No: ïoö, MIDDELBURGSCHE Donderdag den ■vtlS COURANT. io van Oogstmaand c s ë^5 ■1 5 CO- r 1^ I 2: ^1 1\^/IIDDF.LBURG een ^vanOigitmaand. Alhier is geaïïigcerd de volgende PROCLAMATIE. Bij Order vnn ZI]NE EXCELLENTIE LUITE- N'ANT-Gr^r-CERAAL LORD CHATHAM, is ee;ne- der linvcor.der eer Stsd MitliLUiirg gsl.iscom intcge- ven aan zijn \Vijk;r!cestereene Naamlijst van alie Per- foonen, in hunne Hnizen logerende. Deze Lijst moet zonder verzuim ingege^ren Vvorden en in dezelve moet begrepen zijn Alle Etigeifche Ofncieren. Allf E'"giircöe Pcrfocnei!zo::dcr onderrdicïd goen llilitair zijnde, dewelke met Billetten ofte anderfints ingelogserd zijn. AUc Vreemde van v.-nt ÏCf.tie dezflve ook zijngeen TiOrgers dezer S;nd of:e Ir.'.vconders van bet Eiland Wnl- rhcrcn zijnde. De Wijkmeefters zijn geordonneerd om eene genernle Lijst daarvan te laten c_pfcilen eenieder in hunne Wijk, en dezelve Lijsten zoodra mooglijk aan den Militairen Commar.dar.t intezenden. r.Iic.celburg den 8 van Oogstmaand iScp. Ook zijn rog dezer dagen geaffigeerd de twee vol- eer.dc Frcchmi'tien. P R O C L A M A T 1 E. ZI1NE EXCELLENTIE IMIJLORD CHATHAM ComiV.r.ndererde de Troepen van zijne groot-erittan- NISCHE MAJESTEIT geïnformeerd zijnde dat vele De'ef- teursbelioorende tot de Franfclie Troepen, fommige .gewapend zich in het Eiland bevinden gelastdat voo'- roemde gewapende of ongewapende Deferteursdad?- lijk aangebonden, en ann liet nnastbijgilegcn Ev.gclich /)fAjc';fWf/;t overgegeven worden en dat zich niemand onderficat om zoodanige Defertenrs te Knisvcuen, op pcene omdaarvan overtuigd zijndeop het rigourcu- fte volgens de Militaire Wetten geflraft te worden. Den 4 van Oogstmaand 18 op. 7.ezt hei "rr'rt, P R O C L A M A T I E. Op Order vsn ZIJNE EXCELLENTIE MIJLORD CHATHAMcommanderende de Troepen van zijne GROOT-ERiTTANMScnE M.■^JEsTEIT wordt geiast dat aüe geborene Franfcben of Perfonen in dienst van het Fran- fcha GouverremeiTtzich in perfoon zullen hebben te vervoegen bij iii':\ Commandant van het Garnizoen van 21idddbutgbinnen den tijd van drie dagenora de verdere orders ten bunnen opzigte te ontvangen bij gebreke van aan deze order te voldoenzullen zij als Krijgsge vangenen behsnrield worden. Middelburg den 4 van Oogstmaand iSos;. i*. c S 0 'j? 0 C-, S) 0 1: 0 dien men zeide, dat in een Stal bij de behandeling van een t; ziek Koebeest ontdaan was, bragt denzelfden Kü.}e op C^ -T'?.^ de gedachte, of niet misfchien gedroogde Zemelen wel-5 S.-5 ke bij fommige Veeziekten gebruikt worden van zicli '^- zelven in brand kunnen gertkcn. Om zulks te weten, 7, rotrstte hij Roggezemeién tot dat dezelve de bruine kleur i 3 i a, van gemalen Kotlij hadden, en deed dezelve daarop aan- f" ï- S ftonds in een lipnen doek. Na Weinige oogenblikken S S -p .0 o o ging van den doek een zwarte rook op, die een brand- cchtigen reuk had. Niet l.T.ig daarna werd de doek J zwart als Tonder, en de volkomen gloeijend geworden o -^ Z Zemelen vielen in te famen