II D ■mf No. 54. MIDDELBURGSCHE Zaturdag den 1809 COURANT. 2p van Grasmaand. .,.,.,_r5|'ë£f:1< ■-'m 2 S ■-"=«' s g^ 2 tj 'S o =i q o - o as c o o 5 - g Sfe cv^^ g o ."i - g .5 g Si.^ s TnKTPnn.f.r' kennen geven. --^ 2 g a 'I-H N D. Men weet DUITSGHLA DRESDEN den 13 van Gra-,waan4. thans met zekerheid, cat zich eene Rusfifche Ar mee aah de gi-cnzen van Gallicien verzamelt^ie door de Generaals Doctorow Suwarow, Lewis en Gortfcha- kow gecommsrideerd wordten befterad iscm bii het uitbarlten van den Oorlog, in gezegd Land te'vaf- len. Rusland maakt met Frankrijk gemeenfchaplijke ii Vi c. To •C.1={"= o -^ r»- i-J E C :r o S S P 5J 0 O H k .i S 4j K S C f^ 6 -^ H ,i cj rv^ fc: -^ !C fc -C o c C *-- *-» FRANKFORT den 17 iw; Grmmtiand. Des avonds l?at van den 15 viezer is Keizer Napoleon te Stiutgardt asngekomenen moet den volgenden ochtend de reis naar Dot>su werth hebben voortgezetwaar reeds federt des avonds lant van den 13 dezer de Prins van Nenfchatei zich mofC bevonden hebben. Masféna heeft, naar men verneemtzijn Hoofdkwartier van Ulm naar Augsburg overgebragc, en de Hertog van Auerftadtonder''wien's bevelen zich zulk eene geduchte Armee in Frankeland verzameld heeffis met die geheele Armee naar den V per-Paltz opgebroken, Den 12 dezer vaardigi'e hij te Hemau. 5 A 6 uren van Regensburg, de navolgende Dag-order uit: Armér van den RuinN". Süldr.tcnZ. M. de Keizer van Oostenrijk heeft den 8 deïcr de viinndelijkheden doen beginnen. Zijne On- perbeve'hebbers hebben die den p dezer aangekondiJt, Gij hebt ce wap^men opgevat. De Dag-orders van de' Ooftenrijkfche Arnit'e zijn Schotrchriften. Het is niet cp die wiUe cat men de Soldaten van Keizer Napoleon nrntajt. Men bedreigt ons van ons op de Velden van Karergo en Ulm met Tchande te overdekken, Üw ge- drrg zal bewijzen of men het regt had u zulke bedrei gingen te doen. Solcacen onze welbeminde Souve-ein eenie Conful zijnde heeft den Vrede aangeboden de Keizer van Oostenrijk heeft dien geweigerdMare'n.'o hceit hem er toe verpligt. De Engelfchen hebben liet Traktaat van Amiens verfcheurd. Onze Souvereinhad if, VT^I Grasmaand, waarvan g, S 5 'Z de hoofti-mhoud hierop nederkomt. Z. I\1. begint met -S "5 S E I de verklaring, dat hij naar het Leger vertrekt, naf e- 5 :5 S S j, 2 "Z^^ï^.:!!^^ omf hankeipheid der Ooi f ^g J C cj - "■^<-vc-uiraj iiHiiKeiiiKiieirt dl tennjkfche INIonarchie, om door vredelievende maatre- ff"ri'l" ^^^'i^^^" F^nkrijk den Vrede te behoü-t -T= .0 -■ dendoch dat zijne pogingen vruchteloos zijn geweest daar hetfcheen, dat ook Oo.uenrijk, even als zoo vele- andereStaten, tot bukken zou moeten worden gebragt. - i^athy, teneinde het bellaan dier Monarcie op Imr liS E- Oj o tü tó «i 5, -p daar het fcheendat ook Oo.uenrijk even als zoo vele J a 'i t-. Lil zelve te verdedigenalle krachten had ingefpannenen"^ C S_a dat ook zyne geliefde Onderdaj.en aan zijne ooroe-^g- ^it'^ 9 P-ng gehoor hadden gegeven, hunne liefde tot hetl":^ 5= 1 I S Vaderland betoonden, en aanfpraak hadden op den3.S«^£i| S^g dank van hunnen Vorst en hunne Naneven. Dat M'2 3-5 het alleen zelfverdediging was, en geen Vijandelijken 'S aanval van den kant der Oostenrijkersdie hen tot'uit-S S -■= '-^'-^ breidmg hunner magt had genoodzaaktdoch dat men ^ïfer^gll^o die vermeerdering „iet had wiljen gedogen, en geëis:ht 5 §-| dat dezelve terftond zoude ingetrokken worden enz. S 1 .