o U R A M T 14 van Wijümaaiid; MIDDÉLBURGSCHE Eaturdag detl %J n efe èeh ïegb N \ioi hunne i'tv.ni gsïi 2e, fche ^iajtPeis rir!,en hebbe i> ïaiuore te ko- eZtr Icopeide :r Güécereh_, rdercie, deze!- 'fijte \an den a:i^en ciaar en LiouiJintie i,aar roo- /l II N o o o g i g 5 .9- .a ;-! p '-go SS 5' - - b- I N S. ïlbirg ^p/>^ ave recenerii ■ttti<'^Tiovps\ GOODS or mad, a pro- fame brfore a.!<i Gooch or cd t ly 'A i,'t s oft hi fame tegula:ions. N S. 'rom Flllsliing J and taifen- heden '•.arc't'* .a„ l^Lif.gen Captain. de We/, "^fi iadres met die adreiferé Langoiiri Ifr. Sale c-f li pouuiis of hof^:\C' two liund id ma-j bj 'mJ lC4 !en in plaats ;eren te \er- ;nt vier hon- a twee iion- jds zullen te Middelbiir* K, Züdl. en Y?EN S' en AAH- len te beko- de Verkoo* iflitie dezes? m qiialiteic 'Cltcnd on 'Cr I Uil'ieu.aiid e C, HaS- Zeclamiia ")erde in d(^:,- lepreTentan- cp lict Li» als oversc»* IILIPART^- I Boedel A^ en nu Exe»; 'Iteur dezer waarvan den; maaktpu-' Gebouwen^ ingevolge r,a de Vef' Coi;ci1rren-.' II GEDAG' frstinererf Tiaclitisdens ^4aanden m ieden in ca 9 snl worden f oiteuf.- :v.'A R D-A M E R I K A. fe/.fatie ver\ :kt lEUW-YORK den 19 v/rii Oogstmaand. De Heer zigti^iieid g.iomijn heelt heeft,het be Secremris Smith had den 14 dezer eenen laii:;;en j gebragt. H.-t.was na het in i:.eflijj i:e t. vnuWiide Brief van den Heer Erstów ten antwoord ren en het civierzoek derzeiver, dit de P-oclamatie van^ g, Deze maatregelen die men iiit voo^" ^•-^, t best fucces te weeg ,g me,n dier op zijnen vorigen van den 9, waarbij gemelde Heer eer biedig opering gevraagd heeft van de converfatie die de Beer"Ca» 13.'Hg in zijne depêche van den 23 van Louw jiinand, zegt dat er tnsfchen den Heer Addifn, den Heer Gr.llatin en liem bad plaats gehad. De Heer Bnkine had in zijnen Brie; ter zi'ner discre tie gelr.-cn ce reden waarom hij aan liet Gouvernement der Ve^eenigde Staten zijneinrtr-jctien niet hal openge legd. Deze papieren zullen ongetwijfeld op zijn tijd aan hot Congres worden overgeleverd. V/r vinden in de papieren vanlN'ieuw-York niets,dat tot het volgeiid berigt in een blad heden morgen uitgeko men, aanleiding zou gegeven hebban. Men zegtd?t er met een Ooriogfbrik berigten van den Heer Jackjon te Wcshington zouden aangekomen 7iin handende, dat hi^j door den Prefident op demin- ga'a-mfte wijze zou ontvangen geweest zijn.5 en dat in- jrevolge de verzekeringen die hij ge/even had van de vredelievende gozindheid van ons Gou. errement omtrent oe Vereenigde S.aa:cn, de laatfie Proclamatie betr/kke- liik de Wet van geene geraeenfchap te houden was in getrokken. I T ALIEN. KAPELS den 2 van HerffMaand. Daar er verfchei- dene Engelfche èn SiciliaaufcheTrotpen de Kusten yan Gallipoii onirustenzijn er andere vijandelijke Corpfen {Jie eene landing op Policrasto gedaan hebben. Op dit bekomen berigt, is het Garnizoen van Napels endeo-r.- trekterftond naar Salerno opgetrokken. Men ze.st dit de Koning zelfs in perfoon dezen nacht zal ui-trek ken om de attakke te dirigeeren Het is niet mog li'k dat de Vijand in dit jaargetij het lang op de Kust houdt, doch het is mogeUik dat hij eene andere koers neme om zich in de Golf van Venetisn te vevtoonen of tegen Ifchia en Procida optrekken. U \J I T S C H L A N D.^ PRAAG den i Herftmaaud. In onze Stads Courar.t leest men v/ederom eene aanmaning aan de Tii- rolersom zich ftil en onderworpen te gedragen doch zij volharden nog l\e.