b. ïï2; MIDDELBURGSCHE Donderdag den iBoc^- COURANT. 7 van Herfstmaand, fm ,s -^ g r s 5 2 -ÏR:"g S. 5 S GROOT-BRITTAN JE. LOyDEN den 23 van Oogitmaand, De Depeclies van flen Graaf van Chalhat:: ontvrngenzijn iiQi\ it) 'spvoiids nangekomencp welken tijd de Grasfwïj 'Tarvwuth en Lord Lo:vfh:r de Vloot verlaten h.iddeii. ]\v:" h.;eft toen veri;omen dat de Vijand alle zijne Oor- io^fcliepen geligt had door er de (lukken ijofcliut afte- iiemeriom hooger cp eene pofitic cp de Schelde te renitn xlie thans voor onze Schepen ongenaakbaar is finor het doen zi ken van rompen van Schepen. Da Franfchen zijn daar door in lïaat gedeld geweest om liet Arfenf.ai van Antwerpen volkomen ledig te maken. JiJen had aldaar .-,oiu, Tonv.'werk Zeiüagie &c. liijeen om één-en-tvvirtig Schepen uitterusten. Detijdisdoor den Vijand ongemeen u-el liefleed geworden om dat de pot te vervoerenen niets doet er zich thans aan het oog van- onze ciappcre Troepen op dan de wallen der 5tad. ?-Ior:iiiig-C"oi'onick.') (■-r-- b« H i p G i-j tJ C •- Q.' OJ SÓ c J-' M 5 .5 ZJ o CJ v o ■S o 3 CJ r< -i^ oj 2i -^ - -Si C4 -a fe N fcO O .b; OJ - p .3 c: -- -J w i^ (get.) M -S Een r;ricrva;idenSc'iPnt-blj-rvachtSir./ï/V.7ö;-^,7ii,wi'//-i7- p'>^?jaanden Hon. JVilliam IVelleüey Pok gedagteekend P811 r^oo'd van de 5'. Doir.ingo voorVli.sfingcn den .7 van O. !:stmaand 1809, behelst de Kapituiatie van de St-den Zi.ikzee en i5rcu-.ve:shaven, benevens de Eilan-en Schoii.ven en Duiveland, waar van hier den inhoud volgt ARTTK^.LEN KAPITULATIE. ^^dnlfcp. fA ovn-gavc var, de Steden ZIERIKZEE en BPvOU- WETiSHAVEN benevem de FMar.dcn SCHOU WEN n DIJIVEF.AND, ann Z, Bvittanr.ifche Bltjjefii'iler. gfflotsn tuifchen den Gs-anf van Rosflljn Lultcnant-'Jeneranl, en Ricliard Good win Eeats, K.B. Sehout-by-NiJc':t van de Blaa-j- we Ving, van de eene z),de\ en de Meeren J. de Kater,']. Neiemans en A. T. van Dopff, Gede puteerden van de Re^qerriag der Steden Zierik~ee en Brouweniiaven en de Eilanden Schoiiwaï en Duivelandvan de andere zydct De gezegde Gedeputeerden ingevolge het 8fte Arti kel "an de Kapitulatie der S:ad Middelburg, door den Landdrost van Zeeland aan hen mede gedeeld en overeenkomfiig zijne dispofitie van den 6 van Oogstmaandhebben zich gereed be- toond om toe te treden tot de voorwaarden van gezegde Kapitulatieen tot ce overgave van de Steden Zierikzee en Brouv/ershaven benevens de Eilanden Schouwen en Duiveland, aan de Troepen v^-n Z, Bricfehe Majefteit, op de vol gende Artikelen. A't. L De veiligheid vr.n aile Perfinon zoo Arab- te!''-f- als particuliere Burgers en Inivcners, hoedanig cii-.'i8lvi.'i denkwijze m het politieke mogte geweest zijn of' nog is mu-s zij zich als vreedzame Burgers gedra- i:en en zich onderwerpen aan zoodanige, regulativen als liir-'n door het Engetsch Gouverne:,..ent zullen vastge- Iltld vvordon zal verzekerd worde;;. H. lie veiligheid van alle privaat Eigendom wordt verzekc-d mnaralle publieke Eigendom zal afgeleverd v.T-Hen ann Commisfiirisfendoor den Generaal en Ad- F^raai, comi-ianderende