L 1(1 No. I pi. MIDDELBURGSCHE Dingsdag den C o U R A M ^4 van Wijnmaand, T. ^;^S B S':e ci u 5-r^ 'S S3 f, 2; S 'S '^- f'-^- "'S aj C -c: tJ c<>r;^ jO -T3 n^ -o -u C 0 f" '-.c -^ cj 'ST u3 [Ai ;2 - M -=: 5 -^ 0\ levendig. Bofuibarfe wordt binnen kort te Munchcn o ia RUSLAND. iFTERSBURG den 13 van Herfstmaanr'. In on^e ^Hof-Couram van vandaag, leest meii het volgend artikel. 1 Men is verpligt als eene wRarfchotnvinj; tegendeltgc- ul-uuc. ^ly i.»- ..>...<-v. ..,...,»„-... ^- ..«.-.-■ -- c :i selovi"heid te melden, dat nieu fints eenigen tijd een ner marschroeten wordt gezegd 20,000 mark bedragen?, ^vaakzaam oog gevestigd heeft op de laage kunstgrepen r. h.hh.n. die door rommige kwaadwillige Lieden in't w^erkgefteld 'vorden om den aatidacht van het publiek met allerleije beuzelacht!>;e geruch:en bezig te houden-. iDe uitvinders derzeWer vinden in ieder evenomént een voorwendzel van de ontrustende voorbodens. Zoo ds Oorloginhet een of ander afgelegen oord van Rusland komt tiitte 'S -^ verwacht van waar hij denkelijk een korten uitftap naar 2 :g r g^^c^ de Schelde zal doen, I 'J s I 5ï De Westphaalfche Troepen die in Ha,nburg gelegen S g yv g, g.ü "8 o^^ hebben zijnnaar Holland vertrokken. Ue Kosten hun- ;g O '*i 5 -■ - p t S 5 ■-' te hebben. 1 ê- c5 Hetgerucht van de Acte van geen handel mét Engeland ce g g _c^> -^ g gi drijven zich in America verlevendigende, wórdt h-er be-g g 2¥-S -S 5 fchouwd een middel te -zijn om eene groctc ryzing w -q.B de Coloniale Goederen te zullen veroorzaken fints 5 0 5 -^ ,5 S geen Amerikaan meer in ftaat zal zijn naar Petersburgg- q ^:5 5 a Tonningen of Holland te varen j zoo als zij nog kort- S g 5 g" b eken orrdekken zij daar in terftond eene affcheuring lings deden. De weimge Schep.n d.e uitgerust waren van fommi.'"e onzer Provintlen eene infurrectie en op- en nu te Tonningen zijn bnmengekon.en hebCBn hief roer en naar hen te luisteren zou het tooneel des Oor- eenige beweging gegevendoor d.en de Kap.tems naar h g 3 g loos'reeds zeer nabii Petersburg zijn. Geene overwinning Hamburg hebben moeten zenden ora zom-nige dingen g ^O-O g IvÖrdt er door onze Troepen behaald, of men verfpreid die zij om hunne reis te vervorderen, noodi,^ haddeng o o g g ------ optedoen. èi n r^ "Z! GR O O T - B R_l TT A N J E.^_ «s|nc^c5^| 0..= o de geruchten dat KaniensH hierBragation elders in die actie zijn gevallen. Geene vijandelijke Vloot ver- fchijnt er in de Oonzeeof men verfpreid terftond dat Cronftadt in den brand liaat en dat Reval in den asch li^t Zij houden'zich riet alleen bezig met het geen t\ buiten 's Lands voorvaltmaar zijn ook onledig met hnnre politieke lengens over den inwendigen fiaat vftn het Land uitteventen. Daar vinden zij zich èen nieu\y en ruim veld geopend. Heden komt er een order uit van geen Ovevrokken te dragen morgen wederom een ander nog (Irikter en meer Zonderling vei-bod enden iften dezer moest er zeker een Ukafe in 't licht ver- fchiinen, waar bij de Wet ten faveur van de Boeren en llrond-eigenaars wo'dt ingetrokken. De Ministersot die groote mandie zich rtoutmoed'g tegen dien maat regel verzet had, was deswegens in ongenade verval- ]gn, Een ander, die denzelven had doen nemen jwas er door in gunst gekomen. Wanneer men den grond van deze ongerijmde vsneb tellingen opfpeurtzoo moet het weldenkend publiek zich Tcharaen het oor er aan geleend te hebben en