>ds in hnrnen opftanden volgens ingekomen berigten zon.'.cn de Franfchen en Reije fcHcn terug gedreven zijn. De Aartshertog Ferdinand is nóg te Praag. Alle de operatien worden met zulk een ge heim beraamd, dat het onmogelijk is do juiste pofitie van lier voori^asmile Corps der Öostenrijkfche Armee te be p:ilen. In Hongarijen vvordt de rekrutering met alle magt voorgezet. WEEN SN den j van Heifitmannd. De Rusfifche Ambasfadeur Graaf Ci/w/A-Vfis te Schönbrunn aange- den Majoor-Generaal van den 7 van Herfstmaand in de wereld verfiiivni De Invvoflers büjven nog lleeds de Stedelijke bjiastingen betalen en men zegt dat het moir tant van het geen e-- nog te betalen büjftbij forma van g I2 S S <ii eene nieuwe ta.x zal geheven v/ofden, Sejr'i, 'S iDen 13 van Uetfitmaand, De Werken die door de fe S ^-S 'k. Franfcre li ,fnienrs tot liefchermi.ng dezer Stad op het i? fec^S? 3 Dorp Spitz zijn begonnen aangelegd, te wgrdev nog niet voltooid. Zij hebben insgelijks op de borst weringen der Stad zware ftnkken gefehut geplaatst. D. Regering van Neder-Oostenrijk heeft, doen al kondigen 5 o -- S '^'5 'S P - van Weenen^ 5 cJ o x S dat 'de middelen om de Oor'pgs-requ;fiticn en Belastin. e,, gen te heffen niet evenredig zijnen dat zij veri\ligt is eene pe-fon/elc Belasting op de In\voners Vim ..svuv...^ ,j l^ j^ en de Provintie te leggen Ingevolge van dien znllen^. J'o'sn: de Prelaten, Bisfchoppen en Ahien ieder 150 gulden'■--. g p moeten betalende Kanunniken 50, Dekenenen Prigs- S t^ aig ters 10, alle de andere Geesteiijke 3, e,n de Subalterne J -^ Kerkelijke Bediende 2 gn'den. De P-infen 500, de'-S Graven 150, de Barons 40, de Ridders, Priv^-raden, Vice-p'-efidenten Raden, Grond-eig.:maarsGrosfiers, ,- Koopliedenen Bankiers 15.. ue tegenwoordig.' Hofra- :5, S den. Agenten of andere perfonen onder dien rang grepen 12, &c. Niem.aid zal van die belasting vrij 9 C zijn iian tie Bnitenlandfehe INTinisters en die tot hun ge-Q^ =>5 volg i-iehooren; de Onderdanen der Q-tom-innifche Por- te. Zieke oud: Lieden ;lie In de Hospitalen liggen, de^^J Bedelnninr.iken en die de Orde van St. Elizabeth en Kin- deren beneden de Jaren. MUNCllEN den 7 vanBcrfitmnnnd, Zijne Excei- cellentie de Maarfchalk liertog van Oanizig is den iftf'n dezer va W enen te Sr,!tz'-urg spngekomen. F;<.ANKF0RT den 8 van Herfrtmannd, Dè confe- rentien tusfchen de Comm sfarisfen ciie door den Vorrt Primaat en den Groót-Ileitog van Hesfe on NasfrU be- noemd Zün om het Wetboek .V.ipplcon in do Landen van hun grondgebier-imevoeren hebben den 4 dezer te Gies- fcn eeren aanvang genomi n. S DRESDEN den 12 van Hcrftmaand. G'cooten^?-"^ bereidfeien worden er door den Hertog van Ak anta gemaakt, om Saxjn, en in 't bijzonder de Hoofdllad. in eenen gednchten Haat van tegenweef te fiellen; nion5 voegt er bijda: er maatregelen genomen zijn pin alle a kostbaa-heden te vervoeren zoodra het vuur des Oor- -j CJ 1 a -O C7\ i logs aan den Donau ,wederom mogt losbrekenonder-§ - an.ercn moet de Gaüerii van Schilderijen van het Fort J' o' tJ Köningltein bii Pirna worden weggevoerd, GROOT- 15 R I T T A iN J E, LONDEN den 23 var. Herfstmaand. De Commisr ■- komen en heeft een Brief van" zi'jn Meester aan den Kei- fie van een Raaö van het Gemeent Belluur benoemd g 3 _g g - - -- -.--...