Te Mir»\v?.i,BURG, gedrukt h-^ ds Weduwen VV. en T. ABRAHAMS. KoUEfjr.fabricTjetir, die zijne Wol, ter verzending, h sen vat zeer (lijf had ingepskt. Deze Wol is geheel tot kolen verbrand ondcrtusfchen is liet zekerdat geen vuur omtrent dezelve geweest is. Op dcze!1'de \viize hebben gilcQfu-aardi.o:e Wolliande- laars verzekerd, dat, wanneer zij nntte Woi inyekogt en ill kisten fiijf ingepakt hadden, deze V/oI van zelve is :n brand geraakt, en ae groocfie oncelukiien daarvan 2oude!\ ontfiaan zijn, wanneer irion ue zaak niet geluk- Wgiijk bij tiids ontdekt had. Dat Hc.nep, Vlas en Hennep-olijin zekere omtlan- dig'iedsii, cikiviis dcnfchrikkeüjUlen brand hebben vcr- oüi/s!i!:t, getuigt de reeds aangehaalde M-cntctxvan- irjcer hVj ze^t i lil i-'j- k'.vr.rti er in hft iMasazijn re Srest niï: ze- 5, kere roj..'rt van Zeildoek, dat men rveLirt noemt,en uanr \an de ééno zijde met Oker en Olij wordt aan gf-ftreken, v-u'.r, het '.velk men met geene mogelijk i, heid begrijpen kan anders i:^v. in het Zeildoek van zelve te zijn ontftaan lec; meer dan dertig jaren geleden, omfiond er in ce- ne Lijibaan te St. Petefsbnrg en in eenige bouten Hui zen dikwiis brand, zohutr dat er een fchijn van brand- ïüet'ten pirars hadi IVorierhand werd de oorzaak daar van <.i,fcvonden. Men had, namelijk, in do Fabriek, waar in het Schecpstoiiw vervaardigd werd, eenegroo- te hoev(e!hcid Hennep liggen, wijar over door onvoor- zi:ht:e,heid Olij vvas geflort 5 en dit had den brand in het Mpe.Etzijn veroorzaakt. Nu en dah had men van dit bedorven zeildoek een gedeelte voor een goedkoopen prijj verkogt aan gemeene Lieden, die hetzelve ge- hvjiikten om hunne gevir.ge hotiten Hm'zen digt te ma ken en dit had insgelijks brand in deze Huizen doen cntfiaaii. Men vond ook in deze Lijnbaan de Katruilen zoo heet, dat men genoodzaakt was, om ongelulvken voor te komen, dezelve uit eikanderen te doenj Het zal verlcheiilen Lieden uit de Couranten tiog f-engcn dat in het voorjaar van 1780, op een Fregat op re P.eede bij Kroor.ftadtonverwsgtcen zoo vrees- ftlijke brard oiitftonddat, indien dezelve niet fpoedig geblusÉ ware, de Vioot gevaar had geloopen. Men kon de oorzaak van dezen brand niet ontdekken, welke moei te men ook moyt aanwenden. In Augustus van het ïebde jaar kwam er brand in het liennepmagazijn te St. Kttrsburg, waardoor verfeheide honderdduizend pon den Hennep. Vias en Zijde verbrandden. In het «laga- zijn was alles van ijzer en ffeen; bovendien Haat het ielye op en Eilandje in de Kewaen, noch op citEi- la.dje, noch in de Sdiepen op de Rivier, wordt eenig VDur geduld. Nog in het zelfde Jaar ontil(md er brand sn een Fa briek van Pelterijen te Petersburg!-. In deze l'abrieken wordt vuur noch üeht toegelaten; en gewoonlijk zijn r'e deuren van dit Ibort vsn Fabrieken van ijzer. Ein delijk vor'd men de waarfehijnelijke oorzaak hier van Des avonds te voren had men in Fabriek een rol ge- wascht Tapijt ontvangen en daar rer plaatfe nederge. legdv.'rar de bra' d zijn aanvang fchecn te hebben ge- ücmen, In den nagt tusfe-ïen den ai en 22 April 1781 kwam e'r brand op het Fregat Maria, nevens meer andere X'aartuig?n cp de Re??de van KroonftaJ liggende. Ge- luklsig werd dezelve Tpoedig geblust.' De oófzask van deeen b-snd was met