t Hl i 1 Ills No. 35* MIDDELBUUGSCxHE Zaturdag den ï8 Maart. «1 1809 COURANT. c c d J 5 5 31 c g; -^ -rf J- -: s ■- Kt. -; ..- --------------- -----z k: - 5 j» ,y a i^^TU s ■S g 5 S '4-f '0 4. i^ 1 0 CJ K w 0 1— Q 5 U t- 0 4-1 CJ 0 P 0 c^ 0 .-^ 0 b.C c CD 1- CJ 0 0 0 0 c 0 0 -ë 0 Co cc t< cyo "X, c; C3 ci k> 0 0 0 C-' 5 0 0 0 0 a 0 0 0 0 ^J C 0 c: »- J *J <r;J ■TS c: 0 tJ '^'H Xi r- 4_i 'cj: JÜ ■5) •■7, i~« 'jS ^M 5 0 0 S r C3 H .ti S 0 CJ CJ Z 'Jy 0 0 •3 n U T S C H L A N n. VItCi n-^ NEDER-ELVE den6 ilfe-/,-/. \cnr;em beri't^n uh- Zweden b.efc dé Kouin,' het in.vo.- ,vr 1 r^eUl■he^•ielr.vspspiere^ in zyneStat.n verbo- ,cv, dor Li.=ei^c viiandeliike oogmerKen te^en f' ,'1^'' JT.r ^vLi^zommige Engelfche Dagbladen zich ,n,r den "^-«■•^7;^ ^,-^^,, ,,e!ke zoo n!s de Kö- iVivx de- bnttengewone uitdeelingen hi den ve-loopenpj ^,^^p.^ fe .S Si llrengen Wiiner, en vooral bij de herhaa'do ovefilroo--i "I m o g--5 r raiiig, nan zeer v.-te behoeftigen gedaan. S O 1 -^ v. S ii Onze Koning heeft hiermede, ooicondor ons, gedenk- - o g g .J g - -J 5 -- teekenen van zr.ie Ijefdagiliheid a^t£'ge!ntenwaarom hij U -ï o S H g J^ 7v -c biliijk verdient door ons in een dan.vbaar aandenken ge-^ -5 o S g - -y-- honden te v/orden. ^"z i=§E::-'''S'-^-r;-^:;?«ocS LHirg aan houden te v/omen. rr 5 t: S --> -^ -^ o -ö 1-IAI(dT-:NBERG den 10 Ma,7rf. Z. M. heeft op^ ^U^-x^ f-^ c: .-2 Hare reis alle gercbilieu, die over het bezit der Kevl-;-;^ I '5 i g c S 5 ■-' 3 gebouwen waren gevezen, verefFend en bepaald, dx >N£:|g"-'ii-" volgens de dispofitie, die Hoogstdszelvo had genomen isj o^H^^gg>g^' iedere Gemeente, dat gene als onher-ocpelijk eigendom 5-s.g.^j-g-^ £i S ^- ■;- i-r fl.d moee morgen mede naar Bcyeren opbreken. DORSTE?! den io iMa^rt. De laatfte rf^e^er-Jh^e- ,J?Kn,catde Generual-Officieren welke zich te V'e.men bevonden hadden, die Stad hadden verlaten om ^i^h bij derzeiver refpectiveArr^e-Corps te voegen f R A N K K I IV. bergen, waar 1000 Roomfchen en 68 Gereformees-den wonen, en te Oldenzaal, waa-- 1600 Roomfchen tegen-;;^ ^50 Gerel"omiee;den gevekend worden -S:»:^. CJ ce oj -------------------- - C oi:^-S" e- - Z. M. heeft beOocendat, ten gevolge van het De-.^ -j t- U - - s :h o o s j, tJ "■- -, -i4 -- fc 2 -2 5 3 creet van den 2 Augustus U ditop zgn laatstmot "Z r. -,-: f uy —■--••-- w K R Y K. creet van den 2 Augustus 11 gic op zyn .*"'.--, "■-pi - p, _j g ^o - -3 7; y o t,P TtS den 11 iU-^-/. M- ''e Keizer heeftbij j den i den Januarij aanrtaand* zonde plaat.s hfbber.. Zij a S: .5 S g g g - V\m]S den ^'f^"^'" Groot-Hertogdom heeft aan de Gereformeerde Gemeenten de P;;.toiij..n> ,- --^ - g g o eT n Decreet van den 3 J.;,, ^,p^,,,,. ^er..elve Kerken toegeftaan e. den nood'gen onderftand g - f t i| J "g ^1 §i n Cere en Kleef aan z.,n l\Le._ aea i r,,>.pFormeerde Kerken te her- fc .y 5 -K :-_ 5 -= - 5^ 3 een van Cerg en Kleef aan zy.| ^;j,,'^;;;':';;;,:;;7;:;. |;;;7,;ht;nn« Do^pe; de Gerefcrmeerde Kerken te her ^-'^^^'^^J'^'IJ^^^^^^^ of nieuwe te botr.ven. De Minister van Eere f'"'"^^SuhS enVorst tebe.itten; Z. M.de i dienst is met de vi^voering dezer dispollMen belast, en Maten a^s Soi.verun 1 e.r g^,^^,,.^i^^.^.