i I MIDDELBURGSCHE Zaturda? den ï8op| CO R A N 22 van Grasmaand T. h "i N - g -ë -S :g S e.g. io £'E g g 3 I «3 c« XI Ai c: a .^■^0 2 ft.-: „xw^ "O w u a -o- 3 a^ sops SJ ■"■-K'-V-i^S,*-. Lf-^^iS mmi\iWÊm^' I T A L I E N. TRl'i^ST den 22 ^u;h Lem^nmvd. IJeden Voor-, middag zyn liier lo Scliepeu binnen geloopen en 3 ailderqn zijn in het gczi;';t van onze Haven. 13e la ding van al deze Schepen beilaat in Lcvantrclie voort- ^r^('gzels. Pe Ergelfchen meldt men uit S.nirna over- ftronnien, nit Maitlia aide Havens van de Levant met hiinne Koloniale waren en Fabrick-goederenwaar te gen l\\ weder Katoen Wijn Olie enz. inlad."!). E N i; M A R. K E N. KOPPENIIAGEM den 5 van Grasmaami. Volgens (^e laatfte beripten uit Zweden heerscht in Stokholm zoo we!als in het 'Rijk, de grootfte rust. De Koning bevortd zich te Gripshoim fteeds bewaakt door eeneaf- deeling van Garden en eenige andere Detachementen Mi- litflireR. De Baron van Stedingkgewezen Gezant te 1 Petersburgen de Vice-admiraal van dien naam waren in den Hïiad getreden. Naar men verzekert, isdeWa-ï perftilflnnd van de zijde van Zweden voorgeilagen van de Rusfifche zijde reeds bekragtigd. I)ai van Grat-mamuh Do Keizer Napoleon heeft san den Koning van Denemarken 300 ftukken gefchur, Tilt de Vesting Staalford ten gefchenke gezonden. De vnn vvegen den Hert;og van Sudennanland met ee- no zending, naar men wi! betrekkelijk eenen Wapenftil- {Ifind, naar het Deenfche Hof gezonden Graaf van Lö- wenhielm heeft reeds ecne audiëntie bij den Koning ge had en is wederom naar Stckholm vertrokken, Vo:.acn5 de jongfte berigten u:t Zwedenzouden de door Zweden voorgedagen Wapenfrijiland door de Rus. fen gergtificeerd, en de Kamerlieer van Alopeus ter verdere onde^t.andeling te Stokholm aangekomen zijn. Ook iiad inen berigtendat de zich in Zweden be- X vindende Engelfche goederen in bcflag genomen waren. Naar men verneemtzijn de Pakhuizen in Zweden Z0(>dsnig met Koloniale Goederen en voortbrengfelen vsn Engelfche Fabrieken overladen, rat de Kooplieden te Gothenburg aan die van Koppci/n.igen de Suii<er KoffiJ en Thee tegen 40 a 50 pCt, minder dan de tegen'. WQOrdige Prijs-courant aanbieden. D U 1 T S C H L A N D, WEENEN den i van Graswaand, Z. Keiz. H. den ^anshmog Karelis naarhct Leger vertrrokken, Hoügst- dezelva is vergezeld van den Generaal Grunne en 'van ?i,jre Aides=de-Camp de Graaf van Colleredo en van Ï3e|motten. Z. D. H. de Aartshertog Maximüiaan is ins- plijks vqn' hier vertrokken. Reeds is de Veld-post ge regeld' Ontler de hier aangekomen Vreemdeh'ngen telt men im Perfifclien Prins Hadij-Husfen Beij van Parijs, den Bidder Aiicïiiaga en D. L. Campazano'van Spanje. Ook hier zi^in meer dan 20 Rusuiche OfSciers van de Ma rine apüsekotiiin. D(? toevoer van Buskruid en Levensmiddelen uit Hon- p?!jen is fteeds aanhoudend en fterk. Er trekken te- pnwQprüig vele Oostenrijkfche Troepen uit Bohemen nsflf de ?ijde van den Donau, De aankomst van twee Couriers fan den Generaal fjfRftf van Bellegardeuit Gallicie gezonden heeft aan- loiding tot het houden van een Staatsraad gegevendie geer Innge geduurd heeft. FRA\KFORT den 11 van Grasmaand. Tot nog toe zijn, volgens de laatfte berigten, geene vijandelijk'^ heden op eenig punt met Oostenrijk voorgevallen, en