A "wif^H; JSliSfllFTFir^^ÏJ^Rf'f Vr^^A, Sedel van rHeker slr. 3e K^sfer! In de korri cSllr.r.r! S^"^^^" daarvan bctaiing te doen aan den Apo- S B t ''I'lw.Sv?-"' I» DooV,I'-ï*^;™„,„,d „„.beta, Te JHür^tBURG, gedrukt by ds Wedu^vea VV, ea J. ABRx^FJaMS. --■.*• O' tvangen hebbende hetoüdcnlr.ande Extract uit het Ver baal Vin den Hcere Land-Dro5t van Zeeland, in dato 31 var. Hooiniaand 1809 La. A. No. lo. illeDivi- fie; brengt 1-et zelve, bij deze ter kennis van alle züne gevvajvrd geweest zijrde en pligt hebbende !\!edebur- ters; dezelve tevens bij hen:ieiiwing van zijnen har- idijken dank, hcogscliiir.g en duurzau.e toegenegenheid "verzekerende. Middelborg den 14 vr.n Oegstmaand 1809, j. A, Hl CIC EN. EXTRACT uil het Verhaal van c'cn Lund-Drost van Zcc'.c%;!. M.iarJag een 31 mn IkoUr.aand 1S09. In^Sann.ericing genomen zijr.de, dat zoo dra de En- ge:rche Tjoepen zullen zijn binr.en gerukt, de dici^ften Drost te kennen gegeven, dat de Vergadering ten iiiterfte te vrede was over het goed gedrag, het welk de gehee- Ie Burgermsgt in C..zt critieke oogenblikken had geliou. den, zoo wel als over de goede Directie van hem Lui- tenar.t-KoIcr.eldct de Vergadering hem dfsueg^nshaar genoegen en erkentelijkheid moest betuigen, tevens verzoekendedat hij uit raam der Vergadering h^er van san de geheele Burgermagt geliefde kennis °e ge- ven en hun voor derzeiver gedane dienflen bedan- ken. Ten welken einde aan hem Luitenant-Kolonel Extract deze» zoude worde gedepecheert. Accordeert met voorf. Verbaal. T)e Secretarii Generaal. J. SNCÜCK IIURGROXJE. Eene-VFRKTrlFin en NOODHULP tcrRond benoodi^d- sdre? hii d. \v.,! NT ^l - ^t -^ T^'113 ^-^ mogtcn gevonr:sn hebben TWüE MFRi^lI PA\r7nRV 1 d.ll^!^c.p; d^e gelrevcn dezelve terug te brengen bij Flora Hc^!}ek cnder Koudekerke I jirj;rachc« der au^ri^tie van Profident en Schepenen de/Stad Zieni,,e, geobti^ee-d bj den I^^- en V- KJ je;cobrar. den HouteExecuteur ten Ecedele van wijlen den Heer CONSTANT v,n mriv p verleden z.l een der Gerechtsboden van gen:e'do Stad dagvaarden alle en e.^^Vetll k e' o S sctie of pretentie te hebben op den Boedel van wi'len gemelde lieer CONsAv?,^;. n^TN ee.ftkomende, des Vcormiddni's ten ure der Vif'rrchaar r.^n <;no ^i. j„„ j., 1 '-''•"'■^^".t.i.»..n..i inmtuëeren. op pene, dat tegen c'e Non-Compa^S^^;,' oS/«5 rf ÏS^^'l^lT .fr^'';- ""^V san dezelve ge-mpcneerd een eenwig file,:tiu;n. P''"''^' *,7.t*'''r ^°'^'1 t" gewoner pl^aats, doet hier van Advertentie in de Komns.'yieMiddclbuMcha enZ^'- ttkze€]Q"e Cournnteti en relateer Uw wedervsren iu geichril't, J" lu-u^iLwur^jcm en ^i^- Zierikzee den 24 van üooimaand iSo> Als Procureur van de Reqnl^ant Ecven..rde Drgvaa.dirg gcaiügee.d b, m, Gerechclbo5,^en l vL^oilaS, ^S^^.' BUREAU V O O II I ^r L Aj: D S C II E V L IJ T, 0^ het IFater 2.;<? Hi:!$ ven de hüpeUtces. A.-j, nj. te AM^^Tpi^nAM reis zco ei-en f« «r^-dr ^-^.-r J^,» .=11 '-^ "^^"ge, net weU den Stoel en Tafel door voormelde S-reer- W^f" vermeden, en wo:dt ock docr dezelve allo Watervlakken &- ten l.r'- "'h'^m fc™ Ï'raÏÏ. ,^'f''"=P™' °P5''"'*"l «cH. g.br=g. door „Ij. LIKisK."!''™!-''^' *'''"'''-''*^ ■-'*■>/.-•■" »'"r, »it h« L»ijn .,r..,!d doot Prof. A. v.,:. £0- pi.s komen L=>t,^^r.fche ^«^.'«,-,;,y:vL. A'««.die in het gemelde vak van Wetenfchap te gr 8vo! 7f[Vl '"J'^^'^":' ^''^^'hke, zuideMe en Inunenjle Vrovintien ran fra.ij,^ deelen ^,-Y r'- ^^f!^=" verdrietig wegers den dorren flijl waarin dezelve -e^.r^ve'i zi^n i^'n He vri""" t\^'"^ ^°- -ngenamen en onde.ho denden voor n t voo^ ~l ^en ber vele b.j.onderheden, omtrent deze drie Noordf.he Rijken aantretlen die men eldeis te".ergeeiil! lil IVJ'vvrvr^'^-^ Bpekverkooper te IVymege» h van de Pers gekomen en heeft alom verzonden- .We. De prS i'uitmuntend en oneerhondend Leesboek vcor de fchoor» ka"\fS5i-?'^?s^i:':f^?""'' ^^^1 Eerw. Heer S. v. ,feerPredi- V rl n wrrf'pl, K ^''"'r' "l" ^^^'^te dan het eerüe voor de Vaderlandfche Jeu^dont- -erT.n er ;pr!n> ^e HaringvangstDe Wandelirg; I^egeeft u nooit bij Orieder on- MenlMev^rVh M t(''r' ^'^^i'^oed'ge Smit; Heldenmoed van cere-, Jon.en Navol.en.waa-d'Ve e'n ï^adVflf- ;i. Waakzaamheid van eeren Hond; Snedig Antwoord; Een Kind op.^voed onder Wilce Di^e d wSl e rof Vetkeerings-regelen en drie Leerzame Vorsjes. Aanprifzing heeft" tr^M^^'efV °^^'-'^<= beoordeeliPgen van het Eerfte Stukje, door de Heeren-SchrijverJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2