li O 59- a No. 58. r.^IDDELBURGSCHE Zaturdag den COURANT. 6 van Bloeimaand. ïtog T. 3 f5 w -^ g-S *- ï-<^ z ;s. g .2 S s 5 S u e 5 -^ S 5 I (5 -y s .S -'S - o M g ."o S j •V ■S O •O f ra ■■O l^ CT fe H i5 S cl .- re g- -il 'G V» c *J 0 u! 0 re - 0 C3 Cl 0 CJ ?-• jy 1; -S D Q^TÓKMOLM den p vanGrasiiiaain!. O dezer dagen vxee Ra'sporten, het c -o o a !Iet Leger vsn Wurtembè'g wasd^n 19, vnn Neu- burg en ïnyoinad, over de Vohbiir;?, naar Nenftads voorwaarts gerukt. De Lcgerco-pilMi gekommandeerd g fioor de Hertqnjen van Auerllad en D.iiitzis: hadden zich Z den 19 vereenifjdi, De Vijand u'nng:;e het nu niet raeer, om tegen den Donaii voorwaarts te nikken, maar was c op zijnen terugtügt naar Landshut bedagt. Den soften c des mo'gens, nam de Fraii'che Keizer de ftellingen van o -3 S den Vijand, aan geene zijde van Abensberg, in oogiii- J— (I-houw, en na dat HoogstdezeK-e de fjhikklngen be- -J fpenrd had, die de Vijand tot zijnenterUgtogt maakte, o't deed hij het geheele Legercorps van Wurte;ïiberffte J^ h^ Abensberg- eene üelling nemen, hooger op van die van .sf den BeijerTchen Generaal Deroi. Naar mate een Regi- •- .h ment uit engte trokvormde het zic'i in eene ko- !onne en plaatlle zich bij eene hoogte, op dewelke de f. Fpaiifche Keizer zich in p^rfoon bevond, N? eene Aan- fpraak vai Z* K. M,die doorden Luiteoant-Geiiaraal c von Neubronn in het Hoogduitsch vertolkt werdwerd de yi.iand aangetast, «it alle zijne ftellingen, die hij op S 2 een zeer dcö;fiieden grond bezet hield verdreven, ver- --^ g -5 volgd en oveal met de grootfte levendigheid terugge- drongen, De/s-manceuv're werd door de B:igade Hgte Infan terie, d-'twee batterijen rijdende Artillerieën de ge- hee'e Ruiterij met uir.rondering van de Jagers van Her- tog I>ouis, die het geïnde van den Keizer uitmaakten, "u.— met zeeveel moer! en onverfchi-okkenheid ten uitvoerig t, 2 gebragt. De Infanterie van Linie volgde een Koloiine. "g s De Vijand werd tot aan geene zijde van Sie.iburg ver-,c volgdalwaar het Legercorps van Wii'-temberg pojt.ü vr.t'e en bivouackeerde,. Het Bataillon Jagers te voet'" van den Koning en het Bptaillon Infanterie van Wolf welke zich hot eerst op het Slagveld bevor-den hebben vcrfcheiden Dorpen en Bosfchen ó\s door den Vijand bezet waren, aaiTgetast en overmee^tc-d. Met ftielheid nan te komen, zich te deploijeren^ een Dorp en een daarbijügucnd Bosch weg te nemen was het werk van een oogenblik. De Ruiterij kende op dit doorOieden I terrein niet anders dan bij Esqu.icrons werken. De Bat- teri- rijdende Artillerie, onderde bevelen van den Ko- N. Z. K-H. heeft \J/ dezer dagen twee /-.'«''/ïorrÉ';;, net een gedagteekend den 14 en het andere den 25 van-Lentemaand benever.s ce Ccnveniie den 22 derzelver maand tusfchen den Ru?- {ifchen Luitenant-Generaal Barciaij de Tollij, en den Zweedfchen Generaal-Major Graaf van Croiiftedtte Umeo gclloten, ontvangen. De Gonventie behelst de volgende artikels De Zweedfche Troepen zullen heccn nadcmiddag leu 4 uren de Stad Umeo ontruimen, en de Rnsfen zul len hunne kw<\rtieren betrekken. 2. De Zweedfche Troepen zullen tot Ilernoe'and .-erug trekken, en zullen alleen Voorposten te Nordmaling bi ten. 1>^ Rusfifche Troepen zuilen hunne Voorpr.sien tot aan de grenzen van Umeolehn uitftrekken, zoo dat liet Dillrict dat er tüsfchen die grensfchcidir.g en Erellroe- Binn ligt, neutraal blijft. 