il W- "r:^ \i m i 'i^' Ko. 41. MÏDDELBURGSCHE Zaturdag den C O U R A N Ti I van Grasmaand. 1 -^ -ë S 'i ■^1 J -^ 9 3. -^ o •^:.ï?f ^.:-4- v t) D p 0 'c: S J^ .V 0 0 tl 0 p 0 0 v; -.,-; =r 0 CJ 0 -S. "5- 0 0 0^ 0 ■p 0 J-o 0 0 t- Cf X Heden leest men - Tj Ti K Ij E N. VAN DE GRENZEN den «5 r/7B SprohkcHiiaand. De Rusfen verzamelen zich fterk aan den Donau, en slle actcrwaard in Moldavië, in Besfarabie en aan de cu/è'^^us'ireae grenzen kantonnerende Troepen zullen t-c^en df^zcn Itroom aanrukken. In Servien befpeiirt men ook bewegingen onder de opflandeüngen. Zij be ginnen hunne Vestingen te provianderen en met Bezec- rir'^en te vocrzien. D U I T S C H L A N D. WEENEN den 11 van Lentemaand. Uit Turkyn heeft men hier de volgende berigten Twee bern^te Oproerftigters, de Broeders Misbr 0<Tlu werdon'den 31 van Louwmaand door eene af- tleelin''- eer L^jfwagt van den Groot Heer in Adrianopel overvallen en neergehouvven. Cadri Pachagroote voor- ftvder van Nizarai Gedip, werd na een gernimen njd in Natoliën rondgezworven te hebben, eindelijk ontdekt, in he'nenis fenomenvervolgens op bevel der hooge Forte"onthoofd en zijn hoofd aan de poort van het de rail ten toon gellel^K In pl-ats van Mehmisch Pacha zou de bekende Gon- verr.eurvan Opper-Armenie Jusfef Facha, tot Groot- Vizir benoemd zijn, ondertusfchen is deze benoeming nog niet gevolgd. BbRLIJN den 18 ran Lentemaand, in onze Dagbladen het navolgende: Wegens het Zilver-Edict van den 12 van Sprokkel- maand^ behelzen onze Dagbladen een Artikel van dezen Wannee- iemand 12 Zilvere Lepels lleeftieder van A lood twaalf loode Zilver dan bezit hij daarin 36 lood fi^n Zilver Nu wil de Koning, volgens hot Edift van den 12 van Sprokkelmaand, het Mark fijn Zilver met IA Ri'ksd. en 10 pCt. voor het fatfoen, te weten met ,_4 Riiksd. of eenRijksd. 9 Gr. 7^ Pen. derhalve met '°Riiksd. 9 Gr. 7 Pen., of het lood met 23 Gr. i Pen. bet-'en Begeert dus iemand 9 Lepels te behov.den dan 'levert hij er 3 in de Munt, welke alsdan 9 lood fijn irhouden. en ontvangt daar voor 8 Rijksd. is Gr. en9: Pen in Muntpapier. Vervolgens moet hij voor de 9 Lep" Is, d^e liij behouden wil, en welke 27 lood fijn Zilver bevatten eene belasting betalen van 6 Gr. per lood dus van 6 Rijksd. 18 Gr.; dit kan hij met het ontvangen papier do:n, zoodat hij nog i Rvijksd. 21 Gr. en 9 Pen. over houd:. Hier in bettaat de geheele belasting, waarover zoo veel -efchreeuwd wordt door raenfchen, die vaderlands- lieice'bezitten, zoo lang het op fpreken en fchreeuwen aankomt, maar wier Patriotismus niet het mmftezelfs niet eens 3 Lepels van de 12 wil opofferen enz." FRANKFORT den El van Lentemaand, Den 19 dezer is de Maarfchalk I\Iasfena te Carlsruhe aangeko men Z. E. heeft denzelfden dag eene conferentie met d»n Grooi-Hertog van Baden gehad deszelfs bij Phortz- li»im verzameld contigent in oogefcbouw genomen, en vervolgens de reis over Stuttgardt naar Ulm voort- G'Steren ochtend heeft de Infanterie van den Groot- H^no" van Hesfen-Darmftadt zich naar Augsburg op we? begeven het Regiment Dragonders van dien Vorst zarden 24 dezer