E' i re i I ^S 3 -S N- i P S I I c S" g-S 5 J o, o ^5 5 - P S 2. 2, letten, 31 38J ^7i re 0 r 2 re a r re- g-O S 2 Te MiDDELEUBCr, gcdfukt by ds Weduwen W, en J. ABRAHAMS, .mm I'S tr= W "^■S i^^HESAURIERS der ëtad MIDDELBURG ziilleo '^- JJZ-'^i/a» Aen i7 -«n^ -«'.ft .^a4 MUMai f^^'i ?J i^ «r. H cc- o r-- ci. 3 -5 o C rt 3 r/q O 'tl n. o- f^ 11 3 o 2 "-^ SS 2, re 2 3- s T-C'"c Fnriiütnn, ►r O Ml N 52 aT o -\ re S 3. 51 =- 9 2 S. o -3 2 3 ei re S 3 5 tr 1?^. - rr re ti re v- ^:z i^ re g. jc^j^^^jde viiandclTJklieden tus'):lièn Oostenrijken Frar,l;rijk «'fl- 3. 5" o begonnen. Voorts behelzen de Engelfclie Nieuws- ■~1 -V "S papieren oneer andeien het volgende: ■'1 J-! -«• re -^ 'J 5 De !ar.tfle berigren van de Ksnp de Goede Hoop be- i u- 3 2 5 I^elzen, cip.t de Legers van M?dras en Bengalen te Velde g Ingetrokken zijn in,?evo!gende vorderinge vanden invloed g. van Frankrijk op het Perfilche Hot', f^ Men heeft depêches ontvangen van Basfora. Het <t re re g g Eilanddat d(;or den Keizer vnfi Pèrfien aan de Fran- 'T* Tenen is afgcfiaan j ïs bet Ejinnd Crmus, en legt aan 5 3 S S o re" g den mond vr.n den Perdannfchen Golfen men kan hetzél- e geoiaklijk het binnenlonpen van eik vreemd Schip beletten. De b-lansrijke Haven van Gumbron ligt drie 3 mijlen v?n Ornnis af, diep in een Baai),.in de Provin- De Franfchen maken toebereic'';len om c 3 2 vjn die liavcn onze coniraunicatic ir;et de Golf te be- r" g^ 5? i 'i De uitgaaf der Brievenwelke Mevc uw Qarke van 2*? n, 5 hare Vrienden en van den Hertog van York in het bii- 'f' re H" zonder ontvangen badis op de volgende voorwaarden ré 5'gckogt: 1500 P, St. aan den Drukker, 10,000 pond W s^§.ïoaan i\Tev xuu' Clavke., en nog daarenboven een Jaar- g J^ g- wedde van 400 ponden van coo pond aan elk vanha- g r^,-y^. B'? re Kinderen. Toen de koop gefloten was, heeft men =1 s! re de gcdrui;te Exemplaren en negentig gefchreven JBrie- o §- i S, verBraiid. i:^ Men vreest dat het Engelsch Fregat Z)//7«(? Het welk ré" c ^-- (jji) AdminisLCoureij die het bevel over de Zeemagt JT* S a re ii'iBradiien op zich ging nemen j san boord had, doord; r" X <-- Fran'chen genomen zal zijn. De Brieven van Lisfobon van den ai vnn Lentemaand 3 E S. 3 bouden in dat de nadering van het t ranfche Leger den c J;rchrik in de Smd Oporto verfpreid heeft. De;i 20 heeft tfï P S- men te 10 uur des avonds alarm geluid; allen, in ftaat re er - 2 )2''< om de wapens te voe-'enzijnde Stad uitgetrokken om f' verfchansfingen die dezelve omgeven, te gaan ver re"'-'=i J7,^;dedigen. De Vrouwen en Kinderen werden naar St. r-2;'lr.n, drie miiien verder, gezonden^ Men zegtdat de .^Frniifchon den 22 van Lentcmannd in, de Stad zijn ge- 2 5: rrokken. Do Portugezen zeiden voor eerage dagen O '^'^t ^y Leger van 50,000 man niet bevreest C r: 2 Zouden 7,ijn en zjiu nu verichrikt op het gezigc van flegts r i '^'■i' 9000 mnn i-'ranfelien. De Gouverncar en de voornaani- He Officiers der Stad zijn in hegtnis geno.uen als ver- dagt zJ'nde van verllandhöuding met iün Vijand. Men -------------------E---------heeft oiider de Papieren vanden Gouverneur van Braga jiricven vanden Generaal en Chef der Franfche Legers jn Spanje, en van den Mir.ister van Oorlog te Parijs ge vonden. De Generaal Frère d'Andrade is doorde Boe ren omgebragtom [dat hij hen niet tegen den Vijand -------------------------------had willen