de fpeelbal der kwaadwilligheid te Zijn geweest, Voor het overigezoo wel de uitvinders dier vertei- fels, als de recien waarom zij dezelven verfpreiden zijn bij het Gouvernement zeer welbekend. Deeveneraen- tm hebben reeds verfcbcidene malen de daarbij belang hebbende tct fchande gcbragt. De tijd zal er nog wel LONDEN den 14 van li^ymnaar.d. Doctor B!ane, j- die door hot Gouvernement benoemd was om den aard der ziekte die onder de Troepen die in Walcheren lig z tï i:i -^ct J= «n^heerschtte o-d-.'rzoel;en en rapport in te brengen, .s «j air --------- - dat de z-elue merkelijk ver Met de Duit-^ ^*y ir. -*4 5 i^ 3 c a i's in den afge'luo.ien nrcht alhier terug gekomen. Wij j; ^c S S S -'-—- j;:r^-cSUc: "Ij o vernemen met genoegen miiiderd is. LONDRiV don 16 van n'punaand. -> 5 5»? - g ;t^ O r' _Z1 -'' de Btnt-S 2 U) u ^e Buevm van den 12 de/er, tfebben wij emoelyk'- fc! g g eenige berigten van dé Vredes-Ondcrbandelingen ont- ^i,,,,^^ g o .^-^ vangen, zij waren van Altenburg naar Weenen overge.r^ S S >S 2il| bragt: volgens de/.clven waren tie vnoTy,,ia;i:(le hindir- palen uit den weg i^ertiimd. De Graaf de Ckaa.fisny \v:s reeds in de voormalige Hoofdfed van het Oosten- ----------------- rijksch gebied, (n.et dium naam wordt Weenen in het Fransch l^api.-r beft'mpcld) aangekomen en de Heer - - - - van Mttteriuch '.ve-d den 30 verwacht. IVien zal dan zien, of de vci «achting dat de vijandeUjklieden weder om beginne ,-uu<;cn, ;:a; vervuld Vv'crrien, eéne vér- - wachting die men cp de verklarina: van den Keizer van Oostenriii< cpen.<-, '.Is gezegd hébbende dat hij geene o, 4, -', v j voorwaarden zou aanne-nen, wanr door de veiligheid o'1; g o =a en de i^tegntek eer Oosténrijkfche Moiiarchie zou kun- ^«"u.io'E r,a.^ n<i/-^.Tir.r,,m;rrr-prn lunfHpn. Mpn weet dat Na- <u c E .- 9 ^- 3 nen gècomproraitt^^erd worden. Men weet dat Na- nJerc voorwaarden den Vrede zal (lui- pokon op geene -% S.Ö _a) -3 hebbende tct fchande gcbragt. De tyd zal er nog wci ^wra» uH.^>.^.i. .n.,... .-.^----------------- --- o <z f,-^ meer aan den dag brengenen hunne namen zullen zon-ten dan die met zijn b langens overeenkomen en dus 5 .- 5 a o g 's .-,j,. .,.„-j»„„or- I ,.,00 lior raniiirü-n,- tfl verwachten dï't men Zien zoU wat - c? ~2 -^ "2 S'n 1- t'--" ""- - was het ratiiurlijk te verwachten dï't men zien zou wat de Oorlogskans b'.llisfen zoUi Nogtans fchijnt het thans l_^ I.;,- -„/-i .-..-.» l»rtiii:m int £»rt T^Int^ntl tïJAÏtlï .rö /4'ï- dat men hi.T toe met ko nen zal lij o EU c enbinticn weinigèda-.^ -o jj gen zal n-en weten hoe ven-e de Keizer van Oostenrijk |:g -= zich aan de bettiiging aan zijn Volk bij zijne Proclama-'a c ^'"ti' 3^ S "5 tie gedaan gehou 'en necrt i of er vün is afgegaan. -1^ 5 S De brave Tijrcle'Si zich wpjirig bekreunende ovet-t? 3cip«S=.S(§g he: voortzetten de'- onderh-indelingenof liever ver- g'j^^^o^'c'gg wachtende dat dez.lve met het fluiten van den Vrede c-^Up '^"5Ji3 ".open, hebb.^n zich gedurende den ïWa-= t'^^^ v_\oü'^ o .oph..udeliik beziggehouden om zich in w 3 zoU-ien afli penililitand alleen en zonder eenige a'ideren bij-j^'^ c« Zij hebben van alles ;- S H g der genade opentlijk ten fpotvan een ieder worden ver meld. DUITSCHLAN D. MLNCHEN den 16 van Herfstmaand. Ons Hof verwacht eerstdaags een kort bezoek van Z.M. den Kei zer Napoleon op het Kasteel van Nijmphenburg, alwaar alles tot zijn onthaal in gereedheid gebragt is. Men zegt dat er binnen kort eene algemeene attaque bp Tijro! ftaat plaats te hebben. Het Hof leeft thans zeer ftilde Koning verfchijnt 7cer zelden in het Spektakel. VAN DE BANKEN DER ELBE den 26v««riV/^?