i II r\r^,r\ No. BaDDELBURGSCHE Donderdag T. C l) R A H II van Bloeimaand; fl II deil s s fe s B-s 5: te 1?^ 2 S tJ s S t'^ 0 g w "O o a o c -2 g 2 2 8 -B 2 aS. 2S' s *»^««s«s4h^HH i!?^—i3 k --^^ ndat'j iniirsc\| en rechJ :olonti*! Teisti-J ,nd dicij Hier vj jeveck 1 Friactl overt; e een ;?1 man k; n dag 1 et is n iif ire l la he ksfg raar. 3ivi(li van D vv-erd naladiig olieelelj _ligteB, heuvek il Hertog! zic!i luH rechten ara! zcetJ 7,ich »n\ hunr.eT Licliti'Ti.' zijn gsi in, den 11 e verni' r?. Hij Corpfew enftein in Divifien V/urteii s en van at hij de c og vanRr i Gudin ni: I onder de| ofdderBe: Hij dee: in zich f; BeiJereiiV VARTSD.; rsen ;n iiitgeg-f ïitentiïi' voor 12 freene Mi fREL, b? and, dato I 1809.0: lierrnncre aarlcomii^j vr.n ds li: ld ee-?tic(i: ind naiatia't :rc2clcn uurd en e aan vo' zv.l'en \v(t Eigenaarw itiatie-Biüf! :vanj;stc; die verri' 1 Rf de Bi! n geheel hti' lieden n, de naia: en. J Sof). i E M. R A N K R Y k. •TTiARnS den 2 van Bloeimaand. Tei-vilg en hUi V van het ille BULLI-TIN. Aldus verHoeg de Keizer in de Batsille vdn Abens- 'H,ergde iwee Corpsen van den Aartshertog Lödewijk, •1 van den Generaal Iliüer V 0 0. -A <ü-C 0 C 5 )u p: VD Cl tr. 'g -Ü 5 t W r: o Qj ^^trc'^' ^S =i -fe p c c^ -« >- CS 5 f^,' o Ja; 2^ "c - fli - -o o ci - :3 4i c r; r sf t f5 T- TS E--" Q i! 'J M c >- ieder afzonderlijk. lil het <u:idige DE KANTE' I09 des i3| ch zoo Zip arriveert rli. ■vecht van Landshut maakte hij zicli meester vin het ^-nrnm der vijandelijke comunicatien en van het gene- '^1 depot zijner iMaga^ijiien en Artillerie. Eindelijk 'ierden in de BfttaiUe van Eckxiihl, de vier Corpfen 'an Hohenzollernvan Tlofenberg,' van Kollowratb en Jan I ichtenfleinverflagen en op de vhigt gedreven. "liet Corps van den Generaal Bellegardewelkdesan- de'-endaags aankwam, kon (lechts getuige zijn van het ve'ovei-en van Regensbnrg en vlnstte naar Bohemen. Deze eerde notitte der IMiütaire verrlgtingcn, die op 'eene zoo luisterrijke vüze den Veldtogt geopend heb. ben zal door een oniflagtiger relaas van slle de krijgs- vern'gtingen die de Franfche en Geallieerde Legers be- f roerad hebben gemaaktgevolgd worden. In alle drze gevechten kan men ons verlies op t200 gefneuveiden en 4000 gekwetften ftellen. De Divifie- Generaal CervoniChef van den Staf van den Hertog van Montebello, wierd door een kanen getroffen én viel dood op het Slagveld van Eckmnhl neder. Het was «en Ofücier van verdienden en die zich in onze eerfte Campagnes had gedistingueerd. In het gevecht van Teisfmgen is de Generaal HervoChef van de Staf van den Hertog van Aiierfiadt .gefneuveld. De He-tog_van Av.erlladt betreurt zeer het verlies van dezen Olficier .Wiens dapperheid, ervarenheid en werkzaamheid hij acht te. De Brigade-Generaal Clementdie over eene Bri gade Cuirasfiers van de DiviHe Saint-Sulpice liet bevel voerdeheeft een arm verloren 't is een Officier vol moed en van gedistingueerde verdienden. De Generaal Schram is gewond geworden. De Colonel van het 14de lagers is in eene charge gefneuveld. In 't algemeen is ons verlies aan Officieren gering. De 1000 man van het 6&Q, die gevangen zijn gemaakt, zijnraeestaileher- ronien. liet 'is onmogelijk meer moeds en goeden wil aan den dag te leggen dan de Troepen gedaan hebben. In de Bataille veu Eckmuh! is de Maarfchaik H'eriog van Rivoli, aaukondend bij den Keizer geweest^,, door dien zijn Corps z-chnccb niet had kunnen terugnij hem vervoegen; hij heeft ordersovergebrïgt, enverfcheide- ne manréu'-'res doen