llfl ij L 5Ï r;ig «.'^-H L/^ -^s A o r* ^- For >S r- ???52 - oS? •ïflï^ S32 ?r^ S "32 o P r -~ ss-f:£ o hS o rè - o Pd - q n I Ze 9 a i'-rt s. r S O Ts DiiüDELBURG, gediukt by ds Weduwen- W. en J. ABRAHAMS. WÊwd m wf f) ir; 1^: t,'^- 5^=. 3 r-' a ra n c 5" '4 r- ?3 E C. c f'er. tri S. n. re o n ra T; D r- r* f' C cv ft -1 o- bS -t 8 c o_ C re 3 *-r;W» >i- cr i-?: ri s 'Z j:. g o S n^ "^v: ri •-»' 3 5 S. f^ ,w '-v CO ï?2 o 't 2 to t^ o; n r^ f^ N s z; t-; M -^ t>s ,,- VI 73 o O rr. ■n C Ij -t 'S 3- -' f^ ^- rs* N 2 o T' o 3 ,v a= •4 O «Om £3 -^ P^ ~"- c: S -•' 5? cfl -5 '-" =x rt> "Vö 2 er re n a' o o f- ro 2 S. C a o ■TC HOLLAND. A?'ISTERDAïM den \6 van Graimaand. Bij Ko- iii'ïidiik Beduit vnn den 12 dezer umand is gedaan de na volgende benoeminf; Vnn den Meer Mr. Q, van Er!?eh la Monhe, tot Sclioolopz'ener in het derde Scliooldiftrict van het De- parteivijiit Zeeland in piaacfe van den Heer de Wit Hamer. D'i Kuiünhhke Courant behelst het volgende ArtilicJ ten ti:cl voereii.'.e POLITIEK. Er is aan liet Wetgevend Ligchaam e .-ne '^^l op de Scliiuterijcn overi^ebragthet geen daartoe aanleidins; heeft gegeven is de noodzakelijkheid, om al het geen te tegelen, dat tot de Eargerwagt betrekking heelt, als v.-elke, op dit oogciiblik, Ikthts in zeer weinige plaat- Teiiwe! is ingerigten oiH-,;gclmatigcn oiuflag en op- oiTeringen veroorza?kt. „Het voorfiel van \yet aan het Wetgevend I.igchanm voorgedragen houdt in de verpiigting voor ieder Inge zeten die daartoe in fiaat is, om te waken voor de veiligheid en wanneer het r.oodig isvoor de verdedi ging van zijne Stad en Woonpfaats. De Koning zeli'eu de Prinren zijn daarvan niet bevrijd. Zij moeten inde Schtnterijen worden begrepen. De verpügtingen der Schiittcfij opgeiegd zijn algemeenervnaar niet Üerker dan zij altijd waren. Derzelver oogmerk is alleenom de Steden «n Gemeenten de middeieu te verrchaffen ,de algenieene rust en veiligheid te onderhouden en te ver zekeren, door die genen daar mede te belasten, die er liet meest belang bij hei-ben, die hot meest kiüinen verliezen, met een woord, de Burgerij. Wij twi;]- felen niet of deze Wet zalzoodra dezelve beker/J wordt met aigsinsene tos jiiiching wurden oi-tvangen, en dat men zal overtnigd wordenen in dezelve een nieuw blijk vinden van de Vaderlijke zorgen des Koningsde welke fïrekkenomzoo veel mogelijkorder en he- ftendigheid in alle zaken daaiteftelleP. Deze maatregel levert daarvan een fprekend bewijs op, daar ieder Stad iedere üemeeiite zich zal kunnen bewaken en zelfs ver dedigen indien dezelve aan de kust gelegen, en alzoo bloorgefteld is aan verortrttstingen der mii'.fte Kapers of viisndeliike Schepen, zonder dat het noodig zij overal Lin'e-Troepen te onderbonden. NIJMEGEN den 14 i/?» Grasmaand, Gister namiddag on.tre'nt half zes uur kwam 7. M. onze Koning, met een aanzienlijk gevolg, binnen deze Stad na bultende I\(o!enpoort vnn Paarden verwisfeld te hebben, heeft KoügJtdezelve zijne reis naar Grave onmiddelijk voort gezet. In die Plaats alsmede te Knik iWegen's Bosch èh Breda zijn buitergcmeene toebereidzels tot Hoogst- (Jerzelver