-^ ter.é extra liitcteeHtig vsh éèn pint Wiju aan ieder mao iirZ ^^"^'-^ JOHN BARROW, Te KitvrstEUBG, gedrukt by da Weduwen IV. en J. ASPn.xAHAMS. Te MinreLBURG, T^kt by de WedT^en W. en jTTBR^HAMi" I S-»'' cp ueu -5 cezer gefehiede. Een privaat Heer vr:a;rt in hnar een roijaal Gemeubi'.eCTd HUIS of een gali^'jc vac hetzelvelic:"?: op eeh der Kaaijen; adres bij i'e Wed. .-Ibiah.nui. Op n'ocnsdffg den 8 Kovtnibtr 1809, des Namiddags ter o'rie uren zilde iSTs!;e!r:r van V.^LK£^'EUI^Q jz.in het Hoeren Logen.er.t ^h.Miiprn, prefenerer te Vcrkt openZestig Fiisten lORTKil BIER. Kunrence Heden Voormiddag van 10 tot 12 en Ksdeui'ddag van 2 tot 4 uren, van een ieder worsen g ïien, iu ten Piikhu's in de Pixrt, in de Brakftrnat en de Nütitien rnar van bij bt-vengeme'de Maiitlaar te bei;oii,en. "*x]Tp Ken Burger DiETS'ST.MEIÜnaar .wiens gedrag kan geiniorineerd worden, teritcnd benoodi.'d adres INj JO» bij A. P. TE WINTER in den Langei-delft. Uit de liaiid te koop Ergeifehe WIJN- en liHiRGLAZEN, V,'IJN- en WATERKAPvAFEENd!s r.;ele diverfe (bonen Engelsch AARDEWERK, te bevrajten bij den .Makelaar jYtf», The FRIZE-^IGEXTS of the Bii:::h .-Nnnij enJ Navy beg lenre to acquaii.t the piihiic thtit t'iey vi'l c\p <e flr fa/e on Monday the :10th, djy of November nextat the Ea<t Iiiaia Hoiiie in this Tüuti ,.bo.t 90D /v.v- A.iges C'H-aiMug abort -3000 ff; üeight of CLVXJJION. Samples of vvliich via-j be Jeeii by app!ica^ii.et t'ie E.cst IiiL'ia tloiilc eight Jays btfrre t'ie fale, ■'-•,. De AGENTEN V3!> de Prijs-Eigendom der Ergelfche Ariuée en Marine in ZoiUindzullen c-."l-Wr-V^' è^n 20 November 1809, des Morgers ten lo uren, op het Om/ h.diich H,.is bii.i.en ^licdelburg, p-.ib::.'--. prefe teren te Verkoopon circa 900 Fardeelen ot" omtrent 7C000 fgCeiilom-clie CANKEL; waar van ce ged'i te Kotitien in tijds zullen te bekoiren zijn bij de Makelaar G. ds Bruyneen de Goederen Agt dagen voo; d: Ver';ooping van een ieder zullen knnnen gezien worden. De Makelaar J. v.\n VALivENBURG, zal op ff'oern.-'ag c.et\ g November 1S09, pre'.^nt.i-ren te V:r'oopen: 150 O.xhoofden be.ne BOL'RDEAUX WIJN5 Stukken Gecouleurde BrvANl">EW!INei 6 StUvUon VOORLOOP van BRANDEWIJN|, welke Goederen AV^Vn kuruien gezien worden ineen Pakhuis in n c Ivraan- firasije. Voorts een partij RUM en JAMAICA RUM COGNAC BRANÜEWiJN en rRxVN::)EWlJN; w?ar van de Monflers//<-fiV« kunnen gezien worden ten Comptoire vanden Maicelaar G. de Br:nr,e. Verder nog 3 P - pen MADE1\A WIJN, leggenne in een Kelder onder het Huis van e'Heer Jb. Lute\ii ea ald^.ar (li.\,eu kun- i^ca gezien worden van een en ander zijn de gedrukte Notitieu bij gemelde Makelaar te bekomen. De .Makelaar G. de BRUYNE, zal op HEDEN Middag ten 4 uuren prsciesin een Pakhuis bij-het A Te- naai La. P, No. 311 binnen Midceiburg, openbaar en met den Stokke prefenteren te Verkoopeu: 00 hee'o en 20 halve Kasfen CITROENEN, versch sangekoinen. Welse van 2 uuren tot 4 uu-en van een ieder k:j-inen gezien worden. U"it de hand te koop een e.Ktra partij Pijpen en O.xhoofden JENEVER, eerUe qunliteitadres bij de I\I.i- kelaar A'. B. üsveiife. /|en zal op f^'i>tuidag Aext 15 Xo'rwber 1809, des IMorgens om tien uuieii, op b.et Hof gensauid Je Zr-en Booir.gaardsbewoond bij de Wed. PIETER van VLAANDEREN, Territoir der Siad VL!SSL\G..N, len overlban van den Notaris ylhraham van der S^.ihnepubliek te Koop veilen: een groote partij Afp:l- e" !