p. m. I K A ri i\i IVïïDDELBURCxSCHE Zaturdag den T. C O R A N !3 van Bloeimaaïld 1 - 1^' Os 5 o- C^ -S fe - 1 2 o> e - 'S ■ge^S a... o-s - 'S s s u 3 gg ^2 - Td S -' -^ JBE '-TinaiBgr t V'crc'eji ororsire ;n dieiisi cnr.iï" Ollcliap. w -M O n er-;- :ite-E -epsln Ie ce in- :er vt.nr ercjitigi der ^'n- lepnn! bet '.'i'f- Kom. genei>, lom van met er ilbr, rot epen en worden er keu- r.n o«er zijn g?" ner)die hu:n?r infpr^ak wou ei 1 Corps het den en ge nder het wcr- I to- her &ls dan k diens!' jeko7,ea ger.en 1 het go- logt uit' r begre- anvul'cn oorkeijf het ge- piigten roeppn Zt):'€H ziin \an enen hoe ook f Arme» lekojen I, dsar. ze door üjks het len, om Konin.ïj bij Arr. oTnst- oper.ba- i'oiiirs onianie- :n. 0«st' rde van l'eere) per.nin' 2 Veere crt d''« tot tz G R O O T- B R I T T A N.] E. ONDEN den 27 van Graimitijni. Zie hier lioe over eeiiigo dagen een edele Lord (Lord Ho- Nr.peieon afuiasiaein de Zitting van 't Hoger. Welke verwijten men ookann Napoleon moge doen, het is onmogelijk de voortreffelijkha-d van zijne genie jijjt te erkennen. Dat Rome hare Fabiiisfen, hare Mar- cellusf-n bewondere! daj de gefchiedenis Hannibal den ■grootften VeSd-overP.e noemeNapskon vcreenigt in iich alle de hoedarisheden de^ér gróote IMannen hij ^.nerrveft ze ?!len. AUeen aan de wijsheid zijner plans, aan de gelukkige vereeniging zijner iiitvoerings-tnidde- Ier.en aan een moed die niets d;)êt wankelenis hij alle voordeel en verfchuldigd. Men zegt; dat hy op ijn fortuin en op zijn gelnkfiar rekentdit vertrou- ■W'Cp dat men hem toefchrijffverblindt hem nooit. In- ^r'Öedaadmen heeft hem nimnicr iets zien on<iernemen Itor.der er te Voren de gevolgen van berekend, dezwa- fn\\ 'den van voorzien te hebben zijne maatrogeien ge- ïyökelijk genomen te hebben, en ingeval van mislnk- "^Iting, zich hulpmiddelen tehebb;n befpeurd. Nimmer jaat hij het aan het toeval over; hij weet beter dan een nder dat het fortnin onflandrastig ishij bepaalt het 8Qcht§ door het te overmeesteren." (^Moiiiteur.') ■HOLLAND.. AMSTERDAiVI den S van Blocimaand. De Koning doorreist thans het IDepa-tement Zeeland bij Hoogstder- *e|ver vertrek uic het Departement Braband hesft Z. M, aan den Lattd-Drost belsstdie Hoogstdezelve niet eeft kunnen bezoeken uic hoofde van hare begeerte om oniniddelijk nnar Amflerdain terugtekeerendat rioogstdezelve de meer afgelegene gedeelten van het De partement Braband, tijdens haar verblijf te Breda j zal komen zien. Na het Dorp Nieuw Vosmeerhetwelk, dooi" de Ri vier de Eendragt van Zeeland afgefcheiden zijndemet ■Ci-ubüi.d zal worden veroer.igdte hi.bbcn gezien !s Z. M.den 4 dezer, te Tholen aangekomen. Van Tho- len is Z. M. door Ond VosmeerPoortvlietScherpe- liisfe, Go-ishoek, St, Maartensdijk, St. Arnalanri cp S.avenisfe gereden waar Hoogsdezelve zich heeft inge- fchecpt, ep na eené kleine overvaart van drie urenn.iar Zieriljzee is gaan flapen. De kleine Stad Tholenverfcheiden malen door den Vjped, dewelke vrij in de Haven loopt, worr'ende 0- verlVoomd is <er befloten daar het moeijelijk is eene Sluis tg bouwen om dezelve te keeren, eoen Dijk om de Haven te leggen en de Kaaijen te verhoogenten einde alzoo het binnenfte gedeelte der Stad te beveili gen. Het gefchil wegen: dé Visfcherij tusfchen Tholen en Bergen-op-Zoom