Jl 1^ No. 76* MÏDDELBURGSCHE ^aturdag den COURANT. van Zomermaand, s s -^ 1=^ Si s g i ■e"n dS S 'do'^i LU erfS^^rte^ug ge- der gedekt doo IMoe.asfende gelegenheid aanbieden- g -^ -. oen, dOcn uera ciooi ut i^:„j,.;„Lia „o„ ■,\,h t*. kiTniiPi, dpn nierenen derzelver Gracht =5 ^'^- ld •323 5 5-°^ go s- s s sa t- a ft 5 a.: o," 00 '-' Hp<^P=H P C f? M r; 't - ■-- S" o •2 b N ^2 c^ Oi <U 1- s....-^. ..V. s,.-..=- s c o trok ik zelf rie Re^nitzte Damgsrtenovar, "g o 4. - ^2: C .E S. C P (U «f .-'S -u p o Q 5& W2 O, o o ',4 Na gelisel het Meelclenburgrche të hebben gêzui vcrJ, trok ik zelf rie Rej^nitzte Damgsrtenovar, enkwrtm densi van Bloeimaand, des morgens ten ïo uren, S o met de Troepen van Uwe Maj.bij dewelue zich de Troe- y.-^ ^g £4 m g pen van Ziine Deenfche Maj.,onder bevel van déQGe^«> g g fel iidrsal EwhJ, hadden gevoegd, voor Straalfond aan. -^ "„^'ëS'H 4- „Alhoewel de Vestitigwerken van die Stad gefloept "3 wi^ g ,-^| zijn geworden, is derzelver gelegenheid i.ietteminont--g g O ;j 5 'za^gvervvekkendzijnde omringd door eene breüde engj^^^^ g» diepe Gracht, vol water'en gedekt door Meren en Moe-_g g rnsrcn. Schill had vin die ligging met eenen onbeden-^J^ t: S j I 1 S kelijken ijver gebruik gemaakt. Vijf zes duizend man S 5 |f cj I g verdedigden de Stad. - „De Knieperpoortalhoev/el door een grooter aan-"" - tal ftükkën gefehnt verdedigd fcheen mij toe meer ge--g" S,@ t) U I T S C H L A N t) At»]BURG den 6 vanZomcrnhfand. Uit Kappen- 3. kagen verneemt men, dat den 17 het EilandAn- lioit door de Eiigelfcheii is opgeéischten den volgen- •d-ni dagna een hevig gevegt bezet geworden. Den 25 attakkeerden de Ehgclfchen het bij Age^fohg- cende Eilar.d Egholm met 15 Sloepen en 2 K^nomleer- booteii Offcheon de aanvallende msgt des vijandsten minfte uit 600 man beftondIrield een aldaar geposteerd Onder-officier, genaamd Ulrkh, met 16 Jagers echter den eerften aanval uittot dat de uit vroegere actiën reeds msz roem bekende K^pitain en Ridder van Gtild- berg en de Luitenant vanBetitzenvm Agerfö hem met 'ir^''^\■^^yzxi en 2 Drieponders te hulp kwamen. De man- fchap^dcr nraste Sloep begon juist in dat oogenbiik, tal üukuen geiennt veraeaigu icnt... ua, .u. s-| «g^£a--^gg| iciiap cci "-^"'- j: J" „„„i-etten-'uur te lan-j naakbnar te zijn dan de andere puntenals zynds mm- g-s<?:5^|iMo"s;-a-ë§ c .S tj_, f> .»-' Q rt E lï W p Gracht d -: a^ -Si2 öde Regiment en Qokcio Deeiifche Troepen volgaen on-_^-a riinLt^nenbUrg, en LTingteSols-lmi^deïijk de bewe-|ngan_ het p.'te Regiment. Volgens de:t loop, welke dej ^'''''"'-' ^-*^-''^- Dtenfcbe Soldaten eene vijandelijke magt vr.n 600 man die met 04, i« enia poiiders.fchotenwerd terug gCila- i5erigten Uit Pofen van den 31 Mei melden, dat de Vesting" Zamofe den 30 ftormenderhand door de Pool- fche Troepen is ingenomen 300 man en 30 kannonnen werden bij die gelegenheid gevangen gemaakt en vero verd. Het ódeRegimtnt Poolfche Lansdragers heeft icoo hianén 11 Officieis^ieeeu Artillerie-parkderwaardsbrag- ten, opgcligt. *- r. H O L L A ^t D. MIDDELBURG den 16 van ZomennannoDeA»- wnkhke Courant behelst twee RAPPORTf:N van den Generaal Gratiën aan Z. M. den Koning, bude gec.a- teerd Straalfond den 5 van Zomermaand, en overge- bragt door don Kapitein Mlgeon, vWen Z. M. den rang van Luitenant-Kolonel heeft verleend en tot Ridder der Orde van de Unie is benoemd