3. Alle provifien en ammunitien zullen heden op het oogerb'ik na de teekening dezer Conventie worden af geleverden de Zweedfche Troepen zullen niet dan voor ■yier dagen provifien medeneinen. 4.. De Zieken der Zwe.'dfehe Armee zullen te Ut>"o onder liet opz'^t van een Zweedfchen G-nieesheer cien jnen voorzien zal van al het geen hij noodigheeftbl;'- ven. De genen die zich beter bevinden zuilen terllond rjaar de Zweedfche Vorrposten gevoerd worden, met xiitzordering van de Finlandfelie Soldaten die een Pas poort van den Rusfifchen Generaal bekomen hebbende, «aar Finland zullen terug keeren. 5. De beide Generaals zullen Couriers afzonden cm deze geflotene Conventie ran de Conlmandai:ten der we- derzijdfche Armeen over te brengen, en zoo dradevij- an -elijkheden wederom een aanvang moeten nen.en zal men zich 24 uren te voren hier van kennij geven. Daar zal ftüftand van wapenen tüsfchen de RusfiWie en Zweed fche Troepen tot na de terugkomst der Couriers plaats hebben. 6. iWen zal twee Exemplaren van deze Conventie op maken die na dat zij bekrachtigd is, wederzijds zul len uitgevvisfeld worden. Berigt ontvangen hebbende van de verandering die er lonel von Kerner, ftond met veel onvertfaagdheid het bij hot Zvveedsch Gouvernement heeft plaats gehad ver-1 Snspliaanvuur des Vijands uit. Het verlies, hetwelk 'Z wij geleden hebben, is van Teen aanbelang echti?r heb-t^ t: 't; c •c G E O V. 0\ i "s*^ ZJ p tj o 5= - 3 3 fiis f^ TJ OJ r, 0 \j Vt t—t u. "V C^ CU 0 y .J- M t—~, c 0 6 J= L> CJ - C o S o I i r" >■:- Oio N *- "Tj ^-, i_ -j andenng, die den Vrede kan aanbrengen en ingevolge mijne inftructien die luiden, dat Z. M. de Keizer naar niets meer verlangd dan om met zulk een achteii'waar- dige Kaïie in Vrede te levenkan "ik niet nalaten bij <ieze omftandigheid een bewijs van de gevoelens van Z, Keiz. M. te gevendoor deze Conventie te teekenen. Ik vind er mij des te meer toe gedrongendaar ik on- derrigt ben dat Z. M. een gevolmagtigden naar het Hoofd- kw'artier der Arniée heeft sfgevaardigd om met het Zweedsch Gouvernement in onderhandelmg te treden, (getoekend) BARCLAiJ de TOLLIJ. I T A L I E N. VENETIEN den \6 v/jn Gra^mcand. Eenaantal Oostenrijkfche Dcfertcurs zijn liier aangekomen. Zij zeggen dat zij wegens ellende en flegt onthaal hunne Vaandels verlaten hadden. Volgens rapporten heerscht er het grootfre misnoegen bij de Oostenrijkfche Armé?. De Soldaat heeft het grootfte gebrek aan dingen van de cerfte behoefte. D U I T S C H L A N D. ULi\I den 20 van Gr(i%;naand^ zr'ne aankomst te Donauwerth lieeft Z, M. de Keizer de navolgende Proclamatie doen afkondigen: Soldaten het grondgebied der Confederatie is ge- fchonden geworden. De Oostenrijkfche Generaal wil dat wij op het gezigt zijner wapenen de vlugt nemen en dat wij onze Bondgcnooten aan zijn goeddunken o- vergeven. Ik kom met de fnelheid des Adelaars aan. Soldaten, gij cmringdft mij toen de Souverein van Oos tenrijk mij in mijn Bivouac in Moravie kwam vinden; o \-, (i> w j= .a Z o a-s o ben wij verfcheiden dapperen Krijgslieden waarvan fom- 'S migen gedood en anderen gekwetst zijn, te betreuren -ë onder de eerde bevindt zich de dappere Luitenant von Mengersbaufenonder de laatftends Overfte von Wolf, de Kapitein Ginberg, de Luitenant von Dongerd g de Kfclonel Jett, en de Luitenant von Bofe, die daags' te voren eerst bij het Regiment was aangekomen. „Den 21 heeft het Legercorps van Wurtemberg zich c naar Land.