I si No. I39» MIDDELBURGSCHE Donderdag den COURANT, p Van Slagtmaand, ■st 3 52-" 'S ^.1 •g, - t -a 2 3 z.^-^ 1 I V R E D E S - T R A C t A A T. NAPOLEON, door de gratie Gods en de CoiUtitutia van hêt Rijk Keizer der FraiXcben Koning van ïtalie BciVhermer van het RhijnverBond enz. enz. enz. Gezien en overwogen he'Dbei;J.e het TmctratgeÓo- ten, vastgeMd en geteekeiid te Weenen den 14 van NVlj'nmaaiiddoor den Heer Nomptre de Cha,nöt;;ry onze M.nister van BukenlanJfehe Betrekkingenuit kraite der volmagtendie wij hem ten dien einde ge- ceven hebben é:i den Prins Jan van Lichterjlein iMaar- fchalk der Armeen van Zijne Majcdeic den Keizer van Oostenrijk, gelijkelijk voorzien van vohnagtenwelk T'a'-Jtaat is van den vol.senden inhouj Zijne Mnjefieit de Keizer derFranfehenKoningvan Italien, Befcnermer van hst Rhijti-Vcrbond Bemidde laar van het Zwitfdiers-Verbond, en Zijne Ma-efeitde Keizer van OostenrijkKoüing van Hongarijen en lïo- hemen, gelijkelijk bezield met de begeerte om een ein de ie maken aan dën Oorlog, die lusfchen hen onf.iaaii washebb?n belloten om zondsr uitftsl te handelen o- Ver een DefmiiieF Vreces-Tracipnt en hebben dienvol gens, tot hunne Gevolaagtigden benoemd, te weten: Zijne Mcjol^eit de Keizer der Franfciisn l\oi;i"gvan Itaüon Befeiicrmer van het Rhijn-Verbond den Heer ^7«« Bapr'ste:\'omperc. Graaiva,i Champ.ignij licrtog van CadoreGroot Adelaar van het Legioen van Eer Commandeur van de Orde der Y,:eren Kroon, Ridder van de (irde van Sr. Andr'es van Rusland, Groot-Dig nitaris vsn die der beide Sicilien Gsoot-Kruis der or de van den Z'.vnrten en Ruoden Adebar van Priiisien, der Or.iè van St. Jofeph van W'iirt.'bu.-g, van de Ge- trouvv'neiJ van Baden, der Orde van Hef-fe.i Dannir.d: dêszelfs ÏNlinister van Bhitenland'cbe Be-rekkinge::. En Zi're ^.lajefleit den Keizer va:i Öüsteni-ijk 'Co ring van Hongarijen en Boheraen den Heer Piins;)'^» ran Lk'itenflei» Ridder der Orde van het Cuid.e Vlies, Groot-K'uis eer Orde van Maria Tbeielia Ivame'-'neer r.laart'chalk Cc: Armeen van gemelde Zijne Majofteii den Keizer van Oostenrijk, en èigensar wn een Regi- nier.t Hnsraren in zijn dienst. De welkenna alvorens hunne Volmagten te liebben \iitgewisfeid zijn overeengekomen tot üe volijeude .-Ar tikelen .^rt, L Er zalte rekeren v;in aer\ dag der uitwis- felin"'der Ratificatien van dit tegeravoordig Tractant Vrede en Vriei>-'!"-'hnp zijn tus chen Z''ne .MajeCieit atn Kei'.er eer FranfchenKoning van ItaiienBefchermcr van het Rhijn-verbord, en Zijne Msjefteit den Keizer van Oostenrijk Koning van Hongarijen en Bnbemen fcanne Erfgenamen en Opvolgershunne Staten en we- derziidrche Onde^'anen voor altijd; IL De tegenwoordige Vrede is verklsard ook gemeen te zijn voor Zijne Majelle'-t den Koning vanSparie, Ziine Majefteitden Koning van Holland, Zijne Majefteit den Koning van N'.^p-ls, Zijne Maiefteu den Kor:in'.j v.-.n Beijeren Zijne Mcjefleitden Koning van Wurtembe'-g ï^iine Majefteit den Koring van Saxen en Zijne Majelleit den Koning van WestphalenZijne allervoor:retfel;jkik Hoogheid den Vcr-t-Primaat, Hunne Koninklijke Hoog- heden den Groot-Hertog van Baden den Groot-Hertog van Berg, den Groot-Hertog van FtesG-n-Darmilgdt en een Groot-Hertog van Wurtzbürg, en alle Vorsten en Leden van het RhijnverbondBordge-iotcn £ecurer:de dezen Oorlog van Zi'ne I\TE;e:leit dun iveizer der pi-an- fchen, Koning van