I I I- MIDDELBURGSCHE Zaturdag den '53£ COURANT, 16 van Herfstmaand >-z 'i 8 g 'o °-^ il H 1.1 a c - 5 g e z 15 §^2 .5 C J - g.ë :S awJ go!" f ^3 g g .- s2 (3 t a SI c sa i3 c •3 5 o? c .B I '11 iTccr. Lcgc-i e'er. ;:3 ■I]S;al9 Ponden ijds zii!- T* /J IDDELnURG cen J5 y.T» Heifitmar.nd. Op 1 ('cu 4 dezer ncnndis er in HoI'.STiri een Algemee- r.'r! Dank- eu~Eedrjlar^gehov-^cn Z'c hier deninlioud ci-: Circulni'-ewelKC ten dien einde aan de Lnr.ddrosten l: de Depr.rteniei.tun is £:ezor'-:cn. l)c l!/i:!:;:cr an Erredioist en Binncn- landfche Znkc>>cdii de LanJi^rjiUn in tic Vepai-:imeiiter,, JTiiN Heer de Ljï.nddrost! Dnnrop het cii^eii ocgenbük dat de Vrede des •vasien I nnds ftsnt verzekerd te worden het toeneel {"es Oo'-loiis op den Vj.devlandrdien grond is ovc'gebragr; f%-.ar het Dcpsrteirier.i Z -eland zich reeds grootendeels in de nii>j;t des Vrar.ds bevindt, is liet de wil van Z, iM., ('at er gecne iniitengewone vrengdebedrijven zullen plnats licbben, voor dat het grondaebied van liet Koningrijk g^'.:cel van den Vijfind bevriid is. De Koning die nl zijne hoop in dezen fir.nJ vsn za- J:cn vestigt, in de bekende energie van een Volk, het geen altijd wenjcht een Volk te blijven en dien naam te vcrd'ercnVerlangt dat de Feesten en vreiigdebedrlj- vl;-;, \vc;ke op !\Ia9ndng den 4 van Hevfstnirand Z'^uden Z'/'i. gcene plnats hebben, n^aar zich bepalen tot het (.-zenden van publieke en vurige gebeden. ..Ik ben gelast, IMijn Heer de Landdrostte zo"gen, firr de dag van het Geboortefeest van onzen geliefden Ktning, door het gewoon gebruik beftemd tot een dag vrn vreugde en het geven van blijken van geiiechthsid #i-.;i Hoogstdeszelfs perfoon, worde beiteed, om, en het Vnd.rlf.iid en den Koning aan den Almagtigen aan te bjve'en. Het is ten gevolge van den, door Z. ?,I. ann raij f:;cvcn, Irst, o.at iku. Mijn Heer "We Landérostaan fc'-rijve, 011! denoodigeo'-derstefiellen datop .Vlaan- ^f'rj den 4 v;in Herfsmiaandnsriflaande, des Voorin; Jdags jleii 10 uren, in alle de G-niecnten binnen uw Depar- j'tenient, met de mec^t inogelijlie piegt'gheid in een of ;j:Cv>-der Kerken in ieder Gezirdiieid worde geloiidcn .eé'i Dank- en Ijedeftond ten einde de beste zegeningen cv?r Z. M. van het Opperwezen af te fineckcnten e'; de ve'der vcor dit Land, wrarvan een gedeelte zich ru in zulke bcna'UAde omflandighcdenbevindtredding en hulp vanden Hemel af te bid,'en, en eindelijk, u-t cr:::;bare erkentenis veer nl het gcede, het geen wij r:: in zulk eene ruiire n.aiegenietende vurigfte wen- f^'..^n en gebeden op re zenden, dnt het Gode behage or/,en dierba-on Koning nog lang te fparen, zi'ne Re- pciiijg voorfpordig te uiakenden Krijg van het Hol- la' r's Grondgebied te verwijderende daartoe aange- V ji:d widende pogingen met den besten uitdag te be- krronenen door eener. fpoedigsn en vajten Vrede \ve- <ic'oni de verftopte bronnen van voorfpoed en bloei te co::i herleven. ..Ik twijfel nier, of let g?vo.?I van den toertar.d, ar in het Vaderlsrd zich thans bevindtzoo wel als gevoel van het gelukhet geen wij nog genieten "orst te iiebben die zijn geluk in het wel- 6; z u a c S" -: ■"-! 