EXTRAORDINAIRE MIDDELBURGSCHE COURANT, /j No. oi; ;- VRIJDAG DEN zi VAN HOOIMAAND. Jillijjjl lét ei et «'S /lIDDET.HURGden i-.^;; [lonH'.aand. Reeds esrijister wa- 'i linvvij bijna vooftie^ïons ee'-iiExtmóiüinaire Coiirilntwlttt "j:evcn w-i.'geiis de voorloopig.» tijdingen van cit bevociiten Over- •>vi!itrng door Kei.itr Napoleonwelke tijdingen ii: onze Ordinaire ('ous-snc v?,n he-M'n vermeld ftiian; docli wij beilnten liefst liet O^.'cü'eti ru:!!t:t!;j in te wachten thnns ziel dfc gewii^tin; Buüethi h^r üchven wi= ha:istc.i ons iietxelve ten rpoedigda publiek ts maiion. Zie hi-T hetKeivo: o, 5 ie U L L E T I rj. JFnikci-iil'irï', dcH r^/i Hooiniaand iSon. De werk-pn van den Generaal Graaf Berlr/rnd m van liet Corps o'cr het-vvefc iiij het bevel voerthadden, federt de eerlle dagen d'izer maand den Donnii geheel beteugeld. Zijne I'.Iajeileit be- floot terftoi'.d ?.i;ne Armee in bet Eiland Lobaii te vereenigcn op (f.i Oüütenrijkfebo Armoe aafttetrek!;en, en dezelve een a!;',enieencn tlag te lïveren. Dit was nie: om dat de pofitie der Franfclie Ar- i.v:e riet zeer fehoon te Weenen was: want, meester zijnde van <ien gp.ntfchen rcgter-oever vr.n den Donau Oostenrijk en een ptoüt gedeelte van Hongarijcn in handen hebbende, was dezelve in den grootften overvloed en indien het al eens moeijelijk ware he: Wcener Volk van voorraad te verzorgenwas het de fchuld van de fiegte orgr.nifatie van het Bellunr, en van eemg; hinder- nisfen, die van dag tot dsg afnamen, en van de moeilijkheid, die er uit diergelijke ouiftandighedcn voorfproten, en wel in een Land waar de Grsanhnndc! een nitfitiitenc voorregt van het Gouvernement is. Maar dus van den Vijard afgorchciden te blijven door een Ka naal van drie vier honderd tóffesah de middelen tot den over- togt gemaakt en verzekert warenhad geloof doen geven aan de goriigten, die de Vijand in zoo groot een menigte verzonnen en verfpreid heeft. 7.00 we! in r.ijn eigen Land, als in naburige'„an-, tien, en r.ien zonde de gehenrtenisfen van Esillng in twijfel heb bon kunne!: trekken; eindelijk zoude men daar uit b^ebben gaan ver- <v)derfte(lend.it er cene gelijkheid beftonj, tusfchen twco zoo verfchillenda Legers, waarvan het een opgcwekt^^en in zekeren zin viM-fierlct was door voorfpocd en vc^menigvnl,-'igdc overwinningen en het ander ontmoedigd door de inerkwsardiglle tegenfpoeden. Alle deborigten, die men van hoc Oestenrijk'che Leger had, waren, dat het aanmerkelijk was, zijnde gerecrnteerd door talrij ke Referven door de iigtingen in IVIornvien en Ilongarijendoor f.lle de Landweren van de ProvinciënDat het de Kavallerij van.. Farirden had voorzien uit alle de Departementen en het Voerwezen van de Artillerij driedubbeld vermee'-derd had door het dofn van ontelbare ligcir,<;cn van Wagens en Paardenin MoravienCohe- mcn en Hongarijen. Do Oosterrijkfchc Generaals hadden p:n nieu we kansfen in hnn voordeel te hebben, Vekhverken doen aanleg- j-en, waar van de regrer-vlcugol leunre tegen Gros-Aspern, Es- fiing en EnzcrsdoriF, benevens de tnsfchenruimten, gedekt waren door gepalüfideorde Redouten met meer dan honderd en vi'ftig zware kanonnen voorziengetrokken uit de Vestingen van Bohe- in.n en Moravien. Men begreep v.'zt hoe de Keizer met zijne ondervinding vanden Corlog wilde aantastten zulke welverdedigde werken gedekt door eene A-mee, welke men tweemaal honderd duizend Mannen fterk fchattezoo wel van Linietroepen als Mil'tie en Landweeren voorzien van cen-_' Aitillerij uit a<;: i ..lesrcn honderd Veldftukken btftaaiKle. Met Icheen veel eenvoudiger te z-jn nieuwe Brug gen over den Donau te ilaan ecr.ige mijicn lager en dus het door den Vijand voorbereide flagveld nutteloos te maken, doch in h:t laitfle geval zng men niet hoe het mogelijk warede zwarigheden die eers reeds bijna docdüjk aan de Armoe waren geweest, te ver wilderen en in twee of drie dagen de nieuwe Bruggen te^en de werktnigen van aen Vijand re verzekeren. \an den anderen kant was de Keizer rustig en nten zag werken f'p werken m het Eiland Lobau aanieogen; terwijl men np hetzeü- de pu?t verfcheiden Bruggen op Paalwerk maakte en Palen infloeg Doso tocf^and van de Eranfch^ Armee, tusfchen tv/ee groote zv.