I 1809 No. 5<^* MÏDDELBURGSCHE Dingsuag dea 1809 COURANT. 2 van Bloeimaand. J g g - 'lïU e» F o c -t^ 2 t:. -ë C3 .S..S Z S 3 -^ g I u f a C 1 5 e^ 3 ^e-;^SB§ --' -■-"' cn'^"^ r^S .g -^ H nr-w S I 2 r1 S -' So £i..c - i Srs i i: w o F c t^: u ei tgC^S^O s s K 51! -s i "-i S S O c s Z f4 .^4 Wf.iffega 2 R ca j. B t) «1 V> fl -^ 4J O o cj ex w -_> I T A L 1 E N. ILAAN (ieii 15 van Grasn.ajud. Hit oflicieele Dasjbind dszer Stad b:'!wl>t heden de volgende tij dingen van het tootiee! des Oorlogs in ItPÜen Li het Hoof^hi>ai-ticr yr.a Campo-Formio<?tv; 12 iw;; Gi-asmaatid\iavo>ids. De Divifien van het Leger liebben de dagen van gisteren en heden met manceuvreren doorgebragt om himr.'e verecniging op de Tagliamento te be'.vcrlten. De DiviHe lioursficr is tot nog roe de een'gfieweike ge legenheid gehad heeft niet den Vijand in gcvogt te zijn. De magtdie heni aanvielwas ten minite het dubbel van de zijne: dejnietïegenftaande heeft hij dezelve vol komen geflagen 600 man buiten gevegt gefteld en 200 f:evangen gema-ikt. Er is reden te hopen, dat wij wel dra verflag zullen kunnen dom: van gebcnrtenisfen van een grooter gewigt." F R A N K R Y K, PARIJS den 23 Graenwai-d. In eenen Brief •uit Bayomic, van den i8 dezer, meldt nieri l/et geen volgt: „Een Brief, van Madrid per EJlsfette ontvan gen, meldt, dat men Badaioz belegert. Er is geen twijfel aan of xvij zijn thans meester van die Stad. De Generaal Sebnstiani was aan den voet van de Sierra-Mo- rcna, v.-achtende, alvorens zich voorvvar.rds te begeven, naar tijcing van de bewegingen des Hertogs van Beüu- no, rie op Seville marcheert. Een ander Co-ps trekt de Kust langsen gaat overeenrtemmend met de andere te werk ora zich van Andalufie meester te maken. De Velriflag van Medellin is nog noodlottiger voor de In- fiKgenten geweest dan men aangekondigd had. Cuesta heeft de h;lft zijner Armiie verloren die men ze'de meer dan 40,000 man flerk te zijn. De Generaal Bisfon, en verfcheidene Divific-Generaals, van Spanje komende, zijn door deze Stad gepasfeerdzich i.aar Italian bege vende." Den 25 van Grasmaand. Met Ofïïcieel Dagblad van heden behelst al!e de {li:k!;en tusfchen ons Hof en dat van Weenen gewisfeld, benevens een Rapport van Z. E. den Heer de Campagnij onzen Mini^ter van Buiten- landfche Zaken, aan Z. M.welk Rapport van den 12 dezer gedagteekend isen een generaal overzigt van den ftant van Zaken tusfchen Frankrijk en Oostenrijkfe dert het fluiten van den Vrede van Presburg, geeft. Zie hier kortlijk den hoofd-inhoud van dat Rapport De Wapenen hadden Frankrijk in het bezit gefield van het grootst gedeelte der Oostenrijk'che Provintijr; Keizer Napoleon beeft de edelmoedigheid gehad van het grootst gedeelte terug te geven maar caan-an de fchat- ling der verfchtildigde erkentelijkheid niet geoogst. Kei- zer Frans heeft weldra den Eed van nlioosdurende vriend- fchap tegen-overFrankrijk vergeten, en, door bedrieg lijke raadgevingen misleid, geene andere zorg gehad dan van zijne krijgsmagt te iierllellen en zich tot eenen nieu. wen Kamp te bereiden. Het eerst bleken zifne kwade gezindheden zigtbaarlijk in den Oorlog tegen Pruisfen. In allerijl brsgt hij eene Armee te J5ohemen te faam luaar de flag van Jena bragt zijne ontwerpen in verwar ring, en deed hem, daar hij zich nog zwak gevoelde, zijne ontwerpen tot eenen beteren tijd uitfteilen. Het verdrag van Tilfit kwam tot