11 1'^ No. 65. MIDDELBURGSCHE iDlnssdag de^ 1809 C O R A N T 23 vanBloeimaand, a I Il =él i^ ff*^ ir -^ >H> g S e 2 I-g tI e ^-^ s o a t3 .S a. g f 5 as w S g-^ re p: s go «'S g Si a c s -s: a ■1. vat» trein ea S:r.d 'i\;i:n eOcn eii in ilicit uit een i cc- ve.s vT;-je- Fiec zelce VOO', 'c Hen i;!.ea' ■'-■en: re-- nren dUio- Bo.0- ia 5 Cp ac u~ Gc-ü- Zak. ast. =oorc s ^an dienst zco ni voort nderpn van Poor g denl e S-'dii geen ■Men,ij rdcii Ji eren ,n liet 19 iinreij 'an dè r.iet pora, ivellti Xrticnl u-aavd naii fz van t ;-»!) e van T-Ai 'eren )p VS il zoodsr zijn. N. D U I T S C H L A N D. HAMBURG den 11 van lUoeiriaand. Voh'ens de jongde Berigtcn uit Rohemm lieeft de Aartshertog forel zijne politie bij Pilfen verlaten, en zijnen teriig- logt over Budwels naar Moravien voortgezet. De Prins van Porno Corvo en de Hertog van Auerftadt vervolgen hem, In Weeiien was menvolgens de berigten van den 4 de^er, in de grootfte neerflagtigheidmet over- jiling wierden de Magazijnen en allen losfen Landsei- gencioin'van daar'vervoerdde Keizer was, van de Ar mee terugkomende, langs Weenen gepasféerd, en liad ziclizonder die HoofdHad eens aan te dien naar [Jon- garijen begeven werwaards ooIj de Keizerin en de ICroon- prins vertroklcen waren, en het gatifche Hof Uond te volgen. FRANKRYK. PARIJS den xs^vm Bloeimaand. Vk Portugal hub- ben wij heden zeer voldoende berigten een brief tiit- Valladolid, van den 3 dezer, deelt ten aanzien der ope- Mtien in dat Land de navolgende bijzonderheden mede „Den 28 van Lentemaand had de Hertog van Dalma- ticn eene kleine afTaire te Pigneiro-Viclto2 uren van 35ragamet 5000 Portugezen gehaddie zich op Lis- fabon geretireerd hadden. Den 27 kwam hij te Oporto gan. Een gedeelte der Inwoners had de Stad ontruimd. „De Maarfchalk vernemende, dat de EngelTchen te Villa Condéeenige uren van Oporco, eene ontfche- ping gedaan haddentrok in den nacht van den 27 op de« 28 op hen aan en wierp hen op het ftrand over hoop. De Kavallerie maakte er zulk een flagting onder dat van de 10,000 ontfcheepte manfchappen zich geen looo hebben kunnen infchepen. Drie grooteEngelfche Transportfchepen en een ander Vaartuig zijn door de Franfchen bij die gelegenheid genomen, Dien zelfden dag begaf zich de Maarfchalk weder- oin op wegom een Corps Portugezen te vernielen dat zich met de Engelfchen had moeten vereenigen. Den 39 kwam hij, des namiddags ten 3 uren, aan een Kloos ter, een uur van Connbra. Het Regiment van Bra- gnnea had zich daarin geworpenen wilde er zich hand haven maar het v.'ierd in zijne politie geforceerden geheel over den kling gejaagd -, alleenlijk heeft men er den Genöraal-Staf van gefpaard. Dien zelfden dag rukte de Maarfchalk in Coïmbra binnenvan waar hij zijnen tocht op Lisfabon heeft voortgezet. Uit laatstgemelde Stad, zoowel als uit Connbra en Oporro, waren een sanïal ingezetenen gevlugt, waartoe de Junta het voor beeld gegeven hoeft door zich naar Brafilien intefche- pgn, De geheele Portugefche Magt beftaat nu nog uit 5 Regimentendie zich in Alentejo naar den kant van Andalufie geworpen hebben.'' Den \6 van Blocinmand, Heden is hier publiek ge maakt het navolgend 6de BULLETIN. i5/. Volten den 9 van Bloeimaand\%oi). De Maarfchalk P|ins van Ponte Corvo die het pJe Leger-Corps commandeertgrootendeels uit de Saxi- fehe Armee beHaandeen die geheel Boheraen