j NEDERLANDEN. A D V E R T E N T J N.- V D2 in de Nos. 94 en 95 van de Middelburgfche Courant medegedeeld de hooldzakelijke inhoud op de PERSONELE BELASTING, is thans bij de Uitgevers dier Courant, afzonderlijk gedrukt, 4 ij Sc. te bekomen. *1 f 6 5° 4 5° - 4 - 3 75 3 75 /- »4 35 - 3° Te Middelburgter Boekdrukkerij van de Ge broed er s ABRAHAMS. Te Kadix is den 17 dezer bet groot. konvooi, welk men uit de Ha- Vannah wachtte gelukkig binnen gekomen. Een brief uit Mexico, gisteren te Parijs ontvangen, meldt, dat Irar- bide zich door 2 regimenten tot keizer doen uitroepenen bet congres uiteen gedreven hadmaar dat 6 regimenten tegen hem Waren opgetrokkenen hij thans gevallen moet zijn. Van de Spaanfche grenzen meldt men den 30 julijdat de oproerigen Quefada en Juanitö den 27, des avonds, te Navafer.es gcflaged zijn, doch bijzonderheden van dit gevecht wist men nog niec. PARYS den 4 augustun Een buitengewoon courierden 28 julij van Madrid vertrokkenis gister in deze hoofdilad aangekomen. Schoon er niets ftelligs is bekend wegens de door hem aangebragte tijdingenverzekeren per- fonen, die voorgeven wel onderrigt ce zijn, dat Madrid eene volmaakte rust genoot, en dat er geenerlei verandering in het ministerie heeft plaats gehad. Wat het eerste betrefc, wij kunnen verzekeren dat dit zoo is; maar aangaan de het anderehebben wij gegronde redenen om ce geioovendat erbij het vertrek van den courier, veranderingen van het gfootfte belang in het ministerie en in het hooge beftuur der provinciën hebben plaats gehadof ten minste zjjn toegedaan. BRUSSEL den 5 augustus. Op morgen wordt de kroonprins van Zwe den, uit Holland komende, in deze refidentie gewacht. Den 2 dezer 7ijn de Huizen van het nieuwe dok te Ostendê door de onfluimigheid der zee gefprongen. Eenige liefhebbers van duiven, te Antwerpen, hebben 80 duiven naar Rotterdam gezonden, met last, om dezelve, den 4 dezer, des ochtends ten zeven uren, te laten vliegen; 13 der daarop gefielde premien zijn daar mede gewonneD. Behalve deze premien zijn er nog aanzienlijke wedding schappen gewonnen. De ifle en sde duit zijn ten 8 uren en 53 minuten, en de 2 laatfïenten 9 uren en 1 minuut aaugekomen. Vóór den middag waren reeds 50 duiven terug. 's GRAVENHAGE den 7 augustus. Den 25 Julij heeft Z. M. een be- fluit genomenwaarbij voor lagere fcholen erkend worden alle zoodanige waarin onderwijs gegeven wordtin het lezenfchrijven, rekenen, de moe dertaal of andere hedendaagfche of ook geleerde caien, de aardrijkskunde en dergelijke, met uitzondering echter van de iacijnfche fcholen, athenea en kollegien. Al wie aan het hoofd is eener lagere fchool, of al wie op eene lagere fcliool in een ondergefchikten rang, belast is met het geven van een bepaald ge deelte van het onderwijsals mede diegenewelke in eenige der bovengenoemde vakken, aan kinderen van meer dan een huisgezingelijktijdig of bij opvolging Jesfen geefthet zij bij zich of aan de huizeu der burgers, wordt gerekend la ger onderwijs te geven. Niemand zal in de zuidelijke provinciën des Rijks of in het groot-hertogdom Luxemburg lager onderwijs mogen geven, tenzij hij van Je jury of provinciale