iii I' W f' No. 9^; MIDDELBURGSCHE Dingsdag den COURANT.' 8 van Oogstmaand, H tl ID B I T A L I E iT^LPrvENCE den 7 r^« Hooim^ar.d. Livorijo ecu Vrouwspcrfoon die zeer llc.^'t gekleed wns, hechtenis doen zettjii. Dit Schepfel d'-eef fmts meer dan tien maanden een zonderlingen handel. Vnn alle kr.nten haalde zij Geld, Ju«-ee!en, allerleije fr.ort vnn Goederen op en betaalde zeer exact tien pCt, Intrésl '5 weeks aan de Eigenaars van de aan haar ge leende Goederen. Daar zijn Lieden, die door dat mid del als ook door aan anderen Goederen va;i veel iir.arde te verhurenhun kapitaal viermaal verdubbeld hebben, rs'lettogenftaande het voordeel dat het Publiek hier van trekken kon, zoo heeft de Policie, daar gemelde Vrouw geen register hoegenaamd hield en ook geen bewijs van de door liaar ontvangene Goederen gaf, geoordeeld aan dien handel paal en perk te moeten zejten, tiaar het te vreezen v.'as dat zij vroeg of laat den een of anderen heeft te i vertcedj hij zijn tijd met zich opde Stnd'en toete'é^gen jen zij,:e zorgen re hefteden aan de teelt van Sp-.an >hé Schapen. Het was in zijne fiille afgeb:^endhe-d -at de dood hem kwam verrasfen, en hem aai, de VriendfcMap aan de Wetenfchajyjen en aan eene Familie die hem nl,<^ lang zal betreuren wegnam, Daar uj, zoo ah bekend is, fteeih buit en de mogehk- heid zyn om het Puh.'irk eenige J'iuitenlandMie Nieuwstijdingen mede te deelen zoo •Mikin icj alki aan^vendcn om dit gebrek etnigzins ie vergoedenen Ml ,s daarom dat uy kier eenige belangryke Mer.^ gelingen laten volgen SCHEERLING, OF DOLLE KERVEL, (bell AD ONfi.\)- Dit Gewas, dat anders nog Wolfskrnid, wi'de Pie- terfelie en dolle Kers genoemd wordtis een fterk ver- ..-; ..^.-..v....^.,!. t.i uujic ivcis genoenia worfitis een fter Eou heb.enopgengt: z.j had re."ds de reputatie verwor- gif, .at .menigen onkundigen, die het zelve voor eene ven van te knr.nen toveren, en duizend vertellingen de heilzame plant hield het leven geko5t he.it. H^t g"! ceu^belagchelyker dan de ar.der, werden er van haar f lijkt zoo volkomen naar de gewond Tiiinpieterfólfe Ve.lpr^.Cl. jJ3|. j]p VOOrZichriirftphl.^r !n ILrroliïl- K„J F R A N K R Y K, üOüRDEAUX den 21 van Hooi maand. De volgen de trekwaar van wij berigt bekomen hebben is "ons 10 beiaiigrijk voorgekoiuen om dezelvenaan het Publiek jiiet medetedeelen. IMevrouw Lacaille ging den u dezer haar Man be- Zojken, die, aan boord van het Oorlogfckip i'Ocean, op de rivier van Rochefortvoor anker lag, 's Avonds ten negen uren moetende vertrekken, vond men goed .voor haar gemak haar door een der Poorten van'' de ï'.tterij van 36 ftukken te doen gaan, alwaar men plan ken ^.ciegd had om haar gcr.akkeliik naar beneden te <^oen komenover de Pontwaar op de rOcean vast- gcrrark: lag. Deze Vrouw bevond zich reeds beneden ep de Pont, doch zich herinnerende nog iets aan haar :?.;an te zeggen te hebbenkiirat zij weder naar boven en cph-:t Schip w-riletKle'gr,an, lïoot zij liajr lioufd bo- •VQW teren de poort; daar door bedwelmd doet zij een flap acrtterwaards, glijdt naar bereden en valt in 't v,'a- Pieterfeiie te vinden ziin. ter tusfchen het Sch'p en de Pont: zij verdwijnt ter dat de voorzichtigftehier in ligtelijk zou bedrogen wor den. Het zal derhalve ten gevalle van vele-j niet on- dienltig zijn, hier ten naauwketiriglle op te geven, waar in de wilde Pieterfeiie verfchilt van de gewone Tuin-' pieterfeiie, waar mede zij te gelijker tijd opgroeit, bloeit en rijp wordt; op dat men, bij naau-vkeunge oplcttenheidaltijd de ééne van de andere kan onder, fcheiden. Men lette dan op het vo'gende; 1. De bladen zijn bij de Pieterfeiie geelachtig en llgt- groen; bij de Scheerling donkergroen en de opoervlakte eenigzins glanzig. 2. De reuk is bij de rechte Pieterfe'iewanneer men het zij de binden of den wortel tusfchen de vingeren wrijft, zeer fterk; maar bij de wilde zeer flaauw"! 