t U3v MIDDELBÜRGSCHE Donderdag écïi G O U R A NT. 23 van SL^gtmaand, ,>•-/ - nt^' S go c o o s ca I 1 V O iVIfij. de Keizerii) van Oostenrijkdie te Psst gevaarlijk zieli tiad gelegen rijfeds overled>:n ook bad 's Keizers g o tweede Dochter de Afirtshertogin i(arolina den tol der o natuur betaald, W Naar men vertleeratzal het Hof zich te Fontaiüèbleau f S w eenigen tijd blij\*ii Ophouder. i 'S Volgens eene gemaakte berekeiiing zou Frankrijk bij M Z< het Vredes-Trac'-- Weenen ccüe bevolking vaii 3-4-?.iE°SL2iel t:.ii g; - yan ïriest den ï6 vati JV^nmaand, g «30 ii. 2 -g .Wij hebbert geen de minfta vrees voor de Eiigslfche ^'M g J Flotille, die zich in de Adriatiichè Golf bevindt. Onze J? -^ s"^ Stad is van alles wel voorzien. Het Rusfisch Esicadér v, q 5 's ligt nog altijd op onze Kusten vodr anker. 3 -3 faH Fontainebleou den sp ran IFynmaand. I '-' -S o De Keizer is zoo wel en zoo levendig dan ooit; en t^ '1 g-1 inet dezelve vlugheid waar mede hij de retranchemea- 'S ..£-' téii va nKelh opi ambeklimt hij thans de redoutes. C^ ii Ml c: .O t- u '-\ V ï.i Cj :.J f y 53 ..-* ■x; -0 '^j y, t3 •"O c Cl a Cj t- JU Cj !>1 3 if M M COPIIi van eeh BRIEF j-/7» 2. E. den Hertog ego--.. Del Pa>que, aanZ. E. W. CoXj Gouverneur -§0 ^.g-^ r,7« Almeida. '^%^^c.>%^S Schoon ik, reeds verfcheidene Brieven vanÜWeExc CS -r:' u o .iaS^ P O k T U G A L. LlSSAP)ONden2Ó''«"^^?JW(7^?»fl'. Wij iiebbenalliiei" !n den vorige n nacht oirtrent halfuren elf eene hevi ge Aardbeving gehad, die bijna acht feconden geduurd hcett, doch ik heb niet vernomen dat dezelve'«enige fchaae heeft aang.rigt. De Kapitein Piulett zal aan Boord van 's Könings Schip Oiicbccmorgen met het Convfloi onder zeil gaan. Lord Wellington wordt morgen hier verwacht om zich bij de Armdc te voegen^ Fcnc vrij ernftige affaire had er in den afgeloopen nacht te ]?o!em plaats. Zommigen van het ifte Regi- nient Dragonders, in eene Herberg zittem^e te drinkenj kregen veifchil onder elkander. De Man, van het huis ging nsar buiten en riepde Portn,s»efche Poitiebin ren, die op de Dragonders aanvallende er een van dood de. De Dragonders trokken daarop hUnné fabelsdood den drie man van it Burgerwacht en wondden er ver- fchciden." Een IVan van de Politie plsatlle zich bij eene deur, aUvaar hij daclit dat ee'.ige Dragonders moesten doorkotiitn doch het gebeurde dat de Officier der l^o- litie er het eer.'t inkwam. De wachthoudende fchoot hem door het hart zoo dat hij dood voor zijne voeten ontvangen heb, Zöb hebbén de gewigtige bezigheden die* ei nederviel. 1 ik tot heden toe gehad,heb, mij belet dezelve te beant- o,ê J'fi j? «i De Officier.? hadden veel moeite om tiinine Dragonders woordenj Ik weet nogtans hoe veel belang Uwe Esc. "O Sm-sl^S^"^ c LT Siaar hunne Barakken té doen trekken zij haddeti anderlints in de goede zaak neemt die wij voorllaan, en in't wel 5 "-"^ 'S C3 m -^ de Portugezen in {lukken gehouwen. j gelukken der pogingen, die door de Armde die onder n 'S 5 S 1 S Men heefts niets van de Arniés vernomen. De bè- j mijii commando (la.itin 't werk geftcld worden. Ik - o c 'Z.