langs getrokken is overal de ongerustheid verbreidende heeft den Saxifchcn Generaal Giitfchmitt op Egra doen mar- eheeren. Die Generaal is zeer wel door de Ingezetenen ontvangen geworden aan welke hij bevolen heeft om de Lardweer te doen onvwapenen. Den 6 was het Hoofd- Isvi'artier van den Prins van Ponte-Corvo te Retz, tus- fchen Bohemen en Regensburg. Een zekere Schill, een foort van Struikrooverdie giqh in den laatften Pruisfifchen Veldtogt met misdaden overdekt heeften die den rang van Kolonel verkregen haciis met geheel zijn Regiment van Berlijn gedefer- tecrd en heeft zich naar Witteraberg eene grensplaats in Sa.xenbegeven. Hij heeft deze Stad omfingeld. De Generaal Lestocq heeft hem als een Deferteur aan de or- der van den dag doen (lellen. Deze belagchelijke bewe ging was beraadflaagd met de partij, die inDuitsGhland alles in vuur en vlam wilde zetten. Z. M. heeft de oprigting van een Obfervatie-corps van de Elve bevolen, hetwelk door den Maarfchalk Her tog van Walmij zal gecommandeerd worden en uit 60,000 lïjan 7,al beftaan. De Voorhoede is reeds in beweging Oni zich terftond naar Hanau te begeven. „De Maarfchalk Hertog van Montebello is den 4 de Ens te Steijer overgetrokkenen is den 5 te Amlletten e»l)gekomenalwaar hij de vijandelijke Voorhoede aan getroffen heeft. De Brigade-Generaal Colbert heeft met liet code Regiment te paard eenen aanval laten doen op een Regiment Uhlanen, waar van er 500 krijgsgevangen Inmaakt zijn. De jonge Lauriston 18 jaren oudeerst (LI Xl QJ Cl vM r- Ji - 53 2 3 a F. a •2 - -K. -x E. S?-!'-' ;i c o 00 S .:4 f^ '"5 federt iS maanden van Page tot Officier bevorderd heef( c S >2.o "3 den Commandant der Uhlanen aangehoudenen hem ra een zonderling gevechtter neder geworpen en krijgs- gevangen gemaakt. Z. M. heeft den jongen Lauristonftq -^ "^.1"^.^ de decoratien van het Legioen van Eer toegedaan. -o o ^•''5 Den 6 is de Hertog van Montobcllo te Moltjkde ^T> Maarfchalk Hertog van Rivoli te Amftetten en de Maar- o -S j^- fchalk Hertog van Aderftadt, te Lintz aangekomen. *S n i. De overfchotten vandeLegercorpfen van den Aarts- hertog Lodewijk en van den Generaat Hiller, hebben 2 den 7 St. Polten verlaten: twee 'ïde gedeelte zijn te:g C«en]3iden Donat; «jepasfee d .;;en "leeft hen tot aan J5 IVIautern vervolgd, alwaar raen de brug afgebroken ge- o vonden heefthet andere derde heeft den weg naar Wee- nen ingeflagen. cn-J" S. 'S De 8 wai het Hoofdkwartier des Keizers te St. ^j tJ g J -c Polten. ._g Ts's: fc g "2 S *-■ -o '-' De Maarfchalk Hertog van Dantzigmarcheert van tg •-'" 'S Salzburg op InfprUckom de Detachementen te over ,g S 'S g vallen, uelk' de Vijand nog in Tijrol heeft, en die de b« 5 grenzen van Beijeren verontrusten. S" a> i-, M^i heefr in de kelders der Abdij van Molk ver^ S "c o. _5 fcheu'er.e milliotnen flesfchen wijn gevonden welke Q 5 -§ S «'-' ttj R co g -Ö o c y .