fland. Indien Keizer Na poleon toen met 40,000 Man aan alle zijden de Oos- tenrijkfche Staten omgevende, alleen eene eerzuchtige Staatkunde had willen volgen had hij die tegen Ooste^ti- Tijk kunnen wenden, en die Mogendheid rekenfchap kunnen doen geven van de dreigende houding die zij had aangenomen; maar Keizer Napoleon betoonde zich ■7^ dr.t ook gedaan hebben, indien hij nier beter geheurd „- had om vd vertrouwen in de Aljiantie van Rusland a g; ^\D naar h,et gevoelen van die Mogendheid te hooren, wel- fc S 5 Keizer Napoleon door zijne Ministers vooriiellingen doen a en van Bsijonne terug gekeerd had hij een mondeling g gefprek met den Oostcnrijkfchen Ambas'adsurdat geen S twijfel meer overliet omtrent de vredelievendheid zijner (a gezindheden. Q „M'sfchien was het beter gewees? in dat oogenbIik< Oostenrijk te noodzaken tot eene daadUjke ontwapening door die Mogendheden te bedreigen met al de mag° welke die Monarchie toen nog ouisrafen Z. M. z<;u .Si, 2 'S J C3 L O 2 ►a o t2 "^r^ t^ til ^p :J 2' N 1-^ C O OJ W tJ tS S t- - - •- C: •- 'i^ tó c - i^ P 5 N ^K a-r^ tz e hoopte dat Oostenrijk tot vredelievender gezindhe- o - den zou komen. De Oostenrijkfche Anibasfad?eur deed -S g daarenboven de belofte dat die wapeningen geen verder 2^ t: 2 gevolg zouden hebben en Keizer Francs fchreef eenen-^ Q eigei^hancigen Brief om van zijne vredelievendheid te ge- -1 tuigen. Keizer Napoleon betrouwde hieropen fchreef. ■■c^ bij zijn vertjek van Erfurth, eenen eigenhandigen Brieft aan Keizer Franswaarin hij hem de ple^tigüe waarbor-§z ging van zijne vredelievendheid gaf, Terzelver tijd ver- '-^ zocht Keizer Napoleon de Vorften der Rhijn-confcde- 2 Pi •r K CS 3 bc e^ O O S - .Si er *f^ Is QJ t <y s 2 5^ p 3 -o 9 .Si O C ro o oi -o ratio o!ii hunne Kampementen Uit een te doen gaan deed „-^'"'•^"S'E--'' de ve:Cipgen van Sileficn ontruimen, en liet" 200,000 1^ Man uit Duitschland vertrekken. 5' -- „Maar dit bewijs van vertrouwen is verg.3efs ge-'^f^n^ 1 C= r- P- .- O -_. o 'Pi o er o 11 u tj c D O, 63 toegevend omtrend den zwakken en eene algemeene bevrediging verlangendeging hem niets meerder ter harte dan ook met Oostenrijk de beftaande gefchillen uit den weg te ruimen, dat in Wijnmaand van 1807 door bet TrECtaat van Fontainebleau plaats had. Sedert had er fchijnbaar de beste harmoni* plaats. De verfchriküjke aanranding va-; Koppenhagen door de Engelfchen ,verontwflardigde!alle Mogendheden en Oos tenrijk riep ook zijnen Ambasfadeur van Londen teruo- en (loot zijne Havers voor de Ergeifchen. Maar de onlusten van Spanje braken uiten nu zag men nog duidelijker wat m-^n reeds voor de bataillevan Jena ontdekt had. Het vuur der tweedragt en des Oor logs in het Zuiden ontftoken verlevendigde de hoop van Oostenrijk. Het waande het oogenblik gunffig om het Tractaai; van Presburg te vernietigen. DeszeL^s ge- heele bevolking wierd te wapenen geroepen. De Oos tenrijkfche Prinfen doorreisden de Provintien, Procla- matien verfpreidende als of de Monarchie aan een on- middely'iv gevaar hloor .lord. Hier van onderrijtdeed w5 weest. De Krijgsioeru.ningen en Wapeningen in Oos- ■- :r. te-'-ijk zijn onafgebroken en met meer cnst voortgezet. Z De Haven van Triest is den Engelfchen open gezet. De-I n Spanjaarden zijn met toejuiching in Triest ontvan-rpuil^ en men heeft hen de belofte gedaan van hen met looooo^ man te hulp te komen. Men heeft Schotfchriften