- - Aan dezen eisch kon men geen gehoor geven en nu trok-T^ g "e- ^-^T; ken de Franfche Legers tegen de Oostenrijkers r.an.-§ §-S. - Doch de Keizer vercrou-.vde op God, op de dnpperieid .5 zijner Legers, op de heldhaftige aanvoering van ZijneS Broeders die aan hunne fpitfe flaan en od ziin geheele e, geliefde Volk. De opoiferingendie de Oorlog vorder- s; s bc o Gj «C -^ O N. c IS OP., O waren groot, maar zij moesten zoo groot wezen om S .-5 -j het bedoeld oogmerk vnn zelfsbehoud te bereike.i. Het 2^ vT;^ O geen zijn Volk reeds gedaan had was den Keizer waar--^ &~2 borg voor het geen het nog doen zou die de Wape->;' U S S nenmet dro^S, zou toch t-v^t behoud des Vaderlands'^'"" medewerken: Ieder een zou bewijzen geven van be^ reidvaardigheid goeden wil, order, ondergefchiktheid en goed vertrouwen alle deugden waarin de ware kracht van een Volk beP.aatdoch zij hadden die reeds bewe- zen. Daar door werd de Oorlog ook onder betere uit wt^Q D u C-^ P "2 M -■= O ïi i- !r- -a o -i o e^C aiir;e Legers nrar de Kusten van Frarkriik sebran-r Hp Keizer vn, Oostenrijk heeft van dat oogenbiik .-Vrul Ifnaiw'fbeg-nnenvoorfpoed moest hen gemaakt om, zonder Oorlogsverklaring", iJgSe Zn-^ a ^^g^"^?»^^ moest hen niet ne- bicd onzer Bondgenooten te overvallen en het^onze^te t. r.Li'"^''''''°''T'^'^^*'^'-^^'''"-''''^ g'-^'"^^^" "'eu- bedreigen 5 Ulm heeft den Vijand van onzen Sonverein genoodzaakt om den Vrede te maken, In de tegeii- woordif;e omfrandighcid heeft rie Keizer vanOostendjk 2onder fchaduw van gefchil tusfehen de twee Gouverne- nientc;n,hot grondgebied onzer Bondgenooten bedrei'-d en ïjch gceed geloovende, defvijandelijkheden begwi- nen. De raddraaijer? van dat Kabinet hechten gevvio-t aan de uitwerking hunner Schotfchriften, Ongelukkf"- <ie penen die ze mogten uitftrooijenen onlusten zout tlen trachten te verwekkenDe Militaire Wetteu en het rcgt des Oorlogs zullen er eene onvertraagde Tuftitie aan iiitoefuiien. SoldatenDuitschland heeft, niettegcnfraande de kwaad- fprckendheid der Schotfchrijvers, uwe Ijrijgstucht reo-t tioen wedervaren. Gij zult den Oorlog niet voeren te gen de Ingezetenen, de ongelukkige (lagioffers der drif ten vnn dat Kuis van Oostenrijk, dat zoo vele bladzii den der gefehiedenis door deszelfs ttaatszucht met bloed bevlekten alle Volken door deszelfs trots te<Ten zich vooringsnomen heeft. Een Soldaat van Nnpoleon moet werUer zonder vsrwut gelijk zonder vrees zijn. Indien zichinon- zia.,Vd ZL' gelederen mannen bevonden die de beginfelen der had he- krjjgstuchtzoo ver vergaten van hun uniform door ftruik rovenjen te ontëerener zou eene onvertraagde gere<r tigheid aan uitgeoefend worden. De voorfpoed van de zen Oorlog is zeker; hij wordt onderfteund door Kei zer Alexander, die aan zijne verbintenisfen in Vrede .le lijk fn Oorlog getrouw is, door zijne Legers die gij achting toedraagt, door geallieerde Souvere^inen die ons we voordeelen vergoeden'de verliezen; de zaak, waar- IZ^^^TrY'^^^- !'."S^" f^Stvaardig. De Voor- E^ -^ S z.en gheid (dus eindigt Z. M.) verlaat die genen met- welke zichzelve n,et verlaren. Ik bouw op uwe liefde g 1 op uwe beproefde trouw jegens uwen Vorst en het Va-- z derland; bouwt gjjl. ook op de Vaderlijke voorzorgen g S v,n^ uwen Monarchdie zijne gelukzaligheid iu de uwe O Het Armt^a-bevol van den Aartshertog Karel bevatte I f "B vSmder"'"'" navolgende: „Al^poedig zu-lent^ g '^5 vreemde Troepen, ten naauwITen mot ons vereenigd g-^ den gemeenfchappelijicen Vijand bevechten." De bo-^S 2i| venflaande Proclamatie van Keizer Frans, behelst ge- O g"^ Ujk uit étxx opgegeven inhoud daarvan blijkt, echter S mets van deze vreemde Troepen ecnter.