commisfie vin onderwijs een bewijs van toelating ot eene acte heeft erlangd, welke hem tot het geven van dat onderwijs, met rbecwelk hij zich bezig houdt, magtigt, als ook eene acte van aanflelling bij de fchool, of in de gemeente waar hij onderwijstwettiglijk verkregeu heeft; zullende de overtredingen hiertegen geflrafc worden met de boeten en ftraf. fen, vastgefield bij het eerfte artikel der wet van 6 maart 1818 (Scaacsblad no. 12). De onderwijzers, wier bewijzen enacten, op voorllei der jury of der commisfie van onderwijs, door liet provinciale beftuur, of door het departement van publiek onderwijsuit hoofde van wangedrag kunnen opge- feborse of finaal ingetrokken wordenwelke voort mogten gaau met het ge ven van lager onderwijszullen ia de in hetzelve artikel vermelde boeten e» ftraffen vervallen Bij twee andere befluicen, van den-30 julij, wordt het regt tot het druk ken en uitfluitend uitgeven, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, van het Staatsblad en het Journal ofjïcielalsmede van de door Z. M. gearresteerde .en eerlang aait ce geven Eharmacopoea Jielgica, tei> behoeve der Lands Drukkerij gereferveerd zullende een ieder echter de wetten, reglementen, befluiten enz.in het Scaatsolad of Journal officiel voorkomendein dagbla den, nieuwspapierenen andere periodieke gefchriftenmitsgaders in werken, de gefchied- en ftaatkunde van hèï Rijk betreffende, mogen overnemen, In de zitting der Tweede Kamer van heden is de wet omtrent de be- Jasting op het BinnetUandsch Gedisteleerd met 64 tegen 30 Uemmen aange komen. Naar men verneemt bevindt de graaf van Oldenburg ([de kroonprins van Denemarken) zich thans bij HH. MM. op het lusriloc het Loo. DEMERARY and ESSEQUEBO. rmdersignedin capacity as Deputy First Marshal of the united Co lony of Denter ar) and Esfcqueboadveixises by these presents, for the first, second and tbird time, chat he will by virtue of certain sentences of the ho- nourable Court of Criminal and Civii Justice of said uniced ColonyExposé smd Sell at Public Execution-Salethe foilowing PLANTATIONS, with iheir Cultivations, Buildings, Slaves and further appartenancesviz: FtrstIn the month of December 1822, the SUGAR-PLAN 1ATION Bellevuesituated on the West-Bank of the River Demerary, the property of IV. F. Skerret. Second: In de month of May 1823, the abandoned PLANTATION Free and Easysituated on the West-Bank of the River Demerarythe propetty of PV N. Tirebracedeceased. Third: In tbe month of June 1823, the SUGAR-PLANTATION Peter"s Hallsituated on chê East-Bank of the River Demerary, the property of JVilliam Brerelon. The Judicium of prae- et concurrentie on the Net Proceeds of the above Saleswill be held by the said honourable Court of Justice, three months after the respective days of Salefor which reason all tbose wo may pre- tend to have any right, title or interest, to the Net Proceeds of said Planta- lions, are herewith by me the undersigned Deputy First Marshal of the said united Colony, summoned to appear in person,"or by their attorhies, to lay their claims in due form before the honourable Court of Justice, for said united Colony of Demerary and Esfequebo, at their respective sessions, in the foilowing montbs viz In the month of April 1823, for the Plantation Bellevue. In the month of August 1823, for the Plantations Free and Easy and Peter s Hall, under a penalty tbat the non-appearers will be proceded against as tbe law directs. The Inventories oi the above stated Plantations are daiiy to be seen at the Counting-house of P. Lejoüe, Esq., Amsterdam. Demerary and Essequebo, the 11 May 1822. J- D. HALEYDeputy First Marshal, ])ingsdag den 13 Augustus 182a, Verkooping aan het Ver.du ten over- ftaan van den Notaris P. van de Graftvan MEUBELENKLEEDEREN en voorts van alles dat een ieder zal aanbrengen. Maandag te zien. Verkooping binnen VLISSINGEN, op de Bierkaai Wijk D. No. 20, Dingsdag en Woensdag, den 13 en 14 Augustus 1822, ten overftaan van den Notaris Abraham van der Swalmevan Bedden, Dekens, MatrasfenStoe len, bruine Tafels, uittrekkende Tafels, Kasfen, Bureaux, Spiegels, Ledi kanten, Schrijftesfenaars, Engelfche en andere Kool-Ijzers, Boeken, Porle- lein, Keper, Tin, Glas en Aardewerk, Wa/doek en Wasdoeken Zakken ep wat meer zal worden geprel'euteerd. Alles daags voor de Verkooping voor ,i.n ietier te zien. Qpeobare Verkooping te 2IËRÏKZÉÊ, op Donderdagge!) 15 Aügrislüi 1822 des morgens om elf uren, van eene partij SCHEEPS-GÖEDERËN als Ankers, Kabels, Touwwerk, Zeilen, Rondhout, KajuitS-, Koks- eai Stuurmans-goed; zijnde hec de Inventaris van het Schooner-fcbip de Hoop. Verkooping, op DingsdSg en Woensdag den 27 en 28 Augustus 1822, op de Markt te VERE, Lett. C. No. 19, ten overllaau van den Notaris Air. Jacobze van mooije MEUBELAIRE GOEDEREN, als: bruinê Kabinetten, Bureaux, uittrekkende Tafels en andereLedikanten, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, fraai Japansch Porfelein, Roomkleur en ander Aarde* werk, Koper, Tin, Ijzer en Verlakt Werk, Mans en Vrouwe Kleederen, Lijnwaad, Bedden met hun toebeliooreneen ftaande fpelende Huisklok, eené partij oud en nieuw Ijzer en Gereedfchap, en wat meer zal gepreferfc teerd worden. Maandag den 26 Augustus zijn deze Goederen te zien. J3Ü den Boekverltooper J. OOMS, cpden Langenburgt, zijn te bekomen Heele en Gedeelten van LOTEN, in koop en in huur, voor de Vijfde Klasfe der ic7fte Kon. Nederl. Loterij. De trekking begint 19 Augustus 1822, Tegen November een HUISKNECHT benoodigdbij den Heer Vicè- Admiraal Gobius, te VLISSINGEN. F en HUISKNECHT mee November benoodigd bij den Heer Hintópen. Een APOTHEKERS-LEERLING en BOODSCHAPJONGEN noodig, bij KruysfeKortende!fc. Eene MEID, met Pot en Wasóh kunnende omgaan, met November be noodigd in het Klein Schuttershof. jyjet November eene Burger DIENSTMEID benoodigd; adres bij den Boekbinder G. Hoogervorstop de Vlasmarkt. J^. HËRDINGH en ZOÖNBoekverkoopers te Leydenzullenondef toezigt, en met ophelderende Noten van den Heer Mr. W. BILDERDYK. bij inteekeningin het formaat van VONDEL's Dichtwerken, door den Heef WESTERMAN bezorgd uitgeven 1°, P1ËTER CORNELISZ. HOOFT's Dichtwerkenin 2 Deelen. 20. CÖNSTANTYN HUIGENS Dichtwerken, in 4 Deelen. 3°. ANTONIDES van DER GOES Dichtwerken, in 2 Deelen. De inteekening geichiedc bij alie Boekverkoopers, op elk der drie Werken afzonderlijk, ofte zarnen. De Namen der Inteekenenaars zullen vóór hec jfte Deel van ANTONIDES v. 0. GOES, Gedichten geplaatst worden. Met ultimo September is de Inteekening gefloten. De prijs van elk Deeltje is by Inteekening op Postpapier f 1 j5 en op Velinpapier 1 16. Na de fl uiting zal de Druk op Post met 5en die op Velin met 8 Huivers verhoogd worden. De Uitgave zal zoo fpoedig eene accurate en nette Uitvoering toeftaat, Deelsgewijze cegen contante betaling plaats hebben. gij de Boekverkoopers SCHALÉKAMP en VAN DE GRAMPÈLte Amsterdamwordt heden uitgegeven en is alom verzonden VERHAAL van het BELEG der Vesting SLUIS in VLAANDE- JIEN, door de Franfchen, in den jare 1794, door eenen Officier van het toenmalige Garnizoen; met een Plan der Vesting en der Accakke. 4 f 1 56. TOONEEL-BERIGT. JJeden 10 Augustus 1822 tot zekere en finale fluiting vjtn het Tooneel, MONTIGNL (Zie bet vorig No.)na hetzelve een DIVERTISSEMENT. De prijzen der piaaifci, zijn voor deze Reprefentatle weder verminderd alg naar gewoonte; het geëerde Publiek kan verzekerd zijn, dat men geene Re- prefentatien meer zal geven, wyl hec Gezelfcbap Zondag aanftaanden reed» uit Middelburg vertrekt. B E R I G T. J)e eenige Zoon van den Heer SINON zalop Morgen den 11 Augustus 1822, des namiddags ten duren, op den GROOTEN ABEELE. inden Tuin van den Heer Boullé in de Herberg Bellevuede eer hebben onderfchei- deue evolutien op eene llijve Koord te vertoonen, vergezeld door vele on begrijpelijke fprongen. Deze vertooningen zullen eindigen met een VUUR WERK op de ftij ve Koord terwijl de jonge Heer Sinon zal danfeu. Inc. PR1JS-COURANT pCt, Amfterdam den 2§ Werkelijke Schuld 47? 4 48 Rest. Uitgeft. dito 4 »t<t Kans-Billecten 39a 4 4° 5 Scbttldbek. v.-'tSijndik. 99! 4iool ditoVan'cSijnd.2eferie994 4ioo? Aand.inde Ned. B. f 4 Tiers Confolidés 92J 4 92t Certificaten van dito 4 Ruslandbij Hope &C0.93J 4 93? Rusf. Infchr. op't Grootb. 48J 4 49 5a DER EFFECTEN. 7 Augustus 1822. 5 Pruisfen, Neg, Londen Spanjebij Hope Co. bij Laficte te Pa rijs zonder prem. bilj. Spanje Coup. per ftuk Weener-Bank dito Weener Certificaten Italië,Monte di Milano Napelfche Certificac. 95i 4 17» 4 5 4 5 5 96 6<x 17 i 6o| 59» 4 47i 4 48* 34 4 34Ï 675 4 68 68? 4 69I SCHIEDAM den 7 Augustus 1822. Jeneverde 30 virtels zonder fust Amsterdamfche Proef Zonder de Belasting. 61 c& 8 - STAAT der Middenpf ijzen van OBJECTEN van MARKT, binnen de Stad ftllDDE.LBUP.Gr. Datums der Marktdagen Aanduiding van den aard der Objecten van ftlarkt. ftlaatjlnf in Nederlandfche ftlatên en Gewigten. Midden- prijzen. Aanmerkingen. Augustus 1822. Tarwe (Oude) Tarwe (Nieuwe) Rogge (Nieuwe) Garst Haver Boekweic Witteboonen Groene Erwten Graauwe Erwten Aardappelen Brood. Tarwe Rogge VtEESCH, Rund Kali's Schapen Mudde. Nederl. Nederl. fg. - 2 11 52 Van 1820. Van I821. De Prijzen per Mud- de zijn berekend op hec gemeten Laxs van 30 Mudden. Niet aangevoerd. Idém. Idem. Idem. i Volgens hep Brootf- pas geregeld op de Mudde Wegende 74 Nederl. Ponden. Met Belasting.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1822 | | pagina 2