i. I Ponderdag den COURANT. 2i van Herfstmaand, 1 Is ti,?r5?c-- wmT" O. Ill II MIDDELBURGSCHE b 1 tó -; a s; 3 ^§3 5a mi: WW^1^ e m en- ie CU op," oep VA-' zé en„ en, CIl ZCClf zijn* Y. on in NE,- - the sfiiing ycre it b-j thé Equul hen: to them b^ to offef C K, T Z, teren te REN,- MOUS:-> enbe ten iedec Schippcf 'aar van 1809. t in de E van koopen i ten 119 September en4$ Monfters Hand GROOT^BRITTA ONDEN den 9 van Herfstmaand, N J E. I Z. M. had daar door tovèhs in den zin 3000 man hiii In den Courier] nen Toledo te werpen, om de bruggen diw Stad over - Ij ya„ jjen g van Herfstmaand vindt men, ondarliet den Taag te beveiliijen en Venegas te noodzaken, in ^^k^\;,it de Frnnfchc Papieren, va:i Madrid den 11 Fi/an Oogstmaand den volgenden -Q^^i^T^ van een Heer te lohAo aan z]neu Vrienii te Madrid gefchreven L. Ten e"nde aan mijn vori^' berigt te voldoen, maak fe gebruik vün de vrije conimiiniratie tusfclien deze ^"'Stad en de Hoofdpfcats, die er bij het 4de Corps en I ye Referve is behouden gebleven. Onze vrees moet ^;%ed«rer,de de acht of tien dagen, dal de vijanrelijke Ar- f'^éeii ons (ioor hunne marccuvres ontrust hebben, we- ÖC^iJ'-^* '^v^" Sfooi^ geweest zijn. „IVlijnè bekommering in dat zorgKjk oogenblik moet iet'voorinnemen die van een man, die zich het eerfte eroep van een Soldaat herinnert door met aandacht en eiarg de bewegingen van 40,000 Fratifchen te volgen ie door twee Armden welke \Tit 120,000 man bellon- •(1v-n bedreigd werden, daar ik in het midden dier ope- iiatiï'.; bedaard heb nagegaan hoe gelukkig de Fra'nfchen 'pkv geüjker tijd geweest zijnif'iioor Madrid te dekken, Ij'tie vereeniging van tv.-ee gecorab'i.eerde Armeen voor- '.tekomen, en tioor Talavera die van de EngeliVnen en ijnru genten optehouden tot dat de Hertog van Dalnia- tien te Piacenza was aangekomen^ ,,Gij zult als Krijgsman het hoögfte'belang nemen in 't verfiag c'flt ik u zal gevenwaar uit gij zien zult (ie gegronde reden die men heefthet lot van ons on gelukkig Land te betreuren, daar hetzelve door een handvol heersch/uchiigen verwoest wordtdie llegtsde hoop nog koesteren om gedeeltelijk te iriompheren,; „Den 2T .van Ilooimaand had de Engelfehe Armee, beftaande iiii 35,000 man, waaronder 5020 Portuge zen zich met 40,000 Infurgenten onder Cucsta veree- iiigd. Op denzelfden dag vertoonde zich deze gecom bineerde magt in front van den Hertog van Belluno d;e tan de banken van Albe, che geposteerd ftond en wiens Voorpnsren Talavera befchermden, Het fchcen dat hiui plan van veldtogt was het eerfle CoVps ver van hunne politie te doen voortrukkenten einde /ich te Talavera met de Armee van la Mancha te i^ vereenig-^n onder het bevel van lenegas, en vervolgens ten ge-ale van 120.OCÖ op de Hoofdllad aarteru'ken cie Franfche Armee die de banken van de''' Taag dekte daar door te noodzaken zich over het gebergte van Gu- sdamara te retireren ten einde hen te beletten zich te gen zulk een geduchte magt te verzetten. „A'Ies wnt deFianfchen in die fituatie doen konden was hunne Troepen in den omtrek van Toledo bijeen te trekken, zonder zich in eene actie met het een of an der Corps te engageren, en eens vereenigd zijnde, als dan aan eere der Armeenvoor dat zij waren zaamge- trokken, (lag ie leveren. De Generaal Sebaitiani had met het eerfle Corps de boorden van de Gtiadiana be zet, ten t\vi'.t P'cncgttsopdenafftand van eene marsch- ronte van dne dagen van Toledo te obrcrveren de Her- rog ran