uitvoeren. In den dorm van Regensburg, heeft de Hertog van Montebello die de plaats vóór den overtogt "had aan- «rewezene ,;de ladders door zijn Aides-de-Camp doen dra gen- Ter aanmoediging der Troepenen om ter zelver tijd een blijk van vertrouwen aan de Geallieerden te ge ven is de Prins van Neufdi&tel verfeheidene malen liiet dê Beijerfche Regimenten in de Voorhoede aange rukt. De Hertog van Auerdadt heeft in die differente affaires nieuwe blijken van de onverzaagdheid die hem kenfchetst, aan den dag gelegd. De Hertog van Rovigo heeft met zoo ve'e aankle ving als onverfclirokkenheid verfeheidene malen de vij- •indelüke Legioenen doorgetrokken, om aan de ver- fchiliende Colonnes 's Keizers voornemens te doen Ucnnen. Van de «ao-ooo man die het Oostenrijksch Leger nit- innakten, zijn alle, behalve de 20,000 man van den Ge neraal Bellegarde geëngageerd geweest. Van het Fran fche Leger integendeelis bijna de heift geweest zon der een fchot uit het geweer te doen. De Vijatd f?oor fchielijke en buiten zijne rekening gaande bewe gingen verwonderd ,;is op een oogenblik van zijne dwaze lioop verdoken geworden en van de mijmering der ver- tvaandheid in eene aan wanhoop grenzende neerflagtig- hèid vervallen. Hier volgt in het ofi;ciëel Dagblag eene Pfoilanatie van den Generaal Jellachich aan de Inwoners van Tijrol wraibij hij hen aan het geluk en de voordeden die zij onder de Oostenrijkfche beheerfching genoren hebben erïnnêrt, en hen aanfpoort om de Oostenrijkfche Le gers die in hun Land daan te komenals Broeders te ontvangen en zich bij dezelve te voegen &c &c. 2de BULLET IN. In het Ho'fJk'Sartecr van Muhldorff den 27 van Grasmaand, Den 22, daags na den dr.g van Landshut, vertrok e Keizer uit die Stad naar Regensburg en leverde den g"van Eckmuhl. Hij zoLÜ te gelijker tijd den Maarfchalk Hertog van y a ::r^— ïf ^-ï -S 5» CQ rP* rO^ a Vj lu SÜ c^r^. N -2 O' JSi O •£5:'^i-=, ï- -^ 5 EG ïr»o IdriSmet dé fieijerfche Divide ohdér deh Generaal "B Wrede en de Diville van Mclitor af, om zich naarden 'h Inn te begeven, en om de béide Oostenrllkfche Leger- corpfen, die in den dag van Abensberg en inhet.gevecht '5 .2 o N'an Landshut gellagen ware;;natezetteni De Hertog van ld,-ië fuccesfiVelijk te Wüsbiburg en g "2, te Keüraark aangekomen, vond aldaar eene Brug-equi-j| psgie in^efparnenmeer dan 40b Pvijtuigen, KruidUs- j, ï-^-? teti en Rq-aipagien én maakte op zijne marsch 15 i i8oo-§ man krijgsgevangene De Oöstenrijkfclie Córp'en vonden boVen Neumark"" een Corps van referve dat aan den Inn aankwamzij trokken zich daar te famen en leverden den 25 te Neu-"^ mark fl'g, waarbij dé Beijerfchen, fchoon veel miWer 5 in getal, hunne pofïtien behielden; >- Den 24 had de Kciier het Corps vanden Hertog van •g g -^ Rivoli, van llegensburg naar Straubing doen trekken, g|g'S:gjJo|^ en van daav naar PasPauj alwaar hetzelve deft 26 aan- E |)-g -| "5 kwam. De Hertog van Rivoli deed het Baiaillon van ■-; o, denPó over den Inn trekken hetzelve maaiae 300 man-^ S g- krijgsgevangendeblokkeerde de Citadel en bezettede s g c Sch.'.rding. ^'I-gac^'^, Den 25 kreeg de He-tog van Montebello order om o - met ziin Co'-ps van Regensbu-g\ na?r Muhldorf opte-py 2 z breken. Den 27»trok hij over den.lnn en marfcheerdei^r ^5 |-|s"''« ^3ü,i^ op de Salza aan. t 5 "SSè^^^S^O Heden den 27 is het Keizerlijk HaofdkwartierteMuhl- '^-t5c"J^-^=^^-!55^<S De Oostenrijkfche Divide die Munchen bezette- 'C'^g.'