I No. 37. MIDDELBURGSCHE Donderdag ïSojllii COURANT. den 23 Maart. 4 E M Jz. opftres. SS; 8 n r* <- -Sn; 2 J^ e's t 'S. s S g I -^ houwende g^ Brief znl vol. Ilieb ik Diet zijnde Mijne ■r ten nchteren i:d lieeft Inge. fuiceke, cat .AND. ircngt bij df>- ebber.cfe in cir: 'i^bij ho-gst iraand jongst- iiictie dcr Wet t Middel van dan bij het en dus met hebben. 09. t voornoemd. O O R N. 8c9 desnild- (^"derzanl vah Sppij 191 Nut Penningmees- !rs over den Juftitie dezer als bij en. in Executant bij Executie ader bij ?u- ikciuende ge- Bepoot- en Placaat voor 00; dag,door iTentieover zouden kun. impareeren of gens den Eer- lemen zocda- le dat regens of onderrig- lar de Inven- ploiteur. I Ju ftitie dezer f. MERKLE van Executie .UST, thans neestbiedende dagalhier LUST, thans binnen deze ienop Con- n) en voorts gehouden het meen kunnen mpr.ree"eu of s den Eerden zoodanigen gens deNon- jbegeerende, te zien is, oitcur. vnn yufïitia HARTENS- RRESTER, mcestbJeden- rde dag alhier nankoinen- ouwen, Be- volge I'lacnat Verkoopdag oncurrentie zouden kun- Compareeren Rechtsdag anigen Eisch ger.s de non rrichti;'2 be- iventaris kan :eiir. GalliciSn POLE WARSCHAU den 2Ó Vehniar-^^ wordt thans eene buitengewone ligting van Troe pen gedaan ook worden eraanaienlijke Magazijnen aan gelegd. Op de Oostenrijkfche Post-kantoren worden alle de van de grenzen komende brieven geopend. Dit vijandelijk gedrag heeft ons in 't geval gelleld om ons toeteberciden tegen een onverwachten aanval. On ze Arraéc fli'st thans op den voet van Oorlogen onze Frouiiett:»! aan aen kant van Gallicien zijn inet Ruiterij gedekt. In verfeheidene ftreken van't westelijk Gallicien heb ben zich verfcheidene teekens van ongenoegen doen ont waren en wel bijzonderlijk aan dèn kant van Cracan. Men voor/iet reeds, dat, wanneer de Oorlog uit breekt, de Galiiciërs zich die omftardighedcn zullen ten nutte mak-'U om wederom Poolsch te v.'orden. SPANJE. MADRID den -^ BLiiiri. Bijeen Koninklijk Decreet is het begraven in de Kerken te Madrid verbodenen tevens het aar.kggen van drie Kerkhoven buiten de Stad fi'iast; en ten einde zuiks ookdoor het geheel Konhig- rijk plaats hebbezal er aan de Intendanten van de Pro- vintien worden aangefchreven die er met den Minister van Binneiiiandfche Zaken over zullen handelen. DENEMARKEN. ALTONA den 5 Mamt. Gisteren is te Hamburg overleden, in den ouderdom van 85 Jaren, de rijkfre Kegociant dier Stad, Groot Kruij der Zweedlche Order v.anVafa. Hij wns voormnats Bankier der Zweedfche rcon. Hij laat geene Kinderen na. Hij heeft den Ham- burgfche Armen eene fom van vijfmaal honderd duizend ma;ken banco, gelegateerd. ÜUITSCHLAND. WEEN EN den iTiraaü. Men heelt gisteren begon nen met het getal der paarden optenemen. Men heeft er zoo in de Voorfteden als in de Stad naauwüjks 7 a 8000 gevondtn, waar van er 1600 aan Huurkoetfiers en 2 duizend twee honderd aan Slepers toebehoren. De belastingen zijn op nieuws verhoogd- 'De beta ling der Hoo''dgelden moet neg deze maand gefchieden, en de zcogenaamde belasting op de conditien moet in de vol gende maand voldaan wordenop ftraf van Militaire executie. Een aantal Officieren der Arn?