tejen^ Frankrijk verfpreiden men heeft zelfs, om het Volk optewindenuit-earooiddat Frankrijk eifchen van nieuwe affta.nden gedaan had. „Keizer Napoleon, hier van onderrigtkwam uit Spanje terug en fchreef aan de Vorften der Rhijn-con------------- federatie dat zij hunne Contingenten gereed maken zou den. Echter wilde hij nog eene nieuwe poging doen--------- om eenen Oorlog te vermijden waartoe hü geen aarlei- drnggegeven had. Hij gebruikte de tusfclienkomst van den Rusiifchen Minister van Buitenlandfche Zaken, die o toen te Parijs was. Deze bezoclu den Oostenrijkfchen 2 Amba.-fadeur en deed denzeiven her voorftel eener fchik- g king, die de drie Keizerrüken door de banden eerer o =5^ drievoudige waa-borging verbinden zon en die aan "5 3 Oostenrk, tot zekerheid van de onfchendbaarheid zij.-S J^ nes grondsgebieds tegen rie ondernemingen van Frank- S 1 "S rijk, ae waarborging van Rusland, en die van Frank-:5 S rijk tegen de endernemingen van Rusland sev^S zou -^ -, de waarborging van Oostenrijk zou ook door de beide J - andere Mogendheden anngenomen worden. ■^0'% Deze voorfteiiingen hebben echter geen gevok >re- o had, Oostenrijk heeft in teirendeel tesen de heli-r van S Sprokkelmaand bevelen gegeven tot het in beweging "1 brengen der door hetzelve gewapende masfa's, en de-.S B^^ zelve naar de Grenzen dcen marcheren en den 2 van - o S -^ l:! ^H ^r; ta .2 lentemaand gnf fy Oostenrijkfche Ambasfadeur kennis 5 -g o 1 fe .S dat zijn Hot bevel gegeven had om de Armee opdmi^ -^^Zo> voet van Oorlog te brengen. Ss5'ë §-=<**• Het was toen, dat Keizer Napoleon afzag van zifne g 2 c - -^ - t- r^ ontwerpen tegen de Engelfchen van de voorgenomen M"^."?- Z^ J^l^"^ •S e: er trj ::3» «J 6_< K o ti: ei o c o c t: =J f-i -T- h-: -,> r »7 n •-^ tl o >-J ^IS •- -o O K^ -g o tJ •- .- *Xj r- 'i t-Z *:;y -f-» ir. P o S co O"-T van de voorgenomen ,5' "H Expeditie tegen Sicilien van de infcbepingen die te I'S'^ S J^ BrestBoulogneVlisfingen en Toulon moesten plaats grijpen, en dat hij zijne Troepen naar Duitsciiland deed C'^ marcheren. w--^ j: g -: Ji: 7^ c "-^ u Oostenrijk begint den Oorlogzonder dat er eenig gefchilpunt bedaat, en alleen om dat het Frankrijk dooV f; !t S eenen anderen Oorlog verzwakt meent en het tijdffip'^^ gunftig Echtom overwinningen op Frankrijk te beha--o - len en zijnen ouden invloed te herftellen. Oostenrijk S l doet den Oorlog asn Frankriik en Rusland aan, aan de| beide Rijken die zich aanbieden om Oostenrijk te ver- - t£ o 15' - dedigen en te befchermen. "1 Q g "1 Keizer Napoleon heeft alles gedaan om dezen Oor- y -'^ log te vermijdenmaar indien de geestwelke Oosten - CJ c: e/ï tL.ïi O i- X rijk ten allen tijde bezield heeft, een befleiidig beletVél S r: J.' voor de algemeene bevrediging geweest is zoo moet g S p g men misfchicn zich niet beklagen dat Oostenajk zelve E c H de crids heeft verwekt die gefchikt is om die hinde-paal S uit den weg te ruimen. De Vrede ter Zee zal niet kun-1 ló o nen gefloten worden voor en aleer aan Engeland alle -^ 1 hoop zal benomen zijn cm verder de rust van het Vas- teland te kunnen beroeren." LJ Men heeft hier Lmdenfche Brieven tot den 15 April uit dezelven blijkt dat het Eiland Martinique in handen da' Enjelfchen is, en dat men aldaar bcrigt had dat o ,§i H S ,-::^ o. -^ .—,2 ^-1, I ,-i *-j f f^ »--r CÜ iii ^v' H

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1