÓNS, with their Cultjvations, Buildings, Slaves and further appartenancesviz: FirstIn themonth of December 1822, the SUGAR-PLANTATION Bellevuesituated on the West-Bank of the River Demerary, the property of IV. F. Skerrei. Second: In de month of May 1823, the abandoned PLANTATION Free and Easy, situated on the West-Bank of the River Demerary, the property of FF. N. 2'irebrace, deceased. SCHIEDAM den 2 October 182a. Jenever, de 30 virtcis zonder fust Amsterdamlche Proef; Zonder de Belasting. 61 8 - erl STAAT der Middenpr ijzen van OBJECTEN van MARKT, binnen de Stad MIDDELBURG. Datums der Marktdagen 10 October 1822. 01B Aanduiding van den aard der Objecten van Markt. Tarwe (Oude) Tarwe (Nieuwe) Rogge (Nieuwe) Garst Ijaver Boekweit Witteboouen Groene Erwten Graautve Erwten Aardappelen Maatjlaf in Ncderlandfche Maten en Ccwigten. Mudde. Midden- prijzen. Nederl. fg. Neder!. Jg. 25 25 50 75 5° 5° 5° 3! 10: 35 52 30 Aanmerkingen. Van j 820. Van 1821. De Prijzen per Mud- de ziju berekend óp liet gemeten Last van 30 Mudden. Niet aangevoerd. Volgens het Brood- pns geregeld o# de Mudde wegende 74 Nederl. Ponden. Met Belasting.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1822 | | pagina 2