van verfcheidene kanten verleveixiigt men zelfs de ge ruchten en «itzigten op het behoud der rust van het vaste Lniid niet alleen, maar ook op eenen te gelijk mo gelijk algemeenen Vrede, iVïen verfpreidtdat te Mun- ehsn een vporloopig en vervolgens te Dresden een de- flpitif Cpngi'es zal gehouden wordenen dat op het Isnefte ook Engeland zal verzogt worden zijne Gezanten te genden. Wij geven deze geruchten voor het geen «ij zijn; weinige dagen kunnen de groote vraag bedis- fen, Ondertusfchen en dit is niet zeer hoop^jevend ziet men vajT weerskanten met onafgebroken ijver op de toervistingen ten Oorloge voortzettenen komen ook de ftpijdrmasfa's elkander (leeds nader. De Oostenrij- liers hebben hunne magt in Neder-Oostenrijkaanmerke- iijk vermeerderden uu ook eensflags zoo veel Troe pen in het vSalzburgfche en in Bergtolsgaden geworpen %\n de kleinfte huizen in de beide kleine Landen 15 i soên de grootere tot 80 man toe ingekwartierd ge- kregen hebben; te gelijk hebben alle Vreemdelingen van fer moeten.vertrekken. Voorts moet de Aartshertog Karel, mi ücht dagen geleden, bij de Armee in Neder- Oostenrp ziJn aangekomen. Van eenen anderen kant fcbryft m^n nit Muuchenvaaden 4.dezer„DeEtta- 0 2 0 G c: o w S-~ tu - 'S 5 5 ra B e o nj c •3 - cc r- 3 e/J a «g o' CS 1) O N X ZJ ry ^d O (U fettes tnsfchen deze Stad en Ühn gaan zeer dni';alles "r:^ 2'd kondigt eone nebij zijnde aigenieene beweging der Troe-:^!5 pen aan," Dit berigt wordt bevestigd door een fchrii-'fcï: i.-?^" (U t« L_ o» o Pui 2 SP S <u 1 O t^ «L C Qj c '-^ cc o s 2 -o cj cj <a c fcjjjr 'S >- V o ■- y^ n- o 3 7" o <u OT •- 2 5 ■-• 2 ven uit Augsburg van Öie zelfde d^igteekeningwaarin gezegd worckAlie Burgers hebben, aanzegging be- S g 2 komen, om, voor eiken bij hun ingekwartierden man,.!" O van uur tot uur 6 pojid brood gereed te houden om bij g het op marsch ga«n mede te nemen." De Beijerfche Armee, die in drie Divifien, elke van ongeveer 12,000 man, langs den Ifer fiaat, eu gecommanjeerd wordt-^ .gf door den Hertog van Dantzigheeft zulko poJltien dat a.Ë 2 zij in 14 uren tot een ligchaam kan zaamtrekkcn om daar te^ ageren, w«r dat verei^cht wordt, Aan deze-^T '''—•- ^j üj IS S Jï S o s '-^^ b "^0 0 -»- ».J - ^- !1> l=i CU g-l- 5 o o '5 Armee heeft zich nu de Generaal St. Hilaire aangeflo- ten die zijn Hoofdkwartier naar Regensburg lieeft a 'S overgebragt, in welke Stad 4000 Franrchen binnen ge-1, i rukt zijn. Eindelijk verneemt men, dat fcdert den 2 o<-5 dezer Avederora meer dan 200 Franfche Veldbakkers in c -'Z Augsliurg, even ah in den Veldtogt van 805., onaf-1 gebroken aan de vervaardiging van tweebak voor de Ar- .E I mee werken. "Z Volgens de Brieven uit MaagdenburgVan den 7 de 1 'S g zer, wagtte men aldaar in de volgende w^ek den Ko-.s c J ning en de Koningin van Westphalenivaai-toe alle toe-3 bcrcidfelen gemaakt wierden. 