^7) FERTENTIEN De Wed. A. van de VELDE is, volgens gewoonte, niet op de Markt, zoo als de Heer Mitchell in zijne advertentie abufivelijk heeft gemeldmaat ten haren Huize uitgepakt, tot de civielfte prijzen. Xe Middelburg, ter Boekdrukkerij vaa de Gebroeders ABRAHAMS. GENEESKUNDIGE DIENS?. Krachtens autorifacie, zal de Chirurgijn-Majoor bij het Garnizoen en Mi litaire Ziekenzaal te Middelburgonder approbatie van den Heer Hoogleer- aar, Infpecteür-Generaal over den Geneeskundigen dienst der Land- en Zee- magc, en op zoodanige voorwaarden als ten zijnen Huize dagelijks (Zon- en Feestdagen Uitgezonderd), 's namiddags van drie tot 4 urén, van den 24 de zer tot en met den 3 Augustus aanftaande zullen kunnen worden gezienop den 6 Augustus aanftaande aan de minst-ingefchreven hebbende, aanbefteden het leveren van de bemoedigde Ration JENEVER en ROZIJN-AZIJNvoor de Troepen in Zeeland in garnizoen. Die daarin gading heeftzal de prijr zen der Jenever en Azijn, ieder apart en bij ratiohs van een-en-een halve Once berekend met gefloten Biljetten, bij den ondergeteekende ten zijnen Huize, vóór of op den 4 Augustus aanflaande bezorgen. De Chirurgijn-Majoor voornoemd F R U Y T. Bij vonnis der Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Middel burgvan den 26 jon ij 1822, is een onderzoek bevolen, ten einde te be wijzen de afwezigheid van WILLEM van SOOMEREN op den 31 maart 1791 met het fchip de Erfprins, als Schieinaiis-maatnaar de Oost-Indien vertrokken. ■■■writfyijinnri' Efedeo middag verloste zeer voorfpoedig vfln eene welgefchapene DOCH TER Henderika van KollenhurghEchtgeuoote van Oorschot G. W. 1 N K H A N. Provincie Noord-'Braband den sa Julij 1822. J-Jeden morgen is mijne geliefde EchtgenooteMaria Cathartrvan Valkenburgvoorfpoedig bevallen van eene welgefchapene DOCHTER Oostburg G. M. van HO) -• den 25 Julij 1822. DEMERARY and ESSEQUEBO. The undersigned, in capacity as Deputy First Marshal of the united Co- lony of Demerary and Esfequeboadvertises by these presents, for the firsc, second and third time, that he wil 1 by virtue of certain sentences of the lx>- nourabte Court of Crimina! and Civil Justice of said united Colony, Exposé 3nd Sell at Public Execution Salethe following^PLANTATIONS, with their CultivationsBuildings, Slaves and further ajfpartenancesviz: First'. In the month of December 1822, the SUGAR-PLANTATION Bellevuesituated 011 the West-Bank of ctre River Demerary, the property of jSkerret. Second: In'de month of May 1823, the abandoned PLANTATION Frce and Easy, situated on the West-Bank of the River Demerary, the property of tf. N. Tirebracedeceased. Third: In the month of June 1823 the SUGAR-PLANTATION "'eter s Hall, situated on the East-Bank of the River Demerarythe property of TFiliïam Brereton. The Judicium of prae- et concurrentiae on the Net Proceeds of the above Sales, will be held by the said hononrable Court of Justice, three months •fter the respective days of'Saté, for which reason, all chose wo may pre- tend to have'any right, title or interest, to the Net Proceeds of said Pianta- tions, are herewith by me the undersigned Deputy First Marshal of the Said United Colony, summoned to appear in person, or by their actomies, to iay their claims in due form before the'lionourable Court of