volgen. De Beijerfche Troepen trekken thans alle naar de boor den der Inn. De Krijgskas is thans ook van Munchen naar Augsburg gebragt. De Oostenrijkfche Ambasfa- deur de Graaf van Stadion, heeft JMunchen een 16 de zer verlaten, met verlof van zijn Hof naar Weenen te- rug keerende. Uit het Hanoveraanfcheuit Pommerenuit Maag denburg en uitDantzig zijneene menigte Franfche Troe pen naar Saxen opgebroken; ook uit Polen is een ge deelte der Saxifche Troepen op den terugtogt naar Dres den terwijl eindelijk ook de geheele Poclfche Armee op, den voet van Oorlog en marschvaardig is. Den 10 dezer zijn de 6 Weener Bataillons Landweer, te zamen 8000 man fterk, naar Wels uitgetrokkende Keizerin had aan ieder man voor het uittrekken drie gul den doen uitdeden. De Keizer van Oostenrijk zou zich jg„gj,' jie helft van Lentemaand in perfoon naarde Armee be^t^even en de Keizerin in weerwil harer zwakke ge zondheid de reis naar Hongarijen makenom de orga- nifatie der Hongaarfche Infurrectie aantebinden. Onze Nieuwspapieren verzekerendat de eigenhan- c^en Brief van Keizer Alexander aan Keizer Napoleon, d-'^zer dagen door den Aide-de-Camp des eerften, den He-^r Gc^rgolijnaar Parijs overgebragtniets anders inhoudt dan gelukwenfchingen wegenj de«elfs terug- voordgezet wor- sÓ £i '-o c o 5 komst te Parijs en zijne behaalde overwinningen in o -g Sj, Spanie. -5 - VAN DE NEDER-RLVE den 21 van L^entemaand.-^ 5 jj S Volgens berigteu uit de binnendee'en van Duitschland ^.yci fc> blijkt, dat door de Franfchen de toebereidfelen ten Oorlog, g 2 -o 3 met betrekking tot de toebereidfeler. in een naburig Land, van alle kanten, met den mcestenijv den. Voorloopig hebben dezelven alleen het voorko- S men van verdedfgender wijze te ageeronen ftrekken 5 zich van het Koningrijk Saxenalwaar in dit oogenbük s een aanzienlijk Corps Franfche Troepen onder commnn p-^-.. .1^ do van een beroemd Veldheer, te Tarnen trekt, tot aan 3 3 de Lech in DeijerenTiit. Bij dit Corps, zal zichin S'p g 2: 52 5 het midden dezer maand, aan de regterzijde, een Corps .-'Z'^ Franfche Troepen hetwelk uit Frankrijk komt en den -^ - •-^^ Corps zich 2 -§ h-: a j ZJ S:,-3 o -^ r^ O Q *j ,_2 CJ BoveivRliijn n.oet overtrekken voegen well^ door Tijrolmet eene Armee d^iQ in Opper-Itnlien ftaat, zal vereenigen. f M 5; -' R A N K R Y K. PARIJS den 23 van Lentemaand. Heden verleven-g .ir digt zich op nieuw het gerugt van het aanflaande vertrek .5" g g 5: des Keizers naar het Leger. De /i;«.<;?VfW haalt het g ZT..t ■^'è- Dagblad van Presburg aan welk berigt heeftdat vol- J= 1, f. ?-. 5 gens eenige Brieven van Italien de Keizer der Franfchen .5 a -^ g '>-..X te Verona gewagt werd alwaar een aanzienlijk Obfer-o g -g vatie-Leger moet verzameld worden. Dezelfde Courant .J -i; 115 g g insgelijks door het ofiiciëe! Dagblad aangehaald, meldt, 5 - - dat eene Engelthe en Portiigefcbe Expeditie, uit Bra-^p zilie vertrokken, de verovering van Caijenne gedaan 2 o S; 3 -= S^ o g CL g oi c: r. -is. if- C i - heeft. ^^<N^ S T)en 24 van Lentemaand. Men verzekert dat den Gz-\^ |J .S neranl Me'nou den