- j. ---------'-'kjle wiizezijn^ J^ 5 g zor Njpoleon overhandigd, eii is terftond daarna naar i om tl onderzoeken, welKe de gevoeg! Comom met depêches voor den Keizer van Oostenrijk vertrokken. De Hertog van Auerflad heeft eene Prcclamntiedoen afkondigen waar in gezegd wordtdat alle de genen die met de Öostenrijkfche Armee eenige ongeoorloofde correspondentie zullen honden of aan dezelve provifien, wapenen of anderen voorraad toezenden, of eenige re- crutering in do door de Franfchen geoccupeerde Landen do n als verraders zullen befchoUKVd en als dusdani- gen vol-jens de Militaire Wetten gevonnisd worden. zon om den 25 October aanftaandede Verjaring van S -^ 's Konings kom«t tot den troon te vieren, heeft eenpa-^^*!? rig beiloten, aan de Gemeente voorteftellen .iet houden'g ^5 van eenea plegtisen God<dieist en hetaanbieden vap een Ijj i; f- 2; g. - - t, CJ -5 b u O o -t3 -n 6 O 'S J 11 S f o P H --' '-3 sa 2 3 O O (U O hr c/o ,T^ q J q; cl, b/l .-S cï V -5 O Adres van gplukwenfching aan Zijne Majefteit. Hetal- |f gemeen gevoelen" vi'as tevens te kennen te geven, dat"^ het noch noodla'.eliik noch voegzaam is, dathetCollC' gie bij die gelegenheid bijeen korne om eene plej^tige -a middaguiardiüd te ncuden; aaiftaande Dingsdag zal er s.» ecneVergadering ran her Hó"el vanden Lord Mai^e gehüU -3 te Den 9 van Herftwand. Eene Deputatie van Galii-'den worden om het rapport van de Commisfie te hoo- cie heeft den 3 dezer hare eerfte audiëntie bij den Kei-ren. zer Napoleon gehad. Dezelve was zaamgefteld uit den 1 In the Ciuiier van den 27 dezerVv-ordt gemeld, dat^ Graaf Igii. Potockidtn Generaal Bronikovsky en den men op goede gronden kan verzekerendat er geen c].^^ Graaf Mathiifowitz. De Generaal Broniko'Xsky ontving voornemen hoegenaamd geweeu is, den Heer Rofe al5< t-j 5' het teeken van het Legioen van Eer. De Prins Ponia- Gouverneu-noch in eenige andere kwaliteitnaar het g io'.i'sky die a!s Chef het commando over de Poolfche Ar- i Eiland van Walcliercn te dccn vertrekken, TOée in Gallicie voert, zend dageliiksch zijne rapporten j --------- aan den Prins van Nevfchdtcl; en deze doet hem direct Het volgend oHTcioei (luk heeft men me: een Scl>'p o g .-, de bevelen van Z. M. den Keizer weten. De Oogst is j van Zweden ont-angen. ,.;-'^c?J3t;r?ö-=i in Polen zeer goed. Van Kaltan in Bohemen meldt menj Hhlsinbuti.t deii 12 ^'anll-ftmaafid, dat alle de Inwoners van dat Land, die Paarden heb- De i\linister van Bu'tenlandfc/e Z.i.cn heeft de eer ■benorder gekregen hebben dezelven naar het Hoofd'- j ter voldoening van 's Koning orders het volgende pu- Itwartier ten dienfte der Armee te moeten opzendenbliek te maken. met bedreiging van in geval van nalatigheid eene geld-j De Keizerlijke Franfehe Brignüief-Oeretnal Z,^w.V/7j.- -, toete te zullen betalen en ftokfiagen te zullen ontvan-j Gouverneur van Straalfund heeft aan .den Ambasfaden--,_g •-'s. gen. De requifitie van Hoomvee houdt than; op, doch van Zijne Koni'ngliike INlajefteit raar het Fransch .Hof <i,"o'^-S"S^.t: de Troepen halen 6ij aanhoudendheid het Hooi en Haver beftemd bij zijn arrivement te StraaVund te Itennc" ge-j^«»^ bij den Boer vseg. Al die toeftel baart grcote enge- geven, dat gedurende het verblijf van den F an''ch.-nUori«i fia«j ïustheid. Generaal Z;'Wfr/in Stettin hij van den Prins 'tfn jVv./- Het onderzoek der Papieren en Archiven op alle de chdtcl br'even ontvangen h'„d waar bij hij he'n in'or- Oostenrijkfche Kanfelsrijen heeft te Weenenpen<>grocte meerde, datde Coranierciëde betrekkingen tusfchèY U ;3 a f- G _L_ ^r; 'T* -, - p VO J E o bc i- 7: C o 3 -a =N ri

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1