-sridieden geplaatst, was den Vijand niet ontfnapt. Hij begreep cat 2',in Leger, te talrijk en niet handelbaar genoeg, zich aaneen yeicpren val hlootCleidj, met aanvallender wijz(i,te handelen,- maar t:rzelver tijd geieofde hij, dat het onmogelijk was van hem uit deze famenge'Wde pofitie, welke Bohemen IMoravien en een ge deelte van Hongarijen dekre te verdriiven. Hot is Waar dat de ze pofitie Weenen niet dekte, en de^ Franfdie.i meester van die Hoofdllad waren, fchoon dit bezit eenigermatebetwist werd, (mi d't ds Oosrenriikcrs zicii als meesters van een der boorden van den Donau handhavende, d.-ardoor het aankomen der meest nood wendige Levensmidiie'en voor zulk eene groote Stad beletten. Zoo- f nnig waren de gronden van hoop en vreesen het onderwerp der geintrekkenin beide de Leger'^. Toen den 1 van Mooimasrd de Keizer des morgens ten vier u- ren zvn floofdkwartier op het l-:iland Lobau vestigde, het welk ''■;^-^^/'."0'" Inifenienrs het Eiland Nipoleon was geraamd, was een ,;iein Eiland waaraan den naam van den Hertog van Monre- be.lo was grgevenen dr.t En-ersdorf befchootmet tien mo'tie- Tn f" j^^S"'"" ponder< bezet. Een ander Eiland Spanje gena.imd, was m^t zes twaalf ponders en vier mortieren voorzien, tvtT! "r''"'^''*" Eilanden eene Batterij even als die van ken ,"om zich naar her Hoofdltw ivion.cDei'o wa-, aangelegd welke mede Enzersdorf befchoot. Deze ..wee-en-zestigvuurmonden hadden dezelfde be.lemrning, en moes- ''-" l" ^''-^ t'^t^' tij<'3 de St:d Enzersdorf plat (chieteu den Vijand V uu jagen en :k- v'rl^-n vrr-iïh-;. -.. Op de regtersm<fe moes ten vier mortieren tien kanonnen van twaalf en twaalf kanonnen van ztes pord op het Eiland Alexander geplaatstde v-lakte fchoon honden en het leggen der Bruggen befchermen. Uen tv/eeden begaf zich een Aide-de-Camp van isn Hertog vait Rivoü, met vijfhonderd Voltigeurs, naar het Eiland van den i^Io- !en, en nam het in, waarna men hetzelve wapende en door een kleine Brug met het vaste Land verëenigde: voorwaards maakt» men eene kleine punt, welke menden naam van Redoute Petit q?.?. Des avonds fohenen de Redouten van Eslling naijverig te wor den en denkende dat dit de eerfte Batterij wasdie men tegen hen wilde doen werken, befchoten zij dezelve hevig, hetwelkju'sr. het oogmerk was dat men gehad had met zich van dat Eiland mees ter te makenwant men wilde des Vijands raagt hier heen trek- kenten einde zijn asndsgt van het wsre- /nel der operatien afte^ wenden. OVERTOGT van den ARM van den DONAU, uit het EiL\ND LOBAL^ Den 4, des avonds ten tien uren, deed de Generaal O.v.ww/op ósvt grooten arm van den Donau vijftien honderd Voltigeurs in- fchepenonder bevel van den Generaal Conroiix. De Kolonel Basta geleide hen mee tien Kaïr'.nneerbootenen ze'tte hen voorbij deit kleinen arm vui het Eiland ',obnn in Atr\ Donau aan Land. De Batterijen dej Vijands waren, woldra vernieti d, en hij werd uit da Bosfchen tot bij het Dor? Mnhllciuen ver'aagd. Des avonds ten elf uren ontvingen de liatterijcndie tegen En zersdorf gerigt waren, bevelvan met fchieten te beginnen. De hauwitfers verbrandden Ak kleine ongelukkige Stad, en in mindesr dan een half uur zwegen de vijandelijke