Bdlanohad met het eerfle Corps een pofitic aan de Alberche, op eenaffland van drie marschroutens van Madrid en loledo, genomen. Er was geen tijd te verliezen en de bewegingen dier beide Corpfen wa ren niet even zoo veel fpoed als juistheid overlegd ge worden. Ten fpijt van die verbazende fiiperioriteit van den Vijand behield de Hertog van Belluno zijne pofitie den 22 en 2 3. Den 24 trok hij door het maken eener achterwaard- fche beweging naar Tevrijosen den 25 naar den lin- kerbank van de Guabarama, twee mijlen van Toledo. - De Generaal Sebastiani hnd order bekomen ora metge- forcheerde marfchen naar die Stad aanterukken, alwaar i hij den 25 aankwam hebbende hij zijne beweging zeer I behendig gemaskeerdom door den Vijand niet achter- nagezet te worden. De Koning had den 23- met de i Manfchappen van de Referve Madrid verlatenen trok mar Naval Carnero om een Corps van Rooo man, zoo Engelfchen als Portugezen in bedwang te houden die op den weg van Escalona de Achterhoede van het eer- i fle Corps in deszelfs pofitie te Alberche bedreigden. I Dé referve vestigde zich dus na eene marsch van meer dsn twaatf mijlen te Vargas, twee mijlen van Toledo. De geheel» Armee vond zich dus den 25 vereenigd zonder een fnaphaan te hebben behoeven te doen. „Z. M. de Koning had, voor ziin vertrek van Ma drid, orders aan den Hertog van Dalmatien gezonden, om te Salamanca de drie Corpfen die onder hem fl;on- den tijeen te trekken en zich naar Piacenza te begeven hij voornemens was o-er de Rivier te trekkenom ^m aan zijne zijde zoo ver als Aranjeuz optemarcheren ,jhet welk de bewegingen van dien Generaal drie dagen zou S achteruitgezet hebben. Deze arrangementen gemankt zijnde, marcheerdedt Koning aan het hoofd der Armee, die hij den 25 bij To ledo had zaamgetrokkentesjen de Anglo-Infurgenten J! p'c n-^-1 op; I lonne Voorposten met die van Cuesta in derl ora trek van Escalona waren zoo fpoedig aangevallen en ver- m-?i g* c 5 dreven, dnt die Generaal dsar door in de war gebragt sï 5 -s o zijnde, buiten (iaat was zijne magt bijeen te zaïneleri, 53 -3 en in de grootfte wanorder de Alberche weder overtrok,'^ 2^ ■- De Koning nam zijne pofitie te Santa-Ollaln. Den 27 3 vernieuwde hij zijne marscK. De vijandelijke Voorpost'S te Cafablgas werd op gelijke wijze over de Alberche ^J^cS g :r^'S verdreven. De Koning zettede denzelven voortwaad- j, 2 de de P..ivier, aan het hoofd zijner Arraée, door -Ef ^-> S T3 C jj «- V. -ï o '- '±r. Z' ro C ra tA Heuvels met Boomen bedel;t, die zich tot aan de ge- "-^ van deze zyde^ 4; De EngelfchenH |-^ 2 hadden aldaar een groot gedeelte van hunne Magt g''- r^ r; plaststi Zij deden hun bes: dien post door een hevig o .S o c^ en wel geregeld vuur te behoiideni dan dè (ïcneraal"Z '•"-Jü'~'-I°r, Lapisfe vie! inet zulk een geweld óp hen aandat zij iStjëoSi? a-^it^S denzelven op eons verlietenen bij die' attakke die met 1 1 E i» "g pmai -f-"^ zijner deze beweging werd in de beste order ên op deluister- rijkfle wijze volvoerd. Aan de regcerziide dier doorv;aadbare pliars waren de bergteiis van Escalone uitftrekkendie aan de resierbank van den Taag waren. geveld geweer gefchicdde, laoo dooden op het flagveld lieten. Het was laat in den avond toon den Hertog i«rt Belluno dit aanzienlijk voordeel hehaaUe. Ilij zettede nogtans de Vijand van tot pofitie pofitie achterna tot c'achij door den nacht overvallen zijnde, nabij Talavera' genoodzaakt was halte te houden. !Uj