No. 4T* MIBDELBURGSCHE Zaturdag den COURANT, 15 van Grasmaand. i 1^ °u 3 <'S i's •r1 i; a -o n Bg 2 'S g 2-uci s o s ti^iz- 4i s R 3 i3 o S 8- o S W-S c O^ cc 2 o/ 3 '5 S o 5^' -a k '- D E N R M A R OPPF.NHAGEN den 28 van K E N. Lentemaand, De J.\^ Ilor-Courant van beden behelst, ondermeerder bijzonderlieden, wegens het in Zweden voorgevallene, ]iog het volgende Het Slotwaarop de Koning gevangen zitis met fcberp geladen kanonnen omringd. De Troepen op het zelve (laan onder bevel van den Hof-maarfchalk Silver- fparre. Uo Zwecdfche Koningin welke bij dexe gelegenheid ds grootfle liefde voor haar Geniaal betoontheeft op de annhoudendfte wüze gebeden om bemin zijne gevange nis ve mogen volgen;dit vetzoekechter, is men genood- zr.akt geweest haar te móeten afflaan. Zij is met hare Kinderen te Hagfl gebleven. De Rijksdag is tegen den itten vfiii Bloeimaaiid nitfrefchreven. Men ziet vooruit, dat d!« zeer onftuimig zijn zal. Met Regentfchap heO.aat, behalve den PJertog van Sn- dernianlaüd, uit de navolgende pcrfonen de Veldmaar- fchalk Klingfpor, de Rijksdrost Graaf Wachtmeester dG Generaal Stcdingkde Generaal Adlercrelizde Baron Ehrenheim de Admiraal Lngerbielke de Staats-fecre- aris Laserbielkeen de Graaf Oxenrticrnn.' De G'aaf Ugglas is ai^^etred.en en de Veldmaarfchalk Klingfpor tot Opper-ibdhouder van Stokholm benoemd. De Hormsarfchalk de Beche isaangefleld tot Slotvoogd, in plaats van den afgezetten Baron Munk. Behalve de ze, heeft ieder zi,inen post behouden, en het geheele Miniderie is onveranderd gebleven. De Generaal Ad- lercreiiz bezorgt alle de gewigtigtle zaken, D U I T S C H L A N D. WEENEN den 26 van Lentemaand. Men komt van onzen kant hoe langer zoo ftouter en Oorlogzuchtiger uit, In de Ilof-courant van gisteren wordt een artikel uit een Buitenlands Blad met aanmerkingen ^gegeven die verbazond veel opzien liareu. Onder anderen wordt in gezegd artikel Oostenrijk befchnidigd van voor de 00. gen van geheel E uropa Koning Jofeph als Beheerfcher vp.n Sp:inje erkend te hebben, terwijl het heimlijk vuri ge wenfchen voor den voorfpoed der Infiirgencen koes terde. Hierop antwoord onze Hof-courant: „Hetkan inde'-dnad Hechts in zulk een buitengewoon tijdperk als het tegenwoordige mogelijk gedacht worden, dat men flappendie een Staat nooit gedaan heeftvoor de 00- gen van Europa als reeds gefchied aankondigd, en dat men zoo ver gaat van zelfs de gedachten dar menfchen «an ketenen te willen loggen. Oostenrijk heeft Koning Tofeph niet als Beheerfcher van Spanje erkend* Oved- j{ens zou het zich tot een verwijt rekenen, cte gevoe lens zijner Onderdanen voor rqgten de op zulke ede ls beginfelen rustende privat-wenfcheti, perk te ftellen." En op dezen hoogen en alle hoop op Vrede beneraenden loonzijn alle de verdere aanmerkingen van onze Hof- courant geflemd. De Aartshertog Jan is hier voor dé derde keer fit zijn Hoofdkwartier, te Clagenfurth terug gekomen. Men 7egt, dat hij ditmaal is gekomen om zich over den Aarts hertog Karel te bcldagen, die de beste Troepen voor zich genomen heeft, waartoe hij als Generalislimusde magt heeft en als ondften Broeder het regt meent te hebben. Bij de Armee van den Aartshertog Jan, die naar men verneemt, befteradis tot eenen inval in Tijrol, en wijders ora bij te fpringen waar dat noodig ismoet zich de ganfche