s - ^1 13^' ,aDDELBURGSCHE Donderdag den C O R A N 19 van Wijnniaand II "j o o T. gj MS 6^. f3 >:^|g0 S Z "-H 3 -Si o-S P S 2 -S i -ti.^ ^.3 s c s 0: .y g f •- S O 1 a fc 1 -1 a I -S it Ivet Namen ie bsftaafi In laatd rukken 9 te incjrcn bet.Jcü orders is vastgefleict' der eenigj coMfidtia" n Comptoire van ds irens den 15 Tiovem. .ij .^i fr* O a, -g C-i ID 5, 'cj -G Q -S a r^ öi 55 "j isi 00 to c V fcO gi - -ï .9 -ï:; P^ -i? "JO L. irgerij ftreiikei kan, iie verlangen ten hun- hikte I.oealen kr.iineii rdieeenHLUS, cenc eindfe Verhn-en \sii pgave incezpnden ter ding van den JNaaiu Vijk. adre* bij de Wed. zal gsen voo;-tgang ^prefenteerd in ecu iaar ión nur b.-vo- r 1809, ''es Mor- Een goede pait'j 1. Ka oenen fijne lag iii 't Logemer.: tfiat the Sale of 'h^iijar.d pounds i,f y /turdsof MACE} about two hundred Sale vitiy he had the S'/e, d, ztiüen in plaats srefentecren te er- omtrent vier lion- an citca twee lion- 1 in tijds zrlleu te ■nnen ]\Iiddc!!>n-g SPEK, ZUUR. KEN- en YPEN- GLAS- en AAR^ 5 Heden te beko. 1 voor de Verkoo. unne Principalen^ It /Ititwerpenbin- 97 Vaten en CFFIj, 95 Balcn bij gemelde Ma- :hriftelijk bewijs, R I E S, N, Letter D. No, lOCOLLEN na- e voor hun is ge. en zalks be- te Middelburg. puike OS- groot en klein. g op de Groore n nazijn Overlij- 1 vervangen wor- irnoerade FRAN- die geene wef- etentieu ten fpoe- zelven Boedel of 809. te laten vol- iek worden ver= Notaris. omen zijn. 1 Iiet ffe* roor di» p O il t,U G A ERIDA den so ven Ó^gslntaaftJ. die zich in Ballastro bevincicn, en die welke de W^??ende r\^^iC'n bezet hrbben, hebben zie!) gereti- Veèrd en zün rtiar Sarsgosfa getrókksn hebbende bnn- ;4;iie zieken en ge«'onden en Oles wat zij daaï bidden s''i'Bïedojjevoerd. .- 'nen £P vnn 0!.^st:iraand. De Frnnfchen hebbenden cfezeri'e Barcelona den geboorteri:»'? van i-nnnen Keizer ■'?vWtveeUn:ster gevierd; de Generaal Duhesme g&ï dien 4iT«wüt een pal nan de Franfchs Ofiicieren. Somffltge P*^tm;eirche Schepen die voor die Stad lagenin die vreugd will'erde deelen begonnen uir hun gefchnt de danszaal te bêfchietcnwaar door de vrolijke menigte met de grootfte overlinasting hun vreugdefeest verliet. ■i GRENADA den i van Herfitmaand. Volgens in- f ekomens befigtenbeflona de Armee van la iMancha Iden 29 11. uit 24.670 man Ii-fanterie. jjoo man Kava!- Icrie en 31 Artillerie flnkkcn. Deze Armee heelt zich ■jiar.!- onderlcheidene punten in die Hrovintie gerigten een Periodiek Werk, wsarvan het polHcek g<^decUe ver-o De Franfchen önderlleM wordt onder de directie van een van 's Keizers g Senatoren tie (laan, het volgend Artikel, d?t wij ver-^^a trouwen, dat in de tegenwoordige om.tandightid metii-o bekng zat gelezen worden. _g Met betrekking tot V/ccn?n dat door één onzer g geschtfte Dagbladfchrijvers de von'^e HorfddaJ vartOis- -^ tenry!' genoemd werddie Stad heeft van Keizer Nap)- kon, die tiians dezelve verlaten heelt om de revue over J".5 zijne Arr.iéote gaan nemen, de grootfte Wijken van Zijiit- t^ genegendheid bekomenen het vertrouwen dat hij iiig-;! hare Inwoners (lelt. IMcnzegt, dat bij op zijn ve-\^^t-'^i dag incognit) door die Stad gewandeld lieeft. De Poü'- j^ 2 tie had alle de voorzorgen genomen om de Inwoners van alle de monceuvers der fjouwers en opkoo.perS re hè-^ •pZj'T" n n fj t,-l- S O •-' cc fcrf Qj t- p; e: L<; '>5 [j c 5 D fcj .J P= G .J -J o 3 IH El* "G- H c L" -; o ^■5 5 's f^ ït t- C tri OJ y. t'-; o S S-.