leiden, HOLLAND. RAVESÏEIN den 2ï vctn Grasmaand. Gisteren re r~ f"^ .i«H fmH is Z. L\L van den Bosch vertrokken, en heeft Hoogst- X C f. 3: 2 -":i 2 re -f.: 2 re -„ vanden Prins Vice-Coimetable en Majoor-Genernal <3ef Armeeaangebragtwelke Brief is gefchreven in het Leger-Kai^p van Regensburg den 23 dezer des middags. I)e Keizer., zegt dezelve, heeft op den Prins Ka- 5, rel eene Oveivvinniig behaald, zoo n.ogelrk rog volkom.ener dan die vsn Jena. De 1 ataiile van Ile- gensbnrg heeft drie dagen geduurd. Prins Karelop alle punten geflagenheeft Vaardels, Kanonnen, Ba^ gagie en 30,000 ICrijgsgevangenen verloren. Z. M, is welvarend." Deze avond is de Heer Ouainot,eer\ van dcsKelzerr^ Pages, aangekomen, op last van Z. M. zijnde afge/i);- dciiom aan de l'erfonen der Keizei-ldke Familiedi-. Ijarijs zijn, en aan den Prins Aartskanfdier van het Rij de tijding van de Overwinning van Regensüurg over te brengen. De 5 pCt, geconf. met de jouisf. van deli aaMtinrt'j waren den afd^ïergj fr. ,en die van de jouis". \an 22 Sept. 80 fr. 50 cent., en de Bank-Actiën 1255 fr. PRIJZEN DER EFFECT In Amlhrdam den 28 van Grasritaand 13 Bat. Refcriptien, betaalbaar na dc;n Vrede pCt. Geforc. van 1755 en 179Ó, Vrijwillig 1797, Nationale Schuldbrieven dito Losrenten dito op de Domeinen Losrenten van 1801. dito Negotiatie 1802, Losrenten uit dito 5| ----- Recep. Negot. 1804. Twintig Jarige Renten uit dito 6 pCt. Losrenten 1807 7 ------ Recepisfen 1808 Cetificaten vnn dito De Agio van de Bank 2§ pCt, 5 3 t% 3|- 3 4 5 EN, 09 31 64 34 435 ■.cl 64 ?3| 4'ï ioV| £5i zyn k 37I 39 34$ a 44 h 44 il 64 i 3?| ti 'o h 42 A lol ~\^'x^ re -i C/5 O- re f>i o" 2 Cl, rê 5 S f- gel en Neerloon genomen re rD oq' o ri n r-f -~y ^^fjj re r^ re -r- "x C- ri £L re -PT: 5» re S 2 S (71 5 S Si" 3 g 3 ïi -n 2 rj o re C^ re 'f n TT o. B fi> 3 0 0 a 0 n. 0 ■tl Cl K rx d 0 0 0 <-t 'S -ï ?r n r\ o. re ■Cf5 P! -1 O 2 ■St r4 -. c 3 re rr q 9 O c re' ^ir.=j 5S o 2 re re 3 re Q,t« O. 2 ~- S S 2 "•■^a 3 H--:^ s-s '-^ 2. S" I c-, 35 5, - J) 3 -1 co o. N_ 5 P TT w o f^ "1 c. 3 M- a a S 't U -* ,f^ 3- CL re re N 0. re ei re re re n 0 0 •-» 2. TT 0 Cu era re 0 re -j re re =r j: re n 0 !3 0 i~*. re Ë-.3 O ?d derzelver reis over VugtBoxtel, Liempde, St, Ou- 5 f'erode VegchelNestelrode, Schalk, Herpen, Lan- gel en Neerloon genomen. Daar de Koning zich in de S jr: meeste dezer plaatfen heeft opgehouden, om van de te "fi Goconfiirueerde Magten de noodige openingen over de H 5 H gele,''enhc!d en den voorfpoedigen flaat dier Gemeenten "5 te bekomenis Hoogstdezelve niet dan vrij laat alhier aangekomen. ?va heden ochtend de IVTis te hebben gehoord en het oude Kasrcel alhier te hebben iiezochtheeft Z. M. m Hare reize vervo'gjen is van hier naar Heusden ver re trokken. re. Cf- HEUSDEN ('en 24 van Crasma/snd. Onze Stad S. heeft gisteren nvor^d de tere gehad Z M. te ontvangen, 0=^ Xin Rave''ei" heeft de Koning bezocht de Dorper^ De- men. Dieden en Viegen alwaar lioogudezelve het Non- 5 nen-klooster heeft bezigtigd, en vervolgens Ha e reis, 2_ over Mflcharen Oijcn Lithoijen Lith KesfelMa- gren, Alem, het Fort de Blaauu-en-SluisEmpelEn- re gelen, Hedikhnizen, Herpt en Bern, vervorderd. Heden ochtend heeft Z. M. aan de verfchfllende Ge- 2? conftitueerde Magten en de Geestelijken deronderfchei- re,den Godsdienflige Gezindheden gehoor verleenden, na de