I EXTRAORDINAIRE JDELBURGSCHE COURANT. I ^f 59.' 1809 No. 55. _f J^IDDELBURG den 300^^^ Grasmaand. Wy zyn wederom in ftaat gelleldde volgende allergewigtigde tydingen mede te dee- len, waar van wy eerstdaags het gedetailleerde Bulletin met verlan gen te gemoet zien. - .In het Hoofdkwartier te Flisfingeii^ éQxx ..■mm. 30 van'Grasmaand a09. \,.-^-^'^: ORDER. VAN DEN DAG. De Diviüe-Generaal en Opperbevelhebber van de Vesting Vlhfingen en het Eiland Wakkeren, haast zich, om aan de Troepen die onder zyn bevel ftaan, het Telegrapïiisch Berigt, dat hy heden Nacht ontvangen heeft, medctedee- ien, als mede eenen omftandig;er Brief, gefchreven aan étxï rvJinister der Marine. Keizer Napoleon heefc Prins Karel compleet gedagerten de Overwinning is van dien aarddat zy die van Jena over- in de nabyheid Van treft. Het f^evecht heeft drie dan:en. Regensburg geduurd, Prins Karel heeft 30,000 man, en meest al zyn Gefchut,. Vaandels en Eagagie, door de Overwinning van den Keizer op hem behaald^ verloren." (getcekend) C H A P P E. (Dit berigt is geteckend den 23 van Grasmaand.) De Oostenrykfche Armee is als door het vuur des Hemels ver pletterd het welk den ondankbaren j, é^n önregrvaardigenen den trouwloozen ftraft. Zy is vergruisd. Alle zyne Leger- Corpfen zyn vernield. Meer dan 20 Generaals zyn gedood of gekwetst. Eén Aartshertog is gedood en twee zyn gekwetst. Men heeft meer dan S-'^o o KrygsgevangenVaandels, Ka nonnen, Magazynen en Bagagie veroverd. Van dit Leger, het welk de Franfche Atmée heeft durven üittartenzullen wei nig ovcrblyffelen de Inn weder pasferen. Even als te "Jena^ heeft men thans v/eder opgemerktdat het lot van den Oorlog byzonder die genen getroffen heeftdie er de bewerkers van wa ren. De Prins van Lichtenfteineen der dolzinnigfle aanleggers» is doodelyk gekwetst. De Keizer zelve heeft gisteren in perfoon de bewegingen befluurdomringd van 40,000 man der Rhyn- confederatie. Zyne Majefteit heeft hen Aanlpraken gedaanen dezeTioepen hebben den grootflen geestdrift betoond." Rohrtusfchen Landshut en Regensburg den 21 vail Grasmaand 1809. Duizend gelukwenfchingen en eerbewyzingen. Cge teekend) Oxto. Voor Copie conform. De Minister der Marine en Koloniën^ (geteekend) DécRèSi Voor Ampliatie. De Divifie-Generaal (geteekend) Monnet* Voor Copie conform. De Brigade-Generaal 5 -p JS "S a rkoopiires. ZONDAG DZN 30 VAN GRASMAAND./ OSTENi ïe Middelburg, gedrukt by de Wed. VV. en J. ABRAHAMS. W ^Ai tUf.it^jij V. -= alir;6*e fa ra* Ide lltnten en mannd 1807, gefloten ver- erest-Beiaüng 11 eerften van itiiiaand 180S de ecne helft ecepisfeii iit Wet van den [nteresfen van beVioorenda ;efchieden ten al dsr Midde- zelve Renten DS votige Ad. n eerfi?n van "oupcns, be- alicen ,en bij vnn den Ont- eu te Lande ;ener?a! voorn. SIX. m van Drieën an Kragcen e» Ec'n;jenoote weilce il: ruim in-het Huwe- o«ze vier on- k langs dezen Bekenden ken- bcRiag te mo' D. THOORN, «les Middags Irie a;.;ter een maand 1812, iezen zijn bij •erd uit k'sgte oat ingevolge ent van Zijne Tondisfement hunner keuze laren van Laa- nderijeii in hst ie:, bij dezen iifari-s te pro- K.fNo. 248. n If van Gras- i^pp de Z^at n en loopend eneen groote ENeen partij rO; 240 Stoo- )ITO op dito; :e FLESSEN, Biddags van 10 en in bet Lo ne Talen en We- als in Folio RumphiusIe 'nje Dappere }:oires d? V.ica- VIctiers vol.: jn Niedik en in Octavo lurd,; Scheuch^ :?r, Scrrui'ier; ch'ockRolin DenonBijorn. ErmeriiisRa- irken vanFeirh, KniggeFolc' [-')«.</ en Tce1;e' 1de Lijsten met BIJZONDER 'j'eTovcrta:np- ^iiiiigeweerDe- &c. &c. &c., en i«:ler te zien, vens milkandef'i aan en nog te: 3» J> 5» 55 5> ?9 ?9 5? J5 55 Ï5 55 3? 55 55 55 55 ■#-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1