-^ 'J 2 -.1 c 5 c~ ,v t ip n hoeden, zoo dat er prov-fie in overvloed wssen datg; si:< a P t* K men aan brood geen gebrek had. Da Werklieden had- <c tS t^ 0 p t! o 5 'o Een aantal L'eden hadden <J-ïï fJ f_ r^- o 0 u: C C~ '-> den meer te doen dan anders, üen aantai u'ec.en miirucw .j,^ S "5 'S *'"- zich naar Sciionbrunn begeven; es;ne aanzienlijke me-2 -1 bj fe, 's s S nigte Vrouwen vnn aanzien diedaar heen gegaan waren p ji - D^ o3 -O ei; 3 c 1^ i^ *- o) Jr. ^- 'ce Vonrïïoède van onze Kavallerie was tusxhen Villalta werden rp last van den Keizer op de be^e wij?» ont S- g^iT c- t= ■-:.-^ -<" - Efl Madrilejas. BADAjOZ ifn 9 Herfstmaaiid. Van C/jia^^ï» Ko«'n ^-j nieldt' mendat onze Ströopbenden verfcheidene J^ievcnmalen en Convoijen van aimmnnitie en andere pro- vifien, oie voor den Vijand betleird wnretihebben op- gèügt. Eer.ige dagen geleden heeft een partij aan den voet van Lermaeen train van zes n-.ortieren en eenige andere ftukken gefchutmet eene groote menigte ara- iT^unitie, die beftemd waren, om, ingevolge de orders die men in onderfchepte Brieven gevonden heeftCin- dad Rodrigotebefchieten, onderfcbept. In Rioxa, jn Navarre en in den omtrek van Burgoshééft men, niet haald, Weenen had een ge'iie.l Fransch vokvr-koiiien. g ,i,De befigten van Altenburg bomen hier op neder. De Graaf-//ff C'iamp.igny heeft een luisterrijk Feest gb-''^ geven. De Keizer Frr.tis heeft eerfe menigte juwee.?- o j- o J N Lj 2L( 'J .li— c ri r^ r- 'J fj 5 -O -fi C3 o *1J !;- i; lyj cj c len gekocht, en befchcuwt zulks alsèen goètl vbortee- '^-^ ,^i^ Mg.^gg c'^ 0^;=^ ken. De Keizer Napoleon fs in INÏoravien geweest om J ^^s W -f J het Coros van den licrtrg v.-tn kivjli ;n oogenf'c'nouwg >°"2 .•^^r^S'^'I^Z c S te nenien. Men zegt dat iiij zich ook nwr' iloi.garij^n-*= 5 „".r- ti g w 2 g c-l >3 de Armee i'm den Onder-Koinua te '^^ah^ -q lv^f^ [2 1=^ 4! 'S zal beseven oni te bezigiigtn. Niemand is er te *.Vi»e'icH verwonderd o ver 's Keizers activiteit z'jtiè ciag.'iijkrchs bezigheid is de Kabinets^verg-ideringenwa-iriii over de oi-gaiiifa- 3 -o P HH p.« P—HM o IJ tegenftaande bet Volk aldaar veel van de oi5derdrukking| tie zijner Armee gehaiideli wörrft, bijtcvvonen, en in- geleden he-jftalles in 't werk gefield om zich van he"t perfocm .llles tot het nlinfte toe nategaan. Wanneer men jok der Franfchen te ontdsan; en de nieuw aangeftel-: hem op de revuen ziet, zou men zeggen da. hij zich ce Juntadie eenige mijlen van Burgos af zijne refi- dentie heeft-, houdt zich bezig met het Volk aantewak- raet niets bezig houdt. Bij zijne terugkomst der revuen over de Troepen, doen trekken. De Oo.iTenrijkei-s hebben order bekomen om te car peren. -De onderhandelingen duren nog J fteeds voorten niets fchljnt tot beden toe aa:,teduidEnv t; S C e keren, do Jongelingen in den wapenhandel te oelT.'nen, beeft de Keizer de Corpr.:n van a.le de gedeeicens van en de geestdrift van de Inwoners van dat gededte vanjde Linie bij de Wapei-.rtildand bepaald nader bijeen hst Schier-eiland aantezetten^ O O S T E t«l R ÏJ K. EXTRACT ui! een Framth Papier: De aftland van den .'\artshe'tog Karel wordt nog fteeds aan den ftaat zijner gezondheid toegefchreven. Volgens de Duitfche Papieren, ftaan de Doctoren niet voor ^ijn leven in, 7.00 hij in èz\t Krijgsdienst blijft volharden. Wij hebben moeite zulks te geloovenen wij vinden veel eer de reden van zijnen aflland inden Haat waar in zij- re Armee gebragt was dan in dien van zijne gezond heid. Heeft hij zelfs dat niet doen gevoelen indeDag- o-der? Sprak hij vaVi iets anders dan van de netelige cmfiandigheden waar in de zaken ftonden?