I c. si ër 1^1. S^ a >?r r.|:5. S n ^-^^ 3 3 - §.:- 51:2-3 g^ -. ^T^t'^ c - -^ s'-" •-, cS o "Go"' e - n 2 i. c Te MiDDEiBWRfta ge'iruktby da Wed. W. en J. ABRAHAMS, Boekverkoopfu-es. ÉÉMM y- i. P W ♦-■ O 5i o* Ci- '<j a 0^ c C .rj .-. rt CN c, ö*-^ J^ van Co;nniercie c i^ o" Ni gemeene Mtinicr van Procedercr CS 6. Door het geen in dit Wetboek word: vastgefteld met betr«kkin!< tot de wettigheid van Contracten, Tes- iidere handelingen wordt C 'i- s: O* r^ Si Cu 5; n ex:" "r ^-K i' ^Xi er o *3 co C;. :j fi) O C fcO :j N ri r;^ :3;:.j ^'O cetiige kracht vïii W^et zal mojen worden coegekeiid j^^ ten zij dezelve uitdi ukktlijk bij dit Wetboek zijn uitge- p o zonderd. 'é.'^-Z: 4- Onverminderd de bepalingen bij het voorgaand A r- 5 ïi. tikel gemnakt, xulicn proviüuncelen toe dat desvve *- S^'=' ^J= o f§ gens nader zal zijn getiisponcerdin kracht blijven alle nl >-Wetten en Costiinicn betrekkelijk tot Sociëteiten vr.n ^'Koophandel, het WisftU-cgtde AsfuraiitienAvfriien nn'tsgaders tot alle andere zaken, zaken waaromtrent in cit Wetboek geenerlian- j^c^ -f -.5: H de bepaüngei) ziin vastgeüeld. -^g-cpSSÏÏ 5. De wijze van Adniinillrarie en Liquidatie van on- 3 zf beheerde en desolate Boedels, tot nu toe indeverfchil g- i t> lende gedeelten van het Koningrijk in gcbvuik za! wor- 'X"' -^ Z ren "evolgd tot op het tiioftip oer invoerii:a- van de al- - - Sï Si o c taiiientaire Dispofitien, en W'^S^'—1= q 3 r-- ft^ <^P geenerhande v/ijze geoerogecrd aan da Ordonuaniie n -* Z.'O? l'Ct Middel van het Klein-Zegol. 2 o" i 7- A'le' Burgerlijke HandeiingenTe;tamentai e en 35'" andere Dispofitien daaronrer begrepen plaats gehad heb- ro g g_ 5 berde of gemaakt vóór middernacht van denlaac'fiendag 2 o'Ü/'l Grasmaand 1809, mitsgaders alle NalatenTchappin -~ Sen Erfeiiisfen rii inteiialo, herkomllig van l^erGnK» g j^ S g vóór het gemeld tijdftip overieaenen in het algemeen s 3 -J-T" alle zaken, onmiddelijk voortvloeijende uit handelingen S ff o 'S of otarzakonanterieur aan de invoorin»^ van het Wet- re c" 5 Sboek) zullen worden beoordeeld, geregeld, behandeld ?- S- en befiistovereenkomilig de oude Wettenten zij op J^ - 3 2 eene andere uiize, ten aanxien vari de behandeling en 2 ^- afdoening van deze zaken, mogt zijn of worden gedis- IJ^ 2. 5 poneerd. 3. 3 S" P'"-'^^^ der gewone aanplakking, tiX'WAJVethock S S NArOLEONvoor het Koningrijk Holland, gedurende g. s'drie maaiulen na deszelfs afkondiging in alle de Gemeen- fl 5'? ten van het Koningrijk, op gefchürte plaatfen, door de 2'5 1^4 Burge:neest£rs of Gemeente Befluren te bepalen, wor- g 2 g' i^den voorgelegd, ten einde aan allen en een iegelijk de gelegenheid te geven, om hetzelve te lezen, en met S- 5 den inhoud dr.ar van bekend te kunnen worden. 2 Q 5 Ook 'de Ecocfeiiaars tier edele Toonkunst bragtea overvloedig bij tot leniging der rampen van die ongeluk- kigen; de ISeeren -J. M. Ka/en C. JF. Kllpjli, vo;-iU- den het or.twe'p, om ten bchocveder lijdende Mt-nscli- heid een'Concert bij ii.tejkeiiing te geven; volgaarne v,'erd aan hun de groote Zaal in het Klein Schntrcr^bof zonder eenig genot van voordeel daar toe geleerd ;hiiii« ne mede Beoefenaars en onderfcheidene Liefliebbers werkten ijverig mede, en een aantal Menfchen-vrienJen onderfteunden