mm cöür AN'ft lÊÊiÊf w MIDDELBURGSCHE No. pS. Zaturdag den 10 Augustus N I U JF S T IJ D I N G E N. *joseph-marie-aRanto." P O L E N. WARSCHAU den 23 julij. Te Filicianowo bij Rawa leeft een grijs aard Jabkowski, in dcivouderdom van 138 jaren; gedurende too ja- ïen weifelde hij tnsfchen het befluic, om tetroiiwen of ongehuwd te blijven; feindelijk bcfloot hij, om in den echten ftaat te treden, crouwde eene wedu- \ve van 50 jarenen leeft federt met dezelve ftil en vergenoegd. In zijnen Vroegeren leeftijd heeft hij vele jaren onder de Pruisftfche armee gediend. SPANJE. MADRID den 2a julij. Het overfchot der te Siguenza geflagen oproeri- gen had In de kleine ftad Molina d'Arragon dé wijk genomenalwaar zij volkomen verdagen zijn. Het gouvernement heeft deswege het volgend bul letin doen publiek maken „Ik heb de eer u te melden, dat ik heden namiddag, ten drie uren, de oproerigen te Molina, met zülk een goed gevolg heb aangetast, dat zij zelfs 'den tijd niet gehad hebben om hunne equipagien te redden. Hunne fchrik was zoodanig, dat zij allen in onze handen zouden zijn gevallen, zoo de ligging der ftad de dappere troepen onder mijne bevelen toegedaan had, om van derzelver behaalde voordeelen gebruik te maken. ,jlk heb dadelijk de aldaar gevangen zittende patriotten in Vrijheid doen ftellen en twee ferjantenais mede een' der chefs van het regiment van Es- tramadurawelke doodgefchoten fionden te worden, het leven gered. Mor gen zal ik u de bijzonderheden van dit gevecht mededeelen. „Molina, ten half negen uren des avonds. PS. Wij hebben vele krijgsgevangenen gemaakt en er zijn vele dooden op het flagveld blijven liggen, ik zal u de bijzonderheden daarvan mededee len. Onder de gevangenen bevinden zich de adjudant der active nationale inilitie van Siguenzadon J. F. Perezen zekere don Hippolicusvan de congregatie van Santo-Felippe Neri. D U1TSCHLAND. TRIEST den 17 julij. De tijding der bemagtiging van Patras'en van Castelli di Morea worden volkomen bevestigd door de fchepen uit den Levant, welke in deze haven zijn binnengeloopen. De Grieken hebben aan zienlijke magazijnen te Patras gevonden, wel voorzien van levensmiddelen en krijgsbehoeften; doch de belangrijkfte buit is die van dertig wel gemon teerde en in brnikbaren ftaat zijnde ftukken gefebut. Men gelooft, dat men Weldra de overgave van Corön en Modon, zijnde de eenige plaatfen die de Turken nog in Morea bezitten, zal vernemen. De garnizoenen zijn reeds in onderhandeling met de Grieken getreden, doch men kon het over de arti kelen det ltapitulatie niet eens worden, daar de Grieken eischten, dat hunne Vijanden zich óp discretie zoude overgeven. De nederlaagwelke de vloot van den kapitan-pacha ondergaan heeft, ftelr de porte buiten ftaat, om ge durende dezen veldtogtiets tegen Mörea te ondernemen. Colocotroni be vindt zich aan het hoofd van 15,000 ftrijders, en drijft de Turken buiten Peloponefus voor hem uit. In Albanië hebben de Grieken ook belangrijke Voordeelen behaalden men verzekertdat zij de fterkë vesting Larisfa hoofdftad van Thesfalie ftorrtienderhand hebben ingenomen. Chourfchid pa- cha, in verfcheiden ontmoetingen geflagen, heeft Hechts een zwak garnizoen te Janina achtergelaten, en de Grieken zouden ook wel hunne overwinnende Wapenen naar dien kant kunnen wenden. FRANKFORT den 2 augustus. De berigten uit het Oosten luiden (leeds gunstig