Generaal Miöllis_ in het commando te Rome vervangen moet. Onze NieUivspapieren verzeke-endat de ongerust---------------------- held en vtilegenheid in Weenen hand over hand toene men, en dat alle Bnitenlandfche Kapitalisten, die gel- den in de Bank te Weenen hadden, zich haasten omdie daar uit te nemen. HOLLAND. --------------------- HET LOO den 22 van Lent:maand. Den 21 van Lentemaand verliet Z. M. Deutichemen bezocht het c Dorp Seddam, de Stad 's Heerenberg, en bijzonder het^ g--.i J "B "g Seminarium in deze Satd gelegen. Z. M. heeft aan het c^ Seminarium toegeftaanhet getal de,- Studenten tot op o a 60 te brengen, en eene Boekerij, zoodanig als die door v^ hetzelve zal worden gevraagd. Floogstdezelve heeft den g 5 Minister van Eercienst gelasteene voordragt te doen N.^ n; ii o O >-. *-i o -3 in om dit Seminarium op den voet van dat van Warmond en ^q Breda ir.terigten. Zij heeft den Prefident en de Profes- - J; o foret3 verzekerd, dat Hoogstderzelver intentie is, dat 00 J -^ deze drie Stichtingen, ten fpoedigftenin den besten:^ It c ftaat worden geiLid. AMSTERDAM dencö van Lentemaand. Vrijdag nadênmiddag omftreeks zes uren is Z. M. alhier c g in goeden weilland van het Loo gearriveerd, -ïl Voorleden .S -ë ;-" 3: c o --------- s o 'S --^ LODEWIjK NAPOLEONdoor de gratie Gods en E -'S 1 de Conftltutie des KoningsrijksKoning van Hollandfe J .2 Connétable van Frankrijk. Het Wetgevend Ligchaam goedgekeurd hebbende de voordragtdoor Ons daartoe gedaan Hebben Wij beiloten en befluiten I. Worden vastgefteld de navolgende pointenwelke'g o bij de dadelijke invoering var. ^atlFaboek NAPOLEONf, E 1 c ing,;rigt voor het Koningrijk Hollanden gearresteerd g g_'^ 3 c 3 bij ons Beflni- van hedenzullen worden nagekomen. '°2o7ï?.? to =0 o o 1> K o fcC— .0 -O -^ Art. I. Het Wetboek NAPOLEON, voor het V.0- ^-t ningrijk Holland ingerigtzal kracht van Wet hebbeno g X g -| onmiddelijkna middernacht van den soften van Gras- o S E maand 1809: van dat tijdftip af aan, zijn alle Regters,"n g S 4- s^'-^ 'S o S o - o c T5 -a -^ o openbare Aanklagers, alle Onderdanen van het Koning-i rijk, en voorts allen en een iegelijkj ieder voor zoo g -j veel hen aangaatgehouden zich daar naar te gedragen. 2. UetfFctboekNAPOLEOl\^, voor Holland ingerigt,.^-: zal bij provifie alleen toepasfelijk zijn op het Grondge- ^.o bied van het Koningrijk in Europa, en gecnzins "f deszelfs bnitenlandfche Bezittingen of Etablisfementen. .g" g -f 3. Bij de invoering van dit Wetboek zullen zijn af-"^ q S .5 gefchaft hetRoomfche Regtmitsgaders alle Wettenen g-a .- c -^ Ordonnantientot het Burgerlijk Regt betrekking heb- 5 o bende, en welke tot nu toe in het Koningrijk, of ee- to E^ GJ nig gedeelte van hetzelvein vigiueur zijn geweestS het zij dezelve zijn bekend geweest onder de benaming van Plakkaten PublicatienOrdonnantien Landregt Reglementen Keuren Statuten OcTrooijen Costu- men of onder welke benaming zulks zoude mogen zijn zonder dat aan eenige vau dezelve, voor het vei-volg, ■H - S) 4i lutf "f i^^ "-" y H 3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1