lil- t li is i 1 ^r^ 1 Is .1 al 1 i G ra •^3* n 21 j 5^ ra 5' ra ra s c^ S"- s 5* :i 0 S i "2 O'SB. -. :l S' ^1 S. S .a. §-"?! 8 ^- - - ="-? 3 i 2 .- s. ft, ra ft'rtg-cl"" Te MiDi>BienROj gï'lrukt by de Wed. VV. en J.ABRAHAMS, Bockverkoopftres. "tSv^ï^ i^* a W II* j ■"0=! hi *-» :j 0. er 3 3 0 0 0 0 -------1 0 0 0 a n- 3- 0 ra TO 0 ra ra rê" ra" 3 0 O o >--_ 2 o" 0 ra 0 05 0 :3" (n "O 0 0 •~t ra 0 0 13 ra ra ra n »-t '-i, O fï 0 a Cl. M 3 0 ra ra 0 c/i •Ti H ra 0 c -1 •o n ■3 O CL <T> 0 ri. ra 0 o- o 3 0 j 3 ra ra G, 0 ■C\ 3* -f l:^- 3 CU ra' 1 ;2' 3 rt)' 1Wï p 0 ra S- ra 2 Sï CL Tl. 0 0 c r- »^N N - ra c nt tf D G r1 r3 "n ra ti o, H" 2- 0 -1 O, -ï 0 er ra ra r. f. n> 00,-3 o' r. O. ra 0 0 1-4 0 0 3 ra ra' •-t <t ?3 -eg t ■n> 0 0 3 0 5? a ry 0* j^ C14 iï. r-ï rt 'T 'T rj 0 3 TurkenGrieken en Armeniërsal het Vee &c, dot)r höc Vuur des Hemels zijn verteerd geworden. Peze Stad beilond uit 4000 Huizen. De cmtondigheden van dit zondertinsï gevrl wis: iren niet ea men koa^ er zich geen i'egt'denkteeid van msiien." HOL L A N D. f'er.'olg en Shit van de HHLTtot daorjklUng van een GROOTBOEK der publieke Schild. hl. Wanneer dusdnnieebij de vocrgaatide'.Artikelen omfchreven, Alcten of Documenten, welke het regt tot vordering wn eenige overfchrijving op liet Grootboek geven, gevonden worden in nala'tcnfchappen die geliee! of gedeeltelijk onder aomin'ftratie of ouder tidci Comraisfair- of ander Conditioneel Bezh overgaanen voorts bij op komende curatelezal van dit regt niceten woeden ge- brxiik gemackt, ^n \vel op de wijze, in liet laatst voor- grande Art. bepaald mitsgaders ten fpoediglle en Uiter lijk- binnen den tijd vnn drie niaandeni Deze Termijn van drie maanden zal gerekend worden van den dag af dat de pofesfic door den vorigen Eige naar óf bezitter zal zijn ontruimd, en in alle litigieufe of aanhangende zaken, van den dag'af, w&arop dezelve beflist zullen zijn. Wnimeer, ten opzi;';re der in d!t Art. genomen^ prc- catitienverzuim plaats ticeftzal voor iedere ver zuimde Akte of Doenment éene hoete van honderd gul dens inonéti- worden betaald, 2 2- B^j iedere'^fiTJOfe 'flüiting zullen dé vervallene Renter en InteresOsn gefield 5fon;^en len naspe van den gene, db op den laatften dag voor het begin <jier (lui- tirw-de Knpitalcn op zjine rekening had, en opdCze zijne quitantien betaald worden. 23. De infelirijving in het Grootboel--, inftsgadefsde daaruit fprnitende Renten, zullen in geen gevfij^ noch uil eenijjerliande hoofde arrestabel zijn dan alleen t/.r bekoming van het geen bij een Regterlijk Vonnis zal 2ijn toegewezen. 24. Van het Grbrtboek za! bij de Rekenkamer van het Rijk worden geformeerd en gehouvien een dnbbeld hetwelk evenwel nnnnier in hetzelfde Locaal met het oorfpronglijke zal i<urnenbernstentusfchen do beide Localen zal een alTtaiid van ten ininflxn honderd Rl^n- iandfche Roeden plaat.'! hebben, terwijl dezelve nooit] in dezelfde wijk der Hoofdihd zich zal mogen bevinden. I 25. De wijze van Loting van aüe op het Grootboek 1 ingefchreveiieen h\] uitlollng losbare Kapitalenen van betaling der uitgelotene Sommen, zal bij een nader Reglement van het tijdftip der eerst te doene uitloting worden bepaald. 26. Voorts zullen de wijze van betaling der Renten en Interesfende voorzieningen ter bewaring en geheim- hou4ing \Hin ieders bezittingen de vereischt wordende, zoo gcnenle en fpeciale Procuratien, de noodige For mulieren de bepalingen der Leges en kosten"en alia andere voorzieningen, tot derigtige executie dezer Wet benoodigd, worden bepaald en voorgefchreven bij na dere Reglementen. 