^ rigten van Spanje luiden dat de Frai^fchcn naar hunne haastte mi,) u te berigten dat ik gisteren op de hoogcens W ^tó -p S -^ c| g grenzen terug trekken. boven Taihaiiil dof.r de Armé?, die voorlieenondeTden K fc" 1 U I S C H L A N D. Maarfchjik /V^y IJond, dcci! die thanidoor den Gene-t^'g g'^a'^^jS DRESDF.W den -xj van IVv-mfinnd. Men ver-raal üZ/jrcgeco.niüandeerd wordt, en uit 10,000 neemt, cat Z. M. de Koning op dcii iften deraanllaande - ninn Voetvolk, isoo Kavalleric en 14 ftukkeu gefchut Jnaand eene rei.» naar Parijs zal ondem„men» Verfchei-beüaatlien geattakkeerd geworden; dit fchoone"Corps is tot drie malen toe terug gedagen na eei-.cn hardnekki- gen aanval op de rechter en linkervleugel van mijne po- ----------------------- Otien. De Vijar.d heeft daar bij meer dan 1000 man o 1., zoo aan dooden gekwetften ais krijg,';gevangeiien ver- o 2 -f loren; een twaalfponder met verfcheide kruidkisten.2 Sg eeil ftanciSard en een groot getal p.iardén een aantal fnapharienen een groot gedeelte bagagie. De Vijai'd Cl O c c o 'O o- o -g o gelaten» de andere Vorftcn der Rhijn-confedtrarie, zegt menj zullen zich mede derwaards begeveni Z. M.dc Koning zal ziich n'et langer dan tien dagen te Parijs ophouden* G R O O T - B R I T T A iv f E. LONDEN den p van Singtmnand- De rijzing dij er jn de EiFocten heeft plaats g«had is toetefchrijven ge weest aan d^e geruchten die et- gelocpen hebben dat er Vredes-onderhandehngen ftonden geopend te worden. ]V]en had gezégd, dat er in den afgeloopen nacht een parlementair te Dóüvres was aangekomen enmen voeg de er bij dar Lhiih Bo/ioparte aan zijnen Staatsraad de verzekering had gegeven, dat erbinnen weinige maaoden eene algemeene Vrede zijn zou. Daar isnaar onze ge dachten, geen den minften grond totdat gerucht: niets cnwaarfchijnlijker kan er bedacht worden, dan zulkee- pe Negotiatie. tiiets ondoenlijker, dan het fluiten van Vrrde in deze tegenwoordige oog^nblikken. Daar is on eindig meer gevaar in Vrede te maken dan in den Oorlog yoorttezet'eni En wij houden ons verzekerd j dat dit het gevoelen van geheel Engeland is. In een artikel van Gibraltar Van den 34 lU wordt ge zegd, dat de Opper-junta van't Bc-iluurdoor het Volk was afgezet. Wij kunnen niet gelooven dat men tot zulk een uiterfte gekomen is. Van Mollaga heeft men berigten ,dac ecre StroopBende laatiit eene Courier heeft onderfchept die een Brief van Koning Jof,ph aan zijnen Broeder hndj en w-^ar bij hij hem om gelden Soldaten verzocht, of dat hij genood zaakt zijn zou zijne Hoofdftad te ver.aten. De fchcr, jnntfclende partijen worden gezegd in hunne onderne- i maand «as toen g.