infurrectie van Hongartjen voegen. Tot heden befiaat die Armoe echter nog maar voor ver het grootst gedeelte uit Militie, HAMBURG den 4 van Grastnaand, Uit Zweden verneemt men niets nieuws. De Engelfche Schepen lig gen nog in de Zwecdfche Havens, en men bemerkt nog niets 't welk een dadelijke Vredebreuk met Engeland aanduidt. Eenige Britfclie Oorlogs-vaartoigen kruisfen er in het Kattegat. Uit Warfchau verneemt men dat de Poolfche Armde van alle zijden in beweging isom de grenzen van het Groot-hertogdom te dekken. HOLLAND. AMSTERDAM den 9 van Cr^smaand. Volgens be- ft'gt van den Generaal Chas<"é hebbende Luitenant-Ko lonel PIiafFenrath en den Kapitein Klappvan de Volti- geurs, die eeno ligte wonde bekomen heeft, bijzonder uitgemunt, zoo wel als deOiKcieren van de Garde, die als vrijwilligers bij de Garde dienen. Het Paard van den Generaal Aberfon is onder hem gedooden hij zelve ligt gekwetst de Luitenant des Tombes is zwaar aan de knie gekneutst; de Paarden van den Kapitein Zuilen van Nijevclten van de Luitenants van Dragt en Krai- jenhof zijn gekwetsten zij zelven hebbenzoo wel als de LuiunaBC yaij SchtUeügts knïuz.'nge» I»okoiaen, W g De>i TO van Crasmaatid. Z, M, den Kdning is he-> S g 5 den namiddag weder van hier vertroJfken naar roen zegt j,*^ r. om eenige andere Departementen te bezoeken. "2 Gistc-en beeft het V/etgevend Ligchaain en Corps in g o g grooteliaatflein Koetfen gezeten, voorafgegaan en gcës-SP corteerd met Bqdens en Militairen een affcheids-bezoek 5 -^ _S bij Z. M, afgelegd. - -. •_-= 1:1 O P .Si "5 O -! t3 C o S O cj *-■ :Si -^ O - Cl- o o O CJ l- o Het is niet dan met hot ftröelendst genoegen dat v/ij weder in (laat gelteld zijn, den nieUwen roem te ver- fc JJ "E 3 melden, welke de ]3atai!lons Infanterie, onder h>.>t be- - 1^1 ve! van den Generaal-Majoor Cliasfé, in de lafitsc ver- loopen dagen zich verworven hebben. '5 s Z 1- c Het Leger-'Corp? van den Maarfchaik Victor beftemd -^ 'S - zijnde door Eftraraadura verder door te dringen, en p O ■.-'*-• Fi S :=7. -^, -o C/J 5 5 S c: 't Ci S daartoe de vrijheid der maras age van den Taaa pasiage van den laag, bij Al-o j, Q g vereischt wordende verliet de Diviiie Leval ,.^'"'^^ê'êë^o waarbij de Hollandfche Brigade thans gevoegd is, den "g .S -= -■ z; - c g g s 15 van Lentemaand hare Legerplaats te Talavera de la 'S Reijna trok bij die plaats den Taag over en kwam den volgenden dag te Peraledade Garbin, Den 17 daar- aanvolgendende marsen voortzettende, werd de Vij- Z andbij Bonalin eene vrij !j,o^de fldling gevonden S 'S die dezelve echter weldra verlietdan in eeno tweede j; o pi P^ ftelling, op een rotsachtig en bijna ontoegankelijk Ge-_= i?i-§ o C/3, t/5 r» -,, 'S -«^ S T= ,2 - E c S 3 "O ■M. fcrt O O O Ii C« o D o C/2 (U q c o c n cjl, o ej «tï 3 O bergte, deed dezelve meer wederilandnogtans werd E "c 'S •- o '}i i^ S i.''''