,1 r 'n 3P1s ^r^ la m ,^^'- J^ j' "i? 5^ o H n 5 g s o b S' e-3" 9 8 1=5 o é- S S I n s-,-.-.^ cl Sf 2 ■Z t gis- -t - 2<S o- ,Te MiRV^stsuao, gedrukt_^by d« Weduweu W. en J. A13R.AliAMS, „_,t^ö'->^wi'i "K^ lijk de hai-d gedrukt en een broederlijke tnanltijd te ys- ro G? S 3 S 1 „len gehouden te hebben; ware vreugde en de beste 4 T=: >s:- o S o.>'^'^ -^ eensgezindheid heerfchen bij cat feest en men maakt er S 5. 2 c "^1 S'^- S t i' plans" voor een volgend jaar. ïï-2-oa.>2ng g-'^^'j» "Sn- De.jenenderTijru11v;rsdietehuisblijven,zittendaSrora 3 =- 2 d H 3 S H 3 T;^ ,,;et ledir. Gedurendi den Winter wonen zij in de Va- "S S- n S' i: S g- S- e g ij,,n dcc.n zoodra de eerfte Lentedagen daar zijn trek^ -7 2 3 -J 3 M- 3 2 ken '/.ij met Imnne kudden bij karavanen op om onder -,- C fr-: sr o f^ -- o. het geluid van vreugciegezang en llérdersiluit de Alpen b'ewcrjen enhnnne i\ücijen en Geiten te Weiden, O 5 5^ r" c- 2. 3 M f-S rr R, O ^- -^ i. - :i o 0.5 gaan - De pracht der Kieec'ing van ïeu Tijrolfche Boer be- (laat vüorn:.air.!ijk in een hoed die met imten en luikers verfierd is-. Die houi is voor de Jongens van firoo, 3 o -" ^met fraaijc gfOene zijde overdekt: de getrouwden dra- re 3 i; gen EO ir. 't zwart. De kruisze'.en behooren n.cdè tot I c ^- jihot Hiröirchepronkcostiium; dezeiven zijn van groene S'l Pr zi'do e'n zijn Zv;er breed. Hun rok is groen of violet; ïï- 8 o. ^'hnritie broékon zijn van zwartleder, hunr.e kousfen vnn H S Wit katoen of groene zijde en hUiine fthoenen zijn met De Vrouwen hebhen Velen hunner dra- (Irepii) va;i bont 2..S. 53 fe z2cr groots gespen Vastgemaakt 3 i S! i 3 over het algemeen weinig cpfchik. g- S j» a^ :^„en kous ren met dwar.s doorgaande 5-"^.. 3 -= 3 geen Wijde korte rbken de hals wel gedekt. Buiten 't 1 i^'thuis dekken Z'j zich het hoofd met eene vervaarlijke 3 N 'Z - 5 -? '5 2 o .- o groote ;=r c - tri a 5 -• K' 2 H t?; niiits van rnw katoen, die de vorm van eenSui- lierbrood heeft, waar onder zij fchijnen te zullen moe. r.' ten iliicksus Deze mutfen zijn wit of blaauwt Bii.nen i.ji'?5., h-iis zijn iij blootshoofds, en hunne ha:en, diö van 5'adiceren met een groote naald zijn vastgeliokenzijn 1 g" niet zonder fmaak opgezet. Dit kapfcl komt al zeer nabij aan dat hetwelk door de meeste onzer modieuze Dames 5 ^^'Z'^-l- 1>- phijfigonomie der Tijvollers heeft iets vrolijks en ■-■'"■ - h'^Mr.e trekken zijn eer flerlt dan levendig ré' [-.;; K" cpenhartigs er over het algoneen iris tK o -:i a cf 9'TT-blos der eerü ;en2 "•'-'5 g S^fS-ggt, flijie rotftn opteklimn.en o r> 3 3 .0 ,-::• en de jorg'e Lieden zien er Doch in jaren vorderende, wordt hunne kleur geel Cu "i"^ bru]rachti>ï. Dè zware arbeid en dé iveerkaatfing der o S'o ^^-zonnea-aleli in ktmno Gel-ergtcns hebben tveWra dien i verwelkt; De gewoonte, om ce- of laii*s fnei afioopende doït hunne knieC'n flerk vooruit- kcrracn, geeft aan htiurièn gang een zekere cadans en 'eenc ioort van Oirgering d;.- noodig iS om het evenwigt te behouden wa:meer zij langs een ilijl pad opklautercn. De zirtuigen die zij verre weg het meest volmaken zijn het gezigc eii het gehoori z'd zijn uitmunterde Schutters£r"wordt geen leest bij hun gehouden waar De Tijroller is dus Z o i^ O - i o -o -• ,--; C^ paden nederteda icn bij de l'ijrollers' verbai)i:en. Geene vooflxtldtsi zijö ie vinden dat een manna eenen geruimen tijd afft^èó zig geweest te zijn, bij zijne terugkomst zijneVröu# ontrouw en, zijne Familie verdeeld gevonden heeUi Na verfeheido joren gezworven ta hebben, is de dag 'm^W zijne te huiskorast voorden lijroUereen dag vanzuiveié liefkozingen en vr.u een