^1 ^ItM II !l w Ï39« MIDDELBURGSCHE No. 138'' MIDDELBURGSCHE Dingsdag den 18051 C U tt A Kr T COURANT; 7 van Slagtiiiaand, I >"-"' is a h o-i: N^heSirgemelde achti.gswaardige Manta:happif aaiiden Chirurgijn Jan Scholten, mede aldaar wonende, die malles de pogingen van zijnen Vader waardig ondu^- Ueunt, en denzel.en ook in de herftellmg van den bo- vengenoemden Jacohns Kleybe,gen ijverig heeft gehol pen, vereerd met eene Zilvere Medaille, mitsgaders eene renumeratié in Geld; zijnde hij inden jare 1797-^'f eene Gouden Medaille doot: voornoemde Maaifcivappi> begiftigd geworden. S «O s 12; - S 5 r^ 5 2 »i t; t 2 1 <-> I 5 !ji!'' -• -. s-H '"-*• H^ Cl t<j ai -o ll fi - r^ o 3 G R o o T - B R I T T A N J E. 1 LONORN den S4 v^« irymnaamh Wij hebben ee.irn tijd geleden meldinsrgemaakt van het ver trek van ien Heer Cochrme Johnfone naar Vera-Cruz omaWaar van het Spaansch Gouvernement geld opte- ^.en enherw.ards te voeren, en dat hii ter beloonmg ziiner moeite ai pCt. zou trekken. Dit geld was be- nemd laan ons Gouvernement de fom te ra.bour- feeren die door hetzelve aan Spanje was voorgelcho.en, enhetzelve was reeds aan boord van het Fregat gebragt „ede de Heer C. ^MUne naar huis .^ou vertrek ken Het fchijnt düt die Heer op zijne reisof korten tijd'na dat het Fregat te Vera-Cruz vyas aangekometi, eeiiisverfchil, van wat aard weten wy met, met den Kapitein gehad heeft, waar van het gevolg g^'-veest .s, dat hij het geld van het Fregat aanboord van een aldaar ragend Spaansch Oorlogfehip van linie heef^ oveige- brast De Kapitein maakte de fterkfte remonftiant.en te4*deze daad die tegen zijn eer en Belargens'aanliep én%ij verklaarde, da« daar zijne ordeis waren het geld „aar huis te voeren, hij eerder zijne magtue u,t o Fretten bcflond gebruiken zou om het Spannfche ch P te noodzaken, hem de fchat overteleveren dan he ze- Ie toetelaten er mede naar de BritfcKe Haven te zeilen. Dit dreigement had een groot alarm gebaard en ten tijde da h Schip waar mede men dit berigt ontvangen heeft fertroi ,Z het geld van het Spaanfdie Sch.p weder ""X'Brievefvan/?«..5-^,,«van den .0 van oogst- ,,aa^^d verneemt men ftellig, dat de nieuwe Ouder-komng ^Ins "edrag voorheen altijd tegen de beVangens vanhet L nd w a over hij hetbeftuurhad aanliep, zich (hans op een^ ongemeene wijze de vriend des Volks betoond zïn. Overeenkotnftig de Proclamatie door hem toen hii L het beftuurkwam. gedaan, mogten er geene Schep n zonder,onderrcheid te Rio de la Plata b-nne, ionen die niet in de eene of andere Haven van n.t Mo der'land waren uitgeklaard. Deze order vverd^or - tuldi- nr-ekomen, en het Land heett zich naar den in houd dier voorfchrilten gedragende, altijd rust en wel- "S.'S:She Markten op eene verithvikk* ^ijze overkropt, en de Engelfche prodncten worde riet verkocht door gebrek aan Schepen va" R>o de a Phta- doch men heeft de gegrondfte hoop om te den kn dat zulks niet lang zal duren, daar de Kooplieden Eds voortgaan met aalitekoopen. Een klem Convoc iTer uit Ei'geland aangekomen, en de O.^m.. word OP het laatst van Augustus met eeniga naar h.ei ^eaes dreerde Schepen van daar verwacht. Meii zegt dat de Covfiance eene groote menigte Dollars aanboord heelt De volgende lijst Van de teKadixuit Ferrol aangeko mene Schepen wordt als accuraat opgegeven: De Conception van 112; df Principe Jflunas H2, Je San Telmo 74; de San Julian 64; de Vengama 49,; de Dipum 40,- de Ermmlda 50; de Magdalena 40, Jpkisenia 40; Priticipe Afiurias 18; Enguadora iM Casjador 1%; Defcrubider vzn 18 Hukken; een gewa- peilde Schoner en een groot getal Kanonneerboten. In het Arfenaal te Ferrol worden nog de Mextcana van 112, de Amerika van 64, it Sabina van 40 en de Casfilda van 12 ftukken gereed gemaakt om naar Zee te In het Dok liggen de Pakene van 40de Trident van 80 en de Etnperatida van 74 ftukken om opgebouwd te •worden. De béide laatfteii hebben fmts zes jaren in ge raamte geftaan uit gebrek van materialen om ze te vol- tooijen. Ook liggen er nog twee oude Linlefchepen