het aai breken van den dag, vertoonde zich dé geheele vijandeliike Armee in dagorde de regtervleu- ge! ftond tegen d.nTaag en was door rene zware Artil lerie van de Stad Talavera gedekt j de linkervleugel ftrek- te zich uit naar het gebe'-gte eii deploijeerde zich op g\ "^.S eene hoogtedeze pofitie wös zeer gunffigtlaar eene xi diepe holle weg dezelve van het overige dier bergketen fe o. J! aTfneed; de achtc-hoede was gedekt door Tuinen vau-g o r. -g ïo trr* JL 'n c v> 0 'S M 0» "~7^ '-0 -a 1} Olijf boomen en Wij.igaa'dcn, zoo dat men om dezelve fc j; te attakkcren door een font moest heen kruisfen dat v >S alle hindernisfen aanbood. De Vijand had niet minder tx. 2i g S c dan 8o,coo man, dié in gelederen gerangee d flonden, c i" f -u terwijl de Franfcheu niet meer dan 40,000 man had-^ o den^ fco 5 -^ Niettegenftaande deze ongelijke magt en de voor-"5 -^ .^■- dee?ige fiofiiie die de Ergelfchen hatiden, beü'ootdeKo- S :2.:S nirg den Vijand aantevallen. Hij had juijt berigt be-^ (2 komen dat l'eregas de bruggen van Aranjeuz had doen j- J]J herftellen; dat een goed gedeelte van zijne Fourageurs - r. D--5 Cl 3 f-) u »- g dJ fcJ2 UI M^ .E fc - .S c CC O f, t^ e o ei Cu OJ O t:; o dan vier mijlen van Madrid af was, en dat 5^ -r niet mee itjne Artillerie reeds op Toledo fpeeide; De Koning -S 5 was gerefolveerd dè HoofdftSd te behouden. De Ba- "n taille was bloedi-f. De Vijand verdedigde zijne pofitie op de hardnekki,.;fle wijze, doch zijn verlies was zoo 2 S groot, dat hij gedurende defl nacht befloot Talavera té m'H verlaten en zich tot den aftogt gereed te maken. '-J J 2 o S> o to Ui •-- ,Z. O i: N c o» o n c .p. Q oj g ,3 - ex-D c 5 Tt "O ''2 c 5 5, S - o IZaJ - 2S o g^S M 3 W S n c o, PO,, o r- O r^ O 3 is I o S o •5'S co o fV De Koningjffiep op'het fl'agveld om dén aanval den volgenden dag weder te hernieuwen en de gecombineer- de Armde te vervolgen, zou de Hoofdllad aan ^(«^.''«s^ -^ niet overgelaten worden en de beweging die door den 5 0 Hertog van Dalmaticit reeds begonnen wasniet nutte- "-= 5 T loos zijn. pi H „Overtuigd, dat de verlipzen die de Vijand geleden 2 had, hem voor eenige dagen Tneen ftaat van vverkeloos-g 2 2.? Ê-" K heid zouden houdenoordeelde M. het goed om bJ §&«-'« S _2 vooHterukken, ten eincfe Madrid te hnipe te komen, zelfs j .5 ■- al vleiden zich de Engelfchen hunne pofitie te Talevera< 5 o o c o -2 c o XI a c o g o, X w ï- *-* c 2 5 F. co -3 C Cl E Ü-* I^ fe cj to S ffl -e S 't 60 ij E» W F. 3 o .,- -o CJ -Q 5 'G o SS' viö' te kunnen behouden. Dienvolgens was de Hertog v/7.*j/?c/- - e: - Inno aan de Alberche weder terug gekomen, terwijl de ta^^c o 2 Koning met het vierde Corps en de referve op Toledo 'i S t^c aanrukte, waar van de comnnnicatie weder herfteld*t7'| .2 was, en wnar flegts een Garnifoen van i;oo man was o S o achtergebleven. Na hét doen dezer manoeuvres om' f^-~ 'S 'S negas te ontrustenen na hem genoodzaakt te hebben 5 m het Corps dat hij aan de regterbank van den Taag had flaan 'J terug te trekken trok Z, M. gisteren te Toledo binnen verdreef de Belegeraars uit hunne pofitien, noodzaken de het vierde Corps over de brug te trekken. ,,Toen werden wij onderrigt, dat do Hertogen van or:-: C 'iH bJ3 C 'O 2j ie«E»^ s fd J -D 'S ,c C o o. O X Cs t*'^ t- (Ai V2 Sss^ -ï;^ #W de retraite der Engelfchen o^ Portugal afcefnijdenJ .Z)/?/w^//'w en Belkmo ïich vïreenigd hadden, eiKiatdir'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1