ontvangst genaakt; irfü neef: cp gelegde Pla3tO;n alle de Straten inet Mastbooraen beplant. GRAVE den \i,van Gras7>mand. Z Rï. de Koning is eergister hier aangekomen en hoeftna deze Stad be« zigtigd te hebbenzich naar het Dorp Velp begeven verzeld van den ftlinister van Eeredienst en den Land- Drost van het Departement. Na de verzoeken en vor deringen van het Land van Rnveilein aangehoord te heb ben, is Hoogstdezeive in deze Vesting terug gekeerd. Gister vertrok Z, M. weder van hier naar BeersKuib en St. Agatha. De Koning heeft den nacht vnn den 14 op den 15 bij den Heer van Saufon te boxmeer door» gebragt. DEN HAAG den 18 van Grasmaand. De Chiitir- gijn C. P. Schotten op de Amfierdamfche Veerkade al hier woorachtig, is door de We) Ed. Hcercn Directeu ren tier A'h.atrcl-.appij tat Redding der Drenkcil-^en re- fidercndo te Amfterdam vo,_;i de vegende r.iaal met cene Medaille vereerd gewordenvoor het redden van i,<ixi Drenkeling, genaamd F,ran Keulen, P R IJ Z E N DER te GRANEN'. Middelburgop den 20 ve?n Grasmaand 1809. Puike Oude Tarwe 27328 fclicll. ----- Nieuwe dito, 20,21 ïiz Blanke dito Rogge, löii 16^ Bruine Brabandfche dito 15 i'i^J Paardeboonen 2 r i 2 2 c^ Winter Garst 23 24 25 öS Voerhaver 12, 14 i 15 c^ de G(X- feZak. 't Last. OPPER-DEPARTE^.IENT dkr JAGT. De" Officier der Jagt in het Eerde Diftrict Departe ment Zeehnd, brengt bij deeze ter kennisfe van een iegelijk, wien zulks mogte aangaan; Dat all? verzoe ken, van Inwooners vandit Diftricttot de Jagt betrek king hebbende, aan hem, fchriftelijk Vragtvrij en voor den Eerften van Bloeimaand aanftaande, zullen mcwten worden ingeleverd. Middelburg den 21 van Grasmaand 1809. De Ofticier der Jagt voorn. G. V. MEYNERS vmi 's GRAVENHOEK. Heden avond ten 9 «ren verloste zeer voorfpcedig van een welgefchapen ZOON, 717. M. Bekkens, ge- liei'de Huisvrouw vaii GAviNGE J. L. DE ROCHEFORT, den 20 April 1809. Predikant. ^•y. S i* 3 K. 3 >-, CC 3 ri ;::3_» 2 r" ti o. e 3, <T> I «-I c o. O 3 1nt :2J £.r7, 5; 2 S- O 2. O 3, f ^K 'O a-" 5.- - p n r-» --I n 7T ^J c 3 2. 5 - - o. p^ p o -• 2-2 cc o o. o O r^ r^ r^ 3 i; 2 n o co o :2 3 T A. ABRAHAMS, Boekverkooper te Middelburg, zalden 24 en 25 dezer maand, ten Huize van de Wed* ~l» W. ABRAHAMS in den Koriendelft alhierVerkoopeaeen fraaije Verzameling, meest goed gecondi tioneerde BOEKEN in ónderfcheidene Faculteiten en Talen, benevens eenige MUZIJK- en PRENTWERKEN, ^ATLASSEN en KAARTEN; breeder in de Catalogus gemeld, d:e bij de Wed. W. ABRAHAMS wordt uitge- cover voor i St. ten behoeve van den gemeenen Nederduitfehen Armen. AHes is op A/if.-jVr; voor een ieder te zien, p-> e koop be-t ZAGT FOUT, dicntlig voor de BAKKERS adres bij den Boekverkooper VAN DE SANDE. C,T~\e VERPAGÏTNG DEK. RIJWEGEN zal gehouden worden op AfaaitJagden 24fteii, in plaats van Doi>- I 3 derdag den 27ften van Grasmaard 1809, des Middags ten 12 uuren, op het Stadhuis te Middelburg. A Izoo de Pusten va« SCIIOOL-ONDERWIJZER KOSTER en VOORZANGER binnen den Dorpe van KRUINI?v"GEN zijn komen te vaceren en zulks op eenTractement tezamen van i/art/errfG«A a dens