in het Dok die niet meer dienen kunnen, namelijk San Per' nando van 80 en de Jtias van 74 ftukken. H N D. AMSTERDAM den 20 van [Fyninaaed, Naar me« verneemt, hebben Directeuren der f--aïf^^^PP;^ 'f reddincT der Drenkelingen alhier, door den Heer deKtc merMedicina^ Doctor en Lector in den Haagonoer- rigt zijnde, dat de Cliirurgijn Cornell, Pieter ^^'^'Z^^' wonende aldaarzich op nieuw vefdienftelijk gemaalc. had. door, op den 29 van Grasmaand dezes Jaars zekeren jacobus KU^hevgcH, een Militair zijndeop eer.ebewon- deringswaardigc. wijze te redden; ^o"'^"•^'^'^If^^'J hertteld is geworden, en zich naar zijn «armzoenheeic kunnen begeven, gemelden Chirurgijn C P. SchcJe^ wederom begiftigd met eehe Medailleen bovend.enem «efohenk in Geld zijnde deze reeds de tiendezoo toüden als zilveren, waaronder eene dübl^elde dieden- zelven vereerd zijn geworden, buiten twee J/J; jes met alle de benoodigde gereedfchappen ter rcdom^ MIDDELBURG den 6 van Slaghnaavd. In eendef Ho:iandfche Conmnten van den 30 van Wijnmaand vindc tnen onder het Artikel van Stuligard den lö van Wijl- n and, enne voorloopige opgave der Artikelen van bec VrJdes-Traktaat gcOoten tusfchen Frankrijk en Oosteu- riik welke hier op nedei- komen ^Oostenrijk ziet af van zijne verbintenis met Engeland en fluit zijne Havenshetzelve üaat Trieste en eengrooc 'edeeke der Zeekust aan Italien .f, doch behoudt Fm^ me; leide Gallicien en Oostenrijk.ch Silefien flaatCos- èn;r aan Polen af en eenFransch Prins wordt Koning va« S saxen veikrijgt verfclieWeBoheemfche Kreitzen e« eene naburige P-ovintie tot fcliavergoeding;_ de A^^^l^^^J^ togin van Oostenrijk treed met den Kroonprins van Be je- en in Huwelijk en deze verkrijgt Tijrolhet Innvier- het Hertogdom Saltzburg in liiftogt; Oostenrijt verlrVt elders eenige fchavergoedinghet betaalt voor 00 logs tosten 80 Millioenen binnen 6 maanden, en toC ?oótj houdt Frankriik Weenen, Oostenrijk en St.er^ m,rken bezet; de Franfchen ontruimen terftond Hong.- rien Carinthien en Moravien en trekken teiug op de^^e Sde'van den Donaudoch blijven in bezit van de ^'ll'^'d, Eugelfihe Papieren, heden middag aangeko men on vtniei wij de tijding van het overlijden van E\^rtog:.«P.^^ZG..i„^et7=--^ levensna op den dag van zIjH auou y Steenfnijding ondergaante '^'^l'bcn bezweken Volgeus de Courür verlaat c.e Graaf va. Lve,po deu Post van Staats-fecretaris, en voh:t Lord Ca^le- ÏlJTn het Departement van Oorlog op; terwijl da eerftg melde door den Wel Edelen RichaU «v^.-wo d opgevolgd. Mr. IManncrs Suuon zal de cp.o,. r vau MiS-in den post :an Regter-Advocaat .zijn 1 Voc^ zijn de Papieren opgevuld met de vreu deoc- I Jven welk. er op den 25 lU hebben pUus gehad. Sr O si X ■io-o 60 O S 5 tl be to c po Ui üi 1 .'Ö5 N _3 C <a i £- <3 O 5 C F-i :=:r. *-* -i- ,--N C ..Clg g Q si o J-S U -o a. C* »-' c - N CJ bJ3 tr óO w XI 'S 3 1 t) ej - t^ S O F _j fcS Si o. jj, r S ei iJ e-I c t- Nj -^ o ■v; C (f- (i* ei 'S =5 -§ .p .0 f^ J aj 5 r: u -é^ *:5 o 7* O, CJ o o o g i F. u< ..O -^ a .r- 'e "3 o ge §i a si o Pi <u o a 'S -■^ a <S SC o - til m S Cu i-J. j. te pp bJ -S '■ai -T3 Os P* CU Cl -J 22 w ^- .2 onder begrepen WeisfenkirchWidersdorfMichel- bach GreistMukenhoffen Helst en Jeding. Van daar den weg tot aan Schwanftadt* de StadSchwanffadt aan de Alter en van daar fteeds opklimmende langs den Oever van die Rivier en het Meer van dien naam tot d'aar, waar dit Meer d? greüïsu van het tand van Saltz- 1 burg raakt. 1 iciuiuc uuiiicineii vati ucii 1 iMjvtrtuticr aHUitHimuc ,- WHiti r dezelve ook gelegen :^ijn. Echter word: hierbij welj^ verftaan, dat de Franfche Armee in dit Land tot haar ge bruik zal nemen alles, wat hare Magazijnen haartoc 011- onderhoiid der Troepen en der Hospitalen niet kunnen leveren; mitsgaders alles wat zij tot de vervoerinc' h?''et Zieken en de lediging harer Magazinien zal noodig hehbeiirf Sc xal deor viy hcoge coir.ractcrtijdia i'amjeu sen^ 0. tvi ^u ES o; -S - o ft

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1