gebakken ftnkken op den -^ S grond neder. Volgens deze proef is bet mogelijk, dat S tergenezing der Veeziekte aangewend, en o r^ o voorz'xbtigheid behandeldworden- r^' Veeziekte nog dat van brand '3 5 •- SS 'S - o dit inidde: niet met de uiterll debij bet ongeluk zoii kunnen voegen. De Heer Adjunct George te Petersburg herhaalde de-c ze proef te meermalen met gerooste Roggezemeiénen altijd met het zelfde gevolg5 en de ontbrandingontftond -h .H,-^ des te fpoedigernaar mate de Zemelen bruiner geroost g"H waren. De proef viel op dezelfde wijze uit, up.nneoruJ j 5 S hij dezelve nam met Tarwenmeei, GarllenmeelRiist, g g g o't wel gedroogde en grofgefrooten ErvVten zelfs met voor- j c heen gebrande daarna gemaaide, en bij het nemen der 5 proef flegfs bruin geroo.^te Koffij; ja, wat meer is ,-3 S v, 2 met Boonenmeel. A'lo welkellerl; geroost en v.'arm i? 5 S jT in Lijnwaad gewikkelcl, wat vroeger of later van zich2 zelven ontvonkten; "=5 De volgende aanmerking is van het u'tcrde gewigt1 ..S^ .0 te weten, dat bij het droogen der Mout en diergeli'ke g :cp roosringen, de Mou: zich in een hoek van ètn Eest,'""^^ no;: lange ra de bewerking, zelfs in de open of weinig befloten lucht, van zelve ontvonkt; en dat, wanneer men op den rookdie zeer gering isgeen acht geeft de brand lang ongemerkt kan durenen ligtelijk onge lukken -veroorzaken. Oe Fleer Profesfor Cdtfüng vond zich in dit denkbeeld bevestigd door het geen zeker Bakker hem mededeelde; namelijk, dat het nem ineer------- dan ééns gebeurd was, dat bet Meel, tot het bakken van Peperkoek gcfchikt, en inden Baküven opeen blik gerookt, na dat het was koiid geworden van zelve in--'^ i "1 vollen brand was geraakti S sa Londen den 4 Oi-g-fwaand. Brieven van Gwcri;- fey van den 31 !1., gisteren alhier aangekomenmel den op het zeggen van een Schipper van een Vaartuig in zeven dagen van Gijon aldaar aangekomen dat het gerucht aldaar algemeen was en algemeen geloofd werd dat de vereen'gde Armeen van Sir Arth.ur JVelleiiss s" den Generaal Cticsta door Madrid waren getrokkenen de Franfc'he gecombineerde Armeen, onder Jofeph Bo- n(7paiSe en Sou!t achter na zettedenhebbende dezen zich voor hem tot aan de grenzen van Castilien gereti reerdahvaar een (lag was voorgevallen, waarin de Franfchen met een groot verlies en met achterlating van een groot gedeelte van de Bagagien van Jojcph ge- flagen waren." Wij hopen van gr.nfcher harte dat dit gerucht waar moge bevonden worden. Voor het te genwoordige geven wij zulks onze Lezers op zoo als wij het ontvangen hebben, tot dat wij in üaat zijn bier van iets nrders te berigten. Gisteren werd alhier gemelddat incn berïgten tiit Holland bad bekomen, dat de Vredes-preliminairen tus- fchen Frankrijk en Oostenrijk zouden geteekend zi;n. V/ij kunnen niet begrijpen hoe eene tijding van die na tuur binnen deze Stad zoU kunnen aangekomen zijn,en wij willen hopen dat dezelve ongegrond moge bevon den worden. (^Morning Post ran tien 4 dezer.') OVER