Italien, Befcheriuer van het Rhijn- V rbond. IH. Zijne IMaiefleit de Keizer vSn OostenrijkKoring vsn Hongarijen en Bohemen doet ^t'rtand zoo wel voor zichzijne Erfgenamen en Opvolgers als voor de Vor- ften van zijn Huis, hu ine Erfgenamen en respective Op volgersvan de Vorftendommen, Heeriijk'neden, Do meinen en Landen, hierna venneldals ook van allen tijtel, die ui: dezelverbezit mogt voor:fpruiten ,en van de Eigendommen het zij Domeingoe-Jeren of door hun onder een bijzoncereu tijtel bezeten, welken in die Lau- cïcn liggen. 1°. Hij Haat af en Iaat over aan 2ijM INIajeftdf den Keizer der Franfchenom een geJeelte uittemaken van tet Rh'nverbond, en om over dezelven te befchikken, ten voordcele vaii de S(^iivereins van het Verbond De Landeii van Salzburg en vanBorchtolsgaden het gedeelte van Opper-Oostenrijk, gelegen aan de overzijde eener linie van den Donau af, bij het DófpStrasf,daar onder begrepen WeisfenkirchV/idersdorfMichei- bach GreistINIukenhoffen Helst en Jeding. Van daar den weg tof aan Schwanftadt, de StadSchwanftadt aan de Alter en van daar fteeds opklimmende langs den Oever van die Rivier en het .Meer van dien naa-jitot d'aar, waar dit Va%i d? gr«!ü?u vsn bet Lsalvan Saltz- burg raak:. W5 f"i 5.C O .s E g w er f --j n Co iT "C '--^ fc^ e'. .-'^-2^0 R .S -^ - 'Jj - 2 es: S g c s -c o t- r- CJ "3 o o» c» o tr so C - ly -g g -po 2: - 'O Zijne Msjelleit de Keizer van Ooste'trsk z«! alleen behouden iu eigendom de Bosfchen ,;behoorende tot het p^ T[ SaIrz-Cammer-Gut en een gedeelte n'tmakende van het 5 i Land van Mondfeeir.et de vrijheid om er het gehakte -^7 S 5 -ë^ hout uit te voeren, zonder eenig rcgc van Souvereini- ttr; 5 3 -^ teit op dat-grondgebied te hebbeiu 3 -^ 2'°. Staat hij mad? aan Zrine Majeüeic den Keizer der^^'Ir'r^"' F'a-iV'nen Koning van Italien, af, iiet Gra;ifichap van _J <i t/5 •:-" Gorice, het Land van Montefaicone-, het Gouvernemeiu n; "3 :5 en de Srad Trieste Carniole met zijne onderhoörigheden '^"f gZ C^ op de Golf van Trieste de Kreits van Wiliach iu Carln- p^ 3 3 taie, en alle delenden gelegen op denregter-oevcrvan'' 0 a ^^,"3 j de Sfve, va.idaarü' waar die Rivier uit Csrnioiê komt. a-5 5 f. fc; en dezelve volgende tot de grenzen van Bosr.ilte weten, •"-■£»§§ een gedeelte van het ProvintialeCcoatien zes DirtrietenS 2-< -•* zu c^ <c O m "o J2 4* a. er o o c C a «j c J -£ i: - - 5 2 -g ?- <v 2 -r c c u C- fr; 6 H ft S J3 reg-.er-oever van de Save de Dil weg vau die Txivier ,t6t:j<;^^öo<- - fcheidingdienendetusfc'.-.en beide Staren. n<^if:~' Eindelijk de Heerlijkheid va:i Radzuns j liggende in het Grjauwbunderland- ii C .5 3'-\ Hinlaa'taf enlaat over aan Z.jne ^lajeiieitdert Ko-^'' ning van S-.-.\en het gebied vn;; Boheaien afhankelijk en begi'epeuin iut gi-ondgebied v;in het Koningrijk S.-^xcn. na- - me'ijkde Parochien en Dorpen van Guntersdorff, Tau-'ë"^ c oirantanke Geriochs.,eiin LenkersdortV, SehirgiOi).!lde5 Winketenz. 4^. Hij fhiat af en laat over aan Zijne .Maierteit den Ko- n!ng van S.^x n om »ereenigd te worden inet het Hertog dom vaiiW.^rfchau, het geheele Wester- of Nieuw-Gaü» ciei:eei, Arro;:L-:sfeinent rondom Crncau op den regteri j oevx-rd-T U'eiehfel i hetwiïlk hierna bepaald worden zal j eu'.'