1 9^1 MIDDELBURGSCHï Donderdag den COURANT 20 van Hooiinaand. 1 1 .li!?^ z; i 5 -^ ,- - fez 1.5 ë'^l.ïlê- - -,' P a z 3 3 -^ 3 - 2 c z 5 I 'r S 3 a - s G R o o T - B R I T T A N J E, ONDEN den 2 -/an H'joimaand, Men zet ra ;t es sroctKev/erkz'aüihsid de geheime Expedufe dcDr. Kct bevel overdtZeemajt zal san Sk Ric'jaici Sfrac'^an worcen op^'^dragen en de La^dinagt zal door Lord ^'/s/.-.-z gecoraniandeerd worder. De Troepen zuüen gedeelte- ^'k op Oorlcgrchepen ingeioheepi worden. Men beeft ^e Mstroozen der Rusfifche Vlootvan de Transport- fthepenwaarcp zij geplaatst waren, afger.onicn;deze Trflf.fportfcbepen zuilen voor de groote Expeditie sè- btuikï worden; De presfing der idatroozen is alfer- fterVst, en alle Vaart'.iigen worden op zeer hooge prij zen geiio'jderom de Artillerie &c. te vervoer;;:, ïiien fchespt Beleger:;gj-geichut met Ammiiniiie voor zas maanden beiegs in, benevers eene groote hoeveel heid braiidftigtende Vur.rwerken van den Kolone! On- Dal 3 var. Hooiuiaand. De Expeditie, de groote ■Expeditieis tliansbij gebrek san tijdingen van het ijaste Lardhet onderwerp der gefprekken. Wij vsr- jiieenen geenszins kennis te dragen van het punt v.-nar- 9P zij gerigt ismen zou zijnen tijd nutloos verfpil- |e'n, hdien men wilde gisfen over de pcliiieke oogrner- ien N-an hen, van wien wij geheel in derk'.vi'fe verfchil- jen. Er is geen onderwerp wanrniede xï^tw ji ':n Bull (bet Engellche Volk) g»makkelijker kan vermaken als ipec Espeditien; en echter fchijn: het, r.a zoo vele Vfuchtelooze Expeditien die hier van dsan vertrokken zijn, bu::;ngev.-o'jndat het Ergeïiche Voli (leeds zoo gretig naar Expeditien i?. Veronderflellende, dst de pogingen van hen van wien het vertré!c der Expe diiie afhangt, volkomen aan hunne beloften beantwoor den, en dst zij den 3 van Hooimaand van onze Kusten yertrekke, is het echter onmogelijk, dat de Troepen en Animiinitien voor den 18 op het va^te Land zijn, hoe Kb;j cok h:t tooncel zij wn::r zij werkzaam moer ziin. Blen ve-haait onsdat deze Expeditie het lot van N.i- fs'fji moet beflisfen. ZijnlaatllèBniletin is vanden 13 i«n Zomermaand. Gelooft men, dat er in de vijf en derti^q dagen die er verloopen zullen zijnhet groote gefchil in Duitjchland niet beflist z?.l zijn voor deaan- |pm5t orzer Troepen? Zij zullen te iaat komen. Het zij dezelve tegen Holland cf het Xoo-den van Dnitich- land of welk ander gedeelte ook van het vasre Land gezan^entüjk :r.er de Legers vap OoJtenrijk moet werk- laam zijnN^;po/:s;: heef: nie;? te v-eezen van de in- furrectie in het Noorden van Duitfdilandten zij hij fiiet in (hac ware de groote vereenfgde magt der Oos tenrijkers te vernielen. Indien hij den Aartsnerto? AV f(i flaat, is het i>Coorden van Dnitschland en Tyrol, 55e: si oDze hulpüiet in ftaar hem wederlland te bie den. Qhr.iUur.') Brieven uit Jcrcmiao-p het E-'land Haïti (S:. Domin- gq},van den i; van Grasrp.aand,melden,dat er bij het hoofd fen fl:g tusfchen de Troepen van dris^on'ie end'evan c in ce eeiite 500 man f^fiori was voorgevallenw.iar yedoren heeft. Don Sebaaiaan Ki::de!