-^m w 141^1 I Sop IVIIDDELBÜRGSCHE Zatufdag den C O fl A M T lï van Slagtniaand. ^3^ S P A fi J I '- ft/ ■s -t^ S i? o f. g-é rs -SS i5 a s i a i-H^ 1,1.5 S^f—j >^S. o ti p flj ^ËVIL!^^N den 6 van If'ynmaaii'd. Het onvervvin- neliji: Gerotia blijft nog Ibeds het boltt'êrk vmi Catalonien e:i de glorie van Spanje, Blake lioud de j Frar.fche Amiée in het oogwier gebreid zeer groot niuet zijn na de roeiiivolie actie te Bascara en na dat I men het fterlte Canvooij dat zij verwachtte onderfchept heelt. De Hoofdkwartieren van de Armee v&vJaMan- cha zijn té Daijtniel: aüe de Div-fien die voorwaards petrokleu vvaren, zijn terug gekomen om de linie te ^e.(ler!;en en Bittebrcidcii, De t^ranfchen zijn door de jnarsch van den Generaal Ècuta nahr la Maneha en de beweging-en van de vercenigde Armee genoodzaato gewor- cien'zichte Toledobijcentetrekken en het fchijnt dat zij van hun voornemeti hebben afgezien cm éen Diftrikt ■van Molina te invaderen, dbor dien zij door de Vadei"- lancischgezinden van die plaats te zeer ontrust worden; )iet is vvaarfchijnUJk dat zij Troepen naar den kant van Almarez zuilen detJchei'en om door geforceerde marfchen ie bewerken bet geen zij door hunne mindere iriagt niet Vuiinen volvoeren. Kaar den kant van Piiento Arze. bispo is niets bijzonders dan eenige kleine fchernnufe- lingen v,oörgevalIen, waarbij onze Troepen meest altijd voordeel behaald hebben. De Hoofdkwartieren van onze Arrade van Ellramadura zijn te Deleicofa. De bcwegir.gen van fomniige Engelfclie Troepen naar Mefa |,d?'!bor zijn afgefproken. De pasfage nnar Galicie bij Allorgaword door een talrijk Corps Afturifche Sol- cateii befchermd deze Troepen zich door hunne be wegingen niet die van de Armee van Galicie en Ciiiiiad Roiirigo vereenigende, zullen deF.anfchen in Oiid Cas tillen beletten hunne Armee aandenT&ag biJUand te ver kenen. Koning Jofcph is naar la G'ahga vertrokken^ Men heeft het te IMadrid alleen hier tiit gevvctrn o:n dat Kij niet in 't publiek verfcbeen. Da Gardes van het Paleis en de Officieren vaü het Roniiiklijk Huis, zijn nader hand opgebroken. Den Y van Wynmaand. Getieraal Blake bevoTid iich den 23 H. tC'Tafa nabij Gerona; zijn oogmerk is i.ieu- we verfterking binnen die Stsd te brengeti. Volfens een aüthentieque Haat van de Franfche Armee in Cataloniefchijnt hetdat er 56,000 man Franfchen in dat Prinsdom zijn binnengetrokken waarvan er thans volgens de gematigfle berekening niet meer dan 23 e 25000 overfchieten. Twee Zwitferfche Regimenten die tot de Divifie van den Maarfchalk Soultdie te Plfxenzia is, behoorenzijn aan 't muiten geraakti De Franfche Troepen, die ie Talavera zijn, zijn te Toledo bijeen veizameldj waar zij zich verfterkt heb ben, of voornemens te zijn zniks te doen. De infurtectie in Arragon gaat nog ijverig Voort. De rivifie van Sticket had iets meer dan 3000 gewonden in Saraposfa. De defertie onder de Duitfchers in Poolen, blijft nog fteeds voortduren. Z W E D N. GOTTENBURG den 17 van IVynmaanih Dé A- j merikaaiifche Coll. fiurris fints eene maand van Stok- holm terug gekomen, en vertrok gisteren naar Koppen- 'r.ogenweike plaats hij verlaten zal zoodra hij ziine paspoorten om naar Pfirijs te trekken zal bekomen heb ben. Gedurende zijn verblijf alhier heeft hij zich zeer ge retireerd gehouden en geene uiïerlijke pracht vertoond. Men