MIDDELBURGSCHE COURANT, 1 No, 9f; Dingsdag N I U TV S T IJ D I N G E N. DUITSCHLAND. FRANKFORT den 20 julij. De llgemeine Zeitung deelt uit Konfianti- nopelonder dagceekening van den 26 junijde volgende tijdingen Snede: „De kflpicein-pachadie duizende menfchen in het ongeltik gefiort heeft-, is niet meer aanwezig. De Grieken hebben eene onderneming ten uitvoer ge- bragt, waarvan het gerucht door geheel Europa weergalmen zal. Den 22 junij zijn drie Griekfche branders, onder vreemde vlag, de Turkfche vloot genaderd. De Turken, zich onledig houdende met de vreugdefeesten van den Bairamgaven zich aan werkeloosheid overen lietén hunne gewaande vrienden tot zeer digt bij het admiraalfchip naderen. De Grieken Haken dat fchip daarop door middel van vuurpijlen in den brand, waardoor de grootfle wanorde aan boord van hetzelve veroorzaakt werden een ieder Hechts akn zijn behoud dacht. De kapitein-pacha werd half verbrand op de bloedige kust van Scio ontfcheept, op welke hij Zoo vele onheilen berokkend heeft, en is een half uur daarna overleden. Drie Üniefchepen zijn zeer Perk befcha- digd gewordenen de anderen hebben zich naar alle kanten verHrooid. De Porce heeft tot heden dien ramp geheim gehouden óm onlusten te ver mijden maar de groote heer heeft reeds tot opvolger van den kapitein-pacha benoemd Cara Mehmec Topfchi-pachawelke zich thans te Patras bevindt, en eertijds kommandant der artillerie was. In de laatfle dagen van den Ramadan, hebben er in de voorlieden Wan- orde van eenen ernfligen aard plaats gehad; de Turkfche baden zijn overwel- wigd gewordenen men heeft er Turkfche vrouwen en meisjes uit wegge- fleept. De groot-vizier heeft zich gehaast om vermomd zich daarheen te be geven en is door de oproerigen gearresteerd geworden. De orde is niet her- lleld voor dar de groote heer Heilig had doen verklaren datindien de rust niet herfleld werd, hij Konflantinopel met zijn hof verlaten en zijne reddende in Azie zou gaan vestigennooit heeft het gouvernement, met de hulp van den groot-vizier en van Ibrahim-pachameerder veerkracht ten toon gefpreid. Eergisteren zijn 84 jonge oproerigen in de flraten verworgd; de ouden zijn ontwapend geworden. Men had te Pera voor onze zekerheid de noodige maatregelen genomen. „De zaken der Porte gaan Hecht in Morea. Daarbij heefc de pacha van St. Jan d'Acre, zoo als men zegt, Damascus bezet, en de Perzen zijn (e Erzerum. Men voegt daarbij dat de Porte officiële rapporten over alle die ge- beurtenisfen ontvangen heeft." De Algemeine Zetting laat onder dit artikel volgen: Wij geven dezen brief zoo als wij die van onzen correspondent te Kon flantinopel ontvangen hebbenzonder den inhoud daarvan te kunnen waar borgen." De reis van den Zweedfchen kroonprins naar Munchen en Eichftad 15 vier weken verfchoven. Dit uitfiel van het huwelijk tusfchen prins Oscar en de dochter van den hertog van Leuchtenberg (prins Eugene de Beauharnais) wordt aan vèrfchillende oorzaken toegefchreven. Sommige wijten het aan de afwezigheid van den koning van Beijeren, welke vorst de wateren te Ba- de gebruikt; anderen gelooven, dat het te weeg gebragt wordt door den weerzin, welken de dochter van den hertog van Leuchtenberg gevoeltom den Katholijketi godsdienst te verlaten en den Lutherfchen aan te nemen. Zonder cene zulke verandering kan zij geene kroonprinfes van Zweden wor den; ten minne zou zij groote hinderpalen ontmoeten, om eenmaal erkend te worden als koningin van een land, alwaar men zeer flreng is ten opzigce der godsdienstwetten van den Haat. Men herinnere zich dat de tegenwoor dige koning van Zweden, vader van prins Oscar, verpligt geweest is, toen b|j in Zweden kwamhet Katholijke geloof af te zweren, GROÓf-BRITTANJÉ. LÖNDËN den 23 julij. Er zijn tijdingen uit Lnfabon tot den 14. Den c is er eenige beweging onder de troepen in de kazernen geweest. Zij is echter fpoedig geilild. Verlangen öm ontflag uit den dienstfcbjjnc de oorzaak of het voorwendfel van het muiten geweest te Zijn. 1 - Den 19 junij is don Manuel Torres, als zaakgelastigde der republiek Columbia, plegtiglijk aan den prefident der Vereenigde Staten geprefenteerd geworden. Deze eerfie openlijke daadten gevolge der erkenning van het xieuwe gemeenebesthad eenig uitflel