Justice, for said united Colony of Demerary and Esfeqüeboat their respective sess'onsin tbe following months viz: In "the month of April 1823 for the Plantation Bellevue. In rne month of August 1823, for the Plantations Pree and Easy and Peter"s Halluntler a penalty tbac tbe non-appearers will be proeeded against as the law directs. The Inventories of the above stated Plancations are daily to be seen at the Countirtg-house of P. J. LejolleEsq.Amsterdam. Demerary and Essequebo, the 11 May 1822. J. D. HALEYDeputy First Marshal. J)e BUITENPLAATS Klein l'rooyengelegen aan den Veerfchen Rij weg, waarvan de Verkooping bij vroegere advertentien is aangekondigd, zal Publiek worden geveild in het Bèereti Logement van Oranjeop Donderdag den yithtfien Augustus 1822, des avouds ten Zes uren. De Buitenplaats zal daags voor de Verkooping te zien zijn, en de conditiën ten kantore van den Notaris Piet er de Mar et vooreen iegelijk ter lezing liggen. jyjen zal op Dingsdag en Woensdag, den 30 en 31 Julij 1822, telkens des voormiddags om tien uren, in de Herberg BELLEVUEop den GROOTEN ABEELEaan den Rijweg tusfchen de Steden Middelburg en flisfingenten overftaan van de Notarisfen Pieter van de Graft en Johannes van den Broecke, reiiderende te Middelburg, in het openbaar aan den meest biedenden prelénteren te verkoopen, eene aanzienlijke partij MANUFACTU REN, beflaande in Lakens en Cachemiren in onderfcheidene kleuren, Bad lakens, Calmouks, Vriezen, Baaijen, heele en halve Zijdei) Stoffen, katoen en zyden Fltiweelenvelerhande Stoffen voor Vesten en andere Goederen. De.ze Goederen zijn daags voor de Verkooping, des morgens van jo uren tpt des namiddags om 6 urén. te zien. Verkooping, op Vrijdag den 2 Augustus 1822, des voormiddags om tien wenop de Oostzijde van de Nieuwe Haven binnen VLISSWGEN, Lett. K. No. 187 ten overftaan van den Notaris A. van der Sivalmevan 21 Vaten CIDER, eene partij ledige VATEN, LEDIKANTEN, twee KIN DERWAGENS, KISTEN, eene partij MARMER voor eene Schouw, VLOERKLEEDEN, KOOL-IJZERS,, een IJzeren SCHOUW en verder IJZERWERK, STOELEN, TAFELS, TOUWEN, ZEILEN, honderd Linnen ZAKKEN en andere Goederen meer. Daags voor de Verkooping voor een'ieder te zien. XJit.de hand te pachten eene kapitale HOFSTEDE, met de Nombre van omtrent 74 Bunders (188 Gem. 141 Roedt) WEI- en ZAAILAND, ftaande engelegen in den Reigersbergfchen PolderEilande Zuidbeveland thans in pacht by M. C. Rottier j adres te Middelburg, Wagenaarftraat D. 74. Jemand, eene goede hand fchrijvende, en eenige uren over hebbende, biedt zijnen dienst aan tot alle foorten van KOPIJ-WERK'als anders; adres bij de Wed. van de Sandeop de groote Markt. Pene Burger DOCHTERvan middelbare jaren, van de beste getuige nis voorzien, prefenceert haren dienst tegen Novemberals HUISHOUDSTER DERDEMEID of WERKMEID; adres bij de Gcbr. Abrahams JJij J. de KOK gedurende de Kermis Zwitferfche KAAS r\o ft.fN.t8. MIDT^LBURG- A* SIM0N NATHANS DENTZ, Tand meester van Z. K. H. den Prins van Oranje en van Hoogstdészelfs geheeleHof, enz. enz. enz., verwittigt zijnen geabonneerden en verdere begunstigers, dat hij óver alle gebreken der Tanden te fpreken of te ontbieden Zal zijn van Heden, Dingsdag den 30 Julij tot Zaturdag den 3 Augustus 1822, bij J. Stuith, in de lange St. Pieterftraat, Lett. A. No. 