^ j HOLLAND DEN BOSCH den 21 van Oramaa.d. heeft nog de eer Z. iVL te bezitten. Koning alle de Kerken en het groote Tuighuis bezöchV 1 Vervolgens heeft Hoogstdezelve, te Paard,de Vesting- l^'^ werken en de Forten Ifabella Orthen en Crevecceur be- ^r=,% o to a -, o o t^ C o o g 4! K o .1) C Q. t— =5 pU. ,,s 'Sf M i d sa t^ ,5= S "O r i r, -^ 5 'S i? -i -c •-J o "2 Eergi.sterheeftde'H g S Onze Stfld^ u V j -- c <ij o fii s ;r; O s g: D o en des avonds een Bs|dat de Srad de eer .re- )iJ! "-> wnnïn .''T "o^Sstdezelve fe geven, met Hare tegen-g o woordigheid vereerd. Niettegenïiaande het onountti.-fe 'i-3 g -h -. weder, was de Stad Oerlijk verlicht. °"°""'"»2 .,--3 S 3 g S Gister heeft Z. M. het Garnizoen en de Gewapende 1 S f ^-'g Burgermagt ge.nfpecteerd en het Stadhuis bezochtwaar-S t: - RLche s-Geftel begeven, en het. Seminarium, dat zich 5.t-= 1 - hS^T'^.' bezigtigd heeft: in de Stad teruggekeerd, S.t^l?!^ o -" neelt de Konin? Hp .Snuirion-p.,u,;„i.j... b^i Ni< >- w M I •g 'S c: -5 E,C -yi ii------o o 5 «f 00 S ei (O g !4 vragen om wraak en om hen voor het ve-volg veilig te wTi ''f'^ngd heeft: in de Stad teruggekeerd, ftellen tegen de ftaatzucht onar eeuwige vijandin fin 7^1 Koning de Spelden-Fabriek van den Heer van delijk door de regt vaardigheid onzer zaak. Uw m^d Pn 7 ^'^.^^''"-^^^'^'^'^ van den Heer Lourermans JS S --------------•------------- - uw moed, en Zoon gezien, over welke inrigtingen Hoogstdezelve W f ::r. en het genie van onzen Souverein, die in" u midden zal 7,ijr wanneer bet tijd zijn zalzijn zekere waarbor-en vcor de overwinning. Cgct.) Maarfchalk Hertog VAN AHERSTADT IIAMBUPG den ir van Qrasmeiand. Openlij|-ê Dagbladen melden, dat de Rusfifche Staats-IWinister Gfsaf van Roraanzow aan de Commercie van Petersburg de verzekorin?, gegeven heeftdat de Handel in den aanftaanden Zomer eene groote uitgeftrektheid beko men zal. Dtn iS iw Grasmaand. In eene Bijlage bij defrec- rei- Hof-Cour.mtwelko het A-mt'e-bevel van den Aarts- hert. g Karel be-'^tte, vindt men ook ee-e Proclamatie j -■■'-""'ë^i;'g-iinongstaezei ARTSTERDAIW den 04 va„ GramwarJ. Z. M deïï Keizer van Frankrijk is, tusfehen den 15 en 5 dezer, te Ludwigsourg aangekomen, en vandaar, des middags hend!.' "7' "'f ^""'"S'" vertrokken, bij zich heb-^ bende, onder anderen, den Maarfchalk van het Paleis C r- O O i_ p: P p: o =5 o n c j= <ii ,0 i-H N J« "c V c^ S S Gi rs *-* o Du "oc. M. iOj - heeft aan de Beijerfche Troepen order -^ -'S. J j" c 1 77 doen geven om hunne vorige pofitie te Strfubur. te - - ï^-1 bernernen zullende het Leger eerlang Infiaat zi n,^,,' 11 f -S 1 g met de meeste krachtoiTenfif te ageren. Her Frnnfc^■è 3 g P-T 5 Hoofdkwartier zoude va:, Donawerth nr.ar In/omiS l^^'^'^'' en dus meer voorwaarts worden overgebra<.t van Kel.?er rans aan d,e Volken vau OoVtènrVk^fieter^l ov?-%?7.'n"''-'3'7r'^f"^"hur-iei, overtogr y t«ee |ove. de inn, dadelijk verfchanst te hebben, en lang. <5 g jyó; f" KI Q "-^ S I ra 3: .-.'^ Cl .1^ I W CO o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1