zegt dat zijn onthaal te Stokholm geer)fiiits aan zijne vcrwrchting Voldaan heeft< De Geijeraai /Jlder- fparre word morgen hier verwachtmeti öiaakt groote toebereidfeten tot zijn onthaal. De Zoon van den Generaal Bludie is he'den raorgeii van Engeland alhier aangekomen de Aartshertog Karsl had hem met depêches derwaards gezonden. Den 18 •'an PFynmaand. Van Stokholm vernemen wij, dat de Prins Chrisiiaan Ji/gust van Selde'weg, Iklftein &c'die tot opvolger van den tegenwoordigen Koning verkoren was tot antwoord had gegeven dat hij ten fterkften doordrongen van de verpligtingen voor Izijn Landdien gewigtigen post dien men hem op droeg, niet op zich kon nemen zoo tang de Vrede i'n het Noorden niet herfleld was, doch dat hij dan bereid zijn zou zich met de brave Zweden rondsom den thfoon te fchaarenen dat hij alles in 't werk zou (lellen om door zijn gedrag aan het vertrouwen dat men iu hem fieldete beantwoorden. U I T S C H L A N D. WEENEN den 17 van IVynmaand. Het fpringen ^er Werk«u van de S'ad bepaald zijnde geweest op i^s- 2 3 OÜ Pn2 2 2 Co r->j3 Vi^ ti-Z r- S"^t;p-i t^ fH o» /-> o rV; Q O •- t- r^ •- "- M' teren middag, tusfchen twee én drie ureriheeft ech^rf geen p'.aats gehad doch het is eerst g-s; ei en middag (je. weest, df't men dit vverk h^cft verr^gt, zonder liat Cr S de minlie fchade voor dé Burgerij of de Stad door ver. 0^ oorzaakt is. SC *s -, C' J -^ '-^ a M f3 «J 5 S Q D-, O GO O s Eergisteren heeft de Franfche Artillerij die van de'~^'^"?'3 J Garde des.Keizors daar onder begrepen ,germinoeuvreerd a S en dit had te gelijk het oogmerk om het Brusgenhoofd ';5 H op de Spitz te vernielen; docli meer dan duizend ka- „'S r: T3 :5 thsa -i- E- -■ Z ri 't .15 fe H -a y- - O' non. en haüwitferlchoten hebben er zelf geene fchadéei -r, aan kunneij toebrengenzoo fterlt wa5 dit aangelegdi De Kei; c u -o ■2 -^ -J =- O t- «w C S5 j3-.-^,.. - u S -'J S ïr-<; r-\ eizer Napoleon heeft voor zijne afreizeden Ka-2 cn S o '^- S - i n het Kasteel van Schönbrunn, en alle andere K o c'g i; Z. 2 g S -• o X o Ci CJ piteiii van perfonen uit deze Hoofdftadwelke in deszelfs dienst hebben geftaanzeer mild befchonken; c 1" De Prins van Lichtenjlein wü'dt morgen met de Ra-" -^ g S tificatie van den Vrede teriig gewagt. l' g -S 'T" -S: Het nieuws dat man verfpreid hééftals óf iilSrair- T S c.'^ "-' na de l^est U'as uitgebroken, fchijnt onwSar te zijnei-^~ o immers heeft men deswegens alhier, even zoo min alSp^ in Hongarijeneenig berigt bekomen, g P R A N K R V K. S'" PiV\]JS êen ;iö vijnl-Fyiniiaand. Het Garnizoen van Senegal, dat een gedeelte van het 4ofle Regiment van g - e S "S ei Linie uitmaakt, is den 12 dezer te Vannes aangekomen '~'o 2 -^ alwaar het een tijd lang blijven zal om van de vermoeije- nis dar reis uitterusten portfchepeil naar l'fankrijk overgevoerd. s S -S -° Volgens de laatfte berigten van Napels wierp de Berg tii 3i o, g Vefuvius nog altijd branc'ft(.!ren op, nietregenikan.de de S m S 5 o cl Z p 5,^ S c- iS td 5, S w fc -:, o 2 «3 C^ 3 t- H et c 2 .t: (vj 0.tsj 2 S Het is met Engelfche Trans- oc3 ^•r^'^-fïtt: c o c 17 M i£; r: a- .i o o Ch z: t-* r; o :.r, e fe .il 5 0.