^Sj-ëËgS^-^'jJji 'S e c o •5 -^3 - fi S; t: -4 ftp öfl -O f-; ..j o f^-C o 1 o T3 M y O - •- V-,- •J derf. de CH door den Generatil Jellachich werd aangevoerd Wordt door het Corps van den Hertog v£n Dantzig na gezet. De Koning van Beijéren heeft zich in f erfoon te IWtlnchen vertoond. Hij is vervolgens naar Augsburg terug gekeerd, alwaar hij zich eeni-e dagen za! ophou den om aftewachten dat Beijéren geheel door den Vij and ontruimd zal zijn, cm zijne Refidentie te Munchen weder te betrekken. Aan dert kant van P.egensburg is de Hertog van Auer dadt Prins Karel gaan nazettm aan wien de coramuni- catien rhet den Inn en U'ee.nen zijn afgefncden, en .aan wien thatis niets overfchfet dan om over Wald- munchen en Cham naar de gebergtens, van Bohème tê trekken. V/at de Keizer van Oostenrijk betreft^ het fchijnt da< hij zich. voor Pnsfau bevond hebbende hij op zich ge- notnen die Vesting met drie Regimenten van de Land weer te belegeren. Gansch Beijéren en de Paltz-zijn thans van den Vij and verlost. I lS'"^_.g De Keizer heeft te Regensburg verfeheidene Corpfen g/J j- in oogenfchouw genomen, en zich den braafden Soldaat -5 doen voordellen, aan wfen hii eerteekenen en Jaarwed-„.g, den heeft toegedaan, en den braafden OfKcier dien hij ,-£ o, S Landgoederen en Baronnijen gegeven heeft. Hij heeft Si^ -Sz-^^S^ n de Divifien \'an St. Hilaire enFriant J fc i2 l'^/j üS ca j: 0 :i^ *T3 o ei C ea ld bn 1"- 5 g -a o ■5 Ui i e; -CS a in 't bijzonder aan zijn genoegen betoond. Tot heden toe heeft de Keizer den Oorlog gevoerd,^ 'Z S jf .-~ CS. Ui O o genoegzaam zonder Equipagie en zonder Garde en men O "g heeft opgemerkt dat bij' afwezigheid der laatde de ge- 2 alliëerde Beijerfche en Wuftdnbergfche Troepen hem om-'S 5 ^Q ringden, om aan Z, M. een bijzonder blijk van vertron-> 5'.-• B wen. te geven. ""-iS g Gisteren kwamen te Landshut aan een gedeelte van ;r? t-"t^ g de Jagers en Grenadiers te paard van de Garde, het*^ n S S Regiment Fufeliers en een Bataillon Jagers te voet. _g --o o Binnenacht dagen zal de gèheele Garde zijn aangekomen. cu o g Men had bet gerucht |doén loopen, dat de Keizer zijn^Tü^ o" S been had gebroken., Zie hier water van is. Eendoo-~'< '3 de kogel kwam langs den enkel van de laars van Z. M. g j^^ 3 heendoch het vel zelfs was niet befchadigd. Z, M^ 5 5 '*'-2, bevond zich nimmer gezonder. [f Pi "c Men befchouwt als iets zonderlings dat een der Oos- S 2 .3 o n 2 '-^ Cl "o 2 iT r^ .j G> - f. s •u o - O on -^ 5i NO t» ■n C4 oj .-4 9\ 'n^2 O E tenrljkfche Hoofd-Officieren die krijgs.gevangen gemaakt* is, juist de Aide-de-Camp van Prins Karel was, die 2 g naar den Heer Otto is afgevaCTdigd geweest,^on hem2 n den bernchten Briefwaar in gezegd is dat de Franfche^ -^^ Armee zich zou hebben te retireren, overtebrengen. g Öz^^ S^ S t: c J3 -U -o <u ■5? bO 2 j; E y) g, Ef g5 o to De Regensburgers zich zeer wel gedragenlicbbende,« en dien vaderlandfchen geestaau den dag gelegd hebben-m de dien men vervvacliten inoest?;ooheeft Z. M. bevö-^ oS? 'S >- ~3 i2 ien, dat de fchadenS die zij geleden hadden, ten zijnen J; -^ c S o kosten moeten vergoed worden, en in 't bijzonder '•■''tf^tHfïsj de huizen zullen herdeld wordenmen rekent dit zulks verfeheidene miUioeren zal bedragen. Alle de Vorsten en Landen van de Confederatie tóo- nen door een waren pr.friottifchen geest bezield te zijn. Toen de Oostenrijkfche Mioist'er te Dresden de Deaiar»» ci a o. 0* N t- H ei -0 •- -0 Pi J^ U ■3 FiJ -9 Ct 2 l') n f^ H &P3 u »ÏH r> CU SS bS Pi è.c4 t3 tr> w •J 0 tyi 0 J= s« H CJ ■''Sr 1^'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1