^^, verantvvoorJelijtr gefteklen by/.oneer om .:e Keizer behoudt "^^n zien ,Yfl,,„/,ö„.L,«/s Gereformeerde Ker'.en, die gerepareerd of herbouwd de Groot-Hertogdora, tot_ cat cie rins t^„ fDoediïften en uo eene voegeliike ÏL^. Ci o ^CJT:. r~ 2 o -*■ c o QJ ■c o Vn'XzrFJKn, IVmces van Lncca en Piomoino, net ge bied "g «aan over de Departementen van Toskanen t den titel van Cro.t-HaU:^n lerwi^ aan hare Smaal Prins FcU.P-ins van Lucca en Piomb.no en GellTraal de Divif.ehet bevel over de Troepen m de Depa.tementen van Toskamen is opgedragen. De pCt. geconf. waren 79 fr. p.S cent. nZENDIl'Ci den o Maart. De Kerkenraad der Ge-eformcerde Gemeente alhier, ontving ten behoeve S no^liidcnden door;den n^euwlings voorgevallenen V atervloedde fon, van 3 9 6 i Aan hun mag zy den Sken lof niet weigeren, die door het betoon van ce- Sda igheid den druk poogden te veriigten vanhv.n- re amfpoedige Natuurgenoot. De gave der Menfc.en- min zij Gode door den Verlosfer aangenaam, en wor sen door hem goedgekeurd, toegejuicht, en mud ver- golden, Kerkenra?ds voorn. TACOB SONNEVILLE h. t. Adm. Diak. H O L L A N D. OLST den 4 Maart. Heden namiddag genoten wy het -enoe-en. van ook vereerd te worden raetdetegen- Sor ghe d ;an onzen Koning en deszelfs aanzienlyit Gevol>^: W.l gedurer.de een half uur fprak Zyne Ma- iel^eit^uit zijn rijtuig op eene zeer "^ï^f^f""f;.^" iende wijxe, meteenigs L'eden van onderfcne.den ttand, S-deriJlt met den Heer van Hoe.^oden Sciiout, e.en p-edikant en den Pastoor onzer Plaats. - Daarop bezinigde Zijne Maiefleit eerst de Gerelormeerde ver- voLensdeRoomscb Katholijke Kerk, doende verfcha- den vragen nopens de beiden Gemeenten en kerkge bouwen, van den Predikant verltaande, dat ztjne Ge- ui°ente, en eer.ige edelmoedige Vrienden buiten dezelve, voor eene aanzienlijke femme geldshadden -.ngeteckend, ter plaatfing van een Orgel in de Kerk; doch dat d.e fom rog liet toereikend ware, om een gefchikt en vol doend Orgel te kunnen verkrijgen gnf de Koning met onduidelijk zijn genoegen te kennen ov<k- deze l^yke t,o<'i- der Gemeenteterwijl Zijne Rlajefteit daarop beloofde vijfhonderd gulden daartoe te zullen bydra- een en in zijn rijtuig wede-om gezeten zijnde, her- Malde de Ko'ing aan den Predikant nogmaals zijne toe- zeUno- niet biivoeeing, dat hij die fomme gelds met ii;['s Lands pennin-en-, maar uit zijne eigene Beurs wil de eleven -r- De Koning had vernomen, dat het God s- dienPig Gebouw der Roomf-che Kerk te klein ware om de op'ot -r-'e Ve-gaderin?en te kunnen bevatten; dan, opdrn ■oskampg.'komei) Zijnde, nam de zaak in 00- 'f.'.'chiir. en beloofde aan den Panoor vijl honderd \fc'v :;unnen ontvangen ter vergrooting der Kerk e ve-'-^'-ing van zijn Voicing. Behalven dezeblij- Icen -vel=adi"he'd heeft de Koning aan de Diaconie der gV" ..rmeevde e^ Po mfche Gemeente alhier, elk moetou worden, tén fpoedigften en op eetie vocgeltjke wijze te doen. in ftart 'ieiien. Ook heeft Z. :M. bepaalddat geen Inwoner aan ee- nige belasting kan worden onderworpen tot onderhoud van Kerken eener andere Gezindheid behoudens hot ne men van maatregelen t(5t hf>t bereik >u van dit oogmerk zonder iemands bi1z3';der eigendom te b&ichad'gende IMinister van Eercdienst is belasteene voliodigo voor- drngt daartoe, uiterlijk vóór den i'\cn]unii aanilaande, aan Z. M. te doen. De Minister van Eeredicnst is al mede belast, terzclver tijd eene difinitive voordragt te doen, omtrent de maatregelen, die te nemen zijn, om g j^ op en met den iften Januarij aanüaandede dispofjcie o. ,j in het Reglementair ]:)ecreet van den 2deu Augustus 11. „,'^'g S ten uitvoer te brengen. .