27. De nadere Regieroenten znlle., mede in het bii- zonder, op onderfcheiden gevallen zoodanige boe:';n -bepalen en toepasfen., als ter verzekering van de uitvoe ring dezer Wet ,i?n der voorfz. Reglementengeluk me. de tot het bchbud van otde, noodzakelijk zullen v.or- den geoordeeld. Deze Boeten zullen echter refpectivelijk de foramen van twee honderd guldens niet te hoven gaan. 28. Allede Boeten zullen, bij gebrek van derze'-er dadelijke voldoening, worden verhaald op de k;!p,t.ilen op het Grootboek ten name van den overtreder ftar.r;- de, of ingefchreven wordende, oite wel op deR ntcn aan denzelven deswegens toekomendebij ontfti'nte^is van zoodanige Kapitalenen bij geheele ontftentenis van Kapitaal of Rentenin regten worden ingevorderd. j»2L)e. voorfz. Boeten zullen Jaarlijks, overecnkomflig de orde van 's Rijks Finanticnworden verantwoord. 29. Na den alloop der infchrijving, zal het geheele, mo'.uant der Publieke Schuld aan het Wetgevenci Lig- chaam opengelegden in ecne Wet vervat wjrden voorts zal geene nieuwe infchrijving in her v„;ro<it- bück plaats kunnen hebben, dan ingevolge eene Wet, overeenkoniftig den vorm, Wj deStaatste^eling voorge fchreven. II. Het tegenwoordig Befiuit zal wor«tèn gepubliceerd, en in het Bulletin der Werten geinfereerd. lil. Onze ?ïlinister van Jullitie en Pcütie, en de Di recteur-Generaal der publieke Schuldzijn belast met de executie van het tegenwoordig Beilnit. Gegeven te Gorinchem, den 27 Jannarij vanhet J«ar iSop, en v»n onzeRegeriog het vierde. L O D E w n X. c- a TT ra pr ra ra -t 5f n C 5a' 'T' c« - ra 2. 5? 2 en S --5; ra 2 r. - po H C/5 3 2 - 0\ o. ra ró ra 3 Q. ra O oT O ra T3 Ï1' r n. tsT- i3 Eï -* :5i Crq a '-^ c d -.^ i ;-• ra r/5 -* -S Si tj>- n, ra - o CA -• ..M 1^ -r j O «3 .A, -. -c -• zi S y^ 't 9 n. o t» -t p^ 1- 3 s 3 §-■ ft S 3 - -, a «ON." 5fi n> ra o S S «>j ra ra ra ■s: TT ra er ra o -^ N ra g S cS 'S ra .^- 2 _-t Cl P2S r o ?S 3 o ra O ft 2' 2- 2 ^2 2. ra 5: o- ïv 2 a |-'1 S - £- S- r^ i ft ?r jv- O O, ra S O 5= 3- f^ ^N a a n> S 'T» S B rv ra JL"^-' NOODHULP terflond beifoodigd? adres bij de WW. J. Mra'tams, NoordOraat. E='i BRAASSEM ei "en JONGEN benoodigtbij den Schilder Bkes. J'Tart en Zagt VAAri'IHOÜT te koop bij de Klamp en Vaamadres bij den Boekverkooper van de Sande. ]\1o'gen op de Fcvdne te koop éen groot en goed KRAAM. - E^" koDpel PAARDEN te koop; adres bij P. Maas in de F'^f'Ringen. Bij'KORSTEN COMP. zijn te bekomen AANDEELEN in de Agtfle AMSTELS PORCELEIJN VER. KOOPING bij wijze van Verlooting. Doorgefoiirneerd kfia. en voor de Ee'-ffe Clasfe ƒ3. •J p outhorifatie van den Heer Land Drost in het Departement, zal door A. LUTEIJN als gequalificeerdtot W** tie waarneming der pecunieele Adininiftratie van de Waterbailinagie van Zeeland, op Woensdag den 12 van Grasmaand 1809, des'vocïmiddags ten 10 uuren binnen de Stad VEERE publiek ad opiis jus hahc tiiim wor- ?^^'den Verkogt TWINTIG VATEI*J MALLAGA WIJN, houdende elk derzelver door eikander 180 Stoepen EEN I I VAT MADERA WIJN van dezelfde grcote, en EEN AAM DITO WIJN geborgen uit het veronge'-ikte Gal- S-jas-Scliip nenanmd Jacob, gevoerd geweest bii Captein Sir.ion Simons; als mede nog eenige RüND HOU» 'f f TENeen partij f OUW-WERK en wat FLANKEN. 