No. loa MIDDELBURGSCHE Dinffsdas den 1 C O U R A N Ti 1$ van Oogstmaaiid, MIDDELBURG den 14 van Oogitmaav.c!.^ He: Engelsch Dagblad the Courier van den 7 dezer behelst het volgende: LONDEN den 7 van Oogitmaaml. Er zijn bij het Gciivernemeiit Depêches aangekomen van d.'n Ccmman- clant en Chefder Expeditie en van Sir Richard Strachan dezelve',! zijn overgebrag: dofi^rden Edele Kapitein/);/«- ion. Alvorens deze Berigten in de Stad aankwamen was er een Teligraphiich Berigt bij de Admiraliteit van IVai Dr.tvsrgen, vim Jen voIgenJen Inhoud. Zondagten 4 uretii Vlisfnigen op het naauwfte ingefloten het overi- ge van het Eiland ingenomen. Lord Mulgrave's pligtplegingen aan den Lord Majoor." Des avonds kwamen de Depêches in de Stad aan, Met voornaamfte werd door het volgende Bulletin pu bliek gemaakt: Bij de aankomst vnn de Vloot op de Schelde waren ■wind en weder zoodanig dat men het noodzakelijk vond óm naar het VeerfchU Gat aan de Noord-Oost zijde van ■Walcheren te ftevenen, in plaats van de Troepen naar dé West zijde Ql'^eit Fuf) e zenden, 200 als eigenlijk het.voornemen was. Op Zoniatj morgen werden de Troepen op de Schuiten, welke tot hunne overvoering aan Wil beilemd waven nvergebvagteri r'gttén zich in de beste order naar het Breozand. De landing werd op do best mogelijke wijze ten uitvoer gebragten onze brave Troepen overkwa.nen fpoedig alle liindernisfeni w3lke des Vijanès tegenweer hen in den weg kohden ftellen. Veere, Raminekens en Middelburg de Hoofd- flad van het Eiland, vielen luccesfivelijk in onze han den, alle bij Kapitulatie zich overgevende, tia dat-de Vijand zich zoo veel mogelijk verdedigd had. Omtrent lOco krijgsgevangenen waren er genomenen bij het vertrek der Depêches was het ganfche Eiland in het be zit onzer Troepen, behclve Vlisl^ngen, naar hetwelk h=t overfchot van den Vijand zich geretireerd had en dft: zoo r.anuw was ingeflotenda: bet ibuit?n Itaat Vi-as het lang uit te honden. „Terwiildezegewigtigeen welgeflaagde operatie door de Potsmouth-Divifie der Expeditie, tegen V/alcheren plaats hnd ging de Brigade, onder het bevel van den Gereraal Hopevoort met de inneming van Schouwen cn Noord- en Zuid-Beveland, welke zich hierin volko- riicn kweet i en wij kunnen met genoegen melden,dat, riettegenftaande de zwarigheden welke verbonden zijn bij dc'landing op eene vijandelijke Kusthet veriiesaan onze zijde op den avond" van 11. Dingsdag (den dagder Depêches) het getal van 300 dooden, gewondenen ver misten niet te boven ging, „Niet één OSicier van rflng is gedood. De Bri. grtdier-Generaal Brovne is gekwetst; doch met genoe gen kunnen wij melden dat de wond zeer gering is, „Niets was in Haat de gegeven orders te overtreffen; eii alle de Troepenin deze gewigtige onderneming be trokken, bewezen de grcotfte dapperheid. De Divilien van den Marquis Huntly van Lord Pofsiyn en van den Generaal Ciosvenor zijn niet ont- fcheept; deze fchocne Brigades zijn voor verdere ge wigtige cperatien beftemJ." -->;«* De volgende Brief is, tusfchen 8 en 9 tiren des mor gens bij den Lord-Majoor or.tvangen Do'.vning-ftreet6 van Oog'tmaand. 3fy!ord! Ik heb de eer Uw Lordfchap te berig ten dat er Depêches van den Grave van Chatham ge dateerd IMiddelburg den 2 en 3 dezer zijn aangekomen, waaruit is blijkende, dat het Eiland Walcheren door Zij. nef Majefteits Troepen is in bezit genomen en de Vesting Vlisfingen na eenige vvederlland is ingefloten waarbij een groot aantal van den Vijand is krijgsgevangen gemaakt. „Het Eiland Zuidbeveland is ook in bezit genomen dóór de Divifie onder het bevel van den Luitenant-Ge- heraal Hope. Ik heb de eer te zijn. Uw Lordfchap's gelioorzaainfte en onderdanigfte Dienaar. CASTLEREAGH. dat er genoegzame ruimte in de Roompot was oiii aÜè de Schepen te bevattenkwam het Eskaderdoor de Venerable geëscorteerd, den 30 op de hoogte van het Veeifche Gat ten anker. Dien zelfden dag landden de Troepen in de beste or-< der, en zonder tfgenweer, op het Eiland Walcheren, na dat de Vijand vooraf door de Kanonneerbooten e» Bomben van de Batterij van den Dijkshoek verdrevea was. Den volgenden morgen werd Veere öpgeëischt» doch