\eun-H uttwee hoi-cerd E>fi en Oh:ic Boomeneen partij DoorrJi.utTronken en Kaphoutzich op gemelde Hü.'llede bevindende. De Mckelaars LODEWYK NCÉ en J. van den BROECKE, zullen op Dingsdag den 14 Noveir.bc'-180; des voorraiddags ten 10 uren precijs, in het Heeren Logement Jnt^verpen binnen M:duelbU'-gpublielt^': fenteren te Verkoopen12 Vaten iïjne TOP-SUIKER henevens een partij Witte en B;uh:e HAVAN.VA- ■;- KER in Vaten en in Balen, alsmede 56 Vaten CORENTENwaarvan de Notitien op fcn'aarde Vrijda,' gen den 10 November 1809 bij bovengeme'de ^Makelaars zullen te bekomen zijn. De ^Toni'ers dezer Goedere- zullen 'sMairdags voor de Verkooping, voor en nademiddagsin het bovengenoeiade Logement, van een ieder ku'.ren gezien worden. Word bekend gemaakt, die Groote Maten gebruiken boven de S:ocp, dat de l'knieestrs te X'idd.lAurgno de Zaal van het Stad'itiis, zuilen vaceeren tot het YKEN van ^e gemelde iNIaten op Il'oersdai '.e P Di-ndtrdag den 9 November 1809, 's IMorgens van 9 tot 12, en '3 Namiddags van 6 tot 4 uuren, tp roe. e die gemelde Maten net zal laten Y.-;en inde gefpecificeerde tijd voor ieder AJar,'zal verbeuren 3 GulJ-. /1h Stads-Bode, M A A S B E R G E N. Terftord een bekwame KNEGT a!s IMARKEüR benoodigd in het Logemer.t iu deu Langeudcltt bij de Wedi:we y, 'j. Meyb-jom. In de Boekwinkel van H, A. ABRAIIA?.IS in den Langendelft te JMiddelburgworden voor verminderde pi len, afgeleverd, de volgende zeer ir.tresfante Werken: I. LENIGE ZEEUWSCHE OUDHEDEN, uit hchte Stukken opgehelderd en in het licht geb'agt doorwij- lent den Heer J.\COB ERMERINS, in leven Secretaris rer Stad l'tre. ^c. &c In agt groot octavo Deelen, gedrukt met eene fraaije duideli'l;e Letter, en voorzien vaneen iZBii.{(i\ioons Platen Kaarten platte ^ron- den Flar.sWapens Haniiteekeiisem. De Hr. ERMERINS befchrijtt hier de Oucheden vaft Walcheren fasfemeer Borfekn SbreeiiMerflyn Bourgcndicn Roirwers-^-aie Fere Zuidbevcland Thoien Schouvtn en Duivtlar,d. Gte 3 .i.anprijzirg heeft dit Werk noodig: ger.oegdat daar in Bijzonderheden rakende Zedard, voo-konui: welke te voren bii gecne andere Schrijvers aargeteekend zijn, om dnt de oor p-onkelijke Stukken, waaruit ''ie Werk is zamen gefleldhun nimmer onder het oog kwamen. Dit Werk wordt thans afgeleverd voor den ei:..", lagen pri's van 7 10. IL F. B. ALl INUS, tcfchiy.ing yan 'sMen/chen Matuur, Bit het Latijn vertaald door l'rof. A. van SO- LlNGEV. a I. Dit beisngriik Werkhetgeen zichzelven genoegzü^m door den naam van deszelfs voortreff lijken An:h,'": aanbeveelt, verkl-art, in ee: en voliedigen er leerfielligen voordragt, alle de U'erkzaamhcden van het dierlijk xj. meiflel des MenCthelijken Ligchaams; en, dewijl de Phijfiologie of de ^atuu kundige Beschouwing van's l\i..i-,- fchen gezciïden fiant, de eenige ware grorcflrii: is van alle Genees- en Heelkund'-ge kenniszoo blijfid't .AKade» jniesch Leerfchrift ormisbaar voor eiken Beoefenaar dier Wetenfcbappen. De vertaling is caai-enboven verrijkc met eene opgaaf van alle de Latijrfcbe Jnatomifche Kunsttenr.cn y die in het gen.elde vak van WetcKfchap te pas komen. III, WRAXALL'S Reis r.aar verfcheidctie noordelyke gedeelten van Europa, vcornamelyk r.aar Kcpp^n'.'agrn., Stikholn: en Petenburg; en door verjcheidene vtcslelykezuidelyke en b:i:i:ctsj?i Prorintien van fiai:byi, 2 dei-len gr. 8vo. h I 8. Wordt het lezen van fctnmige Reizen verdrietig wegers deu dorren flijl waarin dezelve gefchreven zijn, deze Reizen nemen den Lezer geheel in door den aai g?-;nmen en onderhoadcnrien voordrsgtmaar vooral zal ren hier vele bijzonderheden, oKtrent deze drie Ncordfche Rijken aai;treffen die men elders te vorgccl'sch zal ioekcn. -r »cihu<.'pnag te ZICH - j, JOU r^.gm', PORTER aVPenTtZ ^,'^1,7 fT' k ^^^'-^'"'■' 3 Te koop Fngeiahe PORTER8 St Fie' Hi j/T ^'^''f'''^^"S'-'^^'-l^ous, g.*/ Tekoop een Bruin Fn^e'-ch Ml-RRIF pSd" M^ u"'^'P''''^ I-ogement. V Een ordenteli^-ke DIENSTMEID n'-r-f 11,^7/ 1 bs"-''genby de-Boekve-koot^erv^„ S^nti^„;,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2