f^^iDDELBURGSCHE Dingsdag den 1809 COURANT. 25 van Hooimaand, s 8 o c c -^ s r^ S - o -S -s - n g -ï f-f. r. V w ■?r<^ o cl <U O ►-5 3 o a 'S 91 o u O C- .- o E <L» Cl l-.r-, '^- 't! Ó5 O O PUIT A LTO>'A den 5 had iroTen ver- o., o t —7 ri tl c C m •- o o J S C H I. AN D. ï.'j Hooimaand. Meden ontvingen wij hier door een b'.iitei;gc'.voon Courier de tijding «'at: de Engeirctien te Cuxhaven geland waren. Onder hvrnpe Scliepen bij Helgoland en Crxliavon bevonden zicli (5 lir.ief'cliepen 4 Fregaitcn en 4 Brandersmet een groot jastai trnnsportfcbepen. >^oodra men deze tijding ont- va.pgen heeft zijn een aantal Couriers naar het groot Kei- z.e.rl\i',; Hoofdkwartier, raar de Koningen van Denemarken cn Wcstplialen erz, - igexonden. IIet fchijut zeker 5 dat «ie Deeiifehe Armee zicii in beweging g.iat zetten om de ¥,ngcirciien terug te liaan, Volgens nerigten u)t Ko- ninïsbcrgen Zijudcn den Koning van Pruisfen zeer fcbit tijren.le voorfiagen door Oostenrijk gedaan zijn, indien liij jjiet die INTogendheid zich verbinden wilde doch de Kö- ïiijg van Pruisfen heeft die aanbiedingen van de hand ge- U'ez"nen de IVlinistersdie hem deze Voorfiagen gé- d?,"ii liebben zijn in o'.genaJe gevallen. FRANKFORT den 15 van HooimaarJ. Gisterena- ■y-ond is hier een Sax'sch Officier aangekomen uit het Hoofdkwartier des Prinfen Poniatowsk)' komentleen zicïi war Weenen begevende. In her ooser.b.lilc van zijn ver trek waren de Oostenrijkers, na de Sï-ndaiTiir geiioopc te hebben, u:t d''e Stad afgetrokken i en in vollen ter;ig-ogtgedeciteüjk den weg over Kra- Icow, gedeeltflijk over Sulejow Petrikau, Widawa en 1 Kcnipe" op Pniisfisch Silefien nemende men' fiond dien- volgens gereed, om van gehee! Gallicien in naam van Kei-1 2er Napohon bezit te nemen. De rvUsfifehe Armde had j ïJc'h met die van het Hertogdom VVnrfcnan vereenigd en tae?rde in volkomen ovcieeiiileuiming met dezelve» FRANKRYK, PAlliJS den 16 van Hoobnannd. Volgens Brieven Van GVn/.v? en van Mnrh-iUeheeft de PvCgering van Al- jiiersto: dezen hoon door de Engelfchen aangehitst, ran <tcu Heer D»!ms-'f,?!.ivüh'Konrul-oeue-ral van Frank rijk gevraagd de betaling cener Jaarlijkfche fchatti;:g. Op de aanmerking van den Franfchen Agent, dat Frank-j ge"» --o - ------- o - .- Tijk zich federt lang van deze fchandcUjl:^ fchntting had fficdaar bij belang hebben, befiaar,; en mdien men g 3 j,- vrü Fem?,akt, en dat men minder dan ooit geregtigd was ong. lukl.ig zoude moeten overgaan, om ecne vreemde-.- - s> .e. dezelve te ei'^'-chenheeft de Deijvoegt men er bij den Anne? ni hec Land te nemendan war.t zoixer ..jg.;-, Konfcil in liegtenis doen nemei!. Volgens deze Drievcn hoe gering dan ook kac thr.)? ge.?n Staat b-llaan vv-is,^ zow men prov.Conee! in deFranfche ei:!tr,lia?nfcbeliavens,liet gedaan met de vrijheid en het politiek crftar.n van di: cj Land; en de Koring, die alleen het heil en tie voor- i Dit, hoezeer Z. M. biliijkerm^i.e i.a.i i..u;c,, v.., wachten dat de middelen van perfiiaiie en overred'ng van den beginne af aan in de/en gebezigd en de over- tuiging dat Z. M. tot deze ma.itregdout de Weeskin-ts^ dereii tot den Mil.'iai-eii Diei.st te bertemmeiir.Iieen g v heeft kunnen worden bewogen, Uit hoefde v-.n het al-< U ~g gemeen belang des Rij;:*: en vai deze Stad, in welkers rusten voorfpoed Hoo^stdeiel-^e een zeer groot belang £.