73, te Middelburg. Is woonachtig te Amsterdam, in de Hoogftraat No. 7; alwaar, bij zijne af- \vp7:shei'ide affairen door des'zelfs broeder gecontinueerd wordt. MIDDELBURG en VLISSINGËN. p[. PURMER, geëxamineerd en geadmitteerd Tand— en Kiesmeescêr in het Koningrijk der Nederlanden, verwittigt hiermede zijne begunstigers, dat bij dagelijks te fpreken of te ontbieden is, flatterende zich in ftaat te zijn, alle gebreken van den Mond te herliellen Tanden, Kiezen en Stompen» waarvan de kroonen zijn afgebroken, met alle gezwindheid, zonder pijn, uit te nemen, al waren zij ook door anderen van de hand gewezen, gelijk h$ zulks onlangs in tegenwoordigheid van Heeren Doctoren dezer Stadten ge noegen heeft verrigt, aan eene jonge Jufvrouw. Verwittigt nog zijne beguns- tigersdat hij niemand uitzeilde, maar zelf zijne werkzaamheden beoefept zal hier nog blijven tot 5 Augustus aanftaande. Is gelogeerd bij Mons. P. den Boer, op de Vlasmarkt L. No. 12, en ftaat dagelijks met eene Chai* voor het Stadhuis, ten einde alle Armen Gratis re bedienen. jVJejufvrouw JACOBA KOOLE, wonende in de Spanjaardftraat alhier, maakt aan hare begunftigers bekend dat zij is voorzien van een fchoon as- fortiment Vfotlwé STROO-HOEDENKANTEN, en alle foorten van MUTSEN, naar den laatften fméalc en Voor den eivielften prijs. Staat raeÉ haar kfaani op de Heerenbettrs. TAUFFRED, Koopman, is alhier gearriveerd met een fchoon asfortiment LAKENS, in differente kleuren en kwaliteiten, komende uit de Fabriek van Verviersverkoopt tot een civielen prijs. Staat met een Kraam op de Beura en blijft tot den 4 Augustus aanftaande. T. F. MAHUTTE, federt eene maand te Vlisfingen woonachtig, heefc de eer den Ingezetenen der Stad Middelburg bekend te makendat hij alhier gaarriveerd is met een fchoon asfortiment van LAKENSUit de Fabriek van zijnen Vader tVerviers. Hij zal tot zeer civielen prijs verkoopen, en vleit zich met de gunst der Ingezetenen dezer Stad te zullen vereerd worden. Is gelogeerd bij Beunin de Stad Hulst op den Damen zal om de drie maan den alhier komen uitpakken. yRNOLD PANIS, van Maastricht, thans wonende te 's Boschis alhier gearriveerd met een groot asfortiment van VervierfcheSedanfche en Louviés LAKENS en CACHEMIREN, alsmede Biljard Lakensalles tot zeer mo- dieke prijzen; ftaande met zijn Kraam op de Heerenbeursaan het Hek ia den hoek. p. P1NGUET, van Hulst, maakt bekend dat hij gearriveerd is met eea fchoon asfortiment HOEDEN. Staat met z\)n Kraam op de Groote Markt, op zijne gewone plaats. p. MARCHAL, Koopman in HOEDEN van Brusfelheeft de eer het geëerd Publiek te verwittigen, dac hij is gearriveerd met een groot asfortiment Mans en Kinder Hoeden en Zomer-Pettenalles naar den laatften fmaak en tot de minste prijzen. Dezelve heeft ook heele fraaije Uniform-Hoeden en ruilt Hoeden in. Staat met zijn Kraam op de Heerenbeurs. (J. H. BAHREKoopman van Dordrecht, maakt het geëerde Publiek bekenddat hij gedurende deze Kermismet zijn Kraam ftaat ais naar ge woonte op de Heerenbeursheeft een grootasfortiment van BE DDENMatrss- fenchicfenkatoenen en wollen Dekensen hetgeen vertier tot dien aard behoort. Verkoopt alles tot zeer civiele prijzen. MIDDELBURG. De welbekende Gezigtkundige GLAZEN- en BRIL— LENSLIJPER E. J. van PRAAG, van Dordrecht, verwittigt