geene mogelijkheid te ontdekken. Zoo vee! bleek alleen uit de verhooren, dat in de ka juit, w-ar in zich rook vertoonde, een pak Rusfisch Zwart:"£i met Olij bevogtigd had gelegen; waar van men bij het blus'en vonken had zien opgaan. De Admiraii- fcliappen !n bet ^ezjt van net verilag zjfner öni^.etioJk' kingen, waar van de korte inhoud hierop nedeikomt. UitgeperfleOüj, zoo wel raauwe ais gekookte ,vluggü (atyrij'che') eip gebrande icinpyeir.natffohe) uiet verfchei^ derlei foorten van roet op 'allerlei wijzen en in verfchil- do maten vermengd, verhlc zich werkelijk na eenige u- ren en verfpveidt een fterkon onaangenamen reuk niet ongelijk aan dien van gekociue Oiijvcmis. Inzonderheid geraakte een mengfei van Roet en Hennep-Öi;jmet Vermillioen tot Vernis gekookt, doorgaans werkeiijic nan het branden^ Echrer is hetom de" proef met ze kerheid te doen gelukken, nodig, dat het gewigt van den Olij dat vanhetRoecovertreffe, het geheele meng fel ee nige ponden wegoin lijnwaad gewikkeld worde en voor de lucht bewaard blijve. De ontbranding ontlTaa: naar verfchillendheid van het mengfei in zes tot veertig uren. Merkwaardig is het, dat deze proeven beter bij helder dnn regenachtig weder gelukten en de biitbran- ding eerder bij goed dan bij flegt weder volgde. Ondeftusfchen is het ten uiterfto te verwonderen ,dar, daar dit mengfei ontelbare malen, in allerlei vermenging en hoeveelheid, op Sctiepen en in houten huizen irg,-J briiikc; daar hetzelve, en wel in allerk-i luchtftre- Icen, dan eêiis met overleg, dan weder toevallig be- dekt of open, korten of langen tijd is blijven ftaan dat men dit mengfei niet eerder dan in onze dag. n heeft loeren kennen ais een ligchaam dat van zelve ombrandtj l!i den nagt tusfchen don 19 en 20 Apiil 1781 en du^ ilegrs vierentwintig uren vóór het ongeluk bij Kroon- flad verbrandde in eene der Voorfterien van ]5'-eslnu eene wel ingerichte Fabriek me: derzeiver aanzienlijk Pakhuisalleen doordien men in plaats van zuiveieil Olij, waarfchijnelijk met Hennep.olij vervalschtenObj bij den arbeid gebi uikt had. Oflehoon de Hennep-olij verre weg de gevaarüikfie nabuur van de Katoen is, zoo zijn andere Olijen 'hier insgelijks niet van alle gevaar bevrijd. Zie hier hot be wijs daar van. De Heer Henifries, iztc Magmin fiir'das ■neiiefls mi rhr i'hyfek imd naturgejlkichtefort ges. ran loigf. Ui band, 4//W/1-, 19.) in dienst eer bosthidifche Com pagnie ging op zekeren morgen na zijnen Vriend den 1 leer CV^/wii-in het Maga.^ijn en vend denzelven in groote verlegenheid, ter oorzake van het volgende voor val. Er, was, namelijk, eene flesch Lijn-olij op ze kere tafel blijven liaan, onder welke tafel eene kist met grof Katoen-doek ftond. Deze kist was des nagts, vermoedelijk door Ratten, omvergelïooten eil en gelïroken, zoor'anigerwijzedr.t een gedeelte van den Olij in de kist was geloopen. Do kist geopen zijn de vond men de gezegde üofF.' overal heet en gedeelte lijk verbrand, en het liüui: van de kist zoodanig veran. derddat dezelve verbrand fcheen. Bij verder onder zoek vond men, noch eenige fpoor van brandende ftof- fe, noch iets dat het Katoen in den tocdand waar in men het bevond, bij mogelijkheid fcheen te hebben kunneil brengen. Toevallig had de Heer Heii:frieseenige da