i'ioo k«nncn5<iie genen welke verlangen dien Post te bcfoliciteeren en voorzien zijn van eene Acte van Tcela- Z. ting van den tweeden Rangmitsgaders voldoende bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag kunnen p oduce- Cren, zich daartoe bij het Geiaeénte-üeüuur eai den Kerkenraad aldaar aanmelden, uiterlijk tot den iften Junij ^aanfiaande. A lie de gene die iets te pretenderen heeft of vcrfchuldigd is aan den Boedel van JAN PIETERSEoverleden (-; te Sercioskerke gelieve daarvan opgaaf of betaling te doen aan deszelfs-V.'eduwe£. ^(//.-^ferg^w of can C«»-m. ':2 IVcrJcr'^em te Serooskerke, en J. de Cro, Schoolmeester op St. Laurens, als Voogden over de minde-jarige Ktfders uiterlijk voor den laatften Meij 1809, zullende na dien tijd geenderiei pretention werden aangenomen. S üij J.'WAGEMAKEPv, alleen gequalificeerd Collectcur der KONINGLIJKE HOLLANDSCHE LOTERIJE, t) te Middelliurg op de Londonfehekaaijzijn in de Vijfde of laatfte Clasfe der losdeLoterij die op Maandag 5^den 24 April iScp begint te trekken, te bekomen, KOOP-LOTEN als een Heel Lot f 72. Half f 36. Quart P 18. en't Agtfte 9. /erkooping den i Meij ii?oo. des rademiddags ten 3 utiretiin de Kuiperspoort alh'er, van: een FAEIJ- S V' TON, KAPCHAIS, WISKE en 5 PAARDEN, waar onder twee VosJiolcurige Paarden, beneden de 5 Jaren oud, en eenZwart PAARDJE oud 3 Jaren voorts PAARDETUIGEN en STAL-GEREEDSCHAPPEN, i" alsmede een DEURKASSIJN met eieszclfs Forte-Prifée-Deurenalles des morgens op den dagder Verkooping ?r-.te zien. «ia CTï 2 «T* OD s i^ p>- o c/^ V3 5' ft. 0\ -t -^ V) o, n M ;»:- n. S T~\ie iers te pretenderen heeft van, of verfchuldigt is aan, den Boedel van wijlen Juffrouw ARN0LDri-7.\, o.l_/ PILAAR, Weduwe van Monfieur FRANS VERPLAATSE, gsivoond hebbende en overleden binnen öVLISSINGEN, gelieve daarvan voor den eerften Meij eerstkomende, opgaaf of betaling te doen, acn JAN cCLOPPENBL'RG, Executeur ten gemelden BoedcJ, often Comptoire van den Notaris ABRAHAM van der g- SWALMEbeide te Flisfingen voornoemt, T\.Tir^ l\TlRt Met de komst van Zjne Maiei?eit de.Kom'ng van Holland te Mtddflburgiz\hï] C. F-ens 1^ Jl3» 1^ O» in het Logement van Middelburg, gegeven worden BAL, op den Avond wanneer de 5- Illuminatie zal plaats hebbenop denzelfden voet als voorleden Kermis. A/T" ^c,m^r. van Zyne Majefteit den Koning van Hol'and, te Middelburg, zal raen by J. J. Myhonm 'm iVA de Langendelftop den avond der///«/«/«/J//> en den avond daar aan volgende, geven OPEN BALj |,mits betalende een Heer, of met eene Darae 5 Rijxdaalder, waar voor dezelve een F/es IFyn kan bekomen, wijl men zich verzekert houd van een goede ververfing en prompte bediening. 7ERKOOPINGE van twee Zwarte WERKPAARDEN, drie MELKKOEIJENtwee VAARSEN, een g V BOERE WAGEN, PLOEG, EGGEN, GANGEN en verdere BOUW-en MELKERS-GEREED- SCFIAP, een groote paftij AARDAPPELS, een partij HOOI en STROOen een partij HUISRAAD, op Frydag den 28 April (in plaats van ^ö«z;i/ö(jden 26 Apnl) i8o9,'sVoormidd»gs om 10 uurenopdcllarftede^f* Houten Kraantje,oodet Oostcappelle.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2