t >r ïi S- f K Mis:.fi S. g o re r o re ?- c re re re -t re O- 3 fr' R IJ Z E N 1 Sv? 2g o W o Te-MiBDELBüPG, gcdrukt by de Weduwen W. en J. ABRAIJAMi. <s *J ro O rr -O Cl. ra tï o c -= t: f? tt3 C »»!.-..I /*•'!-''*« f!e(°.t.,»<'a A V<i*«(?(>1« 4T lifTfifCoft^* 99t^ e- &5 0=. X O fij O. re j; 5? 5''2 2 ^"J ''^n ^^f^'' Tt'llttrg.t asti ^ijne tvlajefteït aangel^ü^en» re i-Va»,/ Oogeiiblikkelijk na deszelfsarrivemerit verleenceZiJ- -^ Y.e ftüajefleit audiëntie aan de C.econüitueerde Autliortei- ten. Des svöiids was de Stad fraai gcïli umi neerden de vreugde algemeen. UcCen inor»cn lieeft J^ijne Wajefleit de Gewapetiije r.'jrgenriagt sreïnfpecteeid enHüogstdeszelfs tevredeh- hei j ever cerzelver activiteitin het volvoeren dei r.;arc:uvresaanden Coirin;aiidantop eene zeer vieieti- de v.'ijzej-betuig'H. Voorts heeft Zijne Majefteit het ^Stadhuis, de onccrfcieidcne Kerken en Godshuizen, en wijders de Fabiieken van de Ileeren TilhurgSlab. '^bir en Compügvie, en vanden Heer van Kleinputteht- j_j zogt. liij alle deze gelegenheden heeft zoo we! den g Rand a!s Burgerijvele goedheden en bijzondere gunst 'S? •5; --. - Wat VreugdVvat eercuit \ve U 1)1111111)11011 in decs liefcievviiiing, oor arme Vvcèzen opjjcrigt Wy 2:en U aaii met d' nl-:b:\re oogen j baar oi.s L Vv' lictdt e mccIcdogcU 'Jocüralcn vim Uw a;ait:czig'. Leef, leef! o Vo>-stdar at L'w pogrrt Uin 't heil van 01.s ook te vciliiu {^.cn Uezegend zijen de arnicnftai.d In U Gods evenbeeld aanlliiouwc til dankbaar op L'w' zorg vertrouwe Ah Vader van licel 't \adcrland Na vervolgens de Oude Kerk en In dezelve liet "pl'?.!'li- tige Prialgraf der twee beroemde /'.eeuwfche K..'t!lfl: den Evertfen bezigtigd te hebben, iteri Zljng ^.f.iJ; fieit naar zijii Paleis, alwaar eenig* Heeren ter hisglïiiij c>- n 2 g "-Hand als Burgerij, vele goedheden en bijzondere gunst- g'-'n''üriigd de eer hadden met den Koning tö f;i;zsn, il B 2. '^bewijzen van Zijne Konink'ijko Majefleix rnogen onder- ^'^"8 ^;e''leende Zyne MajeOeit diiarop t^iet gehoe.a''n m o na ^- 5i p s, ft 5 5 r^ i-inden, wüar door Zijne Majefteit bij de Göefonaarscl-italrijke voor het Paleis vergaderue menigtö z-i'-h m 2. ?3tijd in gezegend aandenken zal blijven. R - |-7) 1-. W -■' - W 0<^ M MIDDELBUP.G den n van B:«ciinaat;d. Ilèr vaö dezelve voor de glazen t:' vertoöiientëruijl i;li vg\ niet de Heeren I.and-Drost en Burgemeester oiUiiifiiiuKl. Gelijk overal het gejuich: Leve de Ko>:ti?gi Zij oc o 5 ^2 2. 5; £- dr.g tor dag uitgerekt verlangen onzer Stad w-rd gis-i J^*^^'' ^'oorging en volgde, zoo klcnk hetzelve b'yüOP' teren avond onverwacht vervuld, door de blijde ann-j ^"''''^f ^'P ^^'.^f" cenoegiijken ftond door de gi.h m\i c K 5 omst van onzen geliefden Koning. Reeds den ganfehenM •^'^''^V'en Middeburgs Bu-gerij bewees zich daiiter I" 3 o. 3 [^rsg had het geriicht geloopen, dat \vij aan den avond gevoelig voor de gioote eer, welke zij thaiiS \V,H fe S. 2 S- dit heiis-che'iïk v.,orreiit zouden erlaniren: r^nar ten P senieten de bewijzen harer hulde en verkleeidhddasii pr^ S 5? 2 t;ur het berigt inkomende, dat de jagtenor» de Ree "an ^^'e'bemindeh Koning op hu duidelijkst 611 fflei f Rammekens'ten anker waren g-komen, ëh Ziine Ma- j'^"'^°'^"'^"S aan den dag legg nde. 5 2.2 g 2'g S J-2 "jcftèltzich ter rust ftond te begeven, gavi g ^1 re 2, Li ïf --n S re hoop Óp én ^ietop eens ve-neemt me 3 r^ s xi i'eii wil onze men dat de Ko- i ?