gen te voren, het geval derzelfontbranding op de Reeds van Kroonllad en de proeven van den Heer Georgi o-e- iezen. Het ten en ander bragt hemf natiinrlijk op het denkbeeld, dat het tegenwoordig geval zich op de zelfde wijze had toegedragen. Hij nam derhalve een (luk van het Katoen uit de kistgoot daarop Lijholij en floot het in eene doos. Na omtrentdiie uren begon de doos te rookenen dezelve geopend zijnde bevond het Katoen volkomen in denzelfden "toetend als dat gene het welw- hem de proef had doen nemenen. wegens een :!zoo ligt te vreezen brand de grootile ontlleltenis met re- 'jf" ■.v,.,.v,i uiauii u^ giuuinc oiiiiieiceiii,') metre- tet werd h>er rpttierkzsam op, tnoveuuigde zichwe!-?den veroerzaakt had. Wanneermen al verder het doek dradoor herln.aule proeven van de mogelijkheid dat uit één haaldeen de lucht daar op begon te werken een, mengfei van OIij en Zwartfe! van zelve ontvonkte rees er eene vlam uit het zelve od. Om volkomen ze!- De L'eer CVö;^/ herhaalde deze proef op het zorgvnl- ker te zijnwerd de proef driemaal herhaald en telkens ti'gSe, en (lelde de Kerzerlijke Akademie der Weten-volkomen met het zeli'de gevolg. M ]v"' '^^^^^"'yke JONGELING terdord benoodigd; adres bij de \\'td7%'7ï^ahi^^(yorA&rm. p^cn asnicomcnd JONGELING terftond benoodigd bij den Maljenier de Loover o? den Bur-vt, Y: f-' KNECHT benoodigd in de Koepoortftraat La. N. No. 20. 3'\e Bmgeme(;ster der Stad Zierikzes brengt bij dezen ter kennis' van allo de daar bij belan>- hebbende J Dat op de aanflaarde KERMIS binnen deze Stad, die beginnen zal met den 28 van° Oogstmaand dezes Jaats, met zullen worden toegelaten eenigerhande K^<,okzaheviRyfTchars, DraaybordenflM-.ectlczers of//«- roaoi.puehken, Ufetykramcirof diergelijben zullen worden srepennitteerd als mede dat alle Bedelaars m A-j- gcbtr.den, ten Hrengflen conibrm de benaande Wetten en Ordonnantien zullen worden geweerd. T3ij L. ERDEGAINGH aan de geweze Brouwerij de Meiboom, is nog uit de hand te koop zware EaÜc^., 13 e'' '4't"'md!k, lang-40 vt. met zijn Stijlenen Carbeelen als ook nog Minirplatcn onderfcheide foor- ten van Ribhout en oude Utrechtfche Muppelleen. 'IVI'" fPj'^" 22aen van Oogstmaand 1809, inde Herberg USchippershuis te GOES, publiek en aan de -v-^^'.^'.f,^;. ^",>t i:::!'^'"'^'''-" Verkoopen eene extra fchoone en vruchtbare HOVENIERINGl-.belbiande in vv 00? HUIS, KEET, SCHUUR met STALLINGE voor twee Paarden, en zeven Kneijen, en WAGEN- t-nvrAT^ttl^nf'''^^^" ^"■^''"^'•f o'itt bij gemelde Stad; benevers Gemeten 52 [\o(iisn puik hOVLNlERmoS-LAKnEN daar aan, laatst met i Gcmet 151 Roeden ZAAILAND, Verpacht te fa men -•^rrv>n,''-vT"" 4Ö 4 II 'sjaars. Alsmede de ijombre van 23 Gemeten 185 Roeden WEIDEN en ZAAI- l.A[\DLN, m zes perceelen, ieder perceel apart; zoo als nader in BÜlietten van Veilin.;e fiaat uitgedrukt. Ka- Cdaten d^or W^iien Jufvrouw Frarcim yccl. Weduwe Corneiis Snoep. Kadere onderrichting te beko-en ten hamore van den Notaris en Procureur F. H. JVa^enaer te Goes T7 stra grove CONDÉ GALIETTE KOLEN, ee-fle qualüeit in branden, 0/43 't Hoeden dito SCHAAL 'j KOl-EN voor een civiele prijs j adres bij de Wed. J. J. IFatm in de lange Giscflraat, en fó,-«. Kuntzé ©p de Kmderaijk.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2