geworden Het eerfte dezsr Rapporten be/at ;en verilag van de verovering dei Stad Dommkzdoor het 3fte Regiment noUandfche TroepCToiider b.t bevel van den Kolonel Morio Delink, in gezegde Str.d heeft meu ocne groote ;iienigte Krijgsbchoeften 3 Vaandels en 25 «ukken Ge- fchnrbuic gemaakt. Het vferlies vaii gemeld Regiment bïftïat in i doeden en gekwetfion. tiet andere Rapport behelst es,-det;.il van het gebeur de bij de inneming van Straalfond, Wij latea hetzelve hief bU Extract volgen: „Ik vertrok don 23 pieker de Elbe over. zaken r.amen, en o,) de waarfchijniijkheiddat ue Vij- aml zicHvan honderd-drnzcnd pond buskruid hr.d mees ter gemaskt, als mode volgens zijnen marschbemerk te ik wel, datóV.V// mij naar Straalfond zoude voeren, ïlwaar hij alle -ijne pogingen zcrde in hst werk ftclion on zich te verdedigen: óU deed mij btfluiten, dcii Deenfchen Gor^raal Br^ald sitsenoodig'-^nom mijnen linkervleugel te onderftewién met eene kolon van 150O r.lan en aan welk ver^os'c gemslden GeniJraal wol heeft willen gehoor geven. „Sc'tiii was meesrer van het MscTjlemburgichehij list't'e aldaar ontzaggelijke Brandfchactinganen worf eene mer,igte Rccnuen. !li) had zich van Wismar en van Rostock meester gemaaktwaar uit hij het IVkck- Senburgfcbe Garnizoen had Verjaagd eü vsn waar hij vele Geweren en vier metalen (lukken Gefchnt, van 12 en 6 pord, had medegevoenl. Hii fcheepte zijnen Veld-tros met al) ne zieken «n gek Wet ften, in de Havens der twee laatstgenoemde Steden op 32 Vaartuigenin voerende ieder Vaartuig flechts 15 man aan boord, al- bcewel zij er ieder wel 200 konden bevattenhet geen- bewijst, dat hij zich tot eea ander einda van die Vaar tuigen wilde bedienen. ,Toen 6':r'2<7/mij liet terrein overliet, luoest hij ziek noodwendig op de Rignitz werpew, welkers twee we gendoor eenige ftutken Gefchut en eenige Mecklem- btir<'fche Troepen, die men van Straalfond dsarheen had gezonden, werden verdedigd. Kij wierpeene Brug te Dafchaw, tastte den post vaw Damgarten van achter aan, matkte zich van denzelveii meester en nam de Troe pen', dis dien post bezettedetikrijgsgevangen. Van daar rif^ite hij zich op Straalfond, waar hij, den 25 van Blteimaandbinnentrokhij maakte de Franfehen en Mccklemburgersdie zich aldaar bevonden, krijgsge vangen; bedreef in die Stad de grootfto wreedheden, en vermoord.'effist «g^n l-.^::d, vorfcbei^etiFranfefcea. Voorhoede cn ce üeenfche ScherpfchUttersterwijl de g j Kolon achter eei ■^'f welke ik op dat punt bad laten voorkomen ^'^rjj,^^'^ a „t...f ^Jne boo?te omtrok en zich op het vlakke veld ê'Q< *.1:.!^go begaf, dat voor de Kniepsr-poort gelegen is. Toen de- m^ n 2 S" ..O zefve aldaar goed ve'-za^neld was, was het éénuur:-s,'£ ^-^'7'i; g pj wii waren onder het vuüi des Vij-mdseen plotfelijke |0^?;'S'glïg aanval was het eenigst wat ons konde meester doen -*^ g .^2 warden van bet hoornwerk voor deze Poort hetwelk K^ -a g bezet was met Infanterie en 18 ftukken gefchiit van grof ^c^ g o 2i,=g 8 kaliher die een fchroDtvuur maaktv^n verfierkt door het kru'svuir van 9 rndore ftukken, geplaatst op den grond dor oude B ■Uveriten. Ik gebood aan.hetódeRc - giment om met de bajo-.et aanterUkken. D-e Kolonel Bekr, deszelffl aanvoerde'-deed den ftcrir.raarsch flaan -s-^ en'trok op den rogtervleugel vooruit; dit Regimem werd gevolgd door het 9deaangevoerd door deii Koloftel - Fezier, Aide-de-Caüp van Uwe Maj., hetwelk zich, -^-" bij des'zelfs aankomst en bij het deploijereti in ma-sfa, het digst nan he- gjfchut bevond, frok het Hoornwerk w tj 3 2-^ om, e'ii achterla:er,(!e alles, wat hetzelveItOnde hinder-g f E lijk Ziin, viel op de Poort aan en trok binnef)déStad,:| ^=1"^ 's niettegenftaande den hardnekkigllen tegenftand. Gedn-^^g^ rende dien tijd werden de Vijanden, die zich in de re- g g douten bevonden, gedood door een gedeelte der Voor- ----- - P^ 'Si o ,N 3 S o c - "a 3 'S o O (y Q M g g M "g o 'hoede van het 6do Regiment. De geheeie VoorhoedeS g S gecommandeerd door den Kolonel Vallet, het geheeie •g'=^ - - a ca De Vijand herfielde zich echter in de Stad; men g ^-^ g vuurde uit de Huizen en ied-r hoek der Straten werd ^g' de plaats van een nieuw gevecht. Schill had een ge- dselte zijner Husfrre- doen afzitten. Uhlaren vielen op onze Soldaten aan. icum ixcgnutiiL g p> .g had in de Stad zich zei; beüuurden er onderfchciden o 3 S -o oj re O *- --3 o :0 -rt -C S 4> .■o ja .'i; -> Sb M i^ CQ (i> i>e overige en de g c -g j^ Ieder Regiment S •-! .«i "S'ö. J-C S «o to E S i? e o 9 «-^ •S - J «- SS o -^ "9 -=■ Z o o <u 3 "i- <u M (Se ei o had in cie btaü zien zei: neuuiiuit-w c. ui.ucutut.ut.. bj .t; -0^ - rigtingen in gehouden. Een gedeelte der HolISfidfcheP 5 g Ruite'ij en de geheeie Deer.fche, gecommandeerd door §-J3 5^ den Kolonel r«>, Eciiyrvan Uwe Maj., bevochten g U de Ruiterij van Sc'-ilL Overal vocht men mah tegen n manvoet bij voetmet de grootfte verbittering. In-^" tnsfc'hen volhardden de Batterijen van de Tripzce-poort S als ook de lii'kken I. p de Bolwerken tnsfchen deze Poort en de Knieperpoortmet een fchrootvuitr te maken te- S gen onze Ar-illerie en Rnit.-rijweike nog buiten de;= Stad waren. De fpits vstn het pdc F.egiment den Vijand 2 tot aan de Tripzce-poort «erug geflagen hebbendeont-^ Hond er een nieuw gevecht op deze plaats en êo Ka-« g--^ - nonniers \Verden op hunre ftukken gedood. De Voor-t^ -=§0.2 hoede maakte dat gedeelte der Wal fchoon hetwelk pï o ^"S aan de Knieper-poort belent, en dwong de Kanonniers g c van de Bolwerken om hunne ftukken té verlaten. Ein-^ g -ï ?§^aeJ!-J5-gNvjC= delijlt M een allerlevendigst f.eyecht van twee uren,"5 i g g H S f" was den Vijand in vollen vlugt en ons voordoe! volko-.ë "'^^^Sö'^ldgSc'xt-^ o c 'c p- iU D P ft =0£. - S f oj t3 •s S <u o o T3 -o —3 <U S2 "O 5 - S S .0 S .3 C <u A tZ G -^ :r^ E Cf o s p N S 55 OS S -ï. .o '■-J 'S m *-■ C O 2 o* nS 1-.-1 I c S o fcJ CO cl Q i:; N men IrJ c 5 c "x t-4 -> S '-^ g S .?i -c gevangen gemaakt; eiken dag ontdekt men er nog an-?^ "f. Si?. S'^ESt-Si^^^ :ii. Het verlies des Vija^-ids is ofttzagselljn: iciiu en o een"twintigtal zijner officieren zijn fl-edood; 192 der^ zijnen gelukte hst nit de Stad te ont'iwppen; göó zijnp; gevangen gemaakt; eiken dag ontdekt men er nog an-g 5 dere, verborgen in o'e Huizen; zij zijn bijna afiea ge a 'J^ ii,'2 - S 5: kwetstde Straten waren met Lijken betfekt, - ^'- s - ?i' It kan riet genoeg den lof der Troepen v?il Uwe Maj. en der Deenfche verkondigen: Officieren én Solda ten'allen hebben deonverrchrokkeirdfle dapperheid! ont wikkeld, en Uwe Maj. kan daar over oordeelonach- tervolgens de wijze, waarop de Stad verdcd.:;d werd. ^\Vij hebben he: verlies te betreuren van dtn Lcue

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1