£i c a rt ES T* *- i^ nj a _Q bx) ?i s 't; o O - r: ■c S - GJ S CU S r, C n ca g S o N O q O H oj -c: o t-1 S'^ •f- »- o 10 g OJ o H. a -c: -^ 't. (L» Het Hoofdkwartier van den Hertog van Montebello, g is heden te Si>;hartskirchen. «Ms Pi c O o S 'O "j o zo^r nnr ig voor de Armee zijn. Het is niet dan na a.'' Molk gepasfeerd te zijn dat men in de Wijnberglanden .S kont. S 3 „Het blijkt uit de (laten, die opgemaakt zijn gewor den dat men cp de Linie der Armde federt den over- togt van de Innin de onderfcKeidene Veidbakkerijen des vijands gevonden heeft 40,000 quintalen meel 400000 rations tweebak en verfcheide honderd duizen den rations brood. Oostenrijk had deze Magazijnen ge vormd om voorvvaards te mareheeren 3 zij hebben ohs veel dienst gedaan." Ten aanzien van den luistterrijken overtogt onzer Ar mee van Italien over de Piave, waar van men vooreen paar dagen de tijding door middel der Telegraaph ont ving, leest men in óe Moniteur van heden het navol gend, die gebeurtenis volkomen bevestigend oificiëel nieuws-berigt 5 Lovadineden 9 van Blocimaanddes ochtends t-n 3 uren. „Zijne Keizerlijice Hoogheid de Oppefbevelhebber:»^ o gaf des avonds van den 7 beveldat de Armee den vol- n, genden dag de Piave pasferen zou alles v/ierd in den o J ;2 nacht in beweging gebragt tot de uitvoering van die'S-J'^ ftente onderiieming. Gister ochtend ten 3 uren is de g '-' overtogt, deels de Rivier over zwem.mendedeels de- g 0-:5 O CU CJ (LI fc-0 - o e H bfl S 5Ü) ♦o O wa tn 1-4 O zelve .doorwa.inde, in het gezigt van den Vijand be werkftelligddie aanden overkant gekampeerd was, en JJ terwijl men op andere punten valfche aanvallen tegen q hem maakte, \sauvvlijks was de overtogt gefchied of-5 o «- de Franfche Troepen wierpen zich op den Vijand. De o Kavallerie, de Vdtigeurs en de Artillerie der ArmeeS c hebben wonderen van dapperheid gedaan. De vijande- lijke gelederen zijn van alle kanten doorboord; en naar§ mate zij zich op nieuw herftelden, wierden zij opnieuw g overhoop geworpen, „De Vijand heeft een aanmerklijk aantal doeden en ge-h kwetften op het r.agveld gelaien onder de eerfte bevin-2 den zich verfcheidene Generaalsen met name de O •o cl «E p- o *-» C3 <u ni .a g c- o *-■ c ff fi Cl 9. S"^ «j c ly O) 0> 'G OJ W P_l 5, -G 5 D 5 Armee was in volflagen wanorde. Da Prins Opperbe- £'2"''Sm vdSq?"')"' velhebber vervolgt heden Zijne fchitterende voordeelen, g Ti *i pS il'5. 3 en dezen avond of morgen zal men een omflandig ver--§ Sj^^ S o i tó o o flag kunnen geven van eene overwinning, zoo roemrijk S ©'^O s'^I^^W^'ë door de ftoutheid van het ontwerp dat ze naar zich ge-^^°nS'^S I'SwïjS'^ fieept heeft, als door de wapendaden die de Armee van =.'^- S J c c N m i_ ■>-'iJC/- 0)o„T= Luitenant-Genevr:a! Dcfirinontmen heeft den Vijand lö* (lukken kanon en v«!e caifons ontnomai. T\Vee Gene- raals Zijn krijgsgevangen genomen, namelijk de Gene raal der Artillerie van de Armee en de Generaal der Ka vallerie; vele andere Officcren en een oneindig aantal c' Soldaten, zijn krijgsgevangen gemankt. De vijandelijke-g"'f o |)-^§ Cl V4 c o hrtin r: Italien voor altoos doorluchtig maken." HOLLAWÖ. DEN HAAG den 19 vaU Bloetmaand. Zijne Maje- g fteit de Koning is op Hoogtdeszelfs tefugreize van Zde- g-^ land heden middag onverwagts op het Paleis het Huisy; -3 .5 in het Bosch aangekomen, heeft heden de infpectie ge-Ö ti daan over het gedeelte der Gewapende Burgermagt op het Buitenhof gefchaard, en over het Koninklijk Kweèk-^^*^! fchool op het Binnenhof alhier, zich vervolgens naarJ»**:!(JÜ^ Honsholredijk begevende. Hoogstdezelve zalzo6 als men verneemtheden weder naar de Hoofciiad vertrek ken. Verfcheide Ilooge Ambtenaren en Lieden va» aaii^ ^vo v)^ 00 n t\ o, S4 a O». •4 W - rt i o o 'S (3 ,i )»i'tiy:. ■■..^■:;?"-;ï5?

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1