- c S D"^ 5r c- re- r: 5'. 3: S !i c -^ o n X 5 M z - P -, ir ^i re re 5, Ir; c o c o re 9 CL re re O o S o. C r. 5 T7 -^ *^- D.?s Avonds en een greet gedeelte Vari'decKdelit W5J ds geheele Stad verlicht. - ning met een Rijtuig in aantogt is en terfiond was ^''yzonderhederi dezer Illuminatie êcMl Viit Zalles in beweging om Ziine IMr.jefteit i1iet vreiude en ^°'^"S verflag te geven; verbie len tijd en plaats. Ih n gejuich in te halciif Cu'-gcrs en MÜ'rairïn waren alle '^'-'- Stadhuis en andere openbare Geboviweil, «in'de Wapenen. De G-enadiers der Buraenj Honden "i"""^ Eërepoort in de eerile plaats uit. Van Wi'kfl t^op den Havendijk. De p nchtige Ëerepoortcp den be^ciirijving i-.iet ongepast oordeelen in te Dam opgerigtwas jeheel ve-lichtbenevens de Kaai i ^^egen: en Straten langs welke de trein reed alsmede de Abt-1 Dambrug z'et men tegen t!e Nr W, dii, \.anr z=ine Majefteit ten io Uur in welftand aan Voon, een hangend Kleed met Kroon en Sdiep- ziin Paleis affta.pte, en vermoeid door den grootehtour ^-"^ ^'^^'i^' in het Westelijk gedeelte van Zuid-Beveland gedaan i Koning; voorts onder d. Kroonlijst het Wsp-^n zich weldra ter rust beg«f. Heden morgen was de vreu'^- i Zeelïind en bezijdeft hetzelve, boven de Stippor- de algemeen en groot. Van alle Torens, Schepen o-Deu'-en, twee zittende fignrei)V-^hiiU -T O -- c-, a ld TC re 3 ei re t3 re re u re N fv t:. 2. ?ï'>-i' rs 3 c^ re o 3 -o 5- W re -> N r^ re o- 2 ffe re 3- O re o. re re M. re 3 2 2 ?3 9- S- S?, t-enbare Gebouwen en vele andere Huizeji wapperden de V'aggen onder het aanhoudend fvioirkencefpelterwijl slie hoogere en lagere Collegien zich om ftriid beijver den om de eer der AuHientie te cenieten en onzen ede len groeten, menschlie venden Koning, nevens de ver- fehulüigde htilde ook den opregt^en dank voor zijne Va derlijke zorgen, en het onbepra'dst vertrouwen op zij- i;e voorbeeldeli-roze Volksliefde te betuigen. On de Heeren Land-Drost, Kwartier-Drosfen en Asfesforen, benevens den Heer Secreraris-Gfne-aal wer-Jen tot het gehoor toegelaten, de Heereii P'-efident en Paden va- het Deparcementar! Geregtshof met de'-zelve-'Ministers .Slen vervolgens de Heeren Burge;iieester'^^'eth orders en Cl. Vroedfchappen dezer Stad met hunne Sec^erndsren met S welke beide Hooge Coltegien Z* Fvl. zich zeer lamr eti ^vriendelijk onderhield. N.i deze wedden toegelaten het Ï5 Collegievan Baljuw, Prcf'denr e" ?.heoen-n voorts de Commisfien der or.derfcheiden Godsdicnf>i;::e Gez^'-tPii S gezamer.üjkals mede het Cnros van Heeren OfPicie- 5 ren, zoo van de Burge-ijeh M lirairen ris van d'- aan trzitnlijke Eerewacht welke op het p'Thti^'sr was u't- g gedorcht, en de eer genoot alle'-gunftli'st door Ziine 3 '.Majefteit tot zijni bijzondere Lijfgarrie alhier te wor- den aangenomen, Ka vervolgens de Localen van het Landdrost-.