...i Kreits van Zamose in Oost-Gollicien; j Het Arr^i:.dJsfe-nent rondom Crae.niop den regter-ce- I ve-van den \Veichfelvoor Podgo'ze j zal overal voor I omtrek den «fftnj hebben, van Pudgorze naar Wielic»- 1 la. De affcheidslinie zal door WIelic/.ka loopenen ten \N'esten 1. jn^n op c^ Scawiraen ten Oosten op de Beek die zicli te Berzde^ij ind.'n Weichfsl llort.* I V.'-clicika en het gantfciie tetritoir der Zotitmijnen za! 2 1 geince'^fchapper'k toebenooren aan de.i Keizer vanOos-^ ïterrijkenden Koning van Saxen; de Jnllitie zal er uitge-^ j oeftend worden in n.iam van de .Municipale Magt, en er 3 1 zullen ilegts Troepen ter ir.liandnouding.der Politie zijn evenveel van beide 'Natiën. Het Oosienrijksch Zout van Wieiiczka zal over den W.ichfel, dwars doo- het Her- I togdom van Warfchau vervoerd worden, zonderaan es-^ nii;e Tolregten onderworpen te zijn. DeOWmea u-t Oos- r t.-..rijksch Gallicién vrortkoaiende zullen ook over den Weiciifel uitgevoerd kunnen wjrden. g Lr zal. tus.'chenZ, M. den Keizer van Oostenrijk en Z.■^L den Koningvan Saxen, ee^e bepiling van grenzen ceinaakt kiinnen worden, zoo a!s de San, van het punt W af, daar hij den Kreitz van Zamoci raakt, tot zijne za- menvloeijing in den Weiehfelaanbelde Staten tot grens- fchéidingvoril-ekt. 5^. Hij rtaat af en laat over aan Zijne ^tajefleit den Kei f er van Rusja d, in het meest ten Oosteu gedegen gedee!-^ j te van het Oude Ga'licien een territoir bevattende cene .bevolking van viermaal honderd duizend zieien,- echter J daar niet onder begrepen de Stad Brodij. Dit territoir 2 I zal in der mnine b^-vaald Worden tusfchende Commisia-^ I risfen van beide Ke'zerniicen. E-^ c - u 1^ 5 '3 5 - e. Cl c s k-t a •^2 ^u - rt ■5 s Cl ;r .3 Cl c 5 y O Jï<i n S3 Cl O e; 8 o s 5 .- S -^ ~i o X ti3 St. r- 5 S •o V-> o 6, N S2 c 5 j3 _r s> Cl Cl Ii3 S O o C C r.-; -x; <u O v^ -^ ti.-> •i 'S '.N .-o 5: .3 O V. ^5 a ►5 tï P' t -r: j IVi De Duitfche Orde vernietigd zijnde iu de Staten 5 vSn het Rhijnverbond ftaat Z. .M. den Keizer van Oosten.; 3 rijk het GrootmeesterfchEp vandieOrde in zijne Staten, in naam van zijne Keizerl. Hoogheid de Aart'liertog Jntonius^ .af, en erkent de gemaakre fchilckineen der goederen van 35::?!^"^-= a'*^-^ die Orde gelegen, buiten bet Oostenrijicsch ^'ebieA Ook jC^-^n'fZI; 5 S=^§ zullen er perfonenasii degeëmploüeerden van die Ürdet^ ?r "i 5 iS worden toegellaan, 5'^^ Ji ^'S*' V. De gevestigde ScHnUien op dengrondde-afl'eftane -^ CJ m 0\ O cc 2 S 5 o a'Cl V. oi er s a Provintien en toegei'^emd door d.' Staten dier Provin- tien of voorkomende uit onkosten .voer dezelve .^dmi- P ■3 ftrati gemaaktzullen alleen iiet lot dier Provintien volgen. -^ -, _- VI. De Provintien welke aan Z M.den Kczer vanOos-c. r; 2 "2 'B u J^ tenrijk worden terug gegeven zui'en voot de?ielfs re- 3 -ë s 5c kening, doorde ÜostenrijKfche Geconï'iituëerde Ttlagten belluurd worden van den dag der uitwisfeüng van de 5 ratificatien des te^enwoordigen Tractarrs a»"; en de Ke-'S zerhike Domeiren vsn den i November aanllannde v waar f dezelve ook gelegen zijn. Echter word: hierbij weU verrtian, dat de'Franfche Armi5e in dit Lan.'l tot haar ge bruik zal nemen alles, wat hare Ma;;».'ijn en haartot .)ii- onderhoud der Trcepen en der Hospiralen niet kunnen leveren; mitsgaderj alles wat zij tot de vervoering h?^ef Zieken en de lediging harer Magaz'jnen zal noodig hebben^ 1 Z3l deof c<; hcoje cor.:rscterev4» J'artyeu aensj s; •3 S i- C - 2 'S, QT S 5 ^-H.^ 'y r- T' 3 Tf o Si -^ p S 'i "7 3<

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1