- vmand. Nimmer waren er fpeculatien over het ituk van Vrede en Oorlog aan den Donau zoo afwisfelende als thans, In de laatfte tien of vijftien jaren werd ie dere Wapenliilftand in omflandigheden gelijk aan die van Znaïm gefloten, al zeer fpoëdig door een definitiefVre- des-Tra«aat achtervolgd doch naauwlijks waren ds Ministers van Oostenrijk en Frankrijk te Altenburg bij eengekomenof Keizer Fran% verklaarde, dat zoo de Né^otiatien waar toe hij was toegetreden geen honora- befeinde hadden, hij dart vaSt befloten had zijn lot rog eenmaal aan de Oorlogskans over te laten. Intus- fchen weet men niets van de magt of iituatie dér Oos ténrijkfche Armee in HongarijenBoheraen en Mora- vieterwijl die des Vijands in eene geduchte houding ftaan. Te gelijker tijd is het zeker, dat de uitftel die er den voortgang der onderhandelingen wegens de tus- fchenkomst "van Rusland is voorgevallener nogtans geene verandering in deszelfs Staatkundig fijstema is voorgevallenfints de Oorlog tegen Zweden en Ttir- kijen nog bPjft voortduren. De aankomst van denRus- fifchen Graaf Czernichef ^zn het Fransch Hoofdkwartier en zijne daarop gevolgde reis naar Totijde refidentie van Keizer Fi-ansheeft eene onbepaslde Wapenfchor- fing ten gevolge gehadzijne depêches vorderden een antwoord, dat naar Petersbiirg moet gezonden worden en men denkt dst hetzelve grooten invloed zal hebben. .i,,,, - - op een definitief Vredes-Tractaat. De beide Oorlogen- i De Vredos-voor .vaarden tusfchen Zweden en Rusland de partijen zi;n volgens rapporten iets nader bijeen ge- zijn juist zoo ais men dezelve vèrwachtp:Rioest,Zwe- fcoraen, en de hope op Vrede wordt te Wceijen meer den wordt dasr doof vofcaikt in de magt \'an Rusland "S Q c öj P flaat te lieüen om iuurcu en iL'uuci ccini,v. a'..i^i.... ^-j <i c« So ftand hunre za ,k te verded gen. Zij hebben van alles o ^S tl n g wat hun Land. Bergen en Rotfen ter hénner üefenfieg^^^ !:i -^ g opleveit, gebruik .ge-naakt. Zij verwachten geene c£^Cg'ög.|c3 hulp van bniten zi) befchouwén zich zelven midden •■<^pt^»J^ onder hunne Vijam'en, in 't midden der fthepping in -^ g W-^ i tï 't hart van 't vaste Land, eene eenzame rots, alwaar de< <>z~ 2i ^- o,'s vrijheid, als in haar laatde heiligdom hare fchuilplaats 00 ^^2 S <n-enornen heeften waar op zij haren ftandaard geplaatst .5 g - rT heefti Men Kan zich eenirthiirs een denkoe^ld maKcn 3 van den kloeken moed er het voorneir.cn waar uiede,*.^ cj"f7 g üf{ lat er van hun in ee« So^ ':=?'S-2£'5 holen in de rotfen gegrarcn die zy m^t kruid hebben worden 2 -d-e. ïonarchie "^-g opzevuldzoo dat z-j in ge--f:1 zy aanbevallen zich in (iaat -houder, Ie-inden groots ftukken rotst in rj de T'aleijen neder te ftoiten. Was het geheele Voik der Oosténrijkfche P.T mét dien geest bezield ,Si'wce?tgeen vreemd zoii de Hoofdrtad vaii het Rifk.nïct zijne Legioenen op-^g vullen en dezelve vcrfii;--.den en geene Ministers noch g Generaals van dien Vorjt zon men met de wijdlche titels van het Oostenrijkftne Rijk zien prijken. r; ^o Vorst S S 5ï -« O S :a ^•*v tii ►- <S 3 >j«\ I t IJ ïi - i, f I -a

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1