-0 tcrvolgd wordende, werd eindelijk bij Mesfa de IboiV^^ g >3 t: C op Pr'npn 7PPP ]inn'''(^n Hprn- fn ppnp riprrV' r^nnr nn- f? I^ *-- r^ hij door de Voltigeurs van alle Corpfen en het Regi ment ligfe Infanterie van Nasfau-Ufingen genocdza-.ikt óok dezen post te verlaten. De Vijand, al vcrderach- c^ o bO- A O O o bO a eenen zeer hoogen Bergin eene derdedoor na tuur en kunst bevo-rderde, flefling gevonden, fiaandeal daar in eene zeer wel aangelegde verfchanfing, welke mede door zes kanonnen werd verdedigd. Ingevolge dé flagorde, die bij de Divlfie plaats vondtbehoorden de Hollandfche Tfoepen mede tot de Referve en rukten op bevel van den Generaal f^evalin quarrd aan tér- v/ij! de overige Corpfen berterad warenden Vijand uit zijne ftandplaatfen te verdrijven. Het was in dit oogen- blik, dat de laatstgemelde Corpfen h'nip moest worden toegebragtwilde men dezelve niet laten terugdringen. t, De Hollandfche Troepen herflelden zich op ontvangen bevel in flagorda, onder het hevigst klein--geweer- en 't; "2, fchroot-vuur, marcherende met het geweer in den arm,'s 'S en zonder een fchot te doen, tegen de verfehanfnig opp 1 Sj deden den Vijand door dit onverfchrokken aanrukken de "''S vlugt nemen, enbedistenop deze wijze de overwinning. 2 J' o. COLIJNSPLAAT den 7 Grasmaand. Heden avond S circa o ureriontdekte men alhier op het onvervvfagts in .g c j eene Schuur van de Wedu*e Latirus Zttid-^kflaandc c t: in de Westuiterfiraat alhierden bevigfien Brandvan g dien aard dat op het tijdftip der ontdekking, niets in fhiat 3 was de woede der vlam te, beteugelen nicttegenflaan- S -S de door het braaffce gedeelte onzer Opgezetenen alles g wierd aangewend, wat hier toe (trekken kon; zoo dat^ o g men eindelijk door oraverhaling met blusfing gepaard de pogingen dier braventer verhoeding van meerdere ongelukken, met het gewenschto gevolg bekroond zag,Q en omftreeks elf uren voor geen verder gevaar meer te o, dugten had. o MIDDELBURG den 14 van Grasmaand. Met deji o Frarifcha Papieren hebben wij de volgende tijding ont- 9 -^ ö3 vangen'S "g .J" Parijs den van Grasmaand. De Inistterijke VeIdtogt-= der Rusfifche Armeen in Finland is met het iiitmuntendst J-g" -T^ gevolg bekroond. De Eilanden van Aland zijn genomen, n H -= De Troepen bellemd om den aanval te doen zijn over S J het ijs getrokken. Negen kanonnier-Hoepoh in de Ha- 2" s^ ven bevroren liggende, 0.6 fiukken gefcbut, en 8000 n iS g iTKin krijgsgevangenen zijn het refultant dezer affaire,In-ë welke de Rusfen maar een zeer klein verlies geleden' -^ hebben. Onderde 8000 man krijgsgevangenen zijn 3000 o5 Troepen van Linie; de overige zijn van de Militie. De-^ cS* ze tijding is den 23 Maart te Petersburg «angekomeh.. i^ - S -a CJ *-• CO QJ O o XZ o D S- S oj S GJ S CJ ifT •g^W •O -u ::3i CS N co p ^-- 5S P 1V- in «j .ËP g C g O S W o -3 t.- 'S C *- QJ Ui a i^ r- O) ^o et "IJ 1 2 p W3 C cut OJ CJ CJ Os K QBIom'fcnr.'y •5 s Nog meldt ne Monitewonder het artikel Madrid j;'S p den I van Grasmaandde tijding eener' overwinning op 2 Q den 27 van Lentemaand, door den Generaal Sebastianif^ Cn c' S op de Armee van Andalnfienwelke door eene groote g 'S menigte Boeren was vergroot» behaald. Het refnltaat -^ dezer aifaire is geweest4000 Krijgsgev'angenen7 Vaandels en iS (lukken Kanon, Onder het geta! krijgs- gevangenen bevinden zich 197 Ofïkieren, waaronder 4 Kolonels en 7 Luitenant-Kolonels. Een gtoot getal Vijanden is gedood meer dan 3000 zijn door de Ka- vallerie neergéfabeld. Deze groote voordeelen hebbert aan de Franfche zijde bijna niets gekost: zij hebben 30 dooden ea 60 gekwctften, De Generaal Milhaud Iwefi Pö CJ g c: CJ Si C/J I i5 ïo -ca CJ g - O N e: CJ CU CJ rX S =3 5j ei 15 ri tJ t-. A I - o 33 S..i;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1