ondergaanuit hoofde der ongeHeld- heid van don Manuel, die zich eerst nu, van Phi'ladelphiawaar hij zijn verblijf hield, naar Washington had kunnen begeven. Te Mexico is de tijding der erkenning van de voormalige Spaanfche provin ciën door de Vereenigde Staten den eerften mei ontvangen. In alle Heden en plaatfen des lands is de blijde tijding door illuminatie», het losfen van het gefchut en andere vreugdebetooningen gevierd geworden. De alhier ontvangen Amerikaanfche couranten bevestigen ,dat don Ali- gustin de Iturbide tot keizer van Mexico verklaard is. De door het Mexi- kaanfclhe congres deswege Uitgevaardigde proclamatie is van den 19 mei. Dezelfde Amerikaanfche couranten melden ook, dat dé generaal San Martin den titel van Bejihermer van Peru afgeflaan, en alleen bet opperbevel over .het leger behouden heeft. !lij is als Befchermer vervangen geworden door den marquis van Ortagiovan Truxillo. San Martin was te Lima met om trent 10,000 man troepen en 8000 man militie. F R a N K R IJ K. PARYS den 22 julij. De koning heeft bij eene ordonnantié van den tö dezer, op de klagten wegens den grooten overvloed van haver in Frankrijk, de bepalingen der wetten van 16 julij 1S19, 7 junij 1820 en 4 julij i8al betrekkelijk de granen, toe pas fel ijk verklaard op de haver en het meel van haver. Wanneer de prijs van de inlandfche haver in de departementen der eerHe klasfe boven 11 francs per hectoliter isin de departementen der twee de en derde klasfen boven 10 francs en in die van de vierde klasfe boven 9 francs, Zal de büitenlandfche haver bij den invoCr onderworpen zijn aan het permanente régt. De fupplementalre regten zullen ingevorderd wordenin dien de binncnlandfche havercot den hier bovengenoemden prijsin die klasfen gedaald is, en wanneer die piijs gevallen is beneden de 9 francs in de departementen der eerHe beneden de 8 francs in die der tweede en derde en beneden de 7 francs in die der vierde klasle, zal alle invoer van vreemde haver en haver-ineel opgefchorst worden. Latere tijdingen vin Madrid, dan den 13, heeft men hier niet ont vangen. Men verzekert, dat de hertog de 1'Infantado naar Badajoz in' ballingfchap gezonden is. De bataillons der garde, die naar de dorpen Leij- anez en V-icalvaro gezonden zijn, hebben hunne vaandels en wapenen over- gegeven en zullen in de verfcbillëtidè regimenten der armee ingelijfd worden, Den 10, des ochtends heelt de koning de militie-troepen, die aan het pa leis de wacht hebbentot de handkus toegelaten en hén gezegddat hij nooit Z'Oo gerust als dien nèchc geflapen had. Te Poitiers worden 111 de zalen van het paleis der justitie dé hoodigé fchikkingert gemaakt om de talrijke befchuldigden en getuigen, die in het prei- Ces van den generaal BeTtón moeten voorkomen te kunnen Ontvangen. De baron van Zuilen van Nijeveltgevolmagcigd minister van Z tij den Koning der Nederlanden aan het hof van Spanje, is den 16 dezer té'Bor deaux aangekomen. Zijne Exc. is na de droevige gebeurtenisfen van den 5 dezet, uit Madrid vertrokken, en heeft van daar tot aan onzè gteuzeö geene hindernisfen in zijné reize ontmoet. NEDERLANDEN. 's GRAVENHAGE den 24 julij. ïn de zitting van de Tweedè Kamér dér Sta ten-Generaalvin heden, werden gelezen twee boodfehappén van Z M ilrekkende ten geleide van een gelijk getal Ontwerpen van wet te weten- 1°. Bij de eerHe froodfehap geeft Z. M. te kennen, dat 'Hoogscdezelve heeft in aanmerking genomen de bezwaren, bij Hun Ed. Mog. gevallen op het ontwerp van wet-, regelende de wijze van heffing der belasting op hec Zout, en alsnu een nieuw ontwerp op dat Huk, aan de Staren-Generaal toe zond.De veranderingen van deze nieüwé cóncept-wet zullende Worden ge drukt en, zoo fpoedig mógelijkrondgedeeld, werd dèzelve 'ten onderzoek verzonden aan de afdeelingen der maand Octoberwelke door den voorzitter werden uitgenoodigdzichmet den meesten fpoeddaarmede bezig té houden. 