aan zijne Kalanten en verdere begunstigersdat luj gedurende deze Kermis re (pre ken of te ontbieden is ten huize van W. J. de Sutter in den Langendelfc. M-'M. GLASSLYPER heeft de eer het geëerde Publiek te verwittigen» dat bij, gedurende deze Kennis, met zijn Kraam geplaatst is in de eerste rei derde Kraam inkomende van den Langendelft op de groote Marktmet een extra fijn asfortiment van BRILLEN en VERREKIJKERS. Geefc Bnlfeti naar ieders gezigczoo voor bijzienden, als voor diegenen die van htic catha- rac zijn geligeook voor zwakke gezigtenConfervatie Brillen orn het ge- zigt te verfterkenmaakt ook alle foorten van Mathematifche en Optifche Instrumentenalle foorten van Leesglazen enz. Hij durft zich flatteren al het bovengemelde zelf te maken, maar niet, zoo als eenige bellende Bril- leb-Koopmans, zich daarvoor uitgeven, terwijl hetinderdaad nietwaar is. Ver zoekt ook aan het geëerd Publiekindien men mogt verkiezen aan Huis be diend te worden, bovengemelden te ontbieden, dagelijks, tot elf uren. Woont te Amsterdam, op het Rokin aan de Beurs, No. 82, en heeft geen Knecht of Compagnon die voor hem debiteert. T. NAUVELARTS heeft de eer het geëerde Publiek te verwittigen, daf hij alhier is gearriveerd mét een groot asfortiment heele goede BRILLEN; dezelve flatteerc zich óm dadelijk het gezigt van ieder, die hem met; zijn vertrouwen gelieft te vereéren, te kunnen treffen; dezelve heefc fraaije Zil veren, Schildpadden, Verguiden, Pleten en Stalen Brillenalsmede Pleten Toneel Kijkers; alles tot zeer civiele piyzen. Staat op de HeereDbews ft» de eerste midden-rei. Jf en JONGELINGtiaar wiens eerlijk gedrag men zoude kunnen informe ren, zag zich gaarne als Winkel- of Pakhuis-Knecht geplaatst; adfe:} bij dè Gebroeders Abrahams. £en BOODSCHAP-JONGEN niec beneden de 12 jaren oud, tegeh genot van onderwijs, benöodigd bij P. A. de LignyInfticuteur te Vlis fingen. JVJec November een bekwame BAKKERS-KNECHT benoodigd, op de Vlasmarkt 'Lett. L. No. 6. Met November eene KEUKENMEID benoodigd; nader adres bij van Benthem. J£ene bekwame WERKMEID, kunnende Naaijen en met de WaschBmr gaanmet November benoodigdadres bij de Gcbr. Abrahams. Terftond eene Burger DIENSTMEID benoodigd, bij den Zadelmaker van den Broeeke. £ene bekwame Burger DIENSTMEID in hec huisgezin van eerj Predi kanttegen November of October benoodigd; adres op het Molenwatér Lett, E. No. 51. Eene ordentelijke Burger DIENSTMEID met November befloouigdj adres bij den Boekbinder Hoogervorst op de Vlasmarkt. Eene DIENSTMEID benoodigd tegen November aanftaande» tn de Wagenaarftraat Lett. D. No. 77. Eene bekwame DIENSTMEID terftond, of met November benoodigd te Vlisfingenadres bij den Boekhandelaar G. Maarsman aldaar. TOONEEL-BERIGT. Dingsdag 30 Julij 1822: HARIADAN BARBAROSSA, groot AdmirSat van Soiiman de 'Tweedegroot Ridder-Tooneeifpel in drie bedrijvendoor den- Heer B. A. Fallècen na hetzelve DE SCHOENLAPPER en DE REN TENIER of ha Vergenoegen overtreft den Rijkdom, vrolijk Ulijfpel mee Zang. Woensdag 31 Julij: Groot Spectakel van den Heer RAVEL Ainé enFaw milie, volgens aangeplakte biljetten. VAUXIIALL en BAL. Op Zaturdag den 3 en Maandag den 5 Augustus, in het Koflylrais Krayejleyn £p Zoon.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1822 | | pagina 2