door cene ruime Inteekening deze wcküi- dige pogingen, zoo dat de lom hierdoor ingezameld cii in onze bandei: gefteldniet minder bedraagt dan/i3ü. Dank zij dus de Vormers van dit ontwerp;— canlc zij den Heere J. Roher voor het belangloos afftaan van het Locaal; dank asn alien die dit LorliJK doel on- derfteunden tevens betuigen wij onze erkentei:is an'.' de Zenders van het hier voren gemelde; dat allen de zoetile zelfsvoldoening van welgedaan te hebben mogen oi.tua- ren en de beste zegeningen hun deel zijn! C. VISSER j/. y. C. DE MARRKR. W. C. y/^jj DEINSE. W.J.vANöER HEIJDEN SINCLAIR. A I SINCLAIR. E. P. CREMER Jz. V»" Franfcbe Papieren heden middag aangekomen bo- helzen niets bijzonders. De 5 pCt. geconf. fonden eten it, va.i Lentemaand genoteerd 77 fr. 25 cent. en de Bank Actiën iipi fr,- 25 cent. P R IJ Z E N DER te G R A N E N. Middelburg, op den 30 van Lentemaand Puike Oude Tarwe, 27 a 28 fcheil, ------ Nieuwe dito, 20,21 ^123 Blanke dito Rogge, 16a i(>\ Bruine Brabandfche dito 15 15^ Paardeboonen 21 i 22 c<C Winter Garst 23 24 k 25 oC Voerhaver 12, 14 15 18 op. de Goe- l fe Zak, 't Lasr. De DIRECTIE des Eilands WALCHEREN heeftbij ieene No ilicatie van den 30 van Lentemaand (809, da Eigenaren van Landen uitgenoodigtom hun i»I]KGE- SCllOT over dezen Jare zonder verwijl optebrengen, 11!. L.Miiu ivüiii.vLcr vlu) juiune en roniie 15 DCiast en tot aanmoediging daar van, aan die gene welke vooi- y. 3.c t3 o fD O Cl n !3- O ÏS. c C o- o o, Z ^r! met Ao execiltie van het tegenwoordig Befluit. Gegeven'^'n Ons Koninklijk Paleis te Amllerdam ,den 24 van Sprokkelmaand van het Jaar 1S09, en van onze regering het vierde, LODEWIJK. MIDDI'LBrRCr deli 31 van Lentemaand. Befiiiur- - ders van het Middelburgichc Depd, tementder IMaat- fchappy TOT ^UT van 't algemeen vinden zich weder om in de aangename verpligtir.g kennis te geven, dat zij federt hunne 'aa'tfle bekendmakinj, ten behoeve der >r Noodlijdenden in de overtlroomde llreken van Gelder- 7"-. o t-'^f''' Holland, ontvangen hebben het volgende: 'f 2 5 S> J^ 2 Van P. en C D. een Restant RecepisNo. 806 Fo. - 3--S'?? 17. ''ato t Augustus i8013pCt., groot i, 2 S il?:.'^ Van X, fis: 8. o tJ p3 -^ ^3 ^3 A. H. en j. II. liit Iriin Spaarpot, ƒ5:4. den 13 van Grasmaand eerstkomende hun verfchuiiJgde ten dien opzichte het zij geheel of gedeeltelijk voldoen ten Kantore der r^tpecv\ie',M^aterkierken toegelegi eene pra'-.iie van diie ten honden bij korting, znlLridc deisG korting alleen kunnen gefchieden van effene Guldensen wel van tien Guldens en daar boven. Heden morgen ten half tien uuren ftierf tot onze grote droefheid, ons DOGTERTJE in den ouderdom van bijna 23 maanden, Excuceren een ieder van Rouw- beklag. MiDDELBrRG J. A. FoRSTEN M. Dr. den 31 Maart 1809. J. G. FORSTEN, geb. KMBiïE. O" c« Sj C :-■ 2 J- 5 f^ sl^jO ^2 Muzijkmeesters FASTRÉ, KLöPFEL en KEIL, zullen op aanftaando l':-ydag den 7dcn April H i, 5 K -i- IlJ)® 's Avondsjen^6 uurenin het Locaal van den Schouwburg op het Molenwatér, de eer hebben te waaf van de Lijst voor de onderfcheidene Rangen ter teekening zal leggen op 1 5 Aprilten Huize van C. IF. Kiopfel op de Hee.egracht iM. 30. 