6 20. De andere boodféhap bebeïsdé, dat Z. M., op het verzoek der vergaderingin nadere overweging heeft genomen het ontwerp van wet regelende de wijze van beffen der belasting op het Gemaal, en hetzel' ve thans, met te gemoetkoming aan de bedenkingen der vergaderingmet zoo danige veranderingen aan dezelve toezond, als welke déze wet alsnu, met hec gemeen overleg der Staten-Generaalzoude kunnen doen vascflellen.De voorzitter kondigde aan, dat de veranderingen, welke de wet ondergaan had reeds ter perfe waren en op morgen zouden worden rondgedeeld. Voorts werd deze nieuwe concept-wet mede verzonden aan de afdeeiingen dér maand october, welke, door den voorzitter, werden uitgenoodigd, zich daarmede in de eerHe plaats bezig te houden. Waarna de vergadering werd gefcheiden en geadjoüraeerd tót ölaanda* aan- ftaanden. 0 Eene der gewigtigfte veranderingen in de wet op het Gemaal beflaat daarin, dat in die gemeenten welke zich zullen uitkoopen, de belasting De'' hoofd nimmer meer dan 140 zal bedragen, waardoor dtis de ongelijkheid in het dragen der belasting, voor welke fomtnige leden 2óo zeer vreesden en welke bij hen eene beweegreden tot het verwerpen der wet is eeweesr geheel en al komt te vervallen, Eergisteren is alhier de vijfde algemeene vergadering der commisfié van weldadigheid, onder het voorzitterfchap van Z. K, H., prins Frederik der Nederlanden, in het lokaal der maatfchapplj gehouden; waarna, op gisteren in hetzelfde lokaalde vergadering der commisfié van toevoorzigt die dit maal bijzonder talrijk was, heeft plaats gehad, onder hec vice-prefidentfchap van den heer grave G. K. van Hogendorpdaar Z. K. H. de prins van Oran je tot voorzitter gekozendeze vergadering niet perfoonlijk met Hoogst- deszelfs tegenwoordigheid hadde kunnen vereeren. Na den afloop dier bijeen komst zijn de leden dezer commisfié, benevens eenige andere aanzienlijke gasten, door de leden van de permanente commisfié, op een gulhartig vrien denmaal onthaald gewordenin het lokaal Rustenburgaan de Scheveningé fchen weg, tot welks aangenaamheden Z. K. H. de Prins der Nederlanden wederom heeft gelieven bij te dragendoor hec gezelfchap over hec nigeren met een bezoek, en de inftelling van eenige hartelijke toasten, te vereetcn! E E T Y~lTi N G E N VLISSINGEN den 27 julij. Van den 24 deZer tot heden zijn van Ant* werpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild Hannibal, kapt. J. C. Frents, naar de Oostzee; Othokapt. J. Carst, en de Noordjiarkapt, J. T. de Jonge, beide naar Bergen, en alle dtie met ballast; Zelden Rust, kapt. G. J. Klüinen Margareth, kapt. J. Hart, beide naar Londenmet böömfchorsde Vrouw Hendrikinakapt. G. R. Vosf, naar Noorwegen, én de Vrouw Hilkekapt. C. J. Ebeling, naar Em- den, beide met ballastAnna Kranenburgkapt. H. Smit, haar Belfast, met boomfchors; de Herfielling, kapt. R. Kuiper, naar Petersbrtrg, met meekrap; de Vriendfchapkapt. B. P. de Vries, naar Leilh, met boom- fchors. Sedert den 24 dezer zijn, voör Antwerpen beftemdalhier ter reede ge komen South Carollna, kapt. D. Thorntoh, van New-Orleans, met katoen; la Vierge Mariekapt. J. de Meite, van Mesfinamet früit en Hukgoederen; de VrautP Hendrika, kapt. K. v8n den Oevet, van Bueno-Carlo met wijn; de Goede Hoop, kapt. W. H. Boon, eu de Tweelingen Daniël en IVielo kapt. J. G. wiersma, beide van LiverpoolHiec klipzout; Harlingekspt! T. J. Smit, van Liverpool, met Hukgoederen; the Jafon, kapc. T.Vescl van New-Vork, niét potaseh en katoen; $ohn Elifabcth, kapt. J. Paul, van Liverpoolen the Lord Nelfonkapt. Th. Smichfonvan Huilbeide met Hukgoederen; Maria, kapc. J. H. Behrend van Cettemet wijn; die Praü Albertine kapt. J. Maak, van Hamburg, laatst van Vere, met Huk goederen; the Rubicon, kapt. N. Foster, van Charlestown, met katoen. B E STUR E N en AdH'JINISTR ATI EN BURGEMEESTEREN der Stad ZlERÏKZEE adverteren bij dezen, dac de gewone KERMIS of JAARMARKTbinnen gemelde Stad, zal begirmett op Maandag den 26 AuguScus aanflaande, eö voortduren tot én mee Zatur- dag den 7 September daaraanvolgende. Dat op dezelve geene bedelaarsdobbelaarsdraaibordengochelaars horoscooptrekkers, tijfelaars of kwakzalvers zullen worden toegelaten;- en dat de Kooplieden en Kramersdie deze Kermis of Jaarmarkt wenfehen bij te wonen, zich in tijds bij deri Stads-ArChitekc zullen dienen te vervoegen, ten einde hunne plaatfen aan te wijzen. Èurgemeesterèii voornoemd M. C. dè C R A N E, vt. Ter ordonnantie van Hiin Ed. Achcbaien, De Stads-Secretafis, W. J. P. KR OEF,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1822 | | pagina 1