-hut begeven, alwaar de Vijand het voorne- men fchijnt te hebben zich te verzamelen. Van het -g Oosten'ijksch Leger in Rohemen hoort men niets: naar" het fchijnt, is hct?"lve nog niet geformeerd. De ge- mcenfchap tüsfchen Ingoldad en Dresden is niet geftremd." g Binnen weinige dagen zullen wij de gevolgen der luis- terrijkeinanoenvres van den Keizer van Frankrijk kennen," ooc^^^Sco HAMBURG den 25 van Grasmaand. Het 8fteRe.<| -ë 'S 'i giment Hollanrifche Infanterie, onder bevel van den Col- g c" 1 c S lonel Morio, is van Lubeck en Altona naar Hanover J S'g -H gw o zj o o» c -E ,0.3 •£0 -o o 5 o S S M •-- S dj ^-f G •r=„g- 5 t=<a; o. Voor het overige is hier en in den omtrek -^ &I O opgebroken, .v,^. ^.^..t,- .0 ...v,^.. i^.uw^.^ Den 17 dezer,bij alles rustig. Nsar Lubeck zijn esnigj Corapagnien van k^ j; a het pde Regiment opgebroken. Volgens loopcnde ge- j, iT ruchten zoude er een Korps Deenfche Troepen in het g -S o :S Holfleinfche bijeentrekkcn. In Berlijn, zegt men, za! H r£'§--^ -o s £i 5 è5 -o H-E CJ COt van den 7 van Grasmaand houdende hoofdzakelijk,dat cAt/j^ J-ë bet Gouvernement op nieuw een Korps van 30.000manss>: g 'l* Hulp-troepen, onder bevel van den Generaal Wellesleij, i^; §!^"1.S^ 3J O 'S gij zaagt hem rnijne edelmoedigheid inroepen en mij eene naar Portugal zond. eeuwige vriendfchap zweren. Wij zijn in drie Oorlo-5 FRANKFORT den 25 van Grasmaand^ gen Overwinnaars geweest: Oostenrijk is alles aan onze genthcim heeft men, dat de Koning van Wurtemberg S Lit Mer-a:; rr* '--i S -£ -• 5 g tó -s -g - o grootmoedigheid verfchuldigd driemaal heeft hetzelve i door. Krijgsvolk bezit van dat Vorftendom heeft doeïi 5 K ^S g^ in de-!^.5?SS^ w C t» is o 2 1»; t: 00 c fcö -u zijne beloften gefchonden. Onze voorgaande voordee- j nemenen aldaar eene Proclamatie afkondigen len zijn de zekere waarborgen van de overwinning die f welke hij verklaart, dat het Vijandelijk gedrag van Oos-Ö ons wacht. Laat ons optrekken en dat de Vijand op tenrijk hem tot dezen maatregel heeft doen belhiiten, -g ons gezigt op nieuw zijne Overwinnaars herkenne," (geteekend) NAPOLEON. s g ►J 2 o i^ O O - CJ J-i o, tj;,.g Z)f« 27 van Grasmaard. tj; o Bij den beflisfenden Hap-tSNp'^--_ccjS die er tüsfchen de Franfchen en Oostenrijkers is voor- -&óg*fe>'^-,- LUDWIGSBURG den 22 van Grasmaat?d. Z. M. gevallen, is, naar inen verneem.tnog maar een klein ^^ÏT^ i^-j '2 de Koning van Wurtemberg heeft door eenen Postbode, gedeelte van de Keizerlijke Gardes tegenwoordig geweest. Ly,^^ -: fiJT gister namiddag uit het Leger aangekomen hst volgend Dezelve waren te dier tijd nog door Zwahen in nantout verflag, wegens de Overwinning, den 20 op ^en Vij-, doch werden, voor zoo ver de Infanterie betreft, op "Snd behaald, o'iUvangeo: 1 wagens-vervoerd. In hec algemeeii waren nog eene me^ 'CJ.iT Cf-o qj c; CJ pa 3: o co D O» o J3 5 tn 3 OJ a 41 P 0 -n 3 U r> üi 1 0 0 0 -2 r <L' fe M r- 0 a c 0» i I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1