>noodzaakc eene overhaaste ën fchandeiijke x 2^5 retraite te maken. De grond lag bezaaid met lijken, g gebrokene rijtuigen en wapenen die zij hadden achter- Zij bragten een gedeelte van den nacht te Ma- is: n. .'SO o ü^l P nilla vier mijlen verderdoor, en vervolgden voorts 'S q o V. hunne marsch naar Salamanka, om zich aldaar zooveel S Z g; Hogelijk te herftetleni Ik g-looi" niet dat de lu.sthen 5 wedor bekruipen zal om mij aantevallen. Ik zal thans S S p^*'^ S S O O 'S «^■C-CJ S M •S q n o bJO dusdanige maatregelen nemen, dat de Divifie van den ■jéneraal Dühafteros, dié zich heden met mij moest ver eenigen ver:ierkt worde, en ik houde mij verzekerd, dat deze operati" met het beste fucces zal bekroortd worden. Ons vei-lies is zeer gering geweestdoch hoe o o '5, gering hetzelve ook geweest zij 300 bén fk er niet te S _g -| S,*^ S min over aangedaan. Ik geve u deze Communicatie, "1 g.S'S"|E^.r.<~ö'"2" iTienten van alle de genen die belang Hellen dat onze fc.^-S'? ^"-"^ -^ zoo tot uwe fatisfactie, als tot die van 11 w GoHverne vvapei)-n mogen gezegend zijn, en dat de goede zaak K g -^ die *ij verdedigen, moge zegevieren. "2 Ik heb de eer &c. 'S ^rS 1^ tl t^i^ f 3) er g J.H ir./ngen wel te gelukken, In een Brief van Sévilien van den r/11. word gezegd, dat de Junta zidh zeer onflaatkurdig gedraagt, en groo- fen argwaan 'egen zich doet opvatten. Zij, houden de ptaatfen in het veriuoeden als of zij de publieke au toriteit willen Ibande houden tot dat de Cortes zal bijeen zijn geweest, doch zij fehijnen geen voornemen te heb ben de Vergadering bijeen te roepen. Dé moed en het patriotismus van het grootfte gedeelte van't Volkgeveii 6ns de beste middelen aan de hand om het Land te Ver* dedigendoch daar is beleid noodig om die middelen wel te gebruiken, of door een flegt belitiur gaat alles verloren, LONDE?} den 13 yan SlagtAiaand, Heden morgen ontvingen wij de Frarjche Papieren die onder anderen het volgende inhouden. Fan Parijs den i van Slagttnaand. Volgens Brieven van l'Feemn van den sa II, was b»re Standaard en 200 Gew«retj is cnza handa BULLETINte Qpnrte uitgegeven. De Hertog DFL PARQüË. c= g. Uit het Hoofdkwartier te Tamamei den 10 van Wijn- ^.S.jg^é.^c „Wij-hebbeu het zonderling geno-gen aan het Pti-_2's ^ö.ïï'^^ï'i'*-'^ bliek het volgend aangenaam berigt te kunnen mede- ^""d^"^. .r*S° Extract van een Brief aan Z. E.^c, den GoUvernetlr -o" 35=^ g'^o'-S: -§ van Oporto. Ik heb het genoegen ti te lie-igtendat de Hertog C 5 ^a t.* Del i'OTqiie met Zijne Armee ren i3 dezer met een E -c Corps Franfche Troepen, gecom.mandeerd door den S S P K «J o -5; Genfraal Marchandis (jaags geweeit, en dat de Span jasrden in die actie de ovérwiiining behaald htbbenj Ik 5 "l^ heb er geone bijzondere-om(lai)mghed'--n van vernomen.^ wi 2 De acftie is te Tamames of in de naliuurfciiap voorge- c vallen. Men zegt dat de Franfchen meer dar: looo man zoo pan dooden als gekwetften gehid hebhen, en dat r 5 de Spanjaarden niet meer dan 150 man h.-bbe; verio-iata| "E'S De Vijand heeft bovendien een 12 Ponder, een "E w. o. -g G 52. o tb S-; CJ iï t^ cï *-* Q 55 tj-, aan tew ei)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1