Vestingwerken dezer te hebben rondgereden en g bezigtigd is Hoogstdezelve van bier naar Geertuidenberg g vertrokken. g, AlWSTERDAM den 27 nin &-asrtiaa>;d. Zijne Ma- jefieit de Koning lieeft den 21 dezer een Decreet ge- B nomen, waarbij wordt gelast: Dat alle de Geestelijke 1 Tïendheffers zullen gehouden zijnom comform de dienaangaande beftaande Wetten en Plakatende noodige g reparatien aan de Kerken waartoe dezelve verpligc S zijn, te doen plaats hebhen, gelijk zulks federt lang reeds had plaats behooren te hebben. Q. MIDDELBURG den 1 van Btoslmaand. DeFran- fche Papieren, heden avond aangekomen, hebben de gewigtige tijdingen óoor o-nzQ Extraordinaire Couranten o van II. Donderdag en van Gisteren medegedeeld, beves- (g' tigd fchoon de Alonifenr nog geen gedetailleerd Bulle- tin behelst. Gezegd Officieel Dagblad bevat het vol- •=::gende Artikel c Parijs den 27 van Grarrt-.annd. Een buitengewoon Courier, heden ten 3 uren nadenmiddag aangekomen, heeft den Prins Aarts-ICanfelicr van het Rijk, een Brief KENNISGEVING. BURGEMEESTERSCHAP D R R S T A D MIDDELBURG. De BURGEMEESTER der Stad MIDDELBURG daar toe aanfchrijving ontfangen hebbende zoo van den Direcceiu--Generaal der Publieke Schuld, als van den Land-Drost van Zeeland, brengt ter kciinisfe van elk en een iegelijk, dat aan de Huizen der gcg„edüe Inge zetenen binnen deze Stad Billietten zullen worden rond- gebragt, ten einde door infehrijving op dezelve de.-l te nemen in de Geldleening van2?i- Millioeiien Guldens voor buitengewone kosten van den Waterftaat, geopend bij KoningUjk Befluit van den ifien van Grasmaand No.59. welke Billietten aehtdagen na de^rondbrenging wederom zullen worden opgehaald. Wenfcheiijk is hetdat deze maatregel, welke alleen ftrekken moet, om de nhijfieke veiligheid van het Rijk te verbeteren of te verzekeren, en daar door de gevreesde onheilen in het toekomende te helpen afwenden, zijn volkomen beflag erlangc. On ze Koning heeft daar toe het eerst toegebragten aan- i^enliike opolTeringen gedaan. Dat ieder dan dit loflijk voorbeeld nayolgeenzoo veel in zijn vermogen is bijdrage, om zich daar door onverantwoordeijk te fiel- len voor den wcidadigen Vorst die tieeds voor het ge luk des Volks waakt, voor zich zelven, en voorde nakomelinefchap die het behoud des Vaderlands naast God aan deze pogingen zou te d.inken hc-bben. MiddJlburg den 27 van Grasmaand 1809. De Burgemeester voornoemd, J, H. SC KOR ER. OPPER-DEPARTEMl'NT der JAGT. De Officier der Jagt in het Eerfte Distriet v n het Departement Zeeland, zal op Maandag den 8 van Bloci- maand vaceerentot het afgeven van alle de Accenstot het uitoeffenen der Visfcherij en de geregift'-eerde Cer tificaten v.'sar toe de verzoeken bij hem voor den Eer- rten van Lentemaand ingekomen zijn, van des Morgens tien tot één uur na de Middag, Middelburg den i van Bloeimaand 1809, De OfHck-r der Jagt voorn. MEIJNERS VAN 's Gravenhoek. Geve door dezen gebruikelijken weg kennis aan Vrien den en Bekenden, dat Overleden is mijn waarde Man JAN TUIS, inleven Metfelaars-Baas binnen deje Stad, in den Ouderdom van 76 [aren en agttien dagen metwien ik 50 Jaren in een genoegelijke Egtverbintenis heb ge- leeft. Verzoeke van Rouwbeklag verfchoont te mo gen zijn. MIDDELBURG ANNA CATRINA DS RUVTER den I Met 1809, Weduwe jan Tais, Den

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2