Batterijen. De Batai;ions-ChefZ)«^/«, Directeur d'erBruggen-Equipagien, en de Ingenieur der Marine haddenover den arm van het Eiland Alexander, een brug gemaakt van tagtig coifes uit een fluk en vijf groote ponten. De Kolonel S.iinte-CroixAide-de-Camp Van dei Hertog van Rivoü, wierp zich met vijf-en-twintig honderd man in ichuiten en land'e aan den linker-oever. De Bruguit één ftukde eerüe van die foorc welke tot op dezen dag gebouwd ir-, was in minder dan vijf minuten geilagen, en de Infanterie trok met verhaaste marsch over dezelve. De Kapitein Bazelle floeg een Schipbrug in anderhalfuur. De Kapitein Payerimofe Üoeg een Brug van Vlotten, binnen den t'Ljd van twee uren. Dus had, ten twee uren na middernagtde Armee vier Bruggen, en was gedeboncheerdda linkervleugel vijftienhonderd toifes be neden Enzersdorf, befchermd wordende door de Batterijen en de regtervleugel op Vicau. Het Corps van den Hertog van Rivolt maakte de linkervleugel uit, dat van den Graaf O/w/Vm/ het centrum en dat van den Hertog van Auerfladt de regtervleugel. De Corp- fen van den Prins van Ponte-Corvovan den Onder koning en van den Hertog van Ragufade Garde en de Kurasfiersformeerden de tweede linie en de referve. Eene diepe duisteimseen gewel dig Onweder en do Stortregensma.?kten dezen nagt zoo vreeslijk-, als zij de FranfcUe Armee gunftig was en voor dezelve roemrijlc zyn moest, Den 5, bij het aanbreken van den dag, herkende een ieder wa: het voornemen van Am Keizer geweest was, die zich toen, mee zijne Armee in fiagorde op het uiterfte van de linlterviet'.gel des Vijands bevond, de verfchanfingen omgetrokken, en dus die*wer ken nutteloos gemaakt hebbende, en alzoo den Nijand gedwongen ':it zijne pofitien te komen, om hem flag releveren op den grond, dien hij uitkoos. Dit groote plan was befloten en zo.nder den Do nau and Ai overtetrekken, zonder eenigebefcherming te hebben vait de 'A-erken ^iz men opgerigt hadnoodzaakte men den Vijand om drievierde mijls van zijne redouten verwijderdte vegten. Van toen af voorzag men de grootlle en gelukkigfte gevolgen. Des morgensten 8 urenhadden de Batterijen die Enzers dorf befchoten zulk een uitdag gehad, dat de Vijand zich be paald had om deze Stad doo vier Bataillons te laten bezetten. Do Hertog van Rivoli deed tegen denzelven zijnen eerden Aide-de- Camp Saliite-Croisc aanrukken, y/elke geen groote tegenfland one moettende, zich er meester van maakte en alles wat er zich be vond gevangen nam. De Graaf 0:idmvt omfingelde het Kasteel Sachfengang, door den Vijand verilerktdwong de negen hosftrd man, die het ver-. ded!gden,zch o vertegeven, en nam twaalf ftukken kanon. Toen deed de Keizer de gantfche Armee, in de uitgeilrekte vlakte van Enzersdorf, fcharen. BATTAILLE v^.n EN2ERSD0RF. Ondertusfehen bekwn-.n de Vijand, in zijne ontwerpen te leur gefteld zijnde, langzamerhand van zijne omfteltenisen tragtteee- r.ige voordeelen te behalen, op dat nieuw flagveld. Ten dien ein de zond hij verfcheiüiri Colommen Lifanterie, een groot getal Ar- tillerieen alle zijne Kavalleriszoo wel die van Linie als de Ge- in^urgeerde af, om de regeer-vleujpl van den Vijand omtctrekken. Dierhalven kwam hij het Dorp Rutzendorf bezetten. De Keizer gelastte den Generaal Oudiivt di: Dorp te doen wegnemen langs deregterzijdevan het welk hij den Hertog van AuerMdt deed trek- ".'■tier van Prins Karcl te rigteh altijd van de refter- naar de !;n:,-er-vleugel marchcr-ende. Van des middags tot des a vondsten negen uren mancenvreerde \r^<t\\ in die groote vlakte, men bezette alle de Dorpen, en naar raare men o'^ de hoogte der verfchinst* Campen van don Vijard

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1