-p ftelt. 3 ^l Dat deze onvermijdbaar gev--ord?n maatregel rl!c .n.,- j^ wordt en kan woiden te ;c!v ew'.'rkt door de zooda-iiiep- -^^ oiweriaten welke in dit Kijk ófecne ;s;ilu..ire Coiftniv -^^ tie of ecne vreemds Armeeverlangen te zien da.nrgc- o (leid. Zij kan alleen worJer. tegengewerkt door ''Un, A die door uwe vijanden worden opgerokk^nd of om ge- kochtom het Vaderland i» dcszelis verderf ie trachten S S te Horten. t^ Hoe kan een regcgcaard Hollander, wien het behoudk ji en e.e'\ bloei van zijn Vaderland ter harte gaatcei;ma.ic-3 "- regel al: nadeclig hefchouwen ft'clkc n'^een in fLiiat is 5 g dit Land van deszel's o-.idergang te redden. f^ c Wii zijn van alle zijden door ceno Militaire Coi:''crip-j^^ r; Ve^tnigwerken van tie omriiigd dezelve beft^.at bijna op deh Hoilandfchen o g bodem, daar dezel-vé in het Groot-Hertogdom "erg is inge-^ t| voerd en daar desr.iettegenüaande Z, M. voor 'ie: oog van Europa en van deN«ie (lollig ve^-kiaard heeft, dezelve als i.oodiottig en voor dit Land oiibe!laanb:nr te befjhou- weti, a^s njnde ilrijdig met den geest der Natie en ruï- neus voor het Pvijk zelf: Hoe kan dan een weldenkend Burger, d^ar het beftemmen der door de pnbüeke mild- da igheid'opgevoed wordende Jongelingen vonrden M\- ii Eiren dienst, he: ccnig m'.Ic'el i^ om te voorkomen, dat eene vreemde Armee dezen grond betrede zich daar tegen ver.teiten; -^ "De omllar.digheden van Furopn zijn thans zoodanig, S dat ecne wei ving buiten 's Lands is onmogelijk gcwor- k <-j worden; en w.:t is dan ook een Leger vai; Vrce.ndelin- S -li tegenoverrtelün^ van d''e U't 's Lands Kii-deren, E~; t" r^rj r^ T= Z - O K V. TT t.o - co o ~5i •x 5-^ 't to '^§-■9.1- tj JU t: o O :ct CJ r; -_, co Cs r. o !^0 u 4) tJO *- t; 'S. KI o O- Z. o ,£j eo u.g.-j, -J C ■- ■"j .- 'T. r '-^ o V. S, c >•- - r: K i? .b ^- •-. fi, tn V. -^^ 2 f-'.F 3 T' - /«SK o CU nl c; t- c; o O |r.SC 2 y p 1) 5; Tï- 5-.= "i Z -o OT> de Schepen en opde Ligendommen behoorende aan O'ndercianen van deze Regeringeen i-.mbargo gelegd heb- i ben, ten einde de Franfche Riger^doraraeudie zich in de Mgerijnfche Havens zouden kunnen bevinden te waar- j borgen. Van een anderen kant verrcEmt mcn,'dat het Bu- Tcau der Keizerlijke Marine van Genua de tijding ontvan- gen heeftdat Z. ?.T. de Keizer en Koning den Oorlog aaa ds Regering van Algiers verklaard heeft. j HOLLAND. ROTTERDA?