bruilofs-feest. De omgang tusfchen jonge Lieden is niet even zoo onbefprokenj Evenwel vindt men er die losbandigheid niet die er bij de Herders en Herderinnen van Opper-Beijeren piaatS heeft:en alle de banden die de maatfchappij verbinden zijn bij hen niet ten eenemaal verbroken, In Tijro! is er mbér ingetogenheid en ontzag wanneer men ontdekÊ dat er eenigen niimienhandel tusfchen twee jorgc Liedoa plaats heeft, zijnde Verliefden ten fpot van de ganfchi gemeente en men gaat hüane gangen na om hun ecné pots te fpelcn., Aleest al dost men eene Pop op Qzné belagcivelijke Wijze uit, en men piaatst dezelve bovei; de deur van den Vrijer, doïiii zoohet iWcisjj bcvr\;ii;; '.vordt trouwen zij altijd. Het gebeurt dikwijls op feestdagen, dtit er uitci kënfehap disputen ontHaan die door ciadtlijkheden a.i tervolgd worden; doch wanneer de een dena'jj.i dan blijft bij dozen deswegeuö geen haat over en ni... mer zoekt hij er zich over te wreeken. Den volgen^ deh dag of Zondag daarna gaat de belediger dun neledig- den aan den Kerkdeur te gemcetom hem de l):.nd tè> geven en zegt hem, kameraad vergaf kct n:-} en iüci' riiede is de tv/ist voor ultijd beüist. Al het geen wij tot hier toe gezegd hebben is meësE al toepaifelijk op de Bergbewoners van het Noordelijk ged eite van Tijrol. Die van het Zuiden fchoon dezelf de talenten en dezelfde vernuftigheid bezittende zijn zoo opr*;t noch braaf niet. Een zagter luclitftreck, nieér* overvloed meer rijkdommende hebbelijkheden vaii weeldeéi nabuurlchap van het rijk en wulp.--cli ka- lien, hebben hunne zeden en^ karakter verbasterd* Irl de zoogenaamde Kreits d.&v grenzen rekent men, dat er meer Procesfcn e\i Advókaten gevonden worden daniii alle de andere Kreitfen van het DuitfcheTijrclfche. In een Land zooaisTijrül,aUvïiar zoo veel vernuftiïheïd heerschtzou men vervcachten drit er vele bloeijen t Steden gevonten wierden; doch dr.ar zijn er geere te vinden. De Tijroller houdt er niet van dat zijne woon plaats dcor die van een ander verdrongen wordtop het Larid vooral (laan de Huizen wijd êr. "üd van den anderen; men vindt er weinig zoogenaa.iide Dorpeii* Wij zullen dit berigt fluiten met eene opgave te doeil g wanneer hij fchict'mist'hij nimmer; doch hij h: cft den v.'oesten moed van den Croiiacnaar v\ien hij fomtijeis »vcl gelijkt door 2)jn afkeer van goede order en kvijgs- C-.^^Efao^^ tucht Over 'talfemec-u zfn t-s mjroders 2ecr godsd _.C)Jit gaat zeifs tot het bijgeloof toe. Zij hebben een ra nj Lï l-~i er n. 1^ g. er ffpersfcn te Augsburg en te Weeren zijn met foortgclijke "f^-n Werken aUijd aan de:i gang,-en in Tij rol zijn zij het P f^ '-'fneest getrokken, C/5 >- -'■ 6 o -^ o -! Q- 'S, T-; 3' C- ni ^-t" 2 .2 ►- o n '2. fU ;.l O i; rj o o 3 fD r5 i'/o co ;s P ^3 o P^ a c>° O r. e-- o o. O 3 O p-, il H- on D e-T c c -/) o. C!. I-j O C^ ^j; Crq a> rt. o "9 2 -1 v^ h-t; V. O 'P 2* I-, co O 5:5 r-T 7^ i\ 9 Op n'.en niet naar het wit fchiet; ec-n zeer goed Soldaat óp de voorpostenwar.t hij hoört j van de voornaarafte Ste.ien en Bilrgten van Tijrol.- Wan^ Vi-and^vceturpcen op eencn vl'rbazsnden afda.d,cn| neer men dat Land van het Noorden fiaa;- het Zu'den - -' '-== '- -'■- :~-I inrigs de vooriiaamfle Valeijen doortrektvindt men In- fpruck de L'oofdfbd van her Graafilhap van Tijrol; zijnde eene fraaijc Stadrtan den Inn gelegfi;;'■■:.n 12000 zielen; KiifTdein eene aanzierilijke Vesting; Scharnitj^ i'er.fiig, en r.grer.bergde twee voornaanifle pasfngss om doof aan- hit Noorden in Tijrol te komen; F.nliermuntz, zijidc eene zeer moeijelijkeengte; Bregentz aan het Meer var! Cunllance, de lloofdllad, van het VorarlbergfcheF^ld- kirck bij den Rhijn; Lient;4 de Hoofdplaats van het; Pullerthalfche Bii.