11 cj 5 r: to o a Officieren der Armde, de oorzaak hebben kunnen raden, veel min de noodlottige gevolgen vooruit zien. lUj mij nen Brief van den 17 had ik ceeer van v kennis lege-- ven van de pofitien der Armee order mijn bevel, en u 5 ^a te verwittigen, dat ik eenen aanval van'den Vijaüd ver-fj wachtte, maar dat ik verzekerd was, dat ik hen te ug ^P< zon doen trekken. Ik kon zeker in die verwachting la- !enmaar zoude ik ooit hebben kunnen denkendac cS t; t/ Soldaten vlugtteu zouden zonder te hebben geftredeii1 t: en dat Kanonniers, bij het earfle losbranden van het.| gethut hunne fiukkcn zonden verlaten in eena pofitie br.CÏ G waarin zij voor de vijandelijke Kavallerie niet te vree--| %.^7^ zen hadden, en hunnepligteu zouden verraden meteenj 2 g^ s g "o i o 3 5 2 tJ c 50 i5! in. F 5 o bc is Z 5 S u n o ^3 c ï2 3 'O, o 5 a S c Si .12 o f rA 'c y. P g 3 s S ca tl - CD -O O C^ 1. - O voorbeeldelooze lafheid, die zel^s ging vinden kan in eeneeenige dier ke den Krijgsman fomtijds eene eene virontfchild r^ -^ 'beU''tenis'eiiwel- =- a =0 eenen ven zi:n Vi oi'.i zoekende, niets meer wei schtdau c-i bet aanuezenvcn dat zelve Volk te bewaren, en het è,n ram vau ee'i Volk in deze waarlijk donkere dagen V en beho\ide:i en die dus de gegrondfte aanfprank - re :.ie.f"de en achting en dankbaarheid van dat Volk h- zal een i.der waa- K'ollanderbawegenzich met f -r.drift lot een Almagtigen ie wenden, om voor zijn L^:.v: en Vorst te bii'den. .,lk hcude mij volkomen verzekerd, dat, ten einde Godsriienlli:,'e plegtig'ieiu allen luister bü te zetten. Ci -^nderfcheiden hoogere en lagere Aiiibienaren, zoo vd ;ot ijet algemeen üefitinr ris tot de Departementale e:; Ftirelijke AdminiUrrtiiu behoorende, den Godsdienst i;; de respective Bcdihuizcn zullen bijwonen. I„ Voo- het ove'ige zrd het welvoegelijk zijn, dat ten 2 >i.en doo.- r.. Mijn Heer de Landdrost, de geluk- ■er.fchingen der Gecor.llitueerde Autoriteiten en andere inzieniijke Pirfonen in de iicofdpL-.ats van uwDepar- iment wo^-de ontvanger. Ik her. de eer mij met flchting te noemen." De Minister voo: >ioe;i:d (=;et.) V A d e r C A P E L L E N, -ï: --> yus eene ongegron.le ichrikaanja-— ..ri gen, waarvan geene reden te geven is. g '-' P.olchite is boven eenen bergketen die bijna ontoe <j' ^r^ 5 J geen die dezen post bezet,C j5 bijna ontoe gankclijk is, zoo dat de geen die dezen post bezet,, niets van de Kavallerie te vreezen heeft van voren niet aangevallen worden kan, zonder'in Haat te zijn om den 2 aanvaller met het groorlte voordeel terug tedrin:ien,g 1^ 1^ 5 ^yi 0\ j; -: L> s - 4» tü - en zijnen terugtogt, in allen gevalle, naarden kant v saita-Barbara open heeft. Ik deed diensvolgens de Her^Tiiragc De! Pilijs e", de 1 •- hoogten van den Calvarienberg door twee Regimenten r. üezetten; plr.at'de aan hunne linkerzijde het Artii:e--f .2 i rie-park. In de Valei'en, die met Oüj'fboomen bezet J cf-f waren plaatllen zich Tira:l!eu-s de Kavallerie was op'^ .E -^ de wegen van Saragosfa geposteerd en do':«r een Regi- ment Infanrcr'e onaeraeurd eene vrij flerke referve was aan A^n ka;it van Snnra üarbara gepiaarst en gereed' om op alle zwakke punten aan te rukken; de Artillerie eindelijk kon on je Armee, bij eeneu aanvalof bijden terugtogt dekken en alle onze bewegingen volgen. De Vijand viel op onzen linker-vleugel aan, en wis- fckie met ons cenige kanonfthotenwaSr door vier of vijf man der onzen vielen. Onze Artillerie beantwoord de die van den Vijand kragtdadigtoen een Regiment de vlHgt begon te nemen. Men zegt,'dat een granaat midden onder dat Regiment gevaileji was. Een ander volgde zijn voorbeeld en