No. 9B. MÏDDELBÜRGSCHE Zaturdag den C O U R A Ti 5 van Oogstmaand, IDDELBliRG den 4 van Oogstmai^rJ. In dén j mor'^en van den 29 van Hooir.isar.d vertoonde jJcli voor onze kusten eene Vloot van Zijne Groot- Jjrittrnnifche ïMajefteit. Van tij-l tot tijd zag men het ^etai der Schepen vermeerderen, en des anderenAings ties niidda!;s werden op het Bree-znnd de Troepen ont- {"clieeptdie bezit nnmen van een g-oot gedeelte van dit Eiland en den i dezer binnen deze Stad troliker.wel ke bij Kapitulatie was overgegaan. Op den 2 dezer i werd de Stad Feerena zich verdedigd te hebbenbij Kapitnlrtie overgegeven. Van Fiisfiugen weet men op dit oQ£cnblil<" nog niets met zekerheid te meiden; maar wei, dat-het Kasteel Ramniekens op heden door de Troepen Van Zijne Groot-Brittann.fche Majefteit is j Jn bezit genomen. Wordende deze l''xpeditie gecom- a-.andeerd door den Luitenant- Generaal Lord Chattam, j Buiten flaat zijnde het Publiek eenig Buitenlandsch Kieuw s mede te deelen zöo laten wij hier volgen eene befch'iiving van den DONAUwelke onlangs in den Movi::i:y vermeld ftond, en weike aldus aanving; „Onder de Rivieren die bij de ouden zoo vermaard wsiren is de Donaualtijd voor de gedugdeberchouwd. Peszelfs krombogtigen en fnellen loop, zijn beroerd wa ter dcszelfs beweegbare zanderige bedden deoen de Romeinfcbe Legioenen fidderen, en bepaalden een tijd lang rierzclver overwinningen. Curion die het eerst deze ■woeste Oevers naderdedorst dezelve niet overtrekken, en het fchijnt, dat deze roem nimmer dan aan <'ermaar- de iWannen als /Alexander, Darius, Trajai^n en Con- fianiinus moest behoren. FNu beCchrijft de Mon^tcur de plaatfen des ovcrtcgts vnn ieder dezer Romeinfciie Helden met hunne bei-en, en komt tot de volledige befchrijving door Dinr.ifuis ge- j^even van de vermaarde fteenen brugd'e Trajanus in een Jiiar tijd over den Donau deed oprigtenver volgd pan het vcornaanifla ontwerp, zijnde den over- togt over dezen gedugten Vloed door Keizer Trajanus en zijn Leger, en het gevolg van deze groote onder neming.] Ku'büift nog over te onderzoeken, zegt verder de Mor.iteurwelk het doel, was van zoo een groot ■werk, de tijd die men befieedde om het oi.terigtsn en deszelfs wezenlijke nut: deze nafpeuring, die de Hifto- liefehiijvers riet geda?n hebben kan merkw.na-.-dige ver- gelrkingen met den hedendaagfc'ien tijd opleveren, en fchijnt hier door meer belang te verkrijgeni „Keizer Trajanus ging in zijnen eerflen Ooriog tegen de Dacierseenen Vijand aaiivalieh, -iviens trotsheid hij veeleer wilde beteugelendan zijne magt vernietigen het ftclzel vén een' fnelleti en geweldigen Oorlogwaar van hij zich met voordeel had bediend tegen de Ge'ma- Bcnkwam hx^m voor dien te zijnwaar aan hij zich nog moest houden. Hij verzamelde derhalve in haast een ftork Leger, en gaf het bevel over een ander, het welk lager ter regter moest ageren, aan Lucius, een zijner beste Veldheerendie hem in zijne vorige Oorlo gen fchier overal gevolgd had. Hij trok met zijne Troepen tot aan den Donau (loeg twee bruggen over dien Vloed de eene bij het Gehugt Grndiika niet verre van Uipalanka de andere 13 |geo- grapbifche mijlen lager op eene plaats, die Gtife/iniap zijne kaart Columbina noemt, beide uitkomende op de wegen op de kaart van Puntiger aangewezen de llag was bloedig, maar beflisfenddezelve opende voor Taia-iius den weg en de intrede vun Zernilzeghetliu- fa of Sarmategete Hoofdfiad derDaciers; Lucius, die van xijn' kant groote vocrdeelen behaaldekon zich met den Keizer niet vereenigen, dan eers't verfcheidendagen ra den flag; Trajanus, zonder den Vijand tijd te laten ynn zich te verhalen vervolgde hemverfloeg hein enop het punt van hem geheel te vernielenziet hij Algevaardigden aankomen die hem fmekende om ó.zn Vrede vragen. Hij bewilligded^nzelven te geven op voorwaarden dat de Koning der Daciers zijne krijgs- tuigen overleveren, zijne iTroepen afdanken, zijne verfchanfingen flegtenen geen vrienden of vijanden erkennen zaldan de vrienden en vijanden der Romei nen* „Trajams liet een gedeelte van zijne Troepen om zijne veroveringen te bewarenen keerde weder naar Rome, om zich met dezorg der Regering bezig te hou den maar naauwlijks was een Jaar verloopenof hij ■vernom, dat Decebalus zijne verbintenisfen verbreken de, zich op nieuw wapende heimlijk Oorlogstuig deed gereed maken, de misnoegden gereedelijk ontving, en in een oogenblik weder eene gedugte houding aann m. In de daad deze Vorst had flegts een klein gedeelte van ^ijiie Staten verlerenbij rejeerde nog over ee^n wijd uitgeftrekt Land thans bekend onder de namen Tratii filvanien, Moldavicn Wallachijen en een gedeelte vati Hongarijen; hij had alleen Vrede gemaakt öm tijd té wi; nen zijn Leger weder te verziimelen en opterigten; en van den dag zelve af oat hij den Vrede had getee- kend had hij zich gereed gemaakt om dien te verble ken. Trajanus had v.