-0 i=! W - o rj,. «Jt vi bij aanhouJe'.k^heid vallende regens. De fterke uitbraking Was wel verminderddoch de Berg worp nog brard- ftcff.n op in eene geheel tcgenovergellclde rigting dan in vorige tijden. De nieuws iVïinister van B'nnenlandfche Zakeridé Graaf ii/fl-'/i7/;'ve^heeft den Eed in die hoedanigheid iti 't <i ij zijn van den Prins-Anrtskanfolier van het Rijk af- ,«1,, ..jev gelegd en terftond i^aarna met het waarnemen van zij- Wl-'?aii. nen post een aanvang gemaakti Men zegt, dai de llevtog vafi Ragufa over een CorpS Troepen in Spanje het bevel zal gaan voeren. s n a Men verzekert dat er zeer groote verbeteringen in ^SJ 5 de Haven van Antwerpen ftaan te gefcbieden2oo dat "^5 -3'S, a> er eene aanzienlijke Vloot van Liniefchepen in dezelve S 2 zal kunnen leggen. Ook zegt tiieu dat de Vestingwer- "f §- 3 i. is 1Z -!3. co S V O» KjJ keil te Ostende zullen vergroot worden^ !>-'~cZm'"S Slufskens zal in flaat van deienfie worden geftefd ètl'3 E?,! r; p. s' de Sluizen die op dat Dorp zijlij zullen tegen de geva sJ j_ S ren van een Coup de Main gedekt worden; -ë c 't S Van y^.;-«« meldt men, daf de Prefectden sii flézer,^ «5 ;;^.c! 5 j eft doen afkondigendat alle de Mairen, binnen den .„"I^ i fr' S^ P _J o p' 3 c: C c3 d ra 03 t- CS C« O hee rd Q O 2 I i o ,3 ai leer GenerasiiF/i;;/»^?, geween Commandant vanVlis-Q a aj 'S -3 jngen, toebohooren, als zijnde de fequeftratie op dezel- o-^l S.;;;^ Cs n.!*^ C te': tiji van 24. uren zullen moeten opgave doen van allegoe- Ji C deren en eigendommen, hoegenaamd, welken aan den 5p-5/j «•- 5: S. -^ >-* -r^ r. r~. OHÖÖ 3 o fl oorZ. M. gelegdi G R O O T - B It 1 T f A N J E. LONDEN den 28 van IVymnaand. De Heer Z>a«-,^§»^^'-"^£.= -5 das zegt men, za' aan ftaanue-Woensdag op 's Konings „S> j-'u .5 S S Lever ter handkasch worden toegelaten. Hij zal niet f^ S'SSsi^" «'S"^ bij bet Departement van Oorlos in de plaats van Lord y o .^S^SiSwE -' =i! S -§ '- fe g - <v; o e: ■C "U o -^ 5 .5 td S -^ 15 5-, dat hif genoodzaakt is zich Sitn f" S S pS -S 0 S. a; N Castlrreagh optreden doch in de plaats van Lord Har-^ - -^ c -^ roivhy bij de Rekenkamer, dé gezondheid van laatstgë-cj S^ ^O^ï^S'gS g-g c')^ a meiden is zoo zwam - - -■ alle publieke zaken te onttrekken, In een Morgen Blad heeft gemold geflaan, dat dé Hscr Perceval aan Lord Sid^outh openingen gedaan had in de hoopê, dat hij denl^leer var Sittart tot zijn Adfi- ftent bij de Thefaurie zcu li^'komen.- Wij geloven op"~ goede gronden te kunnen verzekeren, dat dit gezegde van alle waarheid ontbloot is ^In den Courier van den 21 van' '.\1inTnaand feest m'env^i o 'l"'*' :^- S j -u -^ t (na uit den Moniteur opgegeven te hebben, dat de Vre-|? ~'o^upJ o*<uo<r:;i.B-'? ,i; de tusfchen de Keizers van Frankri'k en Oostenrijk cp^ §^:z c .ï'^^'^?i'r'S-nS den 14 geteekeud is) het volgende Q In een Papier dat'gelijktijdig met den Monlteur fs nit-,j -g &.-= 2 geltonien en waar in het (luiten des Vredes droog weg, g ^.2 2 zonder er iets anders bij te voegengemeld wordtS o 5; c "-' - ■5; o <u "5 p-S «1^ 4) T3 C V. Oft' M C-J a t-i i delijk is, doch dat het grondverlies dat hetzelve daar 5^'°g:S „^:ja>''^Ei,"^Sc-lï door lijden zal veel geringer is dan mei) had kunnen iï 'S" fS -5 .n s f wordt gezegd, „dat zulks éen gnnftig teeken is, na-^ 5 S— -^ 0.^ mclijk dat de Vrede voorJOostenrijk niet alleen niet fL:han- verwachten." Geen Vredcs-Tractaat wordt er gezegd OJ ■U2 er fints het begiii Ier Revolutie met minder ophef en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1