3. De bloeiem levert een duidelijk merkt:-eken op, door drie lange afhangende groene blaadjesonder het bet kleine wi te gcltecJde bloimtje wJlUe drie blaadjes altijd aan de bloeijende Scheerling maar nimmer aan de Door deze kenteckeiien zal men de genoemde ver'^if. Hond. De fnene ftroom van het M-nter, de bijzondere tige plant van alle andere waar mede zij eeni-e over. gevaren die deze Rivier aanbiedt, de duisterheid van eenkomst heeftgelijk de TuinkervelKoriander Dil tien nacht, alles deed vreezen dat het niet mogelijk ?ijn zou die ongelukkige Vrouw te redden. Doch wat Venkel en Komijn, kunnen onderfcheiden. Een ander middel om de wilde Pieterfeiie altijd van "-' ......u^, ^ux lil. uiiuc rivtt-riciie aitijci van .o.dnict, wanneer dezelve door menseh- de rechte geniakkelijk te oncerfcheiden zou hier in be- Üovendheid wordt aangezet? het was zaak eene liev. Vrouw te redden, die door het ongeluk dat haar was tjvergekomen, nog belangrijker w-as. DemoedigeJon- pelirgde Heer SimonElève van de eerlle Klasfe ziet het gevaar, tart hetzelve, werpt zich in het wa ter, duikelt een en andermaal naar beneden, en heelt het geluk die ongelukkige Vrouw van den dood te red den, en haar in de armen van haren door droefheid en livni.hoop buiten kennis Üggenden iMan overtebrengen. Alle ds aanfchouwers begaven zich als opgetogen rnar den Zee-Prcfect van Rocheforcom hem van't'ge- bcurc'e verllag te doen die op zijn beurt het zich t'ot e;n pligt gcr,ïaakt heeft den Minister der Marine daar van keunis te geven. Deze Jongeling iszoo door zijn £oed gedrag als kunde, reeds giinftig bekend. Flet Letterkundig Frankrijk heeft in de afgelonpene maand J'.ilij een verlies geleden door ha overlijden van den Abt de Treffnn, Zcoii van den beroemden Graaf Tvesfaa, die bij het Letterkundig Europa beke;;d is door zijne Romans, die ten all?n tijde als voorbeelden zul len befchouwd worden.' De Abt de Tref fan door ziin Vader opgevoed heeft van zijne eerfte jeugd af getoond een waardig voedlierling van zulk een groot meester re ïijn: wij hebben-van hem een Roman, den titel dra gende van Robertdie na de Petit Jean de Saintre en de /Iwadii des Cauics met belang kan gelezen Wy zijn ook nog aan hem verfchuldigd eenige andere Werken van een ernftiger aardnamelijk de Fabeikmide net de Gefchiedenis vergelek:::en c:e .overzetting der Predikat'eu van Hugo Blair. Danr inen niet dan me: Jpf van zijne Werken kan gewagen kan men ni-t^dan liaan in plaats van de gewoone gladde Pieterfeiie wel ke met de wilde zoo veel overeenkomst heef:de kruis-' bladerige alleen in te voeren. \\'e\ h v.-aar dat de laat. fte niet dan eene verbastering van de eerlle is; doelt wa;meer dezelve onvermorgd blijft plant zij zich on- veranderd voort,- Hier bij koint, dat zij niet mindsr fraai in het gezicht en fijnder van Gnaak is; en dat de Scheerling, in welken grond dezelve moge gr*;ijen nimmer kriiisbladen krijgten de opgegeven kenteekc nen altijd behoudt. Verfcheiden Soldaten eener bezetting leiden hunne le ning bij den anderen, endeden, gelijk men zegtéene menagie, Bchist ora eens Pieterfelievleesch te eeten had den zij in Cien naasten tuin al de Pieterfeiie met wortel ón bloefem uitgetrokken vervolgens gereed gemaakt en met Rundvleesch gekookt. Allede gasten aten fmake- h;k van het geregten ieder was bezorgd om niet ta kort te komen. De Korporaal op dien tijd elders be zigheid hebbende, kon, tot zijn gelukl, eerst beginnen te eeten toen de anderen reeds over pijn in de maag walgir.g en duizeligheid klaagden. Dit deed de KorpV. raal aarze'sn om meer te eeten. De Regimenst-dociof werd gehaald; toen dezelve kwam lagen er reeds twee in hevige trekkingen en met een koud en klam zweet overdekt. Beide fiierven eerlang üoch de Korporaal :s weinig gegeten had, werd nog gered. i\Ien j overdek - - en I die flegt és/ln:adis des Cawes met belang kan gelezen worden, j was als nog o'nkiindig van de oüVzaak''dezertoevals; men zogt alles na en vond eindelijk de oorzaak daar van in het cverfchot der fpijze. - In Herfst ijg% reed een inwoner van hec Dorp Un- terwellenborn met zijnen Broeder en twee Kinderen uiÉ - om hei, dat men aldaar tot ftrooifel in de ftallen se- met leedwezen aan zijn verlies denken. De Abt de fhs- bruikt. Onder het afmsaijen vonden zij veel Scheerlin.r fan^ was ten uiterften minzaam in zijn omgang, zijne! die zij niet keuden. Vermoeid van den arbeid zettede'n zeoen waren innemerd Inj was vooral een voorbeeld 1 zij zich neder, en waren onvoorzichtig genoeg om van van d:e lieltelijke wellevendheid die men weidra niet 'het onbefeende kruid, dat zij fniakelijk vonden te eef- meer dan in de voorledene tijden zal op'-poren. Al- j ten, inzonderheid de oudfte Broeder, Na dat 2ij ver- Jen ene hem kenden w^aren zijne vrienden, en zil-i vol';*ns hun werk verricht badden reden zij uaar huis ne nagedachtenis moet bg hen dierbaar zijn. Na Kaanwiijks waren zij te huis gekomenof de oudftê dr.t co ilormen ven de Revolutie ve-dwenon waren, Broeder klaagde over hoofdpijn hevi.ren dorst en pij, fód h'j zija verblijt op Let Land g^nomen, en aldnar ueliike flekingen ia de leden; in het kort, over alles. ('t--- ËÉtüM

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1