*! den 19 van Hooimaand, Heden is Rlhier hst volgende nfgckondisd LAiXD-PROST-AATUT VAN MAASLAND. f J)e Land-Jiiosi van hit Dcpm-ie-.nent Maas. fpoed vr.n dit zoo belniigrijk Land beoogt en bevorderd, zoude zich dan kumicn verpligt achten een Troon te ver laten weli;e Hoogstdezelve alleen aanvaard heeftonl het Land van deszelfs geheeien oiideraang te bevrijden, e:i welke Z. "«L alleen beklommen heefttiit overtuiging, dat de Kr.tie zijne liet'dc en zorgen vraardig wa';. Wat is dan regtvaardiger en billijker. Medeburgers! dsn dat, ora de Confcrifitie te verir.ijden die jongelin gen 5 die ten kosten van den StaatStad en Plaatfen of cüor de fondf^n van algemecne liefdadiahcid worden op- gevoed of onderhouden, hunne verpligting te leeren ken ne;), en tevens overreed zijn dat, door aan dezelve en S H =5 ^- -^ "- «i? -^ f C c at, - y r^ 'u s ^- -f! ca ►-2 5" tó e, t-- c fv CJ a .-^ «Jj -^ ;-* T2 t; p iri .- K KI QJ K .- t- u. Hj ^fi '- fi^ CJ c - .j I rj i_" c' CJ .-^ -^ u- o rt oj c^ P !U O c c -c f^i Cl rü CJ o CJ QJ P I ÖC tC N bj: 5 r. J a -b c a bo land ^/7« rf^ Burgen ^«-.SV^,^Rotterdam, j het opontbod va,, Z. M- vrijwillig gehoor te gevenen |p g -g Het zijn de onrustige bewesringen, die binnen de^e i i^e" edelen loopbaan der wapenen intetreden, zij hunne Stad, federt cenige drrgen cngc"luku:g hebben plaats ge- erkentelijkheid wegens ce genoten weicadeiiaan mm Va- g b .-, r, r derland aan den dag leggen. Z. M., met zulke Vader-g g lijke gevoelens voor dit Land bezieldverlangtver r; viacht en vordert, dat die boven rr.deren bevoorregte g jj Joigclingen hunne roeping eji verpligti'ig leeren kennen '-^^ en vervullen; dat zij, overreed van het een en ander, •_- vrijwillig aan den zoo biiiijken eisxh van Z. i\L gehoor ;-; -^ geven en voldoen. -o Tf Ln het ftrekt mij tot geen gering gen;-:f^,TC!i on eer te-2 hebben iriogen flagen in het dsiarfiellen dezer overreding, o en de tot den dienst beftsmde Jongelingen gewillig en uit-? c ovcrttiigiug van cie noodzaakl'jkhei j van dezen maatre liiffbij gelegenheid dat een aanzienlijk aantal Jonge- lingeu uit het Gereformeerde Lnrgar Weeshuis zich vrij willig hebben betoond om gehoorzamende aan de go. dane oproeping, namens Z.M. den Koning van Holland, ïich naar Utrecht te begeven, ora r.ldaar in het Konink- Inllitut te worden geplaatst x; <u <L» N O CJ rii: Het is de geweldnciige an ciCzelvG -^ 2 5 g K CJ O -O 'f5 S "P hV-iitie pelei'.'erenhet zijn deze omflandighedon die Z IW. hebben bewogen om mij den verecrenden iast opte- leggetl om mij in uw midden te vervoegen, ten einde die onrustige bewegingeri tegen te gaan en te fiuiten om dw rust en de goede orde alhier te herftel'en en te verzekerende pligtmntige gehoorzaamheid aan de be velen van de hoogde magt te handhaven en de achtbaar heid eu gezag der regering te bevestigen. Z, M. heeft mij fpociaal belastom na dat ik zijtië gegevene orders zoude hebben doen uitvoerenulieden te betuigen de belangfteüing van Moogtdezelve in de welvsart en Woei van deze aanzienlijke Stad eu de vei ligheid harer Ingezetenenmet verzekeringdat Z. M. \vel verre van die rustverftoringen en onwetügen tegen- fland toPtcfchrijven aan de goede en brave Burgerij «Vilks alleen wil wijten aancenigc onverlaten en kwalijk- gezinden onder dezelve, die, door well:e aanblazingen tiaiiook, aUans tuisleid door verkeerde niaciiinatiën, zich buiten de palen der orde hebben begeven zich on bedacht