ée die Onderdanen zijn van de Rhijn-confederatie, hebben hun ontflag verzocht. Er bevinden zich binnen deze Hoofdliad een aantal Êaanwdieven. Zij hebben zich in benden georganifeerd en de Politie kan dezelven niet uit een verdrijven. Den 3 Maart. Sints het vertrek van den Franfchen Ambasfpceur van hier, dat den 28 Februarij 11. des a- vonds t.Jii S uren heeft plaats gehad, is deze Hoofdftad niet meer kenbaar. Het goheele Garnizoen is naar Bo- hemen, opgebroken en de Wachtenzelfs die ran het Kasteelworden door de Burgers betrokken. Een van 's Keizers Kamerheeren twee ^kleine fiukjes Gefchut, die in de 17 Eeuw op de Turken veroverd Zijn geworden, aangeboden hebbende, heeft men alle grorte Heeren die Kasteelen hebhen verzocht om alle de k'eiiiC flukjes Gefchut en het geen dnar toe belioord, ?.!in b.t Governement re willen fchenken ten einde daar door zoo veel mogelijk in 't gebrek te voorzien dat men aan Artillerie heeft. Daar men ook groot gebrek aan kruid heeftheeft men de Geweermakers en' alle de ge nen die kruid voor de Jagt verkoopen gelast, om a^le de provifie die zij daar van hebben optebrongon. Sints drie dagen dagen gsat er aan de Beurs volflrckt niets om. Men is reeds bij fommige Lieden, die geweigerd hebben Banknoten in betaling aantenementot dadeHjk- heden, v\aar bij zelfs .bloed geplengd is, gekomen. Het is zeker, water de Hof-Courant ook van zejrgen moge, dat de tijding van den tusfchen de Porteen^Èn- geland geflcten Vrede eene algemeene verflagenheid in het geheele Turksch Europa verfpreid heeft. Volgens Brieven van Rudfchuk had de Turkfche Commandant dier Stad op het hoorendier tijding zijne aandoening over dit geval, waar van hij de droevige gevolgen berekent riet kunnen verbergen. Men verwachtte te Bucharest' nier meer de Turkfche Gevolmagtigdenen de Rus'eii gaven opeiitlijk hun voornemen te kennen om over den Dunau te willen trekken. LINTZ den 5 Maait. De Militaire maatregelen van het Oostenrijks Gouvernement, hebben tot heden groo- ten tegenftand in Hongarijen ontmoet Men verzekert, dat Z. M. de Keizer zich in ptv^oon daar heen wil be geven. De Commisfarisfen v-..- het Hof, die men uit de Hongaarfcbe Edellieden di* he: meest aan de Hof- e er d t- ,1 o f; o O N -a n '-^ i n; o K 00 o I Zi party zijn toege<faart, gekozen heeft, loepen gsntsch" 1'^ 5 Hongarijen af om den Oorlo^smoed bij hunne LandS-l g 2i"ig^ o heden aantewakkwen; doch het fclüjnt dat de Hongaren .S g C --§ die heel we! wer-n Hat er omgaat, weini- lust hebhen - <S g 2 om in masfa optulaan om de Engelfche partij in de hand S |.<5_ t3 te werken. Z. Intusfchen is men bezig om een gedeelte van de Ztf«<^- WW der Oostenrijkfche Provinticn onderde Legercorp- c tlS t. - fenintehjven. iit zal verrigt zijn zullende BataiUons g ci'5 v-n d^a. i„r.d-Mecr als referves dier Corpfen befehouwd wordenen zullen in geval van Oorlog tot aandegrcn- S o zen vnn de Oostenrijkfche Monarchie voortrukkéndoch g nimmer verder. Eeu gedeelte van de Werner Landsweer S heeft cle permisfie verzocht en ook bekomen van niet 'S uittetrekken. 0*5, o o .-i '-^ -3 ■- i< o -o 'S o ^O (L( ■O vo .E S - "O - •- c S 3 -g :=-_! De Vestingen van Bohemen worden met allen moge- S--'''^-g I o 2 U c3 5; o n •O o- in •Cl; cc w a o t/i be Q r- iiji^en fpoed in ftaat van verdediging gefield. Een Veld- train van Artillerie is laatst daar heen getrpkken. Daar men zich te Wcenon zeer ontrust over het ge- rin.'r fucces van de Ambasfade vanden Prins van Schwar ^i l- (3j r-^ •r O o o a .0 10 ö'Êj e; zembergnaar het Hof van Petersburg, en over de toe-^T g t bereidfelen die Rusland aan de grenzen van Gallicien-c 2 maakt, zoo zeirt men dar men Hpii ADrrcl>o.r,>,r A„^„„„ E-"^ ei li grenzen van Gallicien r^ c akt, zoo zegt men dat men den Aartshertog Antoon, Cu nj 's Keizers Broeder, naar Petersburg zal doen vertrek, t^. ien. liet is niet de Gei'eraal Zach maar de Colonel de' 5 E2 2 ■- '^=5 o J'S Nuguent die den