de Troepen van Zijne Brittanni- fcbe Majrfteitte benoemen. in. De Wapenen van de Inwoners, welke dezelve van het Gouvernement ontvangen hebbenzullen aan zoi^danig Officier als door Z. Brittannifche Majeftoit zal benoemd worden overgeleverd worden doch het zal do Regeering vrijfiaan zoodanig gedeelte te houden, en zoo veel van de Burgers voor de inwendige rust van de Steden aftezonderenals door de Officieren in naam van Brittannifche Majefieit in het Eiland het bevel voe rende zal noodig bevonden worden maar niemand zal vermogen dezelve achter te houden of te gebruiken, ten zij hier toe geauthorifeerd zijnde en order hebbende. IV. Publieke Ambtenaren en hunne Familien zal het vrijftaan, indien zij het begeerennaar eenig ander ge deelte van Holland te vertrekken 5 maar zulken welken achterblijven, zullen, daartoe deor den Officier, com manderende de Eilandengerequireerd en geauthori- feerd zijnde, voortgaan met hunne functien wegens de adminiftratie der zaken van de Stad en Eilanden uit te oefenen. V. Ingezetenen welke van hunne huizen verwijderd zijn, zal het vrijftaan met hunne Eigendom terug te Iceerenonderhevig aan de bepalingen bi' het eerfte ar tikel. VI. Alle zorg zal er worden aangewend dat de in- kwilrtiering van da Troepen, uitmakende de bezettins !van de S;eden en Eiiantïen, zoo inin bezwaarlijk als het»^ m,ogel!Jk is voor de in.;;ezetenen plaats heeft. -2 j VII. Indien er eenig misverftand aangaande do voor- I gaande Artikelen mcg: plaats vinden, zuilen dezelve ten 5'h j^ j vüordeele der Ingezetenen en Steden en PJlaiiden wor- 5 7 den uitgelegd. "5 Gedaan aan Boord van Zijner Britfche Majefieits Schip Superb, op de hoogte van Katce,)dijke den 15 van Oogst- maand 1809 ROSSLY.M, Luit. Generaal, R. G. KEATS. j. DE KATER. JOH. NRLEMANS. A. J VAN DOP/F. Het Dagblad i'ie Star van den 15, behelst de vol gende tijdingen u't de Holiandfche Pnpieren. ;•-' S -3 Zs RoTTitRDAM r/cH 17 van Oogümnand. -ë - Het Hoofdkwartier van den Koning van Holla d was S 2 j den 17 d.zer te KapeÜe b;j Rofendaal. Een artikel uit g -^ i^ Atitwerpen meldt, dat er dageli'ks verÜerki;igen van j^ J 'Z% 800 man uit Frankrijk aankomen en zich naar Kape!le;ï^ .H S bes'e'v'en. c'-S S Wij heriben in Cadzand niets te v-eezen als zijnde 3, g .S 1 daar een Corps van 8 of 9,000 man. Het Corps van .ien Hollandfchen Generaal Gratiën ,Tj uit 6,500 man boftnandeis in Holland teruggekeerd, j.' r: De communica;!e tuf.fchen Antwerpen en Be-gen opp^'g""^> Zoom is zeer moeieüjk. uit hoofde der onder-water S zettii'gi De linien van Sre^-rbergcn, benevens de Pol-':^ ^- S/B der van Berg mi, zijn mc\'e ond:;r water gezet. u V,S Ds Westphaaifciie T-cepen zijn met geforceerde inar- (chen naar lloliand getrok;;en. Een artikel uit H'eerjen van den tg behelst, dat de twee Keizers eene bi,j.--cnko'v:.: te Raab hadden g-^liad terv.-ijl men verder ii--t Weer.e'^ d-^n 12 fchrijftdat de Vrede op dien dag inni ;^i,-t ge;e..keiia was. Tijdingen vsn l'P'c.nt-n tii i'ar)]i melden, dat er geen twijfel is of de Vr c ■/.