^en, voorheen de Hoofdllatl van oe nen Kerkelijken flrat in i3o3 wereldlijk goniaa!;tB'jt- zen een vtm de lüitrep'ots vanden Kcopliandcl tusfcheil Italicn CU Duitschland; de kleine Stad Riiran en het oud Kafteel van Tijrol, dat oudtijds de verblijfplaats vau twee magtige Huizen was, waar van l^et laatfle s;ijii naam aan het gehcefo Land verleend heeftTrente^ver-- raaard wegens de Kerkvergadering die aldaar van hét Jaar 1545-1565 is gehouden geworden; Roverodo al' waar 18000 inwoners zijn, zijnde een handeldrijvendd Stad daar RlanufactUren zijn en de aanzienlijkftc vaiï geheel Tijrol isRiva aan het Meer van Garea zijnde ód Hool'dplaats van de Valeijen het Zuid-westen Kofo, eené fris en heldervermaarde engte van het uiterfte gedeelte van de Valeij van den' van Brertaeindelijk de Burg van Haijden of Ampczza, vrorheen een Gcme^nebeMgelegen aan den weg van Biixen naar Pie va di Cacorcro. Wegeii ijruggen c" hr pubhekè en by I- .J lil Trrc.l zijn de "2 zordero Luizen met kruisien e.", fcei-icjes van Heiligen qais bezardd, die de make', om zo toch welgevallig te - .,!.i„ .^nn -invrnivpüik voórl-omtn gegeven heeft. Men n.aken een afgruweli huisgeziimen voor die heiügo r<.i.> 1- hcc i'cppen ter tainjlte aarde gebo. Haat S'-J^f.'cn, hunnen bijfand os-er het geen hun te aoen Ua.ic 2 p. iTffm'eekeiide j of hen dankendedat.de dag zoo wel is o afgelocpen/ Meest altijd vindt men aan den voet van he: Z - <'Pg'ir\gt Bccid cf Kruis eene brc.iT van V/ater, drt dus de '.vtldaad naast het Beeld Vi7cldoener vertoo;:d. die bron van de meeste ondetlgden, t- en eöe' ]üfvröUvV, wonende in het beste dezer Stad, had gaarne by zich ter i.iwoninj één k twee JUFVPvOU- WLN, op büirke voorwaarden; nader Adres bij de Wed, y, /lbraha:)7s, Noordllraat. ene ordentlüke DIENSTMEID die met de Pot en Wasch kan omgaan terfcond benoodigdirformatie bij Ahrahann in de Langendeifc. tne DIENSTMEID miis vaii goed gedrag, eninflaat een HUISHOUDEN te k'iumen waarnemen, vember een Dienit begerende; adies A.' 96. tegen No« -^ C'* F.eue ordentelijke Bu'ger DIENSTMEID terftond benoodigd/ Adres op de korte Wal La. A. No, 7, -^j^ cie iiand te koop twee Zwarte WERKPAAIIDEN, bij J. l'ermed op de Varkenraarkt, S*'* '"f'erl'ond vier HUIZEN te koop en een dito te huur; adres Littra P, No, 97. P 'r\t VERKOOPING op RITTHËM van dan 12 en 13 van Herfstmaand 1809, zal tot nader Advertentie 1^ geen voortgang hebben, e iN^akelaars NOÉ, v.\N öen BROECKË SPAAN en J^OON, êfl M ERUVNE zullen binnen Middel-- burg in het Leeen^cnt Jntverpendes Voormiddags ten 10 uren, publiek en met den Stokke Verkooperi een gcede°pa"'J SUIKER, KCFFIJBOONENSPECERIJEN, INDIGO, BLEK en wat er meer zal be- 5^ vonden worden, op Morgen den 8 September 1809, De Monflers der vocrfz. Goederen zijn HEDF.N deii September 1809', des namiddags van 2 tot 5 uren, fn het bevenllaandc Logement voor een ieder te gezien. De Makelaars I, SPAAN en ZOON en G. de BRUYNE zullen binnen Middelburg in het Logement /tut-' u'erpen, cp DiugsJag den 12 September 18=9, des voormiddags ten Jouren, pubi'ek prcf.nteren te Ver-» ^koopen: een partij VELVETEENS, DIMITS, BATIST-CATOENE DOEKEN en AARDEWERKzullende! S de iMonflers der voorfchreve Goederen op Maïndag den ii September voordemiddag van 9 tot 12 en nadcmid- dag van 2 tot 6 uuren kunnen gezien worden. "- e geannonceerde Verkooping van een Stuk WEILAND welk cp den 10 dezer moest plaats hebben zal gehouden worden op HEDEN den 7 September 1809,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2