post van Chef van den Gener?lcn Staf I'^I^e - g Armeedie thans vakanr is Hnn,- ^n'ï. S_'-~ £^«^^<i: o - i: M til o. 5; der Oostenrijkfche ongenade van den Generaal Meijer van Heldenfeld",' za bekleeden. Volgens het zeggen van. fommige Lieden zonde iiroo-f^j'g te questie van Vrede of Oorlog niet eerder bellist zijn dan na dat de Graaf van Mier van Pa-ijs, werwaards' hij is afgevaardigd zal terug gekomen zijn. r R A N K R Y K. PARIJS den 15 Maart. Alen leest \ti het Journal de TEmpire van heden bet volgende Artikel Eenige Dagbladen die aangekondigd hebben dat de Prins- van SchwarzembergAmbnsfadeur van Ooatenrijlc-------------- bij het Rusfisch Hof, zijne eerfte Audiëntie van den Keizer Alexander bekomen had hebbén dit nieuws door eemge geheel valfche omllandighedendoen verzeld-a^'n fe^ De Prins van Schwarzemberg heeft de Equipages" van x'G S het Hof met geweigerd. Dusdanige weigerino- zoude S aanftooteiijk, belagchelijk en onbefcheiden ziln. Hij o k-vTÖ heeft zich in zijn eigen Equipagie naar de Audiëntie be- ::t 1 geven cm da dit het gebruik van het Weener Hof is -^ Buitendien bad de toetland waar in zich de tweeHoven 2 t;ians bevinden, zich tegen het plegen van buiTengewo- Q ne Ceremonies bij de Audiëntie van den Ambasfadenr I 'O van Oostenrijkmoeten verzetten. De Heer van Sclrvar zemberg, wel verre van het Hof bij het welk hij .^e-l 'S 5 accrediteerd is te minach.cn en te verachten, beklaagt5^.5 1 zich in tegendeel van de koelheid met welke hij eront-^^ S. vangen wordt. Hij zegt aan al v/ie 'thooren wildafë g f' hij noch met in de Hermitage, noch op eere enkele pa- S ■S' - r^Kle IS verzocht ge.vordenen dat men jegens hem de 5 -|. g (Irekfte etiquette m acht neemt, zonder hem eenig-un-'^ 5 g "H. Ibg onthaal aan te doenhet geen bij de Souvereincn H 5 mee dan bij bijzondere omllandigheden in gebruik -'s 'g Dm ^7 Maart. Men leest bet volgende in hetÓ,'?-S 8 cteel Dagblad van hedeno s Qj n a u; -, Cj in -E? 5 o *i - S^ c G e: -c t^ o er o .y. K .5 M 4, ~i ,0 O, --J bb .2i 3 c <u „De Generaal Andrtfosfij, Fransch Ambasfadeur te o .-^ - Weenen, is met omihg te Parijs aangekomen. Hij heeft S^Q te Weenen zijn ecrilj Secretaris van Legatie, de Heer I o Dodum gelaten, om de zaken der Legatie teWeen-nterT vervolgen. Direct na zijne aankomst te Parijs heeft de Generaal AndreosHi zich naar Ramboui'Iet begeven waar^hij van Z. M. eene lange audiëntie heeft verkre-^ gen. g De Kolonel GorgolijAidc-de Camp van Z. IM den 2 Keizer aller Rusfen is heden morgen te Rambouillet 5 -- aangekomen hy was den i Mr^rt van Petersburg ver-^ g trokKcn en heeft bijzondere haast op reis gemaakt Z -S o Q M. vertrok voor de Harte-Jagt en de Heer Gorgolij heeft - 5 g de geheele Jagt te Paard gevolgd. Hij heeft dien zelf- ^^t< den dag de eer gehad met Z. M. het middagmaal te" houden. r; S De prijs de 5 pCt. geconfolideerden was den 16 op I S de Beurs te Parys -9 fr. 95 cent. en die der Bank Ac-g 'S tien 1190 fr. 'S O Q 5 AKEN den 11 Maart. Een Huis van Handel b'n-= ^'h g nen deze Stad, heeft een Brief van Kondantinopll ont- S 2 - M ej g g -o- rt fee w- .-j, .2 S „-§ ii e g ,t>o CL» r^ Z c S g i f '^~'s> f-H v; s OJ Q. .a 3 o. o o o .2 u5 "2 g =-■ c ï- "-- c» VI o e—i Q-«5 5J 5: 52 -^ o O» -o a u Ci.' c CU o a cü 41 ■*- tJ5 -^, 5 s vangen, van dato 25 Janu«rij 11., waarTn'heirom-ierQ-gg Ol anderen het volgende gemeld wordtfr. O f^H S l-^ „Brieven van JeruHiIem van den*20 December mei oen, dat de Stad Capernaum, raet slle hare Inwoners -1*HMMte»'i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1