■.r^ >;elL:.en zij.:. Van Par^i de:i 13 fchrijft men, dat de Vrede werke lijk geteekend is. t; u Z c -: CS - "g F o -, •5 "C IJ O - g g O -t; o i- <u 1:3 c -a c er K 'S -3 -ë g -5 - ^'3 K - .- S .y S S a 1' -^ c -r 1 Ji' -Q J S -^ to oj c^ T- O -; 8 ri C^ N Sr» o -5 2: r C CJ c to w r <i -c '- o n N 5i f IJ ^■r et rt E 'r^ tx 0 WJ U Uit ócTi,.'jes va'i den 21 van Oogstmaand. -ë Extract i:-.t ht 3ofte Bulletim IVeenendei: ^avan Hnoimn-md. „Hei gAü Corps van het Leger, hetwelk geromraan S j~:S^-n deerd was door cien Prins van Ponte-Corvois den 8 g o dezer ontbonden. De Saxen die er een gedeelte vanuit- ..'ïi S S maakten, ziin onder ('e orders vanden Generaali?é"\';wn. 'j tn De Prins van Pon'.e-Corvo is de wat'iren gaan gebruiken. .5 •-''£ z In den flag van \Vagrani werd het Dorp van dien naam opj;g«' "5.5^=3 j den 6tu^fchen 10 en 11 uren gewonnenen de eerde g J^ s j z^r roerorlike inneming komt het Corps van den Maar- g 'S o 'S j chalk Ondiiiot toe. '^^iü^nQöS I„ Li de Vesting Gratz zijn er aoftukken gefchüt ge-'oTÏ,°ü o vonder. E S 4^ m '5 De Vesting Sachfenbargh op de grenzen van Tij- S .i g rol gelegenheel gegeven a r. r~ a CJ 00 [-1 .y o tC u c c» .2 't zirh aan den Generaal Lusco over-t; c o S v, De IF;rcog van Dantzig is met 25.CO0 man in Tij- c'^o Z e's-a ille de Inwo-Ü S 2=3 '^a-S o rzz o. bc o -, rj t~ T- y*^^ ^J c'- ci .0 c b c> 2 'S i,^ rol geruk'". Hij heeft Loi'ers bezeten ners ontwapend. Hij moet zich thans te Infpruck be-?H Si^^ v -S "5 Q O OO Qj -o t-i vinden. D-; Generaal Thieh'ian is binnen Dresden getrokken De Hei-tog van Ah-iintes is te Baijreuth, en ftaat met zijne Voorposten tegen ris grenzen van Bohemcn." cq -C BC '-'.2 S b? 5 -a 'l^ o In het Engelsch Dagblad t'ie Globe van den 25 Au- g o gustus leest ..len dat de volgende IMaandag in A^tley's Amphirheatre, zoude vertoond worden: Het Beleg van-^ Vliiftngen, groot Mdo-Drama, het welit federt het ver-J .5 trek der Expeditie is in gereedheid gebragt. V: o t/j - o tz_ v or, t. a (j -,-:< -' 5:/ °-U o. 5I c s S - -2 's 43 f-i •-. Cl r^:— .-i c/:i a* M E N G E L I N G E IV. Vervolg en (lot van de gebruiken en zeden der Ty oilers. Over het algemeen wordt het geheele voornee! van 3 O 5i '~- =5 ■=0 hD den Handel onder de geSsfocieerdens van he zelfde Dorpö jj '5 S .g r of van dezelfde I.andltreek verdeeld: eene gelukkige-^.p eensgezindheid heerscht er onder die brave Lieden. Zei- ."-i, to g 5 den blijft men langer dan één laar afwezig; meesten;?; 3 tijds zijn de Kooplieden met het einde van het goede J'S 5f O c -o a> is' CU o (P CJ c> faizoen terug en de Werklieden zoodra het flegte be o - -_ Os- - 'I:: o iS 5 CJ 3 gint. Zoodra zij teru.<rziin gekomen ko.nen de Geus focieerdens bijeenen de Tijroller die op re^-' gewee-t o .s 7 is verfchijnt in hun midden en werpt zijn zak met geld n ïi 2 A optafel. Ieder neemt er naar niacehij neefttoêgeleed, zijn deel van en daar mede is de rekening gefloten,- De vergadering fcheidt, na elkauuer opreg: en vrieiiiie- c r. •-,- cj

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1