-el gedagtdat deze Vrede van geen langen duur koii zijn; maarde Oorlog bood zijnen Vijand zoo weinige vocrdeelenen zoo vele gevaren sandat hij hém tot zulk eené onvoorzigtigheid niet wilde geloven in flaat te zijn; hoe het mogte gaan, hij deed een aanzienlijk Leger verzamelenbevoo!dat men de Germanen en de Volken aan de zoomen van ce Weiselde Troepen der Bondgenooten en van het Roo;n- fche Rijk afhangende, onder dewelke men onderfcheid-' de de Batavierenzou vereenigen met de oude Legioe ren die het Land bewaardenweldra vernam hijdat de Dilciers de grciKplantfen des Rijks hadden aangeval len hij vertrok toen uit Rome in hèt begin der Len te, met het vast beöuit, eene Mogendheid te vernie len rnet welke verfcheiden omftandigheden hem tot daartoe hadden bewogen toegevendheid te gebruiken. Het was voor hem geen Oorlog meer van bewegin gen, waariii de fnelheid de overwinning moestbsflisfen, en de overwinning de voorv/aarden van den Vrede rege len men moest hterr^;\r.'f;-é'K, bezetten, be.i'aren dit is het geen hem ongetwijfeld ar»? verrigtingea met meer langzaamheid ter meerder tekerheid deed bcjtierenzoo nis üionifms het ^eer wel uitdrukthij belloot toen eene vaste brug over den Doriau te bouwen die beflan(} zi;nde zoo weltegen den fchielijken wasdom der wa terenin den Zomer, als tegen de fcüokken der ijs- fchotfen in den Winter, voor altijd zijne gemeenfchapi verzeiterde, zijne Soldaten de ongerustheid benam van V riaten te worden; en den vijanden van de hoop'de» zelveT te vernielen; hij zag ook met weerzin, zegt Piocopus, dst een vloed van grenzen durfde ttellen aai^i het Roomfche Rijk, het welk geen grenspalen liioesc hebbc'n. ,,HIj'1ton órigetwijffeld dezen moeiUjken arbeid ver- itiüd hebbendoor den Oorlog van den kant van hec Bannaat, vwar van bij meester was voerende; maar als dan geraakte hij in de Gebergtendie dit Land van Tran- filvanie fcheiden en zijne krijgsverrigting zou langwijli- ger zijn geweest, zonder minder gevaarlijk te zijn. Voor het overige bedriegt men zichwanneer men ge» looft, dat Traiainis de Brug vaii (leenen in tegenwoor digheid van den Vijand bouwde, of dat ds tijd aan de ze onderneming gewijd van dien der krijgsverrigtingen genomen werddezelve werden met eene gelijke kragt voortgezet, en zijne Troepen,- die onafgebroken eene aanzienlijke uitgeftrektheid Land aan de andere zijde van den vloed bezet gehouden hadden behaalden gedeelte lijke voordeden op de Barbaren, en d'.'den hunnenijver veripaUWen door onoplioudelijk herhaalde verliezen. De befchouwing dei ziiile van Trajanus toont eene tal rijke reeks aan van belegerde en verdedigde Kasteeletj en Sterkten gedurende de bouwing der Brug. Geheele Volken getuigen dezer gebeurtenisfen en der ftandvastigheid van Trajanus, kwamen zicb onder zijne vaandels voegen; hij liep ecliter groote gevaren in dezen Oorlogdikwils werd hem de gemeenfcbap met zijne Hoofdllad afgefnedenhinderlagen werden zijn' peiTdon gelegd talrijke detachementen Barbaren veront rustten zijn Leger van alle kanten. Het was in deze zelfde ftreken, dat Lyjtmac'iusKoningvan Tracie, en een der opvolgers van Alexaudei'genoodzaakt was ge worden zich met si zijn Troepenkrijgsgevangen ta geven; maar Trajanus, dergelijke ongerustheid iiietag- tende, volgde onbezü-gd zijne ontwerpen digt famen getrokken in eene fterke rteiling omringd van een ge- trotjw Legerve-'agtte hij de brooze listen van zijnen Viiand en dagt alleen aan de overwinningdie hij wel-, dra op hem ftond te behalen hij moest in het vervolg deze onlftandigheid zegenendie hem de hefde zijner Soldaten en de bezórgdhei-i zijner Volken deed kennen waarom hebben de Geich'edfchi-ijvefs \an zijfi !e-/en niet gewaagd van een Opfc.irifthetwelk de Soldaiten van' zijn Leger hem in dien tijd opdroegen en dat beter zj^, ner lof uitbreid dan al de lolTpraken van PUnius Zie hier hetzelve: TORtVnaE A'-G. OMN'lrOTF.N *BI HRAS. RHAM^V^IA vS! ERA? QUANTfM ABFVIT KE rOMA LVOFRFT SEO VIVIT TRAJANUS VK TIBI DFCKBAL^' MILESS LEO VI ET .'fHI. G. DEVOTI cAPrriBvs. Qruter i p. 47 st 5('

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1