^nGouverneur en Conraan- »J|!i:t yan St. Jrgo op het Eiland Cuba heeft den 10 van prasijiaarid cene Prcchmatie doen afkondigen, waar bij iiij aan alle Franfche of andere Vreemdelingen van :^ell;en rang, kunne of kleur ook, die zich nadeF'an- ftiie Revolutie in de Stad en Grord-jebled van St. Jago hfbben neergezet, en niet door een uiidrukkelijke'acte van een Kaptein-Gererdal van het Eiland zijn toegela- beveelt, om uit het Diftrict van St. Jago te ver trekken hen veertig dagen toef.aande om kunne Be zittingen te verkoopen en de magt om hunne procura- tien te laten aan die perfoneri welke zij noodig zullen oordeelen voor den verkoop en ontvang hunner goede- jen. Het wai'.fchapenfte mensch uit Engeland DanielL/t;n- bsrt, i? aldaar, 40 jaren oud zijnde, gedorven. Hij woeg 739 ponden. Zijcekist, bevattende 112 voe ten plankenwas 6 voeten 4 duimen lang4 voeten 4 duimen breed, en 2 voeten 5 duimen hoog, dezelve is op twee asfen gemaakt en vier wielen. (Gazette de France.') FRANKRYK. PARIJS den 13 van Hooimaand. Mijn Heer de la Rihoisjïereééa van de Pagies van Z. M. den Keizer, ftspté heden avond ten elf uren aan het Paleis van den Prns-Aartskar.felier van het Rijk af; hij was den 7 op last van den Keizer afgevaardigdom aan Z. D. H. de liiding te brengen vr.n de Overwinning door de Armee, pnder bevel van Z. W., te Dentcbwagrasi op den Vij and behaald. '"«■^-^ Gemelde Pagle was dcor Piombicres getrokken, oc: j5,| H. 3.1. de Keizerin daar van berigt te geveu. '- "3 (Muniteur.') go G:5te-en heeft men kort na den anderen tiveeanthen,-^ i? 3 tieke BRIEVEN ontvangen, beiden door twee Lieden g van flaat, die Z. M. den Keizer vergezeüsn, gefchre-l o -f ven: de een van het (lagveld den 6 van Hooi:T;aand,§ Zj 's morgens ten twee aren is van Airx volgenden inhoud 2. M. de Keizer he^ft met de Frsnfci.e Armee den overtogt over den Docau over zes bruggen voibras;!. ;5 O 2 Het was. te vergecf<ch dat de Vijand dien overtogt zocht te beletten; hij werd tot in ziine uiterfte ver--= fchanfingen teruggedreven, aien heef: 21 vasndels g"?! veroverd en eene menigte krijgsgevangenen gcir.aa'kt. xl S De (lag zal blijven voortduren 200'hij zijnepofitien I 5 3 behoudt." -^ J5 - De tweede BRIEF van dezelfde pl.iatsden ^e'f.len g dag, tem drie uren 'snamiddsgs, gefchreven, meld: net ë^M volgende: Alle de vijandelijke póOtien zijn door de kundig- 5> l.e manoeuvres vei-overdzijne geheele Magt is tot'S-s S den ilag aangevoerd en overwonnen geworden. Men :j; heeft eene complete en beflis'ende overwinning be- o haald het getal der vijandelijke' dcoden en gewon--S -§ -"H den is verbazend groot. Wij hebben geen één Ó.li- g S -^ cier van rang verloren. Men hoort alleen r.u-^ raa.ir e^ -^ S tr 5J cj -Q o - rt a S .H tj 30 z^ z^ ■ir =i 'S t; W CJ -o 5 p fc- cc S H .-S 'J e: g .3 1- ?i a - te V. S V S --:: 5^^ o V 'O o 5a.= o ..Q - S .?i ,5f C y z, 4 7s^ -^ I f^ 5 r* .- - c a - ï^i- ri U'-en, Z. II. de Keizer commande.erde in perfjon me: die van den 6 van '.«morgens ten 6 tot 'smid 5 s - den Prins £.',-<■/.-;■•.'; het middenpuntde Hertog van Auer- ibdt de regter.en de Hatog van Rivoli de liiiker- vleugel. Het laatfte Bulletin der groote Armee was de voor bode eêner groote overwmning. Volgens parcicnliere doch-echte ber-igten, is de overtogt over den Donau dij den 4 begonnen was door de Divifiec die gelast waren de bruggenhöo.^den te bezetten, tot den 5 'sa- vonds ten vijf uren voortgezet geworden. Ee geheele Armee is daarop terftr.