hebben duiven verzetten tegen het uitvoeren Vfln eenen maarregel, welke de omllandigheden volllrekt noodzaaklijk hebben gemaakt. Dathoezeer Z, M. vertrouwt en vordertdat het wrnakzwaard der Gevegtiglieid krachtdadig zal (IralTeu Jiendie de aanvoerers en medewerkers dier hoogstmis- dadige bewegingen en feitelijke excesfen geweest zijn;, «n zulks voor het vervolg zal wordeu voorgekomen Zijner Majefteits begeerte tevens is, dat züne orders, TVegeiis het opontbod der Jonge'lingen uit de Godshui' ïen en liefdadige Gellichten, die den ouderdom van 10 jaren hebben bereikt en tot den Militairea dienst be kwaam ?ynwordea «itgevoerd, •r- -a -li _2 CJ g M P ■ar. -- c c5 y 3 - L» t- -:_, ri 9 o IJ, ca ■-, B- '5 r£ <-^ gel voor het algemeen belangte liebben zien gehoor ge- - t;:; g -^ IS g p- c j»^ S ven aan de vaderUike vcrraaningon en redenen daartoe, g pi ii 0° g "c-c zoo door den i3rost v?.ii dit Kwartier, de aanüicnUjkye "g lo'H .y 3 Leden van dezer Stads Regering ais van derzelver Re-.Sf .g J? S' J .1 S 5 genten gebezigd. Z. M. kart niet d:;n t>-?i) hoogden :g'g £"-.,^S^ voldaan zijn, over deze onder werping en hetis een ed^'l S S o j= n S w'^ -o bn gevoel voor zijn welwillend hai-tdat .lo noodzallolijk-'^ ^--o-c ..i .1 cm - c> beid niet heeft be'.laan om g<'brui!t te raiken van dé niid-:-j?-o "i tx"-'- - '-^ dolen van den ge wapenden rrm die Z. M. ter mijner be- g •-• fchiitking had geileld en waartoe men niet ^iV^ ongaarne lï S g S en na het te vergeefsch beprof-vcn van alle middelO'.; van-o o i perfuafie zoude hebben GverL^-gnn en w?r,rva:i dege-;j;-=; 2 volgen voor deze Siad voor dit Dcparro.r,;i,ten voor - 2 g--^; 5: het geheele Rijk, hoogst noodlottig zoude hebben kun- j-" g "1'^ P nen worden. -'; De Stad Rotterdam heeft in de vrij-.v^li'-e opvolging g g^ c van hare Weezen aan die roeping het voorbee'd g'^g-'- jj ven perfuafie en bedaarde overreding nanien.de ovcrban en hebben op hun goed hart dien invloed geninakt, die-^ - hetzelve fiegts behoefde om hunne oepirg té volgen J t Anderen hunner, die me: hen onder dez.^lfiie verpligting £- c CJ r- bil -u a to CJ o ba CJ -S -o -^ 3= o •-' e: CO O Cl ctj .2 M <l> c:; a» J^ 1^ CJ 'O r!^ s a t.* ti c b.n p a 12 P-. G 0 9 «J "3 13 o nO 1 c r: -5 g O c 3 -c i- a C-- o a -r. S ëj -' rt -1? -t3 'S «J fcj; t— w tr.- •-• O O O ^f P s c 'y bC 5J ii C 2 CJ '- c: :ij -O OJ -c t 3 .Si "o c r- Cj o b£ o dJ te CJ CJ 13 i .-^^ .5^ i5 -§ s 3 CJ Oi- --, o hggen, hebben zicü echter als nog verw'-jaerc. getwijfeld zuilen dezeWena:in hunne eigen overrednig J_£ K -j i^^ i c overgelaten, terug keeren om aiiuede nunne medegc-;I.~3 .s t':r.-.'-h. c O ■'^r'^Lii'cj.^tj'^ noten te vo'gen. ■- z '- r Maatregelen echter om hen daartoe in de gelegenheid 5 J^_ *"5 11^ p I? "'S 'S te ftelien en te zorgen, dat zij daarin niet doo'-andere;', h a a '2' ^-/g J g^ i -p {.Hef Ffrviiig of ^inhont.van (,tzi ^^^^-ay .e.) d -ë Ë;»^'o iJ o t? iJ E a i: V .ii c::^ ^.-: jT .- n CJ t j tj o CJ tj ei ■--'"- t.' s s ^j - to a

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1