zal, gedurende de teize d^s Ko- nings in Zeelandbehoorlijk worden geregeld. Z, M. heeft de Kerken te Tholen bezigtigden zoo wel cian de Gereformeerde Ke-k die ƒ13,000 fchuld heeft, ais aan de llpomfche, die zich in eénen f!:cht;n flaat be vindt, ondeiftand toegeflaan. Ook heeft Z, M. eenen f.lgeftoof, en de verhoogingin den voorleden Jare aan ^e Dijken gedaan, bezocht. Ttj Zierikzee gekomen, heeft Z. M. alle de Gecoti- ftltseerde M?gten ontvangen. Des anderen daags heeft Hpogatdczolye de groote Dijken van het Eiland, en bij zonder de Haven en Werken van de Flaauwe Sinis en B'Ug, en de beide verzakkingen, die in de voorlede j^iaand op het onverwachtst aldaar hebbi?n plants gehad bp/igtigd. Vervolgens heeft Hoogstdezelve de Dorpen BlKg?. naainfteJe, R.enesfe, Noordwelle en Seroos- Uerke, bezoc''t H M Een ander Beflnit van dien zelven dag beveelt, da de Engelfche Krijgsgevangenen, die zich op het Kasteel'" te Breda bevinden naar de Stad Grave zuüen overge- g brag: worden; moetende gezegd Kasteel daadlijk herfteld" en ten verblijf voor Z. M. in order gebragt worder, c Een derde Koninklijk Beflüit van den 3 dezer bepaalt g 'voorts het geen volgt Art. I. Wij ontheffen de Stnd Bergen-op-Zoom van 53 de betaling eener fomme van ƒ12,499 7 8 welke de- g zelve aan het Rijk ve-fchuldigd wasvoor het leveren g van vérfchillerde Obietten tot de Cafernen behoorende, en befchouwen deze fchuld als afbetaald, g s. Ingevolge de voordragt, ons dienaangsande doorjj onzen Minister van B'nneniandfche Zaken gedaan, wordt 3 aan de Stad Bergen-op-Zoom het heffen van agtAdÖi- tionecle Stuivers op eenige der LandS-rciddelen van den _J Jare 1809, tosgellaan. 1 §2 3, De Brieven-Post van Bergen-op-Zoöm op Frank- rijk en Holland zsl voortaan dagelijks vertrekken. 5 4, Het is Jtan de Inwoners van Bcgen-op-Zoom ver- g oorloofd, om even als de Inwoners van het. Departe»ö ment Zeeland, vrijelijk op de Schelde te Visfclien. 5, Wij authoriferen den Land-Drost van het Depar-§ tement Braband om, het zij zelve, of door de 'Ge- nseente-Befluren der Stad Bergen-op-Zoom en andere^ nüO Frontier-Steden, Paspoorten naar Frankrijk'of nabiirige H "2 Piaatfen aftegeven, of te doen afgeven, mits zich dien_2 aangaande gedragende naarde voo-fchrifien welke hem, CO ten dien einde, door onzen Minister van Jullitie en Po-k^' licie zullen worden gegeven, en door dezen als nood-'"' zakeUik zullen befchouwd worden, tot nakoming derjwi^ inflructienwelke 'ivij heöi ten dien opzigte hebben ge-; gevenï O o o '2 - r^ W t- cj S K Op ooi to o co «J o 2- -=? o o 2 Sëf J .i: s S CS i— ,P^ r.5 -< c t/s pj - N t: ^g e fcOQ PK- W o 2 o -5 Q 2 o o o o o o. e; S o z, o ei (V o J3 O 5 THOLEN'den 5 van Bheimaand. Onze Koning is hier gister avond vrij laat aangekomen. Z. M. is met de levendigfte telkenen van vr;ugdeontvangen; de Stad was fraai veiichten alle de Inwoners hadden bet zicH tot ee'>en pligt gemaakt en als een genoegen gerekend tot de algemeenevrolijkheid, door de tegenwoordigheid van onzen Doorluchtigen Monarch veroorzaakttoete- d brengen. Heden ochtend heeft 7,, M dè Kerken be-'l zoehten is vertrokken te vroeg naar onze wenfchenïJ echter niet zotider het geheugen van Hoogstderzelver goedheden in onzer aller ha-ten ingeprent te l*tèn. ZIERIKZEE dsn 6 van Bloeiinamid. Naauw-'o lijks had men gister avond de tijding ontvangen dat Z, M. onise Koning niet te Vianen, waar de rijtui-53 gen om Hoogstdenzelven in' de Stad te geleiden ge-'S zonden waren, zoude komen maar dat Hoogstdezelve f> in onze Haven zoude aanlanden, of|het Gemeente- B,'duur begaf zich derwaarts, om onzen Doorluchtigen -^ Vorst te ontvangen en kori daarna zagen wij de Jag- '-^ ten die Z, M, en Hoogstderzelver gevolg van Stavenis- S S o 3 .0 .