-.d voorwaards getrokken heeft tr^^ des Vijands rcfitien vermeesterd en hem compleet-^ S gefiagen: Z. M. de Keizer beeft een 6 zijne voordee-h 7^ ien doo-gezetbij het vertrek van d;t berigt had men^.E^ reeds 30,000 Ma:j krijgsgevangen gemaakt, 40 Vaan-" 5 S dels en 80 ftukfcen gefchut veroverd. Het overfchot S S der Vijandelpe Armee was omfr.igeTd. -^ 9-^, Volgens eenen authentieken Bn'ef van den -7 zün de ;:i Oostenrijkers zoodanig geüagen, dat 2 geen 50,000 Keizer Niipj!eon'~^-^-^ zich Keizer Frarsc - o 'S* -: man. van die Armee is overgeblever heeft h.:t Fluis betrokken, alwaar twaülf uren te voren in bevond. Het setal der kriics-— gevangenen en de ftukken gefchu: is ontzettend. De Armde vervolgt mee zuik eene fnelheid zijne verbazen-^.\5 j ce voordeelen, óit men geloof: het r:;et mogelijk zaljJ "-3 zijn voor twee dagen een Bulletin te hebben. Z -^ Den ï^van Hcoi.naard. Z, M. heeft den Generaal g 'T, Macdoral'lter belcx^ning van zijn roemrijk gedrag,C'"^ 0 0 *-j_^ V 2 *w •0 o Z" i> 5 0 ï'7 c 0 r-' 0 cc 'JZ .3 c tT C- -c 0 5 £r c 10 2 i—' s: p IJ ta c c^ 3 2 c 0 i~ Q .:4 0 0 Cj 1 v> 0 w 0 0 0 LTt 0 ZJ 5 0 z> t fcr 0 c 0* 0 u. a ts; 0 0 c 0 d: 0 H> e 0 5 t9 4df -^ ÏJ r, rt Jï F, C <- t^ o O -.zr .Z O iz ■E C .3 Si N O .J-^ c S - 2 "^- S tot :Maarrctia!k van het Rijk benoemd. ïu-H-^^iS-^ Den 6 dezer liep er te Genua een géruch'd.at de a. Regering van Alhier.; den Oorlog aan de Genuezers en 5 g-^_ 5 S dus ook aan Frankrijk verk'aard h.vd. 2~ S 5 Zie hier eer.ige berigten uit SPANJE~'^S=S5^.2§ Men heeft den aanvai op IMontjouijda: men als óe-^-^'Z Z-L -f Citadel van Gironre kan befchouwpn - hp^finn.';! n'i_. .S.-^ S -r-. ■S 2 .-, V 1^ S S -è z: .- en, begonnenna -^ dat men alvorens drie redoutesdie hetzelve dekkeno vermeesterd had. Niettegenfcande de moeijelükheden dié de grond doet geboren worden, zijnde overrl eene'-f J ileüerots, waardoor neodzakelijk de operatien ver-S-.^ traagd wo'denzoo heei't men nogtan? reeds fints den 25 van Zom.ermaand eer.e Batterij van Jlortierendie 5 -§ in (kat was om te fchietenaangelegd. Twee andere 5 Batterijen wasrop Karen geplaatst was,, hebben reeds ii 'j s S 2 - 2 «j o J; 3 -3 o T3 o -5 5: S* N Batten.'en wasrop Karen geplaatst was,, hebben reeds .."ogg^S^jS ^^s -g |t den 2(5 begonnen met vuren, en men blijft met ijver si "^3" "§'- S>^ ?-%^ het maken der Eattc-rlj geicbikt om brest te fchieten,S o I^F •^- 'o 1. 1 i^ T" J S doorzetten. Een verichrikke'.ijk onweder, dat den 29 ta 2 1 -S ^C J "'S 1 ?^- S '1 'p g O C heeft plaats gehaddat door meer anderen en aanhou- S 2 '.3 dende regens is acbtervo'gd geworden, heeft den garg-3 5 2 S .1 P. van het werk vertraagd; doch men "hoopte. nictiemin< 73 dnt die Batterij den 5 van Hcoimaand uiterlijk infeaf^ S zijn zcu om te kunnen werken. i\ien denkt, dst, na'~'2 verloop van tweemaal 24 uren, de bres bruikbaar zi:n'J,ak ----Kf -^ zalen dat ce overgave van het Fort w-oldVa op eene Lbm^ p^ r^ ^<j 5 of andere wijze zsl volgen. Montjcuij eens in onze magt zijndezoo kan men de Vesting als ingenomen be- f'.-'nouwenen dat denken er de Sp.-^njsiVden zelfs van f- 2 o a 'S a o *j S; a ■ir .0 V3 t£ CJ f=^ .3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1