geweigerd Het vuur var, de Kanouneerbóteu werd wel gedirigeerd; drie van hen zijn gezonken. t Des nachts '>verden er eenige vuurpijlen op de tweede Batterij geworpenwaarna de Commandant der Stad een Oiiicier zondera over de overgave te handelen. Op den I dezer landde Sir Johan Hopete Wemeldin- ge, aan do Noordzijde van Zuidbeveland, en nam bezie van dat Eiland. Des Vijands Schepen weken tot voor. bij LiUoen eenige tot aan Antwerpen. In den achtermiddag van den 4 gaf zich het Fort Ranimekens, aan onze Troepen onder den Majoor-Ge neraal Frazerover. Het bezit van dit Fort is. van groot gewigt. Middelburg heef: gckapituleerd zonder een fchot te dóen: maar de Vijand heeit een uitval uit Viisflngen ge daan, waarbij eene hevige actie plaats had, in weiké wij omtrent 300 man gedood en gewond hadden* Het verlies van den Vijand wts veel grooter. Het getal der door ons gemaakte krijgsgevangenen is omtrent 2000, Heden morgen (vervolgt het gezegd Eng. Dagblad) zijn ons de Duitfche Papieren tot den 2911, geworden. Zij fpreken van Negotiatien welke te Weenen geopen4 zijn, Z:e hier het voornaamile uit dezelven: WEENEN den 15 van Hooimadnd. „Gisteren nadenuTiddag kwam de Prins ■^an Lichten* ftein die zeer gunftig in de audiëntie bij Napoleon ont-^ vangen is, alhier aan, ten einde met den Minister vaa Staat de Graaf van Champagny over den Vrede to han delen. De Keizer Fram iszoo als alhier algemeen beweerd wordt, zeer gezind voor den Vrede, en heefc den Aartshertog bij gefchrift gelast de Negotiatien te o- penen zelfs met aanmerkelijke opofferingen ten einde een einde aan het verfchrikkelijk bloedvergieten te ma ken. Voor het teekenen van den Wapenftillland zijn er eenige voorname punten vasftgefleld die ten grondflagé voor de te fluitene Vrede moesten flrekken. Fan de ELBE den 20 van Hooimaand. De HoUandfche Troepenwelke onlangs gezamen-»" lijk met de Saxen en Westphalers ageerden, zijn nu op marsch naar Bremen en de kusten van de Noord-Zee. Da Koning van Westphalen wordt met zijne Armee in Ha nover ver^vacht, en Hamburg ftaatraede een Garnizoen vf.n eenige duizend HoUandfche en Westphaalfche Troe pen te ontvangen ook wordt de Hertog van j/ibrant&i verwacht om aldaar zijn Hoofdkwartier te vestigen. Het groot aantal Amerikaanfche Schepenonlangs te Tonningen aangekomen, hebben op de HamburgfcheMarkc eene groote daling van alle Koloniale Produkten ver» oorzaakt, maar met de Wapenftilltand zijn dezelve we^ derom gerezen. De Dopeclies van Sir Richard Strachan waren overge- bragt door den Luitenant van de Conerdeïda. Dezelven zijn gedsteerd uit het Veerfche Gat den 4 en 5 deZer. Op den 29 11, heischte de Adminii Keatcs zijne Vlag op de Sokettezeilde met de Divifie van Sir J. Hope de Roompot open ankerde tegen over Zierikzeetus- fcbcn Schouwen en Noord-ljeveland. Bevonden ïijnde Het V'cegzx. Arethufi is 11. Zaturdag, na eene korte'reïs van vier dagen, van Corunna op de Theems aangekomen^ Bij deze gelegenheid heeft het Gouvernement Depêches ontvangenen een Spaansch Officier van den rang van Kapitein der Infanterij is mede met berigten voor Z, E, den Admiraal Apadoca aangetfomen. De Generaal Ro- mana is in de Provintie van Leon gerukten had op het einde van II, maand, zijn Hoofdkwartier te Aftorga» Zijne magt beftond in 24,000 manalle gewapend en uirgerusten hij had nog nieuw aangewi.rvene man- fchappen om het tot een getal van 40,000 te brengen, indien het gebrek aan Snaphanen hier geen beletzel irt zoude maken. Hij had werkelijkmaar zonder uit- werking, den Maarfchalk Somt van Orenfe tot Mont-i forteen van de Minho tot Pofil'rrado vervolgd van waar de Franfchen zicti naar den oever van den Douro rigteden ^net het voornemen om het Garnizoen van Ma drid te verflerken. Men was van begrip dat de Troe pen in de Hoofdftad zeer verm.inderd waren, ten einde de Legers van Fictor eu SebastiarJ voltallig x.i maken,- De aanwinst door de Iromst van S^utt kan r.iet zeer groot zijn, alzoo het overfchot van zijn Corps maar' uit 5000 man beflaathet welk, nogtausvoor eêJ^ groot gedeelte Kavallerij is,-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1