HET ONTSTAAN VAN BRAND Zonder \fuuR. t>ë Hegr Rilde, Apotheker in Banfen maakte inhc? Leip?jger Intelligensblad van den 31 Maart 1781 bekend, ^sl hij jJit Roggemjcel en Aluin verfcbeiden malen eene ftr*"- h?d te fnmen geüeld welke van zelve in brand §9fê^hi§f .Een fchieiijke brand in he: Dorp Nauslich a^ \66t om.trent tuee maanden, fchrijft bet Zakboek voor Scheikundigen en Apothekers, op het Jaar i^-pi5 fi Bladz. :3 wierd reeds in het Hanovers Magazijn de i§ o volgende waarneming medegedeeld. De Suikerijpoe- f Pc"! der, welke men met of in plaats van Koffij gebruikt,^ 3 o-S wanneer dezelve, aanflonds na hare bereiding uit ge- S .S c brande wortelen, in kisten gepakt wordt en eenio-en'^'a tijd liaan blijft, ontbrandt van zelve. Dit ftrekke f g "- ter waarfchouwing van alle de genendie gebrande Suikerijpoeder zeer vast in busfen te famen gepakt 'S' 5 'S bewaren, om dezelve even ais de Koffij fpoedig of.ïr<r-ïï g Ip.ngfiiain uitte verkóopen. Deze waarfchuwing kan'S Q zich een ieder ten nutte makeninzonderheid Dro- S - gistendaar m.en in Msagdeburg een groot ongeluk-=3 J daarvan gezien heeft. Zeker Drogist, namelijk, I-ë 5 "l i2 g eere grooteboei-eelheid Suikerijpoeder hebbende doen 1i Z'Z malen, en aanftonds daarop in vaten zeer iHjf inpak- g,^ o "e •- ken, om dezelve ais eenartikel van Handel te verzen.■5^< E S" S den, begon de aldus ingepakte Suikerij te ontvonken: 5 'S 1 '-^ en daar zulks juist des nagts gebeurde ontftonds er g -S 's brand, waar door iiiet minder dan vijf Huizen, ne- c 5 vens eene groote menigte Koopwaren van aanzienlij- o g^ ke waarde, een prooi der vtarame werden." •- S -^ 3'lv!:ei verhaalt, (zie de Mem. de i'Jcad. de Paris2. 'S 5 '^-g 174S) dat diergelijke zelfPiandigbeden in zekere gevallen c i in brand Unnnen gerakengelijk men ziet aan de fom- tijds van zelve ontbrandende mesthoopen. Ook het '-'• zoogenaamd Keizersdoek, betwelk in de Gevennes ge--go S"-S maakt wordt, beeft zich zelven aangeftokenen is tot "f ^1 -ë ba x^ tf* -2 kolen verbrand. Ze!i"s is zulks geene vreemde zaak bij 5 S Wollen fioffen, wanneer dezelve fey hete Zomers in een S bedompt vertrek op eikanderen gepakt liggen, In Junij i;rgi ontflond binnen de Stad A.... niet-g - ver van Weiraar gelegenin het Hufs van een Kousfen- fabrP.cetir een diergelijke brand. i\Ien had van tijd tot'g g tijd eene goede partij gekamde Wol vervaardigden bij '5 gebrek van eene ruime plaats dezelve hoog op elknnde-.ïf^ 'o .Zr"..^ 3 ren gelegd en zeer (lijf Ineen gepakt. De aldus ineen :S ~5 befloten, en eenigzins dampig vertrek gepiaatrte Wol, o g .1 ■■^- c R geraakte na eenigen tijd van zelve in brand. r" 1 Dat zoodanige Wof, waar toe, als bekend tsbij fa^'S-1 S.i"^*=7 het kammen Ranpolie met een weinig IJotec vermengd gebruikt wordtvan zelve ontbrandtis door verfcbei den getuigen bevestigd. Eén derzelve getuigt daarbij d'-t voor tiea jaren zoodanige b;a:;a omlloiid bij eea'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1