^'ubt en van het Depnrtementa-.il Geregfshof be/ijït'gd teheb- 5-ben bezocht Zijne IN^ajefteit de IVJeuwe l'erk alwaar, t' gedurende Hoogfïdeszelfs verbl''f in de/.elve, het Orgel befpeeld werd. Voorts begaf Hoogsrdezelve Z'ch naar het Siadhviisen, r.aAldaar een vvijl vertoefd tehvbben, g naar de Leerlooiierij van den Heer Fokk-r. Ten 5 uur infpect'eerdé Zijne Majefteir het Garni- g, zoen en de Gewapende Btl-germagt dezer Stad we'ke, benevens de Garde Kurasfiers en de K!ere'-f>-chtop dé re'groote Markt gefchnai-d ftonden en begaf zich vandaar n naar het Arm-Weeshuis,- hetzelve met Zijne hooge té- 3 genwoordigheid niet alleeS vere'-rend-', msar nivt miii- k; zaamheid en liefde de beUingens de?er Ou..lcr!ooze Scha- 3 re zich aantrekkende,- Afiergcnibgst ftond Zijne Maiefl .'it S toe, dat een der V/eezen in naam van all-. Hern bij de ZL intrede in het Huis begroette, die dan ook de volsen- 53 de Dicht'-egelsdaar toe do r den Predikant vanDciiife 3'voor dezelve zaniengefteïdmet be'tameüjlce vrijaoe- dendè het eene de Hulde en Eerbiedmet dit örtderiChriftj DeiiKoiiini', die ncj:ts Icclt voer 't heil ccr ürdcrd.-.ni, Biedt 't juiLucrt iViid>ielhiir. zijn Hulde en l-.erb'ed aan, en 't ander de Fredc Har.Jel en Faartmet deze In^ fcipcie Cai VredeHandelVihidoor Urt Verstherleven Zno zal ook iMiddelb-drj; naar ouden luister (lre\cn. Aan de indere zijde der Poort van de Koo;hems tï z-en vindt men van boven tegen de Naald het l-'oi.'ik- lijke Wapenmet deszelfs Kroon e;i Schepters:>rdeve Sieraden en Bijwerk; onder dé K-ooalijst hjt ''/apen van Middelbnrg,- bezijden hetzelve boven dö 1-,jOXQ Deuren twee Zittende figurenverbeeldende het e'cne ds GeregtigkeiJiuet deze Infcriptie er onder: :cil zij den Vo:-c. die 't Heilig Regt Ten giond van Rust tr Orde Ie t. en 't ander verbeeldende de fFeldadigheidmet dit Öil'J derfchnft iict Menschdmn juïebt, at; hij dsn Held l'et Heilig Regt d?r \'en^c;:lieid geldt Voorts zijn op lederen boek van de Kroonlijst yei* plaatst twee Tropheën, verbeeldende de eene Handel en He'yaren,, en de andere Bloei en Luister dei Konsten en l'FeienJe'uippai, Deze Poortluisttcrrijk verlichtgaf een allerfiiT' lijkst g?zigt, 't welk bij den ftillen fehoonen en aan» genaannten Lenteuackteeire allertreflendfte uitwtrk:ng i deed. j [Doer plaatsgebrek zj/n wy genoodzaakt de re'de-i h-jzonderheden als mede hit ons toegezonden Sfu': uit I Cortgeen benevens nog andere liuitcnlandjche Eerigtm i tot onze volgende te latenA DER te G R A N E Jk>. V'g- 'O o E- N dighcid Zijner Majefteit toefprak t Éliddelhtirgopde)i 11 vaH Bloeimaand i^o^i PUke Oude Tarwe, 27 S 28 fchell. -Nieuwe dito, 20,21 22 /de Go«r, Élanke dito Roggei6k i6|feZök, Bruine Brabandfche dito 15 il i5i -* Paardeboonen 21 i 22 oC Winter Garst 23 24 25 dC- V't Last, Vöerhaver I2,i4:jii5cè I -r re 2 "S? re O !d 2 3 c ts2 re -f f n o. re j Tet welgelijkehd PORTRAIT van ZIJNE MAJESTEIT onzen KONING, getc'ekotid door den Ri,'d*r jfj Ho'A'en en geg'-aveerd door den beroemden Portmanis te bekomen in de Boekwinkels van de Wed. S.~2 3 ABRAHAMS Noordftraat, en van II. A. APRAHAMS Langendelft. "ferftond een KEUKENMEID benoodigd bij Mev. V/ed. van de Peire. Publieke Aanbefteding op Maandag den 29 Meij 1809, des Avonds ten 5 tiu'renfn de Direct'e-Kamei^'vna het /Irm-I'FeesIwis dezer Stad, van de bij den gemeenen Nedrrduitfchen Armen benoodigde VLEESCt', BOEKWIJ GORT, GEBJIOKFN GORT, gemeen best HART GORT,'GELE GIERST, èoETE-ME'.K GEKAARNDE MELK BOSSCHE BOTER SIROOP, BIER, ZEEP, STIJFSEL, RAAP-OLIJ, KAARS SEN, VAAMHOÜT. VRIESSCHE SPON TURF, MEET-en SCHAAL-KÓLEN C-^.RSAAITÉN, BRUl' NEBAAIJ, ZWART en GRAAUW LINNENS, VRIËSCHE BROEKSTREEP, ILOMPEN en DOOD KISTEN; van al 't welk de Conditien te lezen zijn ter Bouwkamer iu het Arm-JVeeshu:;, 2 tr: f^ o o. f» 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2