- -1 Z. M. is zeer te vreden geweest over de gevoolei Ld t/5 die hem de Gereformeerde en Roomfche Geestehjken b;- hebben aan den dag gelegd. De Koning heef: do eerfte C j~^ verzekerddat hij hen niec alleen de voorregten die Si o' g zij genieten zoolden bewarenvoor zoo verre dezelve "g "3 niet" ftrekken ten nadeele van andere gezindheden e» S bijzonder van de Roomfchen, die na hen de talrijkfte .:g 2 -§ g Gemeente zijn maar ook, dat Hoogstdczelvedoor Hare o u.^S- eigene oogen meer en meer wordt overtuigd van de nood-1 g S^)" zakelijkheidom hun iioodlot te verbeterenen dat Zij s ^j 'g 3 hoopte t'eeniger tijd ?n (iaat te zullen zijn, hen in die^ -S "o S welgefteidheid te onderhoudendie in allen opzigte met g i; S g h:uine zoo belangrijkeen vereerenswaardige pligtenover- tj .3 eenftemt: pligten, die, door bijna allen in het Koning-^ g g rijk, op eene prijzenswaardige wijze vervuld worden.-g c g Zij is overtuigd drt hoe meer middelen men hen gevenn zal, om goed te doen, des te meer der^^lve ten voor-.g q deele van Haar Volk zullen worden aangewenddaar o. on j?; Hoosstdozelve wistdat de Gereformeerde Predikanten ,5^2 den Staat en hu-me Medeburgers dienen, niet alleen a o o j? met het voorbeeld te geven van goede zeden maar ook S 'g 2^ met alle hunne middelen, en dat het fteeds met een waar'-i: Z,'E'% genoegen wasdat Z. M. eejic gelegenheid vond hen S 5 van zijne achting en vriendfchap t» verzeke-en. c .a 3 Z.M. zeide tegen de Roomfche Geestelijken, dat Zij p:; S met leedwezen zag rat de tegenwoordige oml^andighe-^-■'" '-' den Haar niet veroorloofdenalles voor hen te doen •-■ on 3 c.,, T5 ÜU wl :p O 5 C S^ O O t: 't: "T^ o r, rt k '-' rt j O »- ei o 2 Er lii r '"3 -c :j ri fe S o r^ *-. i 5 o 'i tF -^ to c r; 5i S 'S ri O tj; (U S. P -$i o 5' f t- V; feo g j:d •S •- ei V. 5i c 5< - 3 S -^ c r: C/5 "cj cï p j- o o -;= S o ,-. f 1 o. -^ o aï S3^ S a 5 i -5 Z OJ wat zij te wachten haddenen hen or voet met de Gereformeerden te beiündc eenen gelijken 5 ë^~Q en dat Zij ken o .-. c= t/: tJ P o ten fpoedigften mogelijk zoude gefchieden, ir;aar al. §-^ Ij^c;^-"^ m...- .S i^ -= 'O .S t^ «j •- -ï .S S J5 t. <u --r -G - echter de verzekering gaf, dat dit ontwijfelbaar lengsuit hoofde van den toeiland van het Lan.i wel- j2 co g q ti; 'gi ke door de ongelukkige voortzetting van den Oorlog S '^^gHZO^iJ'" 1 1^^ t_r----„-i..„ U-.] .1...1----- wordt verzwaarddat Zij Haar zelve had voorbehou- q der.., het doen van uitfpriak overaile g^fchiJlen omrrcüt-^ 1],^ -^ "^t de Kerken, en zij het op Haar moesten laten aankomen ,j|-lt« -ö!3"'' omtrent de billijke bewijze, waarop dezebeilisfing zou-2* S; de gefchieden; maar, dat eenma.M u-fpraak zijnde ge-MM A.'O daan, over de plaatfen vvaxir reclamatien warende zaak voor altüd belust en afged»an moest zijn, te beginnen _CJ c<^ Jj '--' o -p ai 00 t- E. "O o» 4. ,uuBnd o 5^ o de foa. v»n vie i"ne'a neeic ae i\uMii]g, «lau v..». .^...v.v^.,.v. ^u...., -■-. -■- ■I'de e'- Po mfche Gemeente alhier, elk voor altüd bellist en alged»an moest zijii, te beginnen irhüuderd ^uiden totiezc^dtotgoedma-1 met het Deiiartement Overijsfel, xsodra 7.. M. hetzel- J-..V-•^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1