'Oe Koningin zouzoo :::i -^T g als het zeggen was, e-'iienge-uiinentijd in Maagdenburg Sic blijven, doch de Koning zich naar de in Saxe verza-^-l" melde Armee begevenom het Opperbevel over dezel- - i.' -'S. ve te aanvaarden, b i 'S R A N K R Y K. "I"^ PARIJS den 16 van GramaarJ. H. H. K. K. M. f M. zijn gisteren morgen ten 4 ure» to ^raatsburg aan-"^ gekomen. Het bevestigt zich dat de Oostenrijkers den 6 dezef over den Inn zijn getrokken. Het Leger-Corps, dat door den Hertog vaii RivoÜ (den Maarfchalk Masfe-ji-) gekommandeerd wordt, heeft eene voorwaardfcho be- weging gpmaakt om naar Munchen te trekken. Men verzekert, dat er reeds fchermutfclingen tusfcheu de-^-^------- Voorposten op de Grenzen van Beijeren en Tyrol zijn vooi-gevallen. Do Frankforter berigten melden Heilig, dat de vifan--ë bo^*^ 1..J----------- rt :;3 p: Q vJ -^ C O -ï -3 }i .y K v.ëi ^S f-^ t; f- -r, OJ *S t; cf E- Zj it n.'^ S -4e c -G '-' cc 'ji N V -^ l/ï cc Cli 1—h; ï- - a< cc •- -T -^ Ca- c:; =0 <u ei n u n H crt fJ ?J '■J -x n deüjkhedcn een aanvtang genomen hebbenen dat de Aartshertog Karel de Arraée van Bohemen en Opper-.^-S j ^J wi Oostenrijk aanvoert. Volgens het zjggen van anderen S S' zonde die Vorst in 't bijzonder geene Annde komman-g - J deren doch hij zoude bewegingen van de geheeleOos- -^ c tenrijkfche Magt befturen, het geen nogtans niet. waar.^^J S S J fchijnlijk is wegens de uitgeftrektheid des Lands, die S 1- - S ^S dezelye bezet. 'S D JEfe Prins van Nenfchatel is met den Intendant - Gene-1 g O ,-§ o raal en hun gevolgden 12 dezer naar Saltzburg vertrok-^ g.^ ken. Zij begeven zich over Ülm naar MunchenaS° S S waar men den Keizer alle oogenblikken verwacht. "S*Q ï3 S" Gemelde Prins van NeufchAtel heeft voor zijn ver -^ - trek van Straatsburgdoor een Courier depêches ont vangen houdende dat de Oostenrijkers met nadruk wa ren tetug gedreven. Men voegt erbij dat dit berigt ter- ftond door de Telegraaf naar Parijs is toegezonden. In- tusfchen is het wasrfchijnlijk dat deze berigten flechts een aanvang der vijandelijkheden inhielden. Men zegt, dat H. M."de Koningin v«n Holland eerst daags de reis naar Straatsburg zal aannemen. De Generaal Grouchij is^met den Generaal Macdo nald vertrokken, om de Kavallerie van de Armee van^ '^t^'Z Italien te commanderen. "b e. S -g Ben j - van Grasnraand. Vnn ^nccna meldt men g ei dat aldaar den 30 U. in de Haven zijn binnen gekomen W I zes Oorlogfchepen namelijk liet Franfche Fregat L-Ura- ni'e en vijf Brilcken, zijnde 3 Franfchen en twee Italiaan-1,| fche; zij kwamen van Corfu, os Q '"i^^ De^ Maarfchalk LefebvreHertog van Dantzigis-H^wf-l van Munchen naar Landshert getrokken. Men drenkt,- g 9 d3t hij het commsndo zal voeren over de Voorposten «- 1, o, S die zich langs den Ifer uitflrekken, I S '^- Het bevestigt zichdat er op het Kaste-! van Mun. 'S s" Chen toebereifelen gemaakt worden om aldaur een aan- S c oi H o c o -o /3 60 O XI O) CJ c» S 5 'n c -Q o- O tyj Pi PP OJ cc a bc._ c 2 N OJ ,0 o» c -s c ■u hi I -g li NI tal Lieden van den ee-fien rang te ontvsngen. Men"^ denkt nog altijd, dat bij de aankomst vaneden Keizer-t'l g^S - Napoleon te Munchen, verfcheidene Koningen en Vors- g i" g S ten van de Rhijn-confederatie zich aldaar zullen be-^^ ■- ^'Ss vinden- m lei S ..g Men zegt dat het groot Hoofdkwartier der Rb-jn-ar- %^S'^fi^Z-^ mée naar Donawerth (laat overgebragt te worden. De iwijs der 5 pCt. geconf. met de jonisf. van den 22 Maart 11. \v3s 79 fr. en die der Bank-actien 1217 fr- 50 cent, o cc G S bO - -^ e x b£^ '=0 S2 c c o -^ 53 oi (TJ a> -O 3 o g -c 3 "5 c CJ -j c <u CS tl» ■f.\'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1