voor de zaak der Grieken. Het welgelukken van den aanflag tegen de groote Turkfehe vloot heeftzoo wel in den Archipel als in den Peloponefqs eenen allergunstigften indruk gemaakt. Men verhaalt reedsdat de Aziatifche benden zich haastenom den gemaakten buit van het eiland Scio op den vas ten Wal in veiligheid te brengen. De Egyptifche vloot heeft zich in eene der havens van Candia, welke nog in de magt der Turken zijn, geborgeu, en daar de Grieken niets van de groote vloot meenen te duchten te hebben, ruk ken zij met magt voorwaarts. Reeds verzekert men, dat de Epiroten enSu- lroten, den ftedehouder van Corfcheid, Omar-Vrione, bij lanina hebben ge flagen; omtrent den val van Larisfa heeft men nog niets naders vernomen, doch men meldt van verfcheidene kantendac de Grieken hunne hoofdmagc derwaarts hebben gewenden eerlang weder op de grenzen van MaCedonie en in Casfandra- worden te gemoet gezien. Van de zyde der Grieken en wel in berigten van Hydra van 6 julij, .verze kert men (Idlig, dat behalve het admiraalfchip van 130 ftukken, 't welk inde .lucht is gefprtmgende drie aangeftoken Turkfehe liniefchepenbij gebrek aart dë noodige middelen tot blusfehing, zijn verbrand, en dat zevert andere fchep'en, in de verwarring, op ftrand zijn gedreven; hetzelfde verhaalt een Italiaansch zee-kapitein, wel... m Ancona is binnen gevallen, en die den brand op een zekeren affland moet hebben g v.ien. Men wil ook, dat van de laat- fte Turkfehe vloot,, welke de Dardaneilen heeft verlaten, vele fchepen in handen der Grieken zyn gevallen en dat dezelve voornemens zouden zijn, eenen nieuwen aanflag in de haven van Tchesme te ondernemen. ,**ENJZ 31 julij. Wij hebben den 25 dezer het ijsfelijkfte onweder gehaddat men zich federt langen tijd herinnert, en hetwelk zeer groote fchade aan de provincie heeft toegebragt; 19 gemeenten hebben meer Of min de gevolgen van deszelfs woede ondervondenBodenheimBischofsheim NackenheimHarxheim en de naburige dorpen, hebben inzonderheid gele den. De ftorm was zoo bevig, dat dezelve den dood heeft veroorzaakt aan een groot aantal hazen, patrijzen en andere vogelen, welke de landbewoners dood op hunne akkers en onder de b'laderlooze boomen vonden. GROOT-BRIT TANJE. LONDEN den 3 augustus. Het fchijnt dat 'skonings verblijf iri Schot land zich tot Edemburg en den omtrek bepalen zal, ten minste is officiële kennis gegeven,- dat Z. M. Glasgow niet bezoeken zal. Te Edemburg zal de bouwing eeoer groote kerk begonnen worden, in ftaat om ten minfte 3000 menfehen te bevatten. Tot model neemt men het Pantheon, of den Minerva tempel te Athei e. Eene buitengewone courant van Rio Janeiro, den 16 mei in het licht gegeven, behelst de plegtigliêden der feestviering van 'skonings verjaring op Öe'n j6, bij welke gelegenheid, gelijk gezegd is, de prins-regent den °titel van perpetuëlen protector heeft aangenomen. De Onmiddelbare aanleiding biertoe, zegt men, is gegeven door het verbod der Cortes om krijgsbehoef ten naar Brazilië te voeren, hetgeen aldaar zeer hoogelijk opgenomen is, en waaromtrent de courant feberpe aanmerkingen bevat, De opdragt van 'sprin- fens nieuwen titel wordt in het aangehaalde blad vermeld op de volgende wjjze „Deze achtbare plegtigheid afgeloopen zijnde, drong de fenast (die der? 9 januari) den prins, in naam van het volk dezer provincie verzócht had om deze ftad niet te verlatentot