^ Hoe Tiet dan ook zijn moge, die Prins is thans te Tefchen, De Aartshertog Jan is met de zware taak belast die de Oppcrbaveihebber -oordeelde boven zijne vermogens te zijn. Hij heeft zijne Année te Praag bijeen ver- fc 'S S g 'zamcid, al\»'aar hij wacht tot dat dezelve zal verfterkt j men het volgende zijn door de wervingen die men in Bohemen doet. Do hemenuit;;eiiongerd en rernield door hare eige Be- fchermersbevindt zich in de droevigfte omfiandigheic; het akeiigst vooruirzicht doet zich voor het Volk op; wanhoop Vervult aller harten op het nadénicén wat het gevolg van den flag van Wagram geweest is; dé tJiterfte ellende en hongersnood vertoonen zich in het verfchiet. Hongarijen heeft op de menigvuldige aanzoeken van den Adel nog niet ger.r.twoorcideligting die men in Zeven bergen gelast heeft, kan aog in geen zes maanden vol- bragt worden; (^Mercure de Fran ie.") GROOT-BRITTAN JE. GUERNSEIJ den 4 van Wymmaf.d. Alhier iS een Schip aangekomen dat 11. Vrijdag van Cherburg vertrok ken was. Brieven door het zelve medegebragt berigten onsdat men «IdSar tijding van Parijs hadluidende dat Keizer Napoleon te Schönbfunn zeer ziek lag. Zij ne ongefteldheid was eene koorts die hem in 't hoofd gellagen was en veroorzaakt dooT de verbazende fati gues die hem de zorg over de onderfcheidene takken Zijner Armee deed nemen. Iets dat zekerder is, is dit, dat er twee Doctoren en twee Chirurgijns rn de afge- loopene week van Parijs vertrokken zyn om Zijne Ma- jefteit te gaan bezoekenmet den meesten fpoed zètte- den zij hunne reis voort. LONDEN den 5 van Wynmaand^ De Franfche Dag bladen houden een diep ftilzwijgen omtrent dèn'tegen- ^•oördigen ft«5 rier zaken.. Man vindt tiostsBs lif dat dïzelven ras zuilen zijn a'geloöpen." (Meriure de France^ LONDEN den "dti TVpir.toaad. In den afgeloo -g S .g pen nacht is een Gotterburger Brievenmaal aange'KO- i' men, met berigten dat de Vrede tusfchen Rusland-en-g Ef^ Zweden gefloten is dp d"en 17 11. De voorwaarden O worden niet gemeld, doch wij twijifêlen niet óf 2we- j^'^W den zal de eisfc'ien van Ru,«iand, om nameJijk Finland .3- en het Eiland Aland afteflaJn ên ziinsHav-ensvoor onze m Schepen te fluitenhebben toegeftaan. IWen zegt dat -3 6 met den 12 van SlBgt\ilaand aanfiaande osize Schepen niet meer binnen dé Z.veedfehe Havens zullen inogen_«U{^ komen. p In een partikuliere Brief mêt demaalontvangen, leest S J e ov,"* 0-0 B z 2 wfej co ca CJ c >-. CU o w. 1> C T- J GcJTteNBuRG ''éen ^6'van Herfiiinaahd, Alhïer wordt op de Beu's verfpreiddnt de Vrede g 'S tn&rdvin Zu'eden en Uusland zoufit-^noten zijn, 'enmen C acïoofc in 't alsremeen dat er e>?n -Wapenftilrtand tus-g ^q -o 3 -ai 0\ S-.O fche Zweden en Noo-weien .>;etroff.n is. ,,Een Heer, -die a!s pasfasier met de Paket vanPe-^g^^Ö tersburg is aangekomen, heeft mij gezegd, dat heten- o genoegen in Rusla;sl. én zul'fs wegens den Oorlog met O-g^^^ Engeland alge-aieen is daa' word nnaüwlijks iemand g 3 g -.^ gevonden die over Kdzer Jlexarldsr niet te onvreden g -g, C 5: .-: Uj j; '41 ■5 ja -^ o tn Wï R 'J 5J -^ f-, ■-• m a /-X 'i^ 5 -^ C •E W p £5 «S (u 'S a S J Jo ce 's J.-2 c •<u •o ^S. xiJ o CJ CJ '•SC g !S c« xs. w s Q o^"^ ,5 Men fpreekt hier fterk va-r Vre;^es-negOtiatien, en g'o .^,2 _i 'g g c zoo VC- B> C S H •Ti 'OP) om aan die geruchten meer credi'etbi^itezettenzoo vef-sj -^ p^ o :T fpreidtmendat er aan een Banidtrs Hus te Parijsaan-J jl c t. fchrijving getiaan is van een crediet vsn 6.500 ponden =- 5'_^. S ;S "p - -ii C om de Afgevaardigden tot dezelve te.defraijüerénenj-^gg HJ_^ i=?t dat er vau het Fransch Gouvemement pasjioonen zou-g 'r^ 2 - - den bekomen zijn om een Schip c^fj!fto<-A\ derwafl'rds t; g 2 -^ o. tè doen vertrekken; hetzelve moest van,&i«vrés inden loop dezer week onder ?:eii gaan.. c iö Jj O S wij hopen dat hetzelve waar mag bevonden .v?oiden, In eèn'ilrmtél jifc .4e IlaKtJiurgir T^hrfv y^S'^-f''- II. -h'érat' Wn de 'Maif&Óorde'n/gemdVv ca:' ,3=^' n ê^fr. «9 de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1