5 C o b; -^ - Ceeverocn EXTRA CONCERT t^ Dingsc>.g en Woensdag don 4 en il f 12. en voor de Eerfte Clasfe ƒ3. De Trek- -■ l: 3, -o 1-1KORSTEN COiVlP. zijn te bekom.en AANDEELEN in de Agtfte AMSTELS PORCELEIJN VER. ^"=:5-2° C i.i KOOPING bij wijze vau'Vcrlooting. Doorgefourneerd f ._-—.. S 5^ ^f »- ^'liiiig' b^gift 4 April 1809. I"-""!" ])t a'e hand te koop, een CHIRURGIJNS WINKEL; te bevragen bij E. S^Mrt op êi G'oote Markc IJ te THOLEN, 2. r/^ w. r:^ ./- r^. "2 v^: 1.-' pr^ S f- -^ C o c 5. C er: 2 o 2 3-. CV "1 k. 1 ^1 S, re o en -^ 1-3 5^ n W ?3 Q C 3 r- «ïri M o si_ <-* o ii *- rs ?r t« 5 c/o f!) 3 W ?t- o o eu laat e^n ieder weten, e?t JOOS FRANREgewezene Scheeps Timmer-Baas te fiisfingennu is ge- iV 1 plaatst op de Werf van wijlen jan van der Linde in ter Feereverzoekende een ieder zijn gunst en belo- vende van een civiele en prompte bedieninge, en bij denzeiven is uit^ de hand te koop alle foorten van SCHF.EPS "AFBRAAK, als Eike Balken, Planken, Tninpalen Grljne Planken in foort en een goede Pomp met toebehoo- S ren2 IVIasten en i Boegfpriet. Z. FA'^ pretenderen heeft vanof fchuldig is aan den Boedel van wijlen MARIA KEMPonlangs over go iJ leden te VEERE, gelieve daar van opgaaf rf betaling te doen voor of op ultimo April 1809, aan v. '\d. Heuvel of T, Mac'-ieifeals Executeuren ten gem. Boedel te J'eere voornoemd. 'AN DE POLDER ais Gequalificeerde van ABRAHAM LÜTEIJN waarnoemende de pjcuni&le Adnr'ni- flratie der AVater Balluagie over het Depaneraent Zeeland, zal op authorifi'tie van den Heer I.-a;d-Drosc in gemelde Departement op de onderfinande PlaptfenDagen en Uuren, publiek ad opus jtn hahey.iium aan de c meestbiedcnde Verkoopen, de navolgende Goederen, te weten: g- Te ZIERIKZEE, op Maandag den .j van Grasmaand 1809, des Voormiddags ten 11 uuren p-a^c'es, 26 Booten, een Oxhoofd, een Anker en een half Anker MALLEGA, en een halve Pijp MADl'.RA WTTN en een ledige WIJNBOOTgeborgen uit het verongelukte Galjas-Schip gensamd ^i>fc*gevoerd geweest bij ÓV» £;«;o« Simons, mitsgaders ern GIEK, een WATERVAST en twee Enden TOUW, TE BURGSLUIS, op Z)rB^5rt'/ï^ den 18 dito, des Voormiddags ten 11 uuren precies, 6 Booten MALLEGA, en een halve Pijp MADERA WIJN, en een ledige WIJNBCOT, geborgen uit bo- S vengtmelde Schip, als mede een SCHEEPS BOOT, een WATER VAT en eenig WRAKHOUT. S" De Wijn zal een Uur voor het aangaan der Verkoopingen te proeven en de Monders met nader informatien vooraf bij opgenoemde Gequalificeerde te bekomen zijn, g T OOMS, Boekverkooper te Middelburg, zal op iWaandag den 17 April 1809 en volgende dagen m bet Lo* J» gement ^/k/hw/ié-w Verkoopeneene//;'/?w«/«7(/f Verzameling van zindelijk geconditioneerde BOFKEN» ■^in onderfcheide Talen en Wetenfchappen waar onder vele aanzienhhekouhare en van de NtewvUe JFerk^n <'e- vonden worden; voorts extra fraaije PRENTWERKEN, PRENTKONST en TEEKKNINGEN, alsmede ec ^ne kapitale; Collectie £,7^e//f/;é?, Fremfche en Nederlandfche KONSTPLATENin briljante vergulde Lusten mét geamailleerde Glazen, en eindelijk q&k fchocne Verzameling Phfifche en Mechanifche LIEFHEBBERIJEN' en BIJZONDERHEDEN, BOEKENKASSEN &c. &c. &c., alies breeder inde alom uirgegeveneC^/«/4w ver meld waar van nog eenige weinige bij bovengemelde k édne Stuiver voor den Armen te bekomen zij 1."^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2