I.ingzamerha.id werd eene on- verwiiinelijke poürie verlaten zonder dat er zelfs een fnaphaanfchot gedaan waszoo dat de Generaals en Of- S ficieren zich midden op het Slagveld alleen bevonden ,en ik onderging de fmar: v.".i) de gehee'e Armee, harè:§ goederen, kleoderen munitien en haar Kamp zelf? zon- der (lag of ftoot te zien verhter. Na langen tijd kon- g den wij ter nsauwnood 400 man weder bijeen brengen S om den Vijand te weeri>aan. Onze T-oepen hadden 3 echter noch aan Leeftogtnoch aan Oorlogsvoorraadee- 5 nig gebrek. Er is echter or.der de fmatt die ik over dit aües lij "2. de, senzrak, die mij gerust Ibitdat is, dat ik als S Opperhoofd niets verzuimd heb, om aan mijne Solda-"^ ten de overwinning te bezorgen en hen op den weg vnn g eer te geleider. De lafaards verfprsiden weldat de q. Vijand daags voor dt-n aanval eene verderking van 15,000 man gekregen heeft; doch ik moet op mijn ge- weten verklaren, dat ik de folisndelijke vhigt mijner ?.!anfchappen niet anders kan toefchrijven dan"aan hun-- 11e bioohartigheid en aan een onteercnde ijdele vrees die geen voorbeeld heeft in de Jaarboeken van den Oorlo' Met IV.ia t heb ik de waarheid gezegd, maar ik mee'^n :r: als Ge-.:eraal, die met het vertrouwen van het Gouver- c c ii - o 5 5 *- O ■,- •rri V.~'^ 2 '-t-* ttj o 2 li- -^ 7a .2 5 c c; to o -X _c oh) S tl- -^ 5 to n o c .2' on E- --> C o •- o c a rz CJ f-^ -^ G -2 tr O) - .2 a o -^ - W a. ;- -° S M 5 c =i a id •3 o'-O Si .3i c <-? -i; i? c -7; "IJ o »J si 3 nement vereerd is dat het mijn pligt wasora zond: c?n?ge bew'mpeling de waarheid te zeggen, enz. Deze4? •p 3 Brief is eeteekend uit Xerca den 22 van Zomermaand 1 3 '5 fe t^ l door "ïoac'iini B!r.k:. ^3 2 c Z: r--. "d U I T S C H L A N D, g ■^--^ I HAMBURG den 19 Ooj:sti::a,jihi. t?:r Petersburg^ S verneemt men het navolgende DcCirkasfiers a^nge-^ "f - S hist door de Tu-ken pnsfeerden federt eenijen tiid in .ir CJ 'H C Ri vier de Rüban liepen het platte Land o groot aantal d af Gouverneur van Kiouw-Rusland, den Hertog de Ri- chclieü, met een inval. De Ma-quis aV Tra^erfedie-r om roovende en plunderende en bedreigden den -Hu TZ f> OV O co 00 o S P A N' J E. lADFvID den 14 ran Oogstmaand. hc'.lsr hst volgende affchrift van eenen Brief Sr--;r:heii Generaal Btakein de Courant v:i:e an den 3 vf^n Hooiuir.and <Jer:-e aan den Pc 11 Erief p :::r ij an den I aan van .-atst gep den P efident van de Junta den iS van Zomermaand heb ik aan UE. g gedaan van dm orgelukkigeii uitflag van de af- 'ire van Delcbite, waarvan noch ik, cf iemand van'de in de Zwarte Zee ds Rusfifche Zeemagt kommandeerde, "'o M nam het bcfiuit om dien inval afceu-enden cndeRoovers 1 ::J te tuclitigep ten dien einde zond hij eene divifie Vrar- tuigen met Landings-troepen naar de Vesting Arap,het 2 Onze Courant gei\igttglle punt, waar door z-j tot gehoorzaa nheid f den j zouden terug gebragt kunnen worden en liet ton die::r Se 1 einde ook eene coüorne te Pugasparferen, ten einde van J^ Si ■'- >- .1; Si k', W van van U o renten einde aderen. iverfla sten rou- i die ziide de bovengenoemde Vesting te nnd Bi] mijnen t Zoodra de Vaartuigen voor Ar.ap gearriveerd waren bet'onncn zij een levendig kanonvuur opdezelveen nood zaakte fo'U^diï de Cirkasfiers uit de Vesting te vu_:;eri, waarop de Troepen de Stad cadelijk in bezit r.au.e-. -• -!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1