1 2. Zullende het Pakhuis, waar do V\'ijn is leggende j iér\ unr voor het aangaan der Verkooping openftar.n om ■i S dezelve te kunnen proeven, terwijl voor af de monfiers te bekomen zijn bij de Geqiialificee-de J. vandenBosfi te Veere voornoemt, die ten aanzien vau de Conditien verder de noodige informatieti zaM-n^men geven. o Tn WELZINGEN, Yerkooping op de Hofftede laatst bewoond door den E. overledenen ROGIER BOO- E JL GAART, op VtyJr-g en Zaturdng den 24 en 25 Maart 1809, van 4 Werk-Paarden6 P.Ielk-Koeijen9 i twee Jarige Vaarfch 8 een jarige dito, 4 Kweek-Kalvers6 Melk Schapen eengroote partij Hoenders en Eend- ra voc^els, 3^4 Wagens, 3 Ji 4 Ploegen, een partij Eggen, een groote partij Hooien Stroo, enz.; alsmede (op S.3 den 2^,) een partij MEUBILAIRE GOEDEREN. -"5 i 13 ij den Bückvorkooper VAN DE SANDE zijn in de 4de Klasfe der Koninglijke 105 LOTERIJE te bts 3 Z, iJ'komen, Heele'en getieeltens van LOTEN in koop en in huur. De trekking begind 27 Maart I 1^ 'J atitrdrg den asften Maart 1809, des morgens om 9 uuren, Verkooping op hetHooldte AP.NEMLTIDEN, g van een aanzienlijke partij SCHEEPS AFBRAAK, befiaande in Ribben van 4 en 5 duimen 24 voet lang, -* t^ SchUtfel-Stielen van 4 en dnim en lang 9 11 voet, een groote partij Duimsdeelen van 24 voet lang, dito ^=f1 van Vijfquart en duim dik, 13 i 17 voet lang en 18 duim breed, dito van 2 duim dik lang 44^1 25 vrc: en lö en 17 dnim breed, Bindbalkcn van loen iduim enlangso voeten een partij Gordingenlang5o voet&c. /i en zal op aanfl:a?nde Maandag den 27 ?»Iaart en volgende dagen, ten Sterfhnize van wijlen de .Heer Pe-- IVJL trns Jacobus Mathysjen in de lange Cinge'Hrantpra'enteren te Verkoopen: een aanzienlijken INBOE- V 3 DÈL en ^NlÈUBILEN, benevens differente STUKGOEDEREN. Zaturdag te voren, voor een ieder te zien. 4"^ /jeu zal op yndag den 24 Mnart i8c9, des Voorniicdags om 11 uuren precies, biimen VLISSINGEN, ^5 iVl op den Nieuwêndiik, aan het Schip, publiek en met den Stokke, prefenteren te Verkoopen: 512 Agtjes -' 2^ PEKELHARING, 85 Vierde DITO; 17 Agtjes en i Vierde Vollen HARING en 73 halve Tonnen bllOOGtlN t' OT HARING. Alles op de drie maanden te betalen, ra 13 ij j. WAGEMAKER, alleen gequalificeerdCcllecteur der KONINGLIJKE HOLLANDSCHE LOTERIJE, öi J3 te Middelburg op de Londonfcliekaaijzijn in de Vierde Ciasfeder 105de Loterijdie op Maandag den 27 2. 3 Maart 1809 begint te trekken, te bekomen, HUUR-LOTEN als een Heel Lot 20. Half 10. Quart ƒ5. r, g en't Agtfte 2 10. In Koop Piiis-cowrant. r' a- T Tjt kragte der micthori'atie verleend bij Schout en Schepenen van IVestzoubur^ in dato 4den van Lentemaand 2 l_J 1809', word uit naam en van wegens JOHAN ERHART KRAUERin qualiteit als Sequester in den ge- K> rcpudieerden Boedel van JACOBUS. MATTiJSSEN, gewoond hebbende en overleden te IVestzoiihurg voor- nocmd peremtoir gedagvaart, alle die geena die eenig rechtactie of pretentie mogte hebben of willen fustine- 3 ren op gemelde Boedelten einde hunne preteiiTien behoorlijk geverifieerd, ter Secretarie van wetgemelde Ge- i- i- rechte over te brengen voor den eerden van Grasmaand eerstkomendeop pcene dat aan de nalatige zal worden geimponeerd een eeuwig ftilzwijgen en ffleiltinm. jr" (get.) Als Geregtsbode CORNELIS BOSSELAAR. S §T Tjitde hand te koop een plaifant SPEELHOF, gelegen aan het Bolwerk tusfchen de Koe- en Noordpoort, - I LJ te bevragen bij de SchJtdet' P. C. Heerildt op de Vlawnarkt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2