-I cj rj <y ts H fe herwaarts voerden Z. M, is met het levendigst en opregtst vreugdege-g roep ontvangen, en ieder heeft zich bevUjtigd daarvan^ bewijzen en teekenen te geven; een gedeelte der fchoone e Ee-ewacht van het Departement Zeeland onder het bevel ;5 2^ van der. Heer p J, Boddaertis zijne diensten aan den g Koning komen aanbiedengedu-'ende een gedeelte van i S Hoogstdeszelfsreisdoordir Departeme'itZ. M. heeft da- 2 q zelve wei willen aannemen met die goedheid en vriende- held die aan Hoogstdezelve de harten van alle winnen, die de eer hebben Haar te naderen* De Burgerwacht Z onzer Stad paradeerde en was in r'jcn gcfchaard tot aan -g het huis vanden Heer Asfesfor ^«ï'i/é';!, waar Z, M.^zijn5 intrek genomen heeft, Hoogstdezelve is aldaar door eSnige*-' jonge Jufvrouwen ontvangen die Haar den Eerewijn heb- >-■ cl O OJ 'S s 2 ui I—H 2 2 t= o, 'S c5'3 Cl. o Cf'"' s' S o •a -E h: o to o o o 3^ Rgs avonds, bij Hoogstdeszelfs terugkomstheeft de j ben aangeboden. De geheele Stad was met fmaak ver- -'Ü Koning de Officieele tijding bekomen der groote voor- dèeien, door de Franfchen in Duitschland betaald, en gelast, dat de Stad, de Kust en de F!o:illedeze ge- u'igtige tijdingen ooV op verren affland door het her haald Ipsbranden van het gefchutzouden bekend ma ken. o Q 2 CS 'S o W> Dpqr .Z. SI, is den 2 dezer een Bcfluit genomen, be- pnignf!? dat er ten fpoedigüen een algemeen Reglement Zpl wordfi ingevoerd hetwelk de breedte van de Vel gen dgF FSfien of Wielen voor alle foorten van Rijtui gen e?) de verfchillende breedte der Sporenzal be- P3l?n, Een snder Beduit van Z. M.vanden 3 dezer, be- p^a'td?t de Doroen Oosterhout en Rofendaal tot Ste lden verheven worden en in rang zullen volgen op het ipf^alijk? tpt eene Stad verbeven Tülwrg.- ichten ieder deed zijn best de levendige en nfltuurlij- S i; g c 5 1—g ke vreugde te doen uitblinkendie de tegenwoordigheid S **-= 3 van onzen Koning, in alle onze harten doet geboren J/y^ 1; j worden. %^o' GOES den ló' van Bloeimaand. Gisteren narniddag' c ei ■<-; ten vier uren hadden wij het genoegen. Zijne Majefleit'» q S^ onzen geliefden Monarch binnen deze Stad te zien arri p= -^ 7n S tiJ H b<} I veren, vergezeld met Zijne Excellentie den Minister :p 2 van Eeredienstdo Heeren Land-x;n Kwartier-Drosten, 1^ oi en onderfcheidene Officieren van het Koninklijk Huis. g 5; Zijne Majelleit had Hoogjtdeszelfs route van het na- g -a burig Eiland \Vo'phaartsdijk naar herwaards over het Schorre genomen; wierd met veel blijdfchap en vreugde en onder het fpélen en het luiden der Klok ken mitsgaders het uitfteken der Vlaggen uit de Hui zen en van alle de Torensbinnen deze Stad ontvan genen nam Hoo.gEideszelfs intrek in hetliótel, door c o o N ei fc?'>| .-IS Ui^ 2 5 I -3 :2 S t^ I 'S a -3 c :=i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1