dac hunne bezwaren aan bet fouvereine congres zouden voorgelegd zijn, en zij dat ligchaam-onderrigt zouden heb- ben van de dwaling, in deszelfs decreec tot 'sprinfen terugkomst naar Porcu gal begaan, en van de ongel ij kflach tïgè organifatie van elk der regerings del partementen, door welke men niet alleen bedoelde Brazilië in fectien te ver- deelen, maar deszelfs ftaatkundig beftaanals een door de Europefche mo gendheden erkend koningrijk, te vernietigen) opnieuw bij den prins aan en (mpekte hem om van het volk en de troepen wel den titel te willen aanne men, waarbij zij hem tot perpetttelen protector en verdediger van het ko ningrijk Brazilië Uitriepenhetwelk zij hoopten dat hijwat ook hét volgend loc van dat koningrijk zijn mogt, nimmer verlaten zou. Het eskader der independenten voor Porco-Cabello heefc in het laatst van junij een gevecht met de Spaanfche fcheepsmagt gehadten gevolge waar van het te Laguira biunengekomen is, om te repareren. F R A N K R IJ K. PARYS den i augustus. De acte van befchuldigirig tegen den generaal Berton en zijne medepligtigenziet thans het licht. Zij worden befchuldigd van met behulp van zoogenaamde ridders det vrijheid of carbonaride be- ftaande orde van zaken omverre te hebben willen werpenten einde het ge zagten behoeve van Napoleon II, in handen te ftellen van een proviüoneei gouvernement. In de acte komt voor, dat Berton, zoo wel als Alix en de andere aangeklaagdenagenten waren van een befturend committé in Parysi Volgens dezelve noemden de zamenzwerers zich niet, gelijk de overige carbo nari, nevenmaar onderfcheidden zij zich met den ticel van heer en. Het geen echter bij deze procedure het merkwaardigst is, beftaat daarin, dat men in dezelve voor de eerfte maal melding maakt van de betrekkingen in welke eenige voorname liberalen tot de zamenzwerers zouden ftaan. De acte im mers houdt in: dat een der voortvlugtige aangeklaagden, met name Grand, mésnil, aan andere zoude hebben verhaaldvan de gedeputeerden Laiitre, Conftant, Foy en de la Fayette, alle carbonaride noodige inftructien voor den opftand van Saumur te hebben ontvangen; dat het bewezen was, dac Grandraesnil in de maand mei aan den gedeputeerde de la Fayette een der voornaamfte agenten van de zameuzwering had voorgeftelden dac de ge noemde gedeputeerde daarop, met de woorden hebt goeden moed?\ van Grand raesnil affcheïd had genomen." Men laat er onmiddelijk in de acte op vol gen dat Grandmesnil daarna met nieuwen moed Berton in den omtrek van Saumur terug heefc gebragt Een der antiliberale bladenopgefteld door een inan, welke eenen belang rijken post bij de policie bekleedt, meent, dat de gedeputeerden zich eed fpoedigfte wegens deze befchuldiging zullen hebben te regtvaardigenen dat; by gebreke van dien, de kamer een befluit dient te nemen, om dezelve, als onwaardige ledenuit haar midden te fluiten, of eene commisfie te benoe- men, ten einde het gedrag dier heeren naauwkeurig te onderzoeken, Daar men federt eenigen tijd het publiek had voorbereid, dat eene troep Engelfche tooneelfpelers in deze hoofdftad zoude komen om in denfehoflw burg bij de porte St. Martin treur- en blijfpelen in hunne landstaal te vertoo- nenwas de toeloop op gisterentoen zij voor de eerftemaal de Othello vaa bhukespearc ten tooneele zouden voeren, niet gering, ter wij leen ieder nieuws- gien0 was te zien, hoedanig een in deze hoofdftad zoo buitengewoon fchouw- .pel zoude worden opgenomen. Men ontdekte alrasdat de vreemde too neelfpelers eenen verbazenden cegenftand te wachten hadden, die zich dan ook dadelijk bij het ophalen van het gordijn openbaarde. Daar verre weg dé meerderheid der aanfehouwers de Engelfche taal niet verftondhoorde men allerhande aanmerkingen op de kleeding, de gebaarden en de houding der fpe- lers, zoo dat het ftuk met moeite, onder groot gedruis, gefchreeuw en ge fluit, tot in het derde bedrijf werd vöortgefpeeld. Alstoen kwam het in het parterre tnsfchen een Engelschman en een Franschman toe dadelijkheden die zoo hevig werden, dac de aanfehouwers hec cooneel beklommen en de ac teurs verjoegenwelke weder op hunne beurt, door de gendarmerie onder, fteund, de aanvallers verdreven. Hec duurde een goed uur voor men het ftuk konde vervólgen, 'twelk dan ook, even als het naftuk, onder een on afgebroken gejoel, gelach en gefluit, ten einde werd gebragt. Deze gebeur tenis bewijst, dat de verouderde haat tnsfchen Franfchen en Engelfchen nog fteeds diep geworteld is; offchoon dezelve in dit oogenblik welligc ook nóg door facciezucht wordt aangedreven. Het voorgevallene draagt intusfeheu in geenen deele de goedkeuringweg van gematigde beoefenaars van kunsten en wecenfchapperi, welke bij deze gelegenheid niet kunnen nalaten zich te her- rinrteten, met hoeveel gastvrijheid Franfche kunstenaars in Engeland worden ontvangen en welken rijken oogst zij van daar terug brengen. De Moniteur verzekertop grond van een telgraphiscb berigt uit Marfeilié dat de gele koorts zich werkelijk weder in Barcelona heeft vertoond, en wel bij een fchipper, onlangs van de Havanna gekomen; tot heden toe hëéfemen' echter niets naders dienaangaande vernomen. PARYS den 2 augustus. Wij vernemen uit de dagbladen van Nantes dac aldaar, op zondag den 28 julij, tusfcheii eenige jonge lieden en officieren' van het onlangs in die ftad aangekomen regiment Zwicfers, oneenigheden onc- flaan waren, ten gevolge waarvan vier der jonge lieden in hechtenis genomen zijn. Des avonds werden eenige Zwitferfcbe foldacendie in den fchouw- burg, bij gelegenheid van de vertooning der opera lc Petit Chaperon Rouge als figuranten optraden, bevig uitgejouwd en uitgefloten. Ook. vernemen wijdat er te Baroinonlusten cusfchen de inwoners en de Zwitfers hebben plaats gehadbij welke gelegenheid een jonkman aan hec hoofd gekwetst zou' zijn geraakt. Men zegt, dat een Spaanscb eskader, van 18 bombardeer-galjooten verzeld, uit Mahon geloopen is, om Algiers te gaan bombarderen, dewijl de oorlog tusfeben Spanje en Algiers verklaard is. PARYS den 3 augustus. Eene tweede reprefencatie, gister doot de En gelfche acteurs op hec cooneel van la Porte St. Marcin gegeven, is niet beter als de vorige gedaagd. Zoodra de acteurs verfchenen waren om the School for Scandal te gevenis het parterre in masfa opgeftaanen éen gedeelte der aanfehouwers heeft den rug naar het tooneel gekeerd. De Engelfchen lieten zich niet cerflond affchrikkenmaar weerftonden eenigen tijd den ftorm. Doch zij werden zoodanig met appelen en eijeren begroetdat zij eindelijk aftrok ken. De gewone troep